Index of /passim01022020/Shamela0001717-ara1/


../
Shamela0001717-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10949
Shamela0001717-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51         948
Shamela0001717-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        9107
Shamela0001717-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5935
Shamela0001717-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1274
Shamela0001717-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2822
Shamela0001717-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2545
Shamela0001717-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3093
Shamela0001717-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2721
Shamela0001717-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3466
Shamela0001717-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3468
Shamela0001717-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        21549
Shamela0001717-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7199
Shamela0001717-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1006
Shamela0001717-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2244
Shamela0001717-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        7245
Shamela0001717-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        12485
Shamela0001717-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        73692
Shamela0001717-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        45945
Shamela0001717-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3914
Shamela0001717-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1195
Shamela0001717-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1382
Shamela0001717-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        39109
Shamela0001717-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        9782
Shamela0001717-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10015
Shamela0001717-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        24246
Shamela0001717-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2549
Shamela0001717-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        63139
Shamela0001717-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        49042
Shamela0001717-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        7995
Shamela0001717-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4641
Shamela0001717-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        23998
Shamela0001717-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        1970
Shamela0001717-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        69654
Shamela0001717-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11870
Shamela0001717-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        3605
Shamela0001717-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2747
Shamela0001717-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1473
Shamela0001717-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1271
Shamela0001717-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        30099
Shamela0001717-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        59068
Shamela0001717-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        9749
Shamela0001717-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1249
Shamela0001717-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        27079
Shamela0001717-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1635
Shamela0001717-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1972
Shamela0001717-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        7865
Shamela0001717-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:12        1023
Shamela0001717-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1457
Shamela0001717-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3392
Shamela0001717-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        6834
Shamela0001717-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31         971
Shamela0001717-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1169
Shamela0001717-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1889
Shamela0001717-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        8258
Shamela0001717-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1094
Shamela0001717-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        15682
Shamela0001717-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1031
Shamela0001717-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        14821
Shamela0001717-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        26600
Shamela0001717-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1843
Shamela0001717-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1942
Shamela0001717-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        44896
Shamela0001717-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5640
Shamela0001717-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1302
Shamela0001717-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        5298
Shamela0001717-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2022
Shamela0001717-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2797
Shamela0001717-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1638
Shamela0001717-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        1176
Shamela0001717-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2638
Shamela0001717-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        66149
Shamela0001717-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3201
Shamela0001717-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1116
Shamela0001717-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1695
Shamela0001717-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2075
Shamela0001717-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        63066
Shamela0001717-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        5107
Shamela0001717-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1484
Shamela0001717-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1875
Shamela0001717-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        12351
Shamela0001717-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1876
Shamela0001717-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1078
Shamela0001717-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1934
Shamela0001717-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4356
Shamela0001717-ara1_JK001114-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         985
Shamela0001717-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1909
Shamela0001717-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1330
Shamela0001717-ara1_JK001208-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        41575
Shamela0001717-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2646
Shamela0001717-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1789
Shamela0001717-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5952
Shamela0001717-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        19170
Shamela0001717-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         929
Shamela0001717-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2305
Shamela0001717-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1272
Shamela0001717-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        41271
Shamela0001717-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        4477
Shamela0001717-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         996
Shamela0001717-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1761
Shamela0001717-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2504
Shamela0001717-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1762
Shamela0001717-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1465
Shamela0001717-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1958
Shamela0001717-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4874
Shamela0001717-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        16611
Shamela0001717-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        5132
Shamela0001717-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13         874
Shamela0001717-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1924
Shamela0001717-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1512
Shamela0001717-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        79335
Shamela0001717-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1251
Shamela0001717-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1304
Shamela0001717-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2349
Shamela0001717-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2750
Shamela0001717-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        9139
Shamela0001717-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1619
Shamela0001717-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3935
Shamela0001717-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        31132
Shamela0001717-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1089
Shamela0001717-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3046
Shamela0001717-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       101033
Shamela0001717-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        31977
Shamela0001717-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1122
Shamela0001717-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1073
Shamela0001717-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1584
Shamela0001717-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        21818
Shamela0001717-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1432
Shamela0001717-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        9701
Shamela0001717-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2751
Shamela0001717-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1190
Shamela0001717-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41         873
Shamela0001717-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        5196
Shamela0001717-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3919
Shamela0001717-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1646
Shamela0001717-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        36413
Shamela0001717-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        6726
Shamela0001717-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6315
Shamela0001717-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2412
Shamela0001717-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        31120
Shamela0001717-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        94241
Shamela0001717-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        7120
Shamela0001717-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        71920
Shamela0001717-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3921
Shamela0001717-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        20350
Shamela0001717-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        58834
Shamela0001717-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        4085
Shamela0001717-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        31282
Shamela0001717-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        7631
Shamela0001717-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1051
Shamela0001717-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        13081
Shamela0001717-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2118
Shamela0001717-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1771
Shamela0001717-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43         961
Shamela0001717-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26         865
Shamela0001717-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4528
Shamela0001717-ara1_JK009203-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2945
Shamela0001717-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1578
Shamela0001717-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1332
Shamela0001717-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6634
Shamela0001717-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        29837
Shamela0001717-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        27952
Shamela0001717-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2446
Shamela0001717-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5458
Shamela0001717-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        34073
Shamela0001717-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        14312
Shamela0001717-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        10144
Shamela0001717-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24         941
Shamela0001717-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        13481
Shamela0001717-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        5620
Shamela0001717-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1703
Shamela0001717-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1024
Shamela0001717-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        16314
Shamela0001717-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        47035
Shamela0001717-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         930
Shamela0001717-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        3020
Shamela0001717-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1225
Shamela0001717-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1471
Shamela0001717-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        9826
Shamela0001717-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        3459
Shamela0001717-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        49149
Shamela0001717-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1280
Shamela0001717-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1699
Shamela0001717-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2233
Shamela0001717-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1580
Shamela0001717-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1023
Shamela0001717-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        7032
Shamela0001717-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1769
Shamela0001717-ara1_JK010584-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1171
Shamela0001717-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1085
Shamela0001717-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1207
Shamela0001717-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        2330
Shamela0001717-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25         992
Shamela0001717-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        11525
Shamela0001717-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       1224347
Shamela0001717-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1280
Shamela0001717-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6682
Shamela0001717-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4842
Shamela0001717-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1293
Shamela0001717-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1049
Shamela0001717-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37         991
Shamela0001717-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1118
Shamela0001717-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6693
Shamela0001717-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1974
Shamela0001717-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1074
Shamela0001717-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2157
Shamela0001717-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1927
Shamela0001717-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1936
Shamela0001717-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1849
Shamela0001717-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        12132
Shamela0001717-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3241
Shamela0001717-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        44564
Shamela0001717-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       109438
Shamela0001717-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4990
Shamela0001717-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        60909
Shamela0001717-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3193
Shamela0001717-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2972
Shamela0001717-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4242
Shamela0001717-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1715
Shamela0001717-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1264
Shamela0001717-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3709
Shamela0001717-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         936
Shamela0001717-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        82905
Shamela0001717-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        21817
Shamela0001717-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         864
Shamela0001717-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3102
Shamela0001717-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       206201
Shamela0001717-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       742247
Shamela0001717-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2936
Shamela0001717-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2056
Shamela0001717-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2591
Shamela0001717-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2291
Shamela0001717-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        40271
Shamela0001717-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56         884
Shamela0001717-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        91208
Shamela0001717-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5246
Shamela0001717-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        13354
Shamela0001717-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        10439
Shamela0001717-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1207
Shamela0001717-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1217
Shamela0001717-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2745
Shamela0001717-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4119
Shamela0001717-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2363
Shamela0001717-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1066
Shamela0001717-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3118
Shamela0001717-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00         858
Shamela0001717-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3488
Shamela0001717-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6895
Shamela0001717-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3146
Shamela0001717-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2116
Shamela0001717-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2690
Shamela0001717-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        71012
Shamela0001717-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        72128
Shamela0001717-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11021
Shamela0001717-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6860
Shamela0001717-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4989
Shamela0001717-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        45023
Shamela0001717-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        16976
Shamela0001717-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2532
Shamela0001717-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3088
Shamela0001717-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         999
Shamela0001717-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        46481
Shamela0001717-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1946
Shamela0001717-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1067
Shamela0001717-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        17386
Shamela0001717-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1183
Shamela0001717-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        29277
Shamela0001717-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4796
Shamela0001717-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        98256
Shamela0001717-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8204
Shamela0001717-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6286
Shamela0001717-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       140975
Shamela0001717-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       112986
Shamela0001717-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        51833
Shamela0001717-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       162286
Shamela0001717-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        34022
Shamela0001717-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        21754
Shamela0001717-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       1757099
Shamela0001717-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        32132
Shamela0001717-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5616
Shamela0001717-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1949
Shamela0001717-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3898
Shamela0001717-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1150
Shamela0001717-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2481
Shamela0001717-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       113114
Shamela0001717-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5854
Shamela0001717-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15344
Shamela0001717-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        44954
Shamela0001717-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23466
Shamela0001717-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10432
Shamela0001717-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1744
Shamela0001717-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        17320
Shamela0001717-ara1_Shamela0003960-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1256
Shamela0001717-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1577
Shamela0001717-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1450
Shamela0001717-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        87495
Shamela0001717-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        69195
Shamela0001717-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        58420
Shamela0001717-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5130
Shamela0001717-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1574
Shamela0001717-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1040
Shamela0001717-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1124
Shamela0001717-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         972
Shamela0001717-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1354
Shamela0001717-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4647
Shamela0001717-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7596
Shamela0001717-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1459
Shamela0001717-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1716
Shamela0001717-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        22090
Shamela0001717-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1928
Shamela0001717-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2957
Shamela0001717-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       160496
Shamela0001717-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        25687
Shamela0001717-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2966
Shamela0001717-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7098
Shamela0001717-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        20925
Shamela0001717-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        59788
Shamela0001717-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       143055
Shamela0001717-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        8249
Shamela0001717-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1707
Shamela0001717-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4329
Shamela0001717-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         990
Shamela0001717-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2215
Shamela0001717-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18042
Shamela0001717-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9534
Shamela0001717-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1184
Shamela0001717-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3760
Shamela0001717-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3521
Shamela0001717-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        19146
Shamela0001717-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3747
Shamela0001717-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        85217
Shamela0001717-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1798
Shamela0001717-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1760
Shamela0001717-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        63397
Shamela0001717-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2469
Shamela0001717-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        59084
Shamela0001717-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        57953
Shamela0001717-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5089
Shamela0001717-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2179
Shamela0001717-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4846
Shamela0001717-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        14313
Shamela0001717-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10901
Shamela0001717-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2216
Shamela0001717-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3224
Shamela0001717-ara1_Shamela0006352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1375
Shamela0001717-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        32547
Shamela0001717-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1000
Shamela0001717-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2459
Shamela0001717-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3558
Shamela0001717-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       117466
Shamela0001717-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         990
Shamela0001717-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1157
Shamela0001717-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       335240
Shamela0001717-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2504
Shamela0001717-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2341
Shamela0001717-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1156
Shamela0001717-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6097
Shamela0001717-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3646
Shamela0001717-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4132
Shamela0001717-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1302
Shamela0001717-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1109
Shamela0001717-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        44429
Shamela0001717-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1226
Shamela0001717-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3649
Shamela0001717-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         976
Shamela0001717-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        19933
Shamela0001717-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        29184
Shamela0001717-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4554
Shamela0001717-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        16676
Shamela0001717-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         906
Shamela0001717-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5278
Shamela0001717-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        14327
Shamela0001717-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        22688
Shamela0001717-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4560
Shamela0001717-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1425
Shamela0001717-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1039
Shamela0001717-ara1_Shamela0007528-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6734
Shamela0001717-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1755
Shamela0001717-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1848
Shamela0001717-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4263
Shamela0001717-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4094
Shamela0001717-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3327
Shamela0001717-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        17957
Shamela0001717-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       141183
Shamela0001717-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       150826
Shamela0001717-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        16780
Shamela0001717-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1218
Shamela0001717-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5209
Shamela0001717-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4660
Shamela0001717-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        11962
Shamela0001717-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2871
Shamela0001717-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1178
Shamela0001717-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12184
Shamela0001717-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       130366
Shamela0001717-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       109507
Shamela0001717-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8071
Shamela0001717-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        32585
Shamela0001717-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       166635
Shamela0001717-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        42915
Shamela0001717-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2770
Shamela0001717-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        4947
Shamela0001717-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3751
Shamela0001717-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1161
Shamela0001717-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        5887
Shamela0001717-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        54573
Shamela0001717-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        19014
Shamela0001717-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7264
Shamela0001717-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        37007
Shamela0001717-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5282
Shamela0001717-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5189
Shamela0001717-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5655
Shamela0001717-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        13106
Shamela0001717-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8633
Shamela0001717-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8699
Shamela0001717-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2088
Shamela0001717-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1046
Shamela0001717-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1387
Shamela0001717-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1106
Shamela0001717-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6926
Shamela0001717-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1764
Shamela0001717-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1335
Shamela0001717-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9335
Shamela0001717-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        54308
Shamela0001717-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7134
Shamela0001717-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        8172
Shamela0001717-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5109
Shamela0001717-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1049
Shamela0001717-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       115219
Shamela0001717-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         911
Shamela0001717-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4129
Shamela0001717-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1062
Shamela0001717-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1961
Shamela0001717-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1196
Shamela0001717-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1220
Shamela0001717-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3498
Shamela0001717-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2729
Shamela0001717-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3192
Shamela0001717-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1053
Shamela0001717-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2010
Shamela0001717-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1703
Shamela0001717-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        12329
Shamela0001717-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        11511
Shamela0001717-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         981
Shamela0001717-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2336
Shamela0001717-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3423
Shamela0001717-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3127
Shamela0001717-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26         976
Shamela0001717-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6685
Shamela0001717-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1170
Shamela0001717-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14434
Shamela0001717-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4692
Shamela0001717-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         910
Shamela0001717-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4137
Shamela0001717-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        29167
Shamela0001717-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        19864
Shamela0001717-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        35704
Shamela0001717-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        10065
Shamela0001717-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        18531
Shamela0001717-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        25955
Shamela0001717-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1154
Shamela0001717-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24916
Shamela0001717-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14774
Shamela0001717-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4403
Shamela0001717-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        37107
Shamela0001717-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        39216
Shamela0001717-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5677
Shamela0001717-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       173443
Shamela0001717-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8969
Shamela0001717-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        19801
Shamela0001717-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1000
Shamela0001717-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         943
Shamela0001717-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3196
Shamela0001717-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1628
Shamela0001717-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7443
Shamela0001717-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2020
Shamela0001717-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        11820
Shamela0001717-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2893
Shamela0001717-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8742
Shamela0001717-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       373970
Shamela0001717-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2531
Shamela0001717-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2601
Shamela0001717-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1463
Shamela0001717-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1611
Shamela0001717-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2849
Shamela0001717-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        9909
Shamela0001717-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        11209
Shamela0001717-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5217
Shamela0001717-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10306
Shamela0001717-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1071
Shamela0001717-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       115122
Shamela0001717-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12452
Shamela0001717-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1701
Shamela0001717-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1100
Shamela0001717-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        6005
Shamela0001717-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1488
Shamela0001717-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13883
Shamela0001717-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7783
Shamela0001717-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        41774
Shamela0001717-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        16503
Shamela0001717-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6458
Shamela0001717-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4000
Shamela0001717-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        27091
Shamela0001717-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6501
Shamela0001717-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1747
Shamela0001717-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4723
Shamela0001717-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        37191
Shamela0001717-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        38933
Shamela0001717-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3223
Shamela0001717-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        35140
Shamela0001717-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4420
Shamela0001717-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1640
Shamela0001717-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4388
Shamela0001717-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1060
Shamela0001717-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1015
Shamela0001717-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        41101
Shamela0001717-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        44302
Shamela0001717-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1183
Shamela0001717-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1417
Shamela0001717-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        21150
Shamela0001717-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         834
Shamela0001717-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1162
Shamela0001717-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1756
Shamela0001717-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         911
Shamela0001717-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2022
Shamela0001717-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5652
Shamela0001717-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1582
Shamela0001717-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3304
Shamela0001717-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5322
Shamela0001717-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        35686
Shamela0001717-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1008
Shamela0001717-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        4366
Shamela0001717-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3049
Shamela0001717-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        22342
Shamela0001717-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1000
Shamela0001717-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        17431
Shamela0001717-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        19410
Shamela0001717-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5152
Shamela0001717-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1613
Shamela0001717-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3752
Shamela0001717-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        7177
Shamela0001717-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1108
Shamela0001717-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9931
Shamela0001717-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6068
Shamela0001717-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         975
Shamela0001717-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1587
Shamela0001717-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        36264
Shamela0001717-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4237
Shamela0001717-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        10770
Shamela0001717-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2888
Shamela0001717-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50         960
Shamela0001717-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1610
Shamela0001717-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1247
Shamela0001717-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3936
Shamela0001717-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1078
Shamela0001717-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8137
Shamela0001717-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4431
Shamela0001717-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7628
Shamela0001717-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1491
Shamela0001717-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2265
Shamela0001717-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1456
Shamela0001717-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4135
Shamela0001717-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        15809
Shamela0001717-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2627
Shamela0001717-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        86368
Shamela0001717-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        1913
Shamela0001717-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        4149
Shamela0001717-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20         822
Shamela0001717-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       201353
Shamela0001717-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        6132
Shamela0001717-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        9850
Shamela0001717-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        94236
Shamela0001717-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4924
Shamela0001717-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1002
Shamela0001717-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2247
Shamela0001717-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3047
Shamela0001717-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2461
Shamela0001717-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2448
Shamela0001717-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        11774
Shamela0001717-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3466
Shamela0001717-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7658
Shamela0001717-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1315
Shamela0001717-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3015
Shamela0001717-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3465
Shamela0001717-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13196
Shamela0001717-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2256
Shamela0001717-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1176
Shamela0001717-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1163
Shamela0001717-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6849
Shamela0001717-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1001
Shamela0001717-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1023
Shamela0001717-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         962
Shamela0001717-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3260
Shamela0001717-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        25051
Shamela0001717-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2074
Shamela0001717-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1870
Shamela0001717-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4469
Shamela0001717-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        11402
Shamela0001717-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2786
Shamela0001717-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7948
Shamela0001717-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6380
Shamela0001717-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1637
Shamela0001717-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5629
Shamela0001717-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3313
Shamela0001717-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2131
Shamela0001717-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        23452
Shamela0001717-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1304
Shamela0001717-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1991
Shamela0001717-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        25646
Shamela0001717-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1916
Shamela0001717-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1061
Shamela0001717-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12         898
Shamela0001717-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        21297
Shamela0001717-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7249
Shamela0001717-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5165
Shamela0001717-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        71438
Shamela0001717-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1343
Shamela0001717-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2230
Shamela0001717-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        33083
Shamela0001717-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2858
Shamela0001717-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4849
Shamela0001717-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1181
Shamela0001717-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1210
Shamela0001717-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1074
Shamela0001717-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        36360
Shamela0001717-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        13940
Shamela0001717-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4957
Shamela0001717-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2295
Shamela0001717-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       102047
Shamela0001717-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        97673
Shamela0001717-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3281
Shamela0001717-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        13501
Shamela0001717-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       143495
Shamela0001717-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        58112
Shamela0001717-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        11369
Shamela0001717-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8915
Shamela0001717-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        49364
Shamela0001717-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         874
Shamela0001717-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        32411
Shamela0001717-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7844
Shamela0001717-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        42033
Shamela0001717-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1122
Shamela0001717-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       428162
Shamela0001717-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17       377783
Shamela0001717-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        80246
Shamela0001717-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        35214
Shamela0001717-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3571
Shamela0001717-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        13639
Shamela0001717-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2745
Shamela0001717-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1538
Shamela0001717-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2970
Shamela0001717-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        36793
Shamela0001717-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6121
Shamela0001717-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2861
Shamela0001717-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        39240
Shamela0001717-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4800
Shamela0001717-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        22774
Shamela0001717-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2951
Shamela0001717-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        29506
Shamela0001717-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        19688
Shamela0001717-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1531
Shamela0001717-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         920
Shamela0001717-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        36600
Shamela0001717-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2114
Shamela0001717-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       101911
Shamela0001717-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2904
Shamela0001717-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        56989
Shamela0001717-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        11036
Shamela0001717-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        43778
Shamela0001717-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       536287
Shamela0001717-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        60472
Shamela0001717-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        96513
Shamela0001717-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        84056
Shamela0001717-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        11700
Shamela0001717-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       303051
Shamela0001717-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1618
Shamela0001717-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        30972
Shamela0001717-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        27629
Shamela0001717-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        17869
Shamela0001717-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       507409
Shamela0001717-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10273
Shamela0001717-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11464
Shamela0001717-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        23468
Shamela0001717-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5705
Shamela0001717-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3362
Shamela0001717-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        70083
Shamela0001717-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1665
Shamela0001717-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        7149
Shamela0001717-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12327
Shamela0001717-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2726
Shamela0001717-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        57313
Shamela0001717-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        17969
Shamela0001717-ara1_Shamela0022668-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         944
Shamela0001717-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2444
Shamela0001717-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1062
Shamela0001717-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1177
Shamela0001717-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17603
Shamela0001717-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3798
Shamela0001717-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2391
Shamela0001717-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        26172
Shamela0001717-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7199
Shamela0001717-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        18384
Shamela0001717-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        38190
Shamela0001717-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3678
Shamela0001717-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5689
Shamela0001717-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        40139
Shamela0001717-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3061
Shamela0001717-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4146
Shamela0001717-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1399
Shamela0001717-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1107
Shamela0001717-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9653
Shamela0001717-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        34136
Shamela0001717-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2929
Shamela0001717-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4841
Shamela0001717-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        8032
Shamela0001717-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9047
Shamela0001717-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6748
Shamela0001717-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1079
Shamela0001717-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1079
Shamela0001717-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4438
Shamela0001717-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        18086
Shamela0001717-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5268
Shamela0001717-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        9155
Shamela0001717-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5510
Shamela0001717-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        36131
Shamela0001717-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4540
Shamela0001717-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        26286
Shamela0001717-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        13670
Shamela0001717-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        10724
Shamela0001717-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5400
Shamela0001717-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        11247
Shamela0001717-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        39838
Shamela0001717-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6885
Shamela0001717-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        12909
Shamela0001717-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        6689
Shamela0001717-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        10629
Shamela0001717-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8546
Shamela0001717-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        5851
Shamela0001717-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        3830
Shamela0001717-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2088
Shamela0001717-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3856
Shamela0001717-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3022
Shamela0001717-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       127589
Shamela0001717-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       255199
Shamela0001717-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7643
Shamela0001717-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3699
Shamela0001717-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1207
Shamela0001717-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9381
Shamela0001717-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4392
Shamela0001717-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        1131
Shamela0001717-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8970
Shamela0001717-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5040
Shamela0001717-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5572
Shamela0001717-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1480
Shamela0001717-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5781
Shamela0001717-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1977
Shamela0001717-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1426
Shamela0001717-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        15035
Shamela0001717-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1055
Shamela0001717-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        13640
Shamela0001717-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1002
Shamela0001717-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2876
Shamela0001717-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2339
Shamela0001717-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6330
Shamela0001717-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3222
Shamela0001717-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1444
Shamela0001717-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         870
Shamela0001717-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7390
Shamela0001717-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        47629
Shamela0001717-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2656
Shamela0001717-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2424
Shamela0001717-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2677
Shamela0001717-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3836
Shamela0001717-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        18224
Shamela0001717-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11342
Shamela0001717-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1534
Shamela0001717-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6216
Shamela0001717-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1218
Shamela0001717-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1121
Shamela0001717-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2218
Shamela0001717-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1052
Shamela0001717-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6234
Shamela0001717-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         918
Shamela0001717-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1153
Shamela0001717-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         922
Shamela0001717-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8202
Shamela0001717-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1313
Shamela0001717-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2575
Shamela0001717-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       148161
Shamela0001717-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         998
Shamela0001717-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2079
Shamela0001717-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1802
Shamela0001717-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2551
Shamela0001717-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1156
Shamela0001717-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1766
Shamela0001717-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3784
Shamela0001717-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1164
Shamela0001717-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1747
Shamela0001717-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1038
Shamela0001717-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2059
Shamela0001717-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1044
Shamela0001717-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1928
Shamela0001717-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1261
Shamela0001717-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2198
Shamela0001717-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1967
Shamela0001717-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         971
Shamela0001717-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1285
Shamela0001717-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1486
Shamela0001717-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1019
Shamela0001717-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4929
Shamela0001717-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1531
Shamela0001717-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         847
Shamela0001717-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1967
Shamela0001717-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        3350
Shamela0001717-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2000
Shamela0001717-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3229
Shamela0001717-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7276
Shamela0001717-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        27432
Shamela0001717-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1556
Shamela0001717-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1267
Shamela0001717-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2124
Shamela0001717-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       154486
Shamela0001717-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19406
Shamela0001717-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12978
Shamela0001717-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2974
Shamela0001717-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11219
Shamela0001717-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4119
Shamela0001717-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2059
Shamela0001717-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9911
Shamela0001717-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1087
Shamela0001717-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        12817
Shamela0001717-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1405
Shamela0001717-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1562
Shamela0001717-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        35402
Shamela0001717-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1534
Shamela0001717-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5594
Shamela0001717-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2887
Shamela0001717-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4100
Shamela0001717-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3757
Shamela0001717-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       1191786
Shamela0001717-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        35062
Shamela0001717-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2633
Shamela0001717-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2037
Shamela0001717-ara1_Shamela0096925-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1082
Shamela0001717-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49         935
Shamela0001717-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1889
Shamela0001717-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1241
Shamela0001717-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1454
Shamela0001717-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4030
Shamela0001717-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       132778
Shamela0001717-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4763
Shamela0001717-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        34063
Shamela0001717-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        14928
Shamela0001717-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35768
Shamela0001717-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10567
Shamela0001717-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        4899
Shamela0001717-ara1_Shia000006-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1285
Shamela0001717-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1294
Shamela0001717-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1365
Shamela0001717-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        15254
Shamela0001717-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5299
Shamela0001717-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3059
Shamela0001717-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         898
Shamela0001717-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2021
Shamela0001717-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        3362
Shamela0001717-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4447
Shamela0001717-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        20436
Shamela0001717-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5541
Shamela0001717-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5878
Shamela0001717-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        33101
Shamela0001717-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7254
Shamela0001717-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5169
Shamela0001717-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1722
Shamela0001717-ara1_Shia000125-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1024
Shamela0001717-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6734
Shamela0001717-ara1_Shia000132-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        2285
Shamela0001717-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2358
Shamela0001717-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2867
Shamela0001717-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3197
Shamela0001717-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7736
Shamela0001717-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        3716
Shamela0001717-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5653
Shamela0001717-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2080
Shamela0001717-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1796
Shamela0001717-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3283
Shamela0001717-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4808
Shamela0001717-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4244
Shamela0001717-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6034
Shamela0001717-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2600
Shamela0001717-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3297
Shamela0001717-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1760
Shamela0001717-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10847
Shamela0001717-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2097
Shamela0001717-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1693
Shamela0001717-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5269
Shamela0001717-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5322
Shamela0001717-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        6254
Shamela0001717-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        52189
Shamela0001717-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        11406
Shamela0001717-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       135336
Shamela0001717-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17816
Shamela0001717-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        79977
Shamela0001717-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        9352
Shamela0001717-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6884
Shamela0001717-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5776
Shamela0001717-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         992
Shamela0001717-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2990
Shamela0001717-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        8190
Shamela0001717-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       115693
Shamela0001717-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        94122
Shamela0001717-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        22803
Shamela0001717-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        17007
Shamela0001717-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1780
Shamela0001717-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3901
Shamela0001717-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4022
Shamela0001717-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5054
Shamela0001717-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1681
Shamela0001717-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1563
Shamela0001717-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1858
Shamela0001717-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        2116
Shamela0001717-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2040
Shamela0001717-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        5516
Shamela0001717-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        7420
Shamela0001717-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        17416
Shamela0001717-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1455
Shamela0001717-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1544
Shamela0001717-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1279
Shamela0001717-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1159
Shamela0001717-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        6475
Shamela0001717-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1651
Shamela0001717-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        55002
Shamela0001717-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2442
Shamela0001717-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3684
Shamela0001717-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1131
Shamela0001717-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8033
Shamela0001717-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7901
Shamela0001717-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        44549
Shamela0001717-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        64158
Shamela0001717-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       208727
Shamela0001717-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        47012
Shamela0001717-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5531
Shamela0001717-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2600
Shamela0001717-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6200
Shamela0001717-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1499
Shamela0001717-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1941
Shamela0001717-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2038
Shamela0001717-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        1123
Shamela0001717-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24         950
Shamela0001717-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7483
Shamela0001717-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1372
Shamela0001717-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        32649
Shamela0001717-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1668
Shamela0001717-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        23333
Shamela0001717-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        51141
Shamela0001717-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        41004
Shamela0001717-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3010
Shamela0001717-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6365
Shamela0001717-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6884
Shamela0001717-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        13364
Shamela0001717-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1609
Shamela0001717-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4025
Shamela0001717-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1365
Shamela0001717-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1671
Shamela0001717-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       144114
Shamela0001717-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1907
Shamela0001717-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        3607
Shamela0001717-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2866
Shamela0001717-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1955
Shamela0001717-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        1063
Shamela0001717-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6649
Shamela0001717-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        15817
Shamela0001717-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19         950
Shamela0001717-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        18892
Shamela0001717-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       119828
Shamela0001717-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14655
Shamela0001717-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        14324
Shamela0001717-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        3231
Shamela0001717-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        10481
Shamela0001717-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2628
Shamela0001717-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        79042
Shamela0001717-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4555
Shamela0001717-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6688
Shamela0001717-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4825
Shamela0001717-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7021
Shamela0001717-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1283
Shamela0001717-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1650
Shamela0001717-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3981
Shamela0001717-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4091
Shamela0001717-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4246
Shamela0001717-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        5909
Shamela0001717-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        82997
Shamela0001717-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1851
Shamela0001717-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6296
Shamela0001717-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5972
Shamela0001717-ara1_Shia002756-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1371
Shamela0001717-ara1_Shia002761Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3301
Shamela0001717-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1348
Shamela0001717-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6261
Shamela0001717-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6886
Shamela0001717-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1269
Shamela0001717-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         954
Shamela0001717-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1267
Shamela0001717-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3962
Shamela0001717-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1208
Shamela0001717-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1471
Shamela0001717-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        8887
Shamela0001717-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        90014
Shamela0001717-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        7558
Shamela0001717-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        18772
Shamela0001717-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1306
Shamela0001717-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1154
Shamela0001717-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1087
Shamela0001717-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1300
Shamela0001717-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1455
Shamela0001717-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1990
Shamela0001717-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4065
Shamela0001717-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1211
Shamela0001717-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1492
Shamela0001717-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       117832
Shamela0001717-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         942
Shamela0001717-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2816
Shamela0001717-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        5940
Shamela0001717-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1316
Shamela0001717-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2747
Shamela0001717-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         898
Shamela0001717-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1674
Shamela0001717-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3869
Shamela0001717-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1665
Shamela0001717-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3427
Shamela0001717-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1299
Shamela0001717-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1934
Shamela0001717-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3924
Shamela0001717-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1491
Shamela0001717-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10481
Shamela0001717-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        14830
Shamela0001717-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5947
Shamela0001717-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        2503
Shamela0001717-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        2534
Shamela0001717-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1668
Shamela0001717-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1894