Index of /passim01022020/Shamela0001582-ara1/


../
Shamela0001582-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1021
Shamela0001582-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        10163
Shamela0001582-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5972
Shamela0001582-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1562
Shamela0001582-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        86551
Shamela0001582-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1468
Shamela0001582-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1343
Shamela0001582-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        3372
Shamela0001582-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3001
Shamela0001582-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3251
Shamela0001582-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        1647
Shamela0001582-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        12999
Shamela0001582-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        37847
Shamela0001582-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5341
Shamela0001582-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3912
Shamela0001582-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1820
Shamela0001582-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1268
Shamela0001582-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2221
Shamela0001582-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2650
Shamela0001582-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1683
Shamela0001582-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2030
Shamela0001582-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        9032
Shamela0001582-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        7877
Shamela0001582-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3325
Shamela0001582-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3973
Shamela0001582-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6161
Shamela0001582-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        5841
Shamela0001582-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4129
Shamela0001582-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1206
Shamela0001582-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1567
Shamela0001582-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        8313
Shamela0001582-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2075
Shamela0001582-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2289
Shamela0001582-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1288
Shamela0001582-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3388
Shamela0001582-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        8198
Shamela0001582-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1270
Shamela0001582-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:26        12151
Shamela0001582-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1059
Shamela0001582-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1260
Shamela0001582-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1934
Shamela0001582-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1776
Shamela0001582-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2786
Shamela0001582-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1812
Shamela0001582-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3312
Shamela0001582-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        2855
Shamela0001582-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        1466
Shamela0001582-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        27603
Shamela0001582-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2565
Shamela0001582-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        29446
Shamela0001582-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1290
Shamela0001582-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        2698
Shamela0001582-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3206
Shamela0001582-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        7706
Shamela0001582-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1711
Shamela0001582-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        11582
Shamela0001582-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2076
Shamela0001582-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2652
Shamela0001582-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3040
Shamela0001582-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2481
Shamela0001582-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        32225
Shamela0001582-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3199
Shamela0001582-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3759
Shamela0001582-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1546
Shamela0001582-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5676
Shamela0001582-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1245
Shamela0001582-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         865
Shamela0001582-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2758
Shamela0001582-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4350
Shamela0001582-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1801
Shamela0001582-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        11800
Shamela0001582-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1434
Shamela0001582-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        5767
Shamela0001582-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1487
Shamela0001582-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1341
Shamela0001582-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         967
Shamela0001582-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        1957
Shamela0001582-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6495
Shamela0001582-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        21937
Shamela0001582-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2862
Shamela0001582-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1441
Shamela0001582-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1479
Shamela0001582-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1124
Shamela0001582-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3298
Shamela0001582-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4887
Shamela0001582-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13136
Shamela0001582-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        18889
Shamela0001582-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10287
Shamela0001582-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2363
Shamela0001582-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3366
Shamela0001582-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1617
Shamela0001582-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12249
Shamela0001582-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5457
Shamela0001582-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15603
Shamela0001582-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5196
Shamela0001582-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5657
Shamela0001582-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        12810
Shamela0001582-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8219
Shamela0001582-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         897
Shamela0001582-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1478
Shamela0001582-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        9249
Shamela0001582-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1173
Shamela0001582-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        24027
Shamela0001582-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3274
Shamela0001582-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13387
Shamela0001582-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        19605
Shamela0001582-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9494
Shamela0001582-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6216
Shamela0001582-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        8262
Shamela0001582-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2960
Shamela0001582-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1631
Shamela0001582-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        10216
Shamela0001582-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3419
Shamela0001582-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        24001
Shamela0001582-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        10358
Shamela0001582-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1744
Shamela0001582-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        9079
Shamela0001582-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        8374
Shamela0001582-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        8581
Shamela0001582-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        12771
Shamela0001582-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1649
Shamela0001582-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6954
Shamela0001582-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9271
Shamela0001582-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        23953
Shamela0001582-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4051
Shamela0001582-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2474
Shamela0001582-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3954
Shamela0001582-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3993
Shamela0001582-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2682
Shamela0001582-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1380
Shamela0001582-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3165
Shamela0001582-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6626
Shamela0001582-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2906
Shamela0001582-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12199
Shamela0001582-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11962
Shamela0001582-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9357
Shamela0001582-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2830
Shamela0001582-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2242
Shamela0001582-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2507
Shamela0001582-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1684
Shamela0001582-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3319
Shamela0001582-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3134
Shamela0001582-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1914
Shamela0001582-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1570
Shamela0001582-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2205
Shamela0001582-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        1495
Shamela0001582-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17123
Shamela0001582-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        42347
Shamela0001582-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1315
Shamela0001582-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1787
Shamela0001582-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        27730
Shamela0001582-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        19858
Shamela0001582-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8212
Shamela0001582-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7621
Shamela0001582-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        9023
Shamela0001582-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1611
Shamela0001582-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2978
Shamela0001582-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1507
Shamela0001582-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3338
Shamela0001582-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        2428
Shamela0001582-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2730
Shamela0001582-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3932
Shamela0001582-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12925
Shamela0001582-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1472
Shamela0001582-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9411
Shamela0001582-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1225
Shamela0001582-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2065
Shamela0001582-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3008
Shamela0001582-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2332
Shamela0001582-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6571
Shamela0001582-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4666
Shamela0001582-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3977
Shamela0001582-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5191
Shamela0001582-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10926
Shamela0001582-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2987
Shamela0001582-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5838
Shamela0001582-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2269
Shamela0001582-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2179
Shamela0001582-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1889
Shamela0001582-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3484
Shamela0001582-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2806
Shamela0001582-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5424
Shamela0001582-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14381
Shamela0001582-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3722
Shamela0001582-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8174
Shamela0001582-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3547
Shamela0001582-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3342
Shamela0001582-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1355
Shamela0001582-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1365
Shamela0001582-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        20442
Shamela0001582-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1822
Shamela0001582-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4955
Shamela0001582-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2730
Shamela0001582-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1455
Shamela0001582-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3185
Shamela0001582-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5693
Shamela0001582-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3049
Shamela0001582-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3851
Shamela0001582-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        7041
Shamela0001582-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4502
Shamela0001582-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8596
Shamela0001582-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1568
Shamela0001582-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1569
Shamela0001582-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1754
Shamela0001582-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1648
Shamela0001582-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        10207
Shamela0001582-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3109
Shamela0001582-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1870
Shamela0001582-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1260
Shamela0001582-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5383
Shamela0001582-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3335
Shamela0001582-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3817
Shamela0001582-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2712
Shamela0001582-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2309
Shamela0001582-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1019
Shamela0001582-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1181
Shamela0001582-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         907
Shamela0001582-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1122
Shamela0001582-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11437
Shamela0001582-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4451
Shamela0001582-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7810
Shamela0001582-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4501
Shamela0001582-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2091
Shamela0001582-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1369
Shamela0001582-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7268
Shamela0001582-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2654
Shamela0001582-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2363
Shamela0001582-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9554
Shamela0001582-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1422
Shamela0001582-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2116
Shamela0001582-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1966
Shamela0001582-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1376
Shamela0001582-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7063
Shamela0001582-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1647
Shamela0001582-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3043
Shamela0001582-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1944
Shamela0001582-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3700
Shamela0001582-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8761
Shamela0001582-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        12913
Shamela0001582-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1404
Shamela0001582-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1426
Shamela0001582-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4792
Shamela0001582-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2340
Shamela0001582-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        32545
Shamela0001582-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11746
Shamela0001582-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4348
Shamela0001582-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        7832
Shamela0001582-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4026
Shamela0001582-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2610
Shamela0001582-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1232
Shamela0001582-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        15672
Shamela0001582-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        33487
Shamela0001582-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4253
Shamela0001582-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         966
Shamela0001582-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1703
Shamela0001582-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12230
Shamela0001582-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2850
Shamela0001582-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6390
Shamela0001582-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11216
Shamela0001582-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        9072
Shamela0001582-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7257
Shamela0001582-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5909
Shamela0001582-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5124
Shamela0001582-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5128
Shamela0001582-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1484
Shamela0001582-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1425
Shamela0001582-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1977
Shamela0001582-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3920
Shamela0001582-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5011
Shamela0001582-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3211
Shamela0001582-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1572
Shamela0001582-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2086
Shamela0001582-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2041
Shamela0001582-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2931
Shamela0001582-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2716
Shamela0001582-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        32503
Shamela0001582-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12289
Shamela0001582-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2328
Shamela0001582-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2438
Shamela0001582-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        8500
Shamela0001582-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2792
Shamela0001582-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        40381
Shamela0001582-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        58495
Shamela0001582-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5147
Shamela0001582-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1694
Shamela0001582-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3230
Shamela0001582-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1378
Shamela0001582-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1481
Shamela0001582-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3474
Shamela0001582-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2926
Shamela0001582-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3802
Shamela0001582-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8871
Shamela0001582-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5162
Shamela0001582-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        6529
Shamela0001582-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3011
Shamela0001582-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2913
Shamela0001582-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3426
Shamela0001582-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2195
Shamela0001582-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3208
Shamela0001582-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1419
Shamela0001582-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3112
Shamela0001582-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2512
Shamela0001582-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3348
Shamela0001582-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         850
Shamela0001582-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1560
Shamela0001582-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2183
Shamela0001582-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        11695
Shamela0001582-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        28215
Shamela0001582-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1924
Shamela0001582-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2510
Shamela0001582-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7927
Shamela0001582-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1481
Shamela0001582-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1651
Shamela0001582-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9502
Shamela0001582-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10030
Shamela0001582-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1491
Shamela0001582-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1579
Shamela0001582-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1339
Shamela0001582-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1858
Shamela0001582-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1894
Shamela0001582-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1850
Shamela0001582-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1734
Shamela0001582-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8764
Shamela0001582-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6472
Shamela0001582-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4861
Shamela0001582-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11584
Shamela0001582-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10460
Shamela0001582-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        20080
Shamela0001582-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        13738
Shamela0001582-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21541
Shamela0001582-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2612
Shamela0001582-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        8120
Shamela0001582-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6821
Shamela0001582-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        4708
Shamela0001582-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4203
Shamela0001582-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        4020
Shamela0001582-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1263
Shamela0001582-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2877
Shamela0001582-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1422
Shamela0001582-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4367
Shamela0001582-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1075
Shamela0001582-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4952
Shamela0001582-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7757
Shamela0001582-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15         997
Shamela0001582-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        3011
Shamela0001582-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25         960
Shamela0001582-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        37423
Shamela0001582-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4709
Shamela0001582-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1879
Shamela0001582-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        12335
Shamela0001582-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5376
Shamela0001582-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        5639
Shamela0001582-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        21579
Shamela0001582-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2577
Shamela0001582-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2161
Shamela0001582-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4177
Shamela0001582-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        12960
Shamela0001582-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1594
Shamela0001582-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4971
Shamela0001582-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1354
Shamela0001582-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1286
Shamela0001582-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16927
Shamela0001582-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1373
Shamela0001582-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        25815
Shamela0001582-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1032
Shamela0001582-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3751
Shamela0001582-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1429
Shamela0001582-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3007
Shamela0001582-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4367