Index of /passim01022020/Shamela0001487-ara1/


../
Shamela0001487-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1351
Shamela0001487-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1011
Shamela0001487-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        2156
Shamela0001487-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2035
Shamela0001487-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         801
Shamela0001487-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         900
Shamela0001487-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        1184
Shamela0001487-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2178
Shamela0001487-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         992
Shamela0001487-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        6040
Shamela0001487-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         803
Shamela0001487-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4379
Shamela0001487-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        22469
Shamela0001487-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:26        16949
Shamela0001487-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        23362
Shamela0001487-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:21        63221
Shamela0001487-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        25407
Shamela0001487-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2623
Shamela0001487-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         849
Shamela0001487-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4998
Shamela0001487-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1019
Shamela0001487-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        9476
Shamela0001487-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1378
Shamela0001487-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1177
Shamela0001487-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1813
Shamela0001487-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3945
Shamela0001487-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1251
Shamela0001487-ara1_JK001441-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2719
Shamela0001487-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2467
Shamela0001487-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        15725
Shamela0001487-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        1384
Shamela0001487-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5293
Shamela0001487-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        13846
Shamela0001487-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:09        7948
Shamela0001487-ara1_JK006855-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        3314
Shamela0001487-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        18960
Shamela0001487-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        35449
Shamela0001487-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         979
Shamela0001487-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7402
Shamela0001487-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         831
Shamela0001487-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3387
Shamela0001487-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3587
Shamela0001487-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        12747
Shamela0001487-ara1_JK007507-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        2054
Shamela0001487-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        17010
Shamela0001487-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        17423
Shamela0001487-ara1_JK007513-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1390
Shamela0001487-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        10687
Shamela0001487-ara1_JK007521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4272
Shamela0001487-ara1_JK007523-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        1117
Shamela0001487-ara1_JK007526-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        23457
Shamela0001487-ara1_JK007527-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        7492
Shamela0001487-ara1_JK007529-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6856
Shamela0001487-ara1_JK007530-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        11452
Shamela0001487-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5823
Shamela0001487-ara1_JK007533-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        11446
Shamela0001487-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        7790
Shamela0001487-ara1_JK007537-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        12166
Shamela0001487-ara1_JK007544-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        10132
Shamela0001487-ara1_JK007545-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        21530
Shamela0001487-ara1_JK007546-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        9058
Shamela0001487-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        10749
Shamela0001487-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        25603
Shamela0001487-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09         858
Shamela0001487-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4039
Shamela0001487-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        14173
Shamela0001487-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1129
Shamela0001487-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3398
Shamela0001487-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        5954
Shamela0001487-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2227
Shamela0001487-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3352
Shamela0001487-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1257
Shamela0001487-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        13694
Shamela0001487-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1924
Shamela0001487-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2169
Shamela0001487-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         808
Shamela0001487-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4915
Shamela0001487-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         911
Shamela0001487-ara1_JK010107-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2400
Shamela0001487-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2458
Shamela0001487-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        5241
Shamela0001487-ara1_JK010368-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5669
Shamela0001487-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         826
Shamela0001487-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        20909
Shamela0001487-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        7429
Shamela0001487-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1122
Shamela0001487-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        13251
Shamela0001487-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5410
Shamela0001487-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        3244
Shamela0001487-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        10440
Shamela0001487-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2403
Shamela0001487-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3672
Shamela0001487-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         992
Shamela0001487-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1413
Shamela0001487-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1808
Shamela0001487-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1433
Shamela0001487-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1868
Shamela0001487-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        5343
Shamela0001487-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20       182485
Shamela0001487-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2172
Shamela0001487-ara1_JK010737-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1278
Shamela0001487-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3497
Shamela0001487-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3605
Shamela0001487-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        48320
Shamela0001487-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8399
Shamela0001487-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        20888
Shamela0001487-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1794
Shamela0001487-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2797
Shamela0001487-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         800
Shamela0001487-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        6071
Shamela0001487-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1335
Shamela0001487-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1310
Shamela0001487-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        28517
Shamela0001487-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        2717
Shamela0001487-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        49520
Shamela0001487-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1198
Shamela0001487-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1358
Shamela0001487-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3943
Shamela0001487-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1436
Shamela0001487-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        1583
Shamela0001487-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4715
Shamela0001487-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5283
Shamela0001487-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1839
Shamela0001487-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2510
Shamela0001487-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        15221
Shamela0001487-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        96743
Shamela0001487-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        20904
Shamela0001487-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        25505
Shamela0001487-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2866
Shamela0001487-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1173
Shamela0001487-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1277
Shamela0001487-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3294
Shamela0001487-ara1_Shamela0000790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2062
Shamela0001487-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         942
Shamela0001487-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2898
Shamela0001487-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2432
Shamela0001487-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2048
Shamela0001487-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        6188
Shamela0001487-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3184
Shamela0001487-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2700
Shamela0001487-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1229
Shamela0001487-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         993
Shamela0001487-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         991
Shamela0001487-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1222
Shamela0001487-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2027
Shamela0001487-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1406
Shamela0001487-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8347
Shamela0001487-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        19260
Shamela0001487-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7904
Shamela0001487-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        37074
Shamela0001487-ara1_Shamela0004129-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1316
Shamela0001487-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        26505
Shamela0001487-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        27442
Shamela0001487-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4793
Shamela0001487-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8200
Shamela0001487-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5037
Shamela0001487-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2830
Shamela0001487-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1495
Shamela0001487-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        14137
Shamela0001487-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1175
Shamela0001487-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        20884
Shamela0001487-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1522
Shamela0001487-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       162238
Shamela0001487-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        4879
Shamela0001487-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2140
Shamela0001487-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2037
Shamela0001487-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        3976
Shamela0001487-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1810
Shamela0001487-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4588
Shamela0001487-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5608
Shamela0001487-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2375
Shamela0001487-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1325
Shamela0001487-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2028
Shamela0001487-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        23028
Shamela0001487-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:14        2830
Shamela0001487-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        7660
Shamela0001487-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        36026
Shamela0001487-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        25687
Shamela0001487-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        15422
Shamela0001487-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        2668
Shamela0001487-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17255
Shamela0001487-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         849
Shamela0001487-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1465
Shamela0001487-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        3381
Shamela0001487-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1539
Shamela0001487-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25         807
Shamela0001487-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         822
Shamela0001487-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1194
Shamela0001487-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3534
Shamela0001487-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        6915
Shamela0001487-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        16712
Shamela0001487-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1268
Shamela0001487-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2269
Shamela0001487-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4465
Shamela0001487-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1799
Shamela0001487-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2315
Shamela0001487-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6335
Shamela0001487-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1120
Shamela0001487-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4585
Shamela0001487-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3761
Shamela0001487-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3798
Shamela0001487-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1482
Shamela0001487-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2242
Shamela0001487-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        5801
Shamela0001487-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         818
Shamela0001487-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        7094
Shamela0001487-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1193
Shamela0001487-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2849
Shamela0001487-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11009
Shamela0001487-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5618
Shamela0001487-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2570
Shamela0001487-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        12784
Shamela0001487-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        13285
Shamela0001487-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6647
Shamela0001487-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15542
Shamela0001487-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        7100
Shamela0001487-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2478
Shamela0001487-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4613
Shamela0001487-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1971
Shamela0001487-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2242
Shamela0001487-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        8527
Shamela0001487-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4057
Shamela0001487-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1171
Shamela0001487-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        25985
Shamela0001487-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11925
Shamela0001487-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3954
Shamela0001487-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5167
Shamela0001487-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21332
Shamela0001487-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        3676
Shamela0001487-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4102
Shamela0001487-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        63840
Shamela0001487-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2019
Shamela0001487-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4413
Shamela0001487-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         833
Shamela0001487-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         812
Shamela0001487-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10243
Shamela0001487-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        10864
Shamela0001487-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        21688
Shamela0001487-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        17764
Shamela0001487-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1794
Shamela0001487-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         819
Shamela0001487-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       225761
Shamela0001487-ara1_Shamela0011661-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1092
Shamela0001487-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9753
Shamela0001487-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1180
Shamela0001487-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4168
Shamela0001487-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1583
Shamela0001487-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1797
Shamela0001487-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2520
Shamela0001487-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4509
Shamela0001487-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        8739
Shamela0001487-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1157
Shamela0001487-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1669
Shamela0001487-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        20585
Shamela0001487-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2180
Shamela0001487-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1920
Shamela0001487-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         830
Shamela0001487-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         826
Shamela0001487-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3957
Shamela0001487-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2489
Shamela0001487-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         805
Shamela0001487-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2009
Shamela0001487-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1971
Shamela0001487-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1802
Shamela0001487-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1661
Shamela0001487-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1515
Shamela0001487-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1388
Shamela0001487-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       151742
Shamela0001487-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        6279
Shamela0001487-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2364
Shamela0001487-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8440
Shamela0001487-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4337
Shamela0001487-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         962
Shamela0001487-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2670
Shamela0001487-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1647
Shamela0001487-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1468
Shamela0001487-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1550
Shamela0001487-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1136
Shamela0001487-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2040
Shamela0001487-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2483
Shamela0001487-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4347
Shamela0001487-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         924
Shamela0001487-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1454
Shamela0001487-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1365
Shamela0001487-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2825
Shamela0001487-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2517
Shamela0001487-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1349
Shamela0001487-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1659
Shamela0001487-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1794
Shamela0001487-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8036
Shamela0001487-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4802
Shamela0001487-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4017
Shamela0001487-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4339
Shamela0001487-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1351
Shamela0001487-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         928
Shamela0001487-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        14379
Shamela0001487-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        22644
Shamela0001487-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        7875
Shamela0001487-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        10470
Shamela0001487-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        39710
Shamela0001487-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        4086
Shamela0001487-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        55350
Shamela0001487-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6686
Shamela0001487-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        20300
Shamela0001487-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1333
Shamela0001487-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1578
Shamela0001487-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:31        20468
Shamela0001487-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1298
Shamela0001487-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1555
Shamela0001487-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2533
Shamela0001487-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1855
Shamela0001487-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7229
Shamela0001487-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5881
Shamela0001487-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         806
Shamela0001487-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5363
Shamela0001487-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        7935
Shamela0001487-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2463
Shamela0001487-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1961
Shamela0001487-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        11946
Shamela0001487-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         817
Shamela0001487-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1133
Shamela0001487-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24755
Shamela0001487-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        16234
Shamela0001487-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5812
Shamela0001487-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         813
Shamela0001487-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1833
Shamela0001487-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4228
Shamela0001487-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7046
Shamela0001487-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5676
Shamela0001487-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        22061
Shamela0001487-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:26        20643
Shamela0001487-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4800
Shamela0001487-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2943
Shamela0001487-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         905
Shamela0001487-ara1_Shamela0036422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        30368
Shamela0001487-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2277
Shamela0001487-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4740
Shamela0001487-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         870
Shamela0001487-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       200854
Shamela0001487-ara1_Shamela0037492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1787
Shamela0001487-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         825
Shamela0001487-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1329
Shamela0001487-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1327
Shamela0001487-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20166
Shamela0001487-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14         844
Shamela0001487-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2346
Shamela0001487-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         965
Shamela0001487-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         810
Shamela0001487-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:21        1138
Shamela0001487-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2215
Shamela0001487-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1289
Shamela0001487-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        8026
Shamela0001487-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3657
Shamela0001487-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3510
Shamela0001487-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        34324
Shamela0001487-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1796
Shamela0001487-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3252
Shamela0001487-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        43758
Shamela0001487-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         866
Shamela0001487-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2274
Shamela0001487-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1517
Shamela0001487-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1828
Shamela0001487-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7363
Shamela0001487-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2405
Shamela0001487-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1454
Shamela0001487-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2287
Shamela0001487-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        32446
Shamela0001487-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3427
Shamela0001487-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4979
Shamela0001487-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         826
Shamela0001487-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1468
Shamela0001487-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        2307
Shamela0001487-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        26513
Shamela0001487-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1151
Shamela0001487-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        6529
Shamela0001487-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3864
Shamela0001487-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4350
Shamela0001487-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5280
Shamela0001487-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2194
Shamela0001487-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:25        1656
Shamela0001487-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:30        2148
Shamela0001487-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6196
Shamela0001487-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1394
Shamela0001487-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        16390
Shamela0001487-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1948
Shamela0001487-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1519
Shamela0001487-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        15089
Shamela0001487-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1589
Shamela0001487-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13428
Shamela0001487-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        2014
Shamela0001487-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2504
Shamela0001487-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2222
Shamela0001487-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2112
Shamela0001487-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1914
Shamela0001487-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1347
Shamela0001487-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        14724
Shamela0001487-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8393
Shamela0001487-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26         903
Shamela0001487-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1549
Shamela0001487-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2274
Shamela0001487-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       128470
Shamela0001487-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1484