Index of /passim01022020/Shamela0001467-ara1/


../
Shamela0001467-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        30092
Shamela0001467-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        1345
Shamela0001467-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1767
Shamela0001467-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        16623
Shamela0001467-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4048
Shamela0001467-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2118
Shamela0001467-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2184
Shamela0001467-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2040
Shamela0001467-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1033
Shamela0001467-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3211
Shamela0001467-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1226
Shamela0001467-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        82169
Shamela0001467-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2962
Shamela0001467-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1567
Shamela0001467-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1944
Shamela0001467-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1149
Shamela0001467-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1086
Shamela0001467-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2739
Shamela0001467-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        11651
Shamela0001467-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        29245
Shamela0001467-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2176
Shamela0001467-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2977
Shamela0001467-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        89304
Shamela0001467-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1040
Shamela0001467-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        8250
Shamela0001467-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1210
Shamela0001467-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4653
Shamela0001467-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        4221
Shamela0001467-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3201
Shamela0001467-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2159
Shamela0001467-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1176
Shamela0001467-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        18200
Shamela0001467-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1831
Shamela0001467-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        22353
Shamela0001467-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        11556
Shamela0001467-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6723
Shamela0001467-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        2171
Shamela0001467-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1987
Shamela0001467-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6575
Shamela0001467-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1782
Shamela0001467-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1703
Shamela0001467-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1254
Shamela0001467-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1063
Shamela0001467-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2105
Shamela0001467-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1821
Shamela0001467-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1798
Shamela0001467-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1609
Shamela0001467-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        6211
Shamela0001467-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1940
Shamela0001467-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1235
Shamela0001467-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1569
Shamela0001467-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1563
Shamela0001467-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1327
Shamela0001467-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        20726
Shamela0001467-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1028
Shamela0001467-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        10870
Shamela0001467-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1574
Shamela0001467-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1296
Shamela0001467-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1050
Shamela0001467-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        10078
Shamela0001467-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2299
Shamela0001467-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7544
Shamela0001467-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1223
Shamela0001467-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2046
Shamela0001467-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1633
Shamela0001467-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6146
Shamela0001467-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3024
Shamela0001467-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1268
Shamela0001467-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3755
Shamela0001467-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2528
Shamela0001467-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5461
Shamela0001467-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4487
Shamela0001467-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        21454
Shamela0001467-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2766
Shamela0001467-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1964
Shamela0001467-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        4372
Shamela0001467-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6997
Shamela0001467-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        7106
Shamela0001467-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1543
Shamela0001467-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3698
Shamela0001467-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        20172
Shamela0001467-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        17886
Shamela0001467-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        8494
Shamela0001467-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         993
Shamela0001467-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        11707
Shamela0001467-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2126
Shamela0001467-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1773
Shamela0001467-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1058
Shamela0001467-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1544
Shamela0001467-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        25692
Shamela0001467-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        10900
Shamela0001467-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        44657
Shamela0001467-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         862
Shamela0001467-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        1975
Shamela0001467-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3096
Shamela0001467-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        9854
Shamela0001467-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5923
Shamela0001467-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2439
Shamela0001467-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        6382
Shamela0001467-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1046
Shamela0001467-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4864
Shamela0001467-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3850
Shamela0001467-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3674
Shamela0001467-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2110
Shamela0001467-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1348
Shamela0001467-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1080
Shamela0001467-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        37293
Shamela0001467-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         835
Shamela0001467-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1297
Shamela0001467-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1777
Shamela0001467-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        2320
Shamela0001467-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1397
Shamela0001467-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1175
Shamela0001467-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1092
Shamela0001467-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2528
Shamela0001467-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1259
Shamela0001467-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3599
Shamela0001467-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2152
Shamela0001467-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        5451
Shamela0001467-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1911
Shamela0001467-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3455
Shamela0001467-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4793
Shamela0001467-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        6413
Shamela0001467-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        11354
Shamela0001467-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1324
Shamela0001467-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        10957
Shamela0001467-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2396
Shamela0001467-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        41223
Shamela0001467-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1546
Shamela0001467-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1144
Shamela0001467-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5399
Shamela0001467-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1466
Shamela0001467-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24366
Shamela0001467-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        25669
Shamela0001467-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3034
Shamela0001467-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1180
Shamela0001467-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1229
Shamela0001467-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7745
Shamela0001467-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        6548
Shamela0001467-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        45806
Shamela0001467-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6376
Shamela0001467-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7202
Shamela0001467-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1315
Shamela0001467-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4064
Shamela0001467-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1175
Shamela0001467-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3532
Shamela0001467-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        89681
Shamela0001467-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2416
Shamela0001467-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        48715
Shamela0001467-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10021
Shamela0001467-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8312
Shamela0001467-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1381
Shamela0001467-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2972
Shamela0001467-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         902
Shamela0001467-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1488
Shamela0001467-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6809
Shamela0001467-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1044
Shamela0001467-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2328
Shamela0001467-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        2058
Shamela0001467-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2518
Shamela0001467-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       222637
Shamela0001467-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        50650
Shamela0001467-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        4025
Shamela0001467-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2532
Shamela0001467-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8583
Shamela0001467-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        44375
Shamela0001467-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        12677
Shamela0001467-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        21117
Shamela0001467-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        19177
Shamela0001467-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5882
Shamela0001467-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        17854
Shamela0001467-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2790
Shamela0001467-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1368
Shamela0001467-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9584
Shamela0001467-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1774
Shamela0001467-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         998
Shamela0001467-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1455
Shamela0001467-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6098
Shamela0001467-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1462
Shamela0001467-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        78756
Shamela0001467-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        19167
Shamela0001467-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7497
Shamela0001467-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1603
Shamela0001467-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        7578
Shamela0001467-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11000
Shamela0001467-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2409
Shamela0001467-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        43683
Shamela0001467-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        26799
Shamela0001467-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       116224
Shamela0001467-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4689
Shamela0001467-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2479
Shamela0001467-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2238
Shamela0001467-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       109572
Shamela0001467-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        63886
Shamela0001467-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1056
Shamela0001467-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2605
Shamela0001467-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49         944
Shamela0001467-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4798
Shamela0001467-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1884
Shamela0001467-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1247
Shamela0001467-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2107
Shamela0001467-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1071
Shamela0001467-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1462
Shamela0001467-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1148
Shamela0001467-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2150
Shamela0001467-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1853
Shamela0001467-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3673
Shamela0001467-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1169
Shamela0001467-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1097
Shamela0001467-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8536
Shamela0001467-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1116
Shamela0001467-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3390
Shamela0001467-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1122
Shamela0001467-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1098
Shamela0001467-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1090
Shamela0001467-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1009
Shamela0001467-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1936
Shamela0001467-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        41301
Shamela0001467-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        6097
Shamela0001467-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1285
Shamela0001467-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        23373
Shamela0001467-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1408
Shamela0001467-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1475
Shamela0001467-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7556
Shamela0001467-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1095
Shamela0001467-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        39509
Shamela0001467-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4212
Shamela0001467-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        13190
Shamela0001467-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1023
Shamela0001467-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41         832
Shamela0001467-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        6373
Shamela0001467-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1019
Shamela0001467-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5693
Shamela0001467-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5457
Shamela0001467-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3169
Shamela0001467-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3700
Shamela0001467-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1472
Shamela0001467-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4383
Shamela0001467-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        19772
Shamela0001467-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4322
Shamela0001467-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        12603
Shamela0001467-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        33629
Shamela0001467-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       114414
Shamela0001467-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13880
Shamela0001467-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8556
Shamela0001467-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        1335
Shamela0001467-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2370
Shamela0001467-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2403
Shamela0001467-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2753
Shamela0001467-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        62725
Shamela0001467-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        43184
Shamela0001467-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5151
Shamela0001467-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        23139
Shamela0001467-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6028
Shamela0001467-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        49301
Shamela0001467-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1071
Shamela0001467-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3228
Shamela0001467-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2808
Shamela0001467-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1625
Shamela0001467-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8905
Shamela0001467-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2232
Shamela0001467-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2851
Shamela0001467-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1141
Shamela0001467-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1318
Shamela0001467-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2648
Shamela0001467-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2034
Shamela0001467-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1075
Shamela0001467-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2526
Shamela0001467-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3241
Shamela0001467-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1180
Shamela0001467-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1802
Shamela0001467-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1100
Shamela0001467-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1334
Shamela0001467-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3488
Shamela0001467-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        63647
Shamela0001467-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3683
Shamela0001467-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2181
Shamela0001467-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1345
Shamela0001467-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1196
Shamela0001467-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4117
Shamela0001467-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2601
Shamela0001467-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7952
Shamela0001467-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4118
Shamela0001467-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2230
Shamela0001467-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        13696
Shamela0001467-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         873
Shamela0001467-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        2776
Shamela0001467-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1827
Shamela0001467-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        12368
Shamela0001467-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3549
Shamela0001467-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1998
Shamela0001467-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2885
Shamela0001467-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        14440
Shamela0001467-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9304
Shamela0001467-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1139
Shamela0001467-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2826
Shamela0001467-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1336
Shamela0001467-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2456
Shamela0001467-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3032
Shamela0001467-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1183
Shamela0001467-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1870
Shamela0001467-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3043
Shamela0001467-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1469
Shamela0001467-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2654
Shamela0001467-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2828
Shamela0001467-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2624
Shamela0001467-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        25127
Shamela0001467-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14353
Shamela0001467-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3351
Shamela0001467-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3137
Shamela0001467-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4172
Shamela0001467-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6634
Shamela0001467-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1876
Shamela0001467-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1068
Shamela0001467-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        90217
Shamela0001467-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1078
Shamela0001467-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1571
Shamela0001467-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1781
Shamela0001467-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1026
Shamela0001467-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        23117
Shamela0001467-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1495
Shamela0001467-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2288
Shamela0001467-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1314
Shamela0001467-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        40360
Shamela0001467-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2501
Shamela0001467-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1349
Shamela0001467-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         955
Shamela0001467-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        8955
Shamela0001467-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        13648
Shamela0001467-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1431
Shamela0001467-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6249
Shamela0001467-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2782
Shamela0001467-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         806
Shamela0001467-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2666
Shamela0001467-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2750
Shamela0001467-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2539
Shamela0001467-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3968
Shamela0001467-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3118
Shamela0001467-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3365
Shamela0001467-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1005
Shamela0001467-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2583
Shamela0001467-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5026
Shamela0001467-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2874
Shamela0001467-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1994
Shamela0001467-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5889
Shamela0001467-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        6103
Shamela0001467-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2497
Shamela0001467-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        6258
Shamela0001467-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1121
Shamela0001467-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2822
Shamela0001467-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1993
Shamela0001467-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8814
Shamela0001467-ara1_Shamela0011575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4182
Shamela0001467-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1178
Shamela0001467-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3459
Shamela0001467-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1008
Shamela0001467-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1209
Shamela0001467-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1815
Shamela0001467-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6317
Shamela0001467-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         915
Shamela0001467-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8312
Shamela0001467-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2348
Shamela0001467-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        9747
Shamela0001467-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2632
Shamela0001467-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         915
Shamela0001467-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        11819
Shamela0001467-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5451
Shamela0001467-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         883
Shamela0001467-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3679
Shamela0001467-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1434
Shamela0001467-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2090
Shamela0001467-ara1_Shamela0012092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        8080
Shamela0001467-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2449
Shamela0001467-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3889
Shamela0001467-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2245
Shamela0001467-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        31615
Shamela0001467-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3243
Shamela0001467-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        3066
Shamela0001467-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48         943
Shamela0001467-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7449
Shamela0001467-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2933
Shamela0001467-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1124
Shamela0001467-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        2461
Shamela0001467-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2871
Shamela0001467-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3823
Shamela0001467-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4703
Shamela0001467-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         863
Shamela0001467-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        11701
Shamela0001467-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2393
Shamela0001467-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4896
Shamela0001467-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         968
Shamela0001467-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         986
Shamela0001467-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1589
Shamela0001467-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4439
Shamela0001467-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4169
Shamela0001467-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2538
Shamela0001467-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        8880
Shamela0001467-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4499
Shamela0001467-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2499
Shamela0001467-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1869
Shamela0001467-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1420
Shamela0001467-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2786
Shamela0001467-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1268
Shamela0001467-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         979
Shamela0001467-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1447
Shamela0001467-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1560
Shamela0001467-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1947
Shamela0001467-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1462
Shamela0001467-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3340
Shamela0001467-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2132
Shamela0001467-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1684
Shamela0001467-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1329
Shamela0001467-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        23960
Shamela0001467-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        83229
Shamela0001467-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7525
Shamela0001467-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2118
Shamela0001467-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        32499
Shamela0001467-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         847
Shamela0001467-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         871
Shamela0001467-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1113
Shamela0001467-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         837
Shamela0001467-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23175
Shamela0001467-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1513
Shamela0001467-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1812
Shamela0001467-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        71979
Shamela0001467-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1394
Shamela0001467-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1065
Shamela0001467-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        31638
Shamela0001467-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        26862
Shamela0001467-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        71769
Shamela0001467-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4151
Shamela0001467-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         979
Shamela0001467-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2011
Shamela0001467-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         810
Shamela0001467-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       121456
Shamela0001467-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2979
Shamela0001467-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3549
Shamela0001467-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1159
Shamela0001467-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4214
Shamela0001467-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5519
Shamela0001467-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5625
Shamela0001467-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3410
Shamela0001467-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1494
Shamela0001467-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10981
Shamela0001467-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2466
Shamela0001467-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        20705
Shamela0001467-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4476
Shamela0001467-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1010
Shamela0001467-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3487
Shamela0001467-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1332
Shamela0001467-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17855
Shamela0001467-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2661
Shamela0001467-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2486
Shamela0001467-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         945
Shamela0001467-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2641
Shamela0001467-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3771
Shamela0001467-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1146
Shamela0001467-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1324
Shamela0001467-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10426
Shamela0001467-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1158
Shamela0001467-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        13983
Shamela0001467-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11816
Shamela0001467-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1211
Shamela0001467-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1086
Shamela0001467-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2198
Shamela0001467-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1236
Shamela0001467-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2575
Shamela0001467-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2383
Shamela0001467-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2807
Shamela0001467-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        8451
Shamela0001467-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3588
Shamela0001467-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1815
Shamela0001467-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3182
Shamela0001467-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2793
Shamela0001467-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1760
Shamela0001467-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        11997
Shamela0001467-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         884
Shamela0001467-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        26301
Shamela0001467-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         789
Shamela0001467-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13984
Shamela0001467-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6822
Shamela0001467-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2452
Shamela0001467-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6738
Shamela0001467-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2963
Shamela0001467-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1414
Shamela0001467-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7797
Shamela0001467-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        4361
Shamela0001467-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        3558
Shamela0001467-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1848
Shamela0001467-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         951
Shamela0001467-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1897
Shamela0001467-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        32927
Shamela0001467-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        49967
Shamela0001467-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        78132
Shamela0001467-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1254
Shamela0001467-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1566
Shamela0001467-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1704
Shamela0001467-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2364
Shamela0001467-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1305
Shamela0001467-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7129
Shamela0001467-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2077
Shamela0001467-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         876
Shamela0001467-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10208
Shamela0001467-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         994
Shamela0001467-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1830
Shamela0001467-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1355
Shamela0001467-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1369
Shamela0001467-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13576
Shamela0001467-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2713
Shamela0001467-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3490
Shamela0001467-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2781
Shamela0001467-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1401
Shamela0001467-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1066
Shamela0001467-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6395
Shamela0001467-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         883
Shamela0001467-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         963
Shamela0001467-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2564
Shamela0001467-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1276
Shamela0001467-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1241
Shamela0001467-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        2658
Shamela0001467-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1654
Shamela0001467-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1366
Shamela0001467-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1124
Shamela0001467-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4718
Shamela0001467-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7048
Shamela0001467-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9600
Shamela0001467-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8747
Shamela0001467-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1237
Shamela0001467-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1654
Shamela0001467-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        9474
Shamela0001467-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3363
Shamela0001467-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        50721
Shamela0001467-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12411
Shamela0001467-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3816
Shamela0001467-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2570
Shamela0001467-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        33946
Shamela0001467-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9136
Shamela0001467-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         842
Shamela0001467-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4784
Shamela0001467-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19597
Shamela0001467-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1105
Shamela0001467-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1029
Shamela0001467-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2556
Shamela0001467-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2916
Shamela0001467-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3665
Shamela0001467-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1107
Shamela0001467-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1142
Shamela0001467-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        22803
Shamela0001467-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2693
Shamela0001467-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3569
Shamela0001467-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2536
Shamela0001467-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2535
Shamela0001467-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2582
Shamela0001467-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2536
Shamela0001467-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2534
Shamela0001467-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2533
Shamela0001467-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2105
Shamela0001467-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3522
Shamela0001467-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        9304
Shamela0001467-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12385
Shamela0001467-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        19458
Shamela0001467-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2771
Shamela0001467-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1504
Shamela0001467-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         873
Shamela0001467-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2265
Shamela0001467-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1246
Shamela0001467-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1071
Shamela0001467-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1657
Shamela0001467-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3051
Shamela0001467-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09         994
Shamela0001467-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3873
Shamela0001467-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1574
Shamela0001467-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        5590
Shamela0001467-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1000
Shamela0001467-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1001
Shamela0001467-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1186
Shamela0001467-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4536
Shamela0001467-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1121
Shamela0001467-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        16165
Shamela0001467-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1728
Shamela0001467-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1200
Shamela0001467-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2198
Shamela0001467-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6379
Shamela0001467-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1010
Shamela0001467-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1326
Shamela0001467-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:31        1313
Shamela0001467-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1238
Shamela0001467-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6539
Shamela0001467-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2273
Shamela0001467-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2159
Shamela0001467-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2133
Shamela0001467-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2115
Shamela0001467-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1779
Shamela0001467-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        24561
Shamela0001467-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         929
Shamela0001467-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        1162
Shamela0001467-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4889
Shamela0001467-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1754
Shamela0001467-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2613
Shamela0001467-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9720
Shamela0001467-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9887
Shamela0001467-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        29144
Shamela0001467-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        53941
Shamela0001467-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        25069
Shamela0001467-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        26708
Shamela0001467-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1708
Shamela0001467-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2281
Shamela0001467-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1310
Shamela0001467-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26         923
Shamela0001467-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1409
Shamela0001467-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        11275
Shamela0001467-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2223
Shamela0001467-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6888
Shamela0001467-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8100
Shamela0001467-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2537
Shamela0001467-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1971
Shamela0001467-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        2077
Shamela0001467-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2058
Shamela0001467-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3532
Shamela0001467-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3624
Shamela0001467-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1297
Shamela0001467-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3126
Shamela0001467-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1312
Shamela0001467-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        70022
Shamela0001467-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1106
Shamela0001467-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2827
Shamela0001467-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2777
Shamela0001467-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1683
Shamela0001467-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        9292
Shamela0001467-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        21878
Shamela0001467-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        39545
Shamela0001467-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9054
Shamela0001467-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2295
Shamela0001467-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1247
Shamela0001467-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         917
Shamela0001467-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1211
Shamela0001467-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         881
Shamela0001467-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        31309
Shamela0001467-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1162
Shamela0001467-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1845
Shamela0001467-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13890
Shamela0001467-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        2538
Shamela0001467-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1415
Shamela0001467-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3335
Shamela0001467-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2869
Shamela0001467-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:30        1182
Shamela0001467-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2712
Shamela0001467-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14341
Shamela0001467-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        2853
Shamela0001467-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1996
Shamela0001467-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        18057
Shamela0001467-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4385
Shamela0001467-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5384
Shamela0001467-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4847
Shamela0001467-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1726
Shamela0001467-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3453
Shamela0001467-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1614
Shamela0001467-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1011
Shamela0001467-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4607
Shamela0001467-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1613
Shamela0001467-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3707
Shamela0001467-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4224
Shamela0001467-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        2707
Shamela0001467-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1735