Index of /passim01022020/Shamela0001453-ara1/


../
Shamela0001453-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        32860
Shamela0001453-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        4243
Shamela0001453-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        6281
Shamela0001453-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        4712
Shamela0001453-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       117980
Shamela0001453-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3962
Shamela0001453-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        20285
Shamela0001453-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2481
Shamela0001453-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        4108
Shamela0001453-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        11234
Shamela0001453-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        12332
Shamela0001453-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        9646
Shamela0001453-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1186
Shamela0001453-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        11235
Shamela0001453-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2371
Shamela0001453-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3407
Shamela0001453-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09       149998
Shamela0001453-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        11789
Shamela0001453-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        5209
Shamela0001453-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        23379
Shamela0001453-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        14418
Shamela0001453-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1239
Shamela0001453-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3627
Shamela0001453-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1316
Shamela0001453-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3184
Shamela0001453-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        77704
Shamela0001453-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1180
Shamela0001453-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       141155
Shamela0001453-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1361
Shamela0001453-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1280
Shamela0001453-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1299
Shamela0001453-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        10614
Shamela0001453-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3055
Shamela0001453-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        14800
Shamela0001453-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        16452
Shamela0001453-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        7676
Shamela0001453-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1672
Shamela0001453-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1409
Shamela0001453-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3733
Shamela0001453-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3455
Shamela0001453-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3336
Shamela0001453-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        24048
Shamela0001453-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3284
Shamela0001453-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1923
Shamela0001453-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2860
Shamela0001453-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2109
Shamela0001453-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:35        38847
Shamela0001453-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1454
Shamela0001453-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        93718
Shamela0001453-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        10613
Shamela0001453-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1261
Shamela0001453-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        55964
Shamela0001453-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        7660
Shamela0001453-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        53037
Shamela0001453-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        39693
Shamela0001453-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3188
Shamela0001453-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1569
Shamela0001453-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        3268
Shamela0001453-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        11427
Shamela0001453-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        9470
Shamela0001453-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1945
Shamela0001453-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2144
Shamela0001453-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4059
Shamela0001453-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6257
Shamela0001453-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        7099
Shamela0001453-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        18398
Shamela0001453-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5124
Shamela0001453-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        36618
Shamela0001453-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10284
Shamela0001453-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1638
Shamela0001453-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        24648
Shamela0001453-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1480
Shamela0001453-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        5143
Shamela0001453-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        3207
Shamela0001453-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4606
Shamela0001453-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1715
Shamela0001453-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1726
Shamela0001453-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1348
Shamela0001453-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10172
Shamela0001453-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        22115
Shamela0001453-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        12465
Shamela0001453-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2646
Shamela0001453-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1321
Shamela0001453-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1398
Shamela0001453-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3007
Shamela0001453-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        73869
Shamela0001453-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        11726
Shamela0001453-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1945
Shamela0001453-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1684
Shamela0001453-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5356
Shamela0001453-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        2092
Shamela0001453-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        5092
Shamela0001453-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        30994
Shamela0001453-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       368562
Shamela0001453-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        5948
Shamela0001453-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22         906
Shamela0001453-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        17743
Shamela0001453-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4580
Shamela0001453-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5959
Shamela0001453-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1992
Shamela0001453-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        97023
Shamela0001453-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1531
Shamela0001453-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2154
Shamela0001453-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        10014
Shamela0001453-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2466
Shamela0001453-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        4438
Shamela0001453-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         863
Shamela0001453-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24         972
Shamela0001453-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1014
Shamela0001453-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1848
Shamela0001453-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1360
Shamela0001453-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        6346
Shamela0001453-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        7071
Shamela0001453-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        11064
Shamela0001453-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3272
Shamela0001453-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        2188
Shamela0001453-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3762
Shamela0001453-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1778
Shamela0001453-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2093
Shamela0001453-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        4429
Shamela0001453-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3605
Shamela0001453-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        14247
Shamela0001453-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        30746
Shamela0001453-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         952
Shamela0001453-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1494
Shamela0001453-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3074
Shamela0001453-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        6166
Shamela0001453-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2550
Shamela0001453-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        9808
Shamela0001453-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5245
Shamela0001453-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2329
Shamela0001453-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1291
Shamela0001453-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        13784
Shamela0001453-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        15345
Shamela0001453-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        25886
Shamela0001453-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1553
Shamela0001453-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3577
Shamela0001453-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        10397
Shamela0001453-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        11228
Shamela0001453-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2046
Shamela0001453-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1386
Shamela0001453-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        17442
Shamela0001453-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        8654
Shamela0001453-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        2627
Shamela0001453-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       125935
Shamela0001453-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2807
Shamela0001453-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        4319
Shamela0001453-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12028
Shamela0001453-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1443
Shamela0001453-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1039
Shamela0001453-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1215
Shamela0001453-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        29437
Shamela0001453-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        7387
Shamela0001453-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1083
Shamela0001453-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2108
Shamela0001453-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        3007
Shamela0001453-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1648
Shamela0001453-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        31487
Shamela0001453-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        9038
Shamela0001453-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        88435
Shamela0001453-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1891
Shamela0001453-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1733
Shamela0001453-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        5918
Shamela0001453-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1140
Shamela0001453-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        12612
Shamela0001453-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        4151
Shamela0001453-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        27403
Shamela0001453-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7065
Shamela0001453-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1624
Shamela0001453-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2034
Shamela0001453-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        5430
Shamela0001453-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        4735
Shamela0001453-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        12244
Shamela0001453-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1172
Shamela0001453-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        18185
Shamela0001453-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1402
Shamela0001453-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        20031
Shamela0001453-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1272
Shamela0001453-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        45468
Shamela0001453-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8514
Shamela0001453-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        5455
Shamela0001453-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        16634
Shamela0001453-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1312
Shamela0001453-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       123736
Shamela0001453-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        29788
Shamela0001453-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10383
Shamela0001453-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1790
Shamela0001453-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2415
Shamela0001453-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5508
Shamela0001453-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1811
Shamela0001453-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        19504
Shamela0001453-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        5413
Shamela0001453-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1144
Shamela0001453-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3023
Shamela0001453-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36         834
Shamela0001453-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2047
Shamela0001453-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        5966
Shamela0001453-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:44        1234
Shamela0001453-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1720
Shamela0001453-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:33        1086
Shamela0001453-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1427
Shamela0001453-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        11170
Shamela0001453-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        8314
Shamela0001453-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1251
Shamela0001453-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1315
Shamela0001453-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        90821
Shamela0001453-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2364
Shamela0001453-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        46364
Shamela0001453-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3098
Shamela0001453-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2554
Shamela0001453-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1263
Shamela0001453-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        14740
Shamela0001453-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1014
Shamela0001453-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        29778
Shamela0001453-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        19598
Shamela0001453-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2944
Shamela0001453-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1000
Shamela0001453-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        10938
Shamela0001453-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2401
Shamela0001453-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1091
Shamela0001453-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        7482
Shamela0001453-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        60389
Shamela0001453-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1898
Shamela0001453-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7947
Shamela0001453-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1299
Shamela0001453-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8344
Shamela0001453-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1323
Shamela0001453-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        21241
Shamela0001453-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1154
Shamela0001453-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1560
Shamela0001453-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7349
Shamela0001453-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1312
Shamela0001453-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1019
Shamela0001453-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        4286
Shamela0001453-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        11391
Shamela0001453-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1974
Shamela0001453-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1660
Shamela0001453-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1584
Shamela0001453-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1672
Shamela0001453-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1132
Shamela0001453-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        23782
Shamela0001453-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4004
Shamela0001453-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        24573
Shamela0001453-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        5565
Shamela0001453-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2108
Shamela0001453-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1384
Shamela0001453-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1386
Shamela0001453-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1912
Shamela0001453-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2068
Shamela0001453-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        56945
Shamela0001453-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        8390
Shamela0001453-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2009
Shamela0001453-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3651
Shamela0001453-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1454
Shamela0001453-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        6531
Shamela0001453-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        6118
Shamela0001453-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        8017
Shamela0001453-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3730
Shamela0001453-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        6183
Shamela0001453-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        20939
Shamela0001453-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        19231
Shamela0001453-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        36691
Shamela0001453-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        18589
Shamela0001453-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        77524
Shamela0001453-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8611
Shamela0001453-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        23353
Shamela0001453-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        22005
Shamela0001453-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        19028
Shamela0001453-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17344
Shamela0001453-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2157
Shamela0001453-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1761
Shamela0001453-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        19758
Shamela0001453-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1194
Shamela0001453-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        11808
Shamela0001453-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        15551
Shamela0001453-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3611
Shamela0001453-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        12975
Shamela0001453-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        51985
Shamela0001453-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3176
Shamela0001453-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1262
Shamela0001453-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4071
Shamela0001453-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8456
Shamela0001453-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2371
Shamela0001453-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        7484
Shamela0001453-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        81127
Shamela0001453-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        50026
Shamela0001453-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        18854
Shamela0001453-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        26375
Shamela0001453-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4056
Shamela0001453-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2427
Shamela0001453-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1667
Shamela0001453-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1597
Shamela0001453-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12560
Shamela0001453-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3883
Shamela0001453-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        3160
Shamela0001453-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7093
Shamela0001453-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3615
Shamela0001453-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7438
Shamela0001453-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        20308
Shamela0001453-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1000
Shamela0001453-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6338
Shamela0001453-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1798
Shamela0001453-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4648
Shamela0001453-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6279
Shamela0001453-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1663
Shamela0001453-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        27578
Shamela0001453-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1316
Shamela0001453-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1246
Shamela0001453-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       202581
Shamela0001453-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2860
Shamela0001453-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        19072
Shamela0001453-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6473
Shamela0001453-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        31128
Shamela0001453-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1324
Shamela0001453-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        13722
Shamela0001453-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        24572
Shamela0001453-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1383
Shamela0001453-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1587
Shamela0001453-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1222
Shamela0001453-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1655
Shamela0001453-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6089
Shamela0001453-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5196
Shamela0001453-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        2816
Shamela0001453-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1588
Shamela0001453-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2898
Shamela0001453-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        5468
Shamela0001453-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        35755
Shamela0001453-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       188043
Shamela0001453-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1480
Shamela0001453-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        32694
Shamela0001453-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6860
Shamela0001453-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       108529
Shamela0001453-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       137270
Shamela0001453-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       288902
Shamela0001453-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        68230
Shamela0001453-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        70859
Shamela0001453-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1416
Shamela0001453-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2630
Shamela0001453-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1262
Shamela0001453-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       186559
Shamela0001453-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4514
Shamela0001453-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        4993
Shamela0001453-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4452
Shamela0001453-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2087
Shamela0001453-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1671
Shamela0001453-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2859
Shamela0001453-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        28995
Shamela0001453-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        14277
Shamela0001453-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        13950
Shamela0001453-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       172699
Shamela0001453-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         917
Shamela0001453-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4384
Shamela0001453-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3185
Shamela0001453-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3644
Shamela0001453-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        69520
Shamela0001453-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2854
Shamela0001453-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2171
Shamela0001453-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1070
Shamela0001453-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       212984
Shamela0001453-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       184347
Shamela0001453-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        98085
Shamela0001453-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5723
Shamela0001453-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3439
Shamela0001453-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1306
Shamela0001453-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1902
Shamela0001453-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3981
Shamela0001453-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        5811
Shamela0001453-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1474
Shamela0001453-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1702
Shamela0001453-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5331
Shamela0001453-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        19779
Shamela0001453-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6257
Shamela0001453-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1418
Shamela0001453-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7993
Shamela0001453-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2101
Shamela0001453-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        10147
Shamela0001453-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4196
Shamela0001453-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1769
Shamela0001453-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        18177
Shamela0001453-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        34116
Shamela0001453-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1936
Shamela0001453-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       209085
Shamela0001453-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        29514
Shamela0001453-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13253
Shamela0001453-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3619
Shamela0001453-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5841
Shamela0001453-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        14718
Shamela0001453-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2809
Shamela0001453-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4701
Shamela0001453-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4464
Shamela0001453-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        41203
Shamela0001453-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3861
Shamela0001453-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1691
Shamela0001453-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1163
Shamela0001453-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1303
Shamela0001453-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1412
Shamela0001453-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        27223
Shamela0001453-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2181
Shamela0001453-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        11089
Shamela0001453-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6570
Shamela0001453-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3649
Shamela0001453-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2737
Shamela0001453-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        14619
Shamela0001453-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2382
Shamela0001453-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10990
Shamela0001453-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1610
Shamela0001453-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         992
Shamela0001453-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1996
Shamela0001453-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3643
Shamela0001453-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1228
Shamela0001453-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7831
Shamela0001453-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1367
Shamela0001453-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        45055
Shamela0001453-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2007
Shamela0001453-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        18193
Shamela0001453-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        11680
Shamela0001453-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        38324
Shamela0001453-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1341
Shamela0001453-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        38276
Shamela0001453-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         979
Shamela0001453-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2441
Shamela0001453-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1053
Shamela0001453-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        62803
Shamela0001453-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        5475
Shamela0001453-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4229
Shamela0001453-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1457
Shamela0001453-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2960
Shamela0001453-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        5388
Shamela0001453-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5712
Shamela0001453-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6050
Shamela0001453-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4384
Shamela0001453-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3396
Shamela0001453-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9463
Shamela0001453-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7543
Shamela0001453-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3859
Shamela0001453-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1387
Shamela0001453-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        17768
Shamela0001453-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1019
Shamela0001453-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4273
Shamela0001453-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10984
Shamela0001453-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3832
Shamela0001453-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2282
Shamela0001453-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7300
Shamela0001453-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        20109
Shamela0001453-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1174
Shamela0001453-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        12038
Shamela0001453-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        20190
Shamela0001453-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        9690
Shamela0001453-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24958
Shamela0001453-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2236
Shamela0001453-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1933
Shamela0001453-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3719
Shamela0001453-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2978
Shamela0001453-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1656
Shamela0001453-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3108
Shamela0001453-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2691
Shamela0001453-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4314
Shamela0001453-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        38658
Shamela0001453-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       194265
Shamela0001453-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       145306
Shamela0001453-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1688
Shamela0001453-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        16242
Shamela0001453-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        40315
Shamela0001453-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        14004
Shamela0001453-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        28814
Shamela0001453-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        3815
Shamela0001453-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1546
Shamela0001453-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        22271
Shamela0001453-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        20813
Shamela0001453-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5664
Shamela0001453-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        13366
Shamela0001453-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4945
Shamela0001453-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        13149
Shamela0001453-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        4409
Shamela0001453-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1717
Shamela0001453-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1977
Shamela0001453-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4885
Shamela0001453-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:15        1871
Shamela0001453-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        14055
Shamela0001453-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3293
Shamela0001453-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1281
Shamela0001453-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        2618
Shamela0001453-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1377
Shamela0001453-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1556
Shamela0001453-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7453
Shamela0001453-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1510
Shamela0001453-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        24430
Shamela0001453-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       115981
Shamela0001453-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       226579
Shamela0001453-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4621
Shamela0001453-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2332
Shamela0001453-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5076
Shamela0001453-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1160
Shamela0001453-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        34767
Shamela0001453-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        18075
Shamela0001453-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       217929
Shamela0001453-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1773
Shamela0001453-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        7123
Shamela0001453-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        22420
Shamela0001453-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        17009
Shamela0001453-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1216
Shamela0001453-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        24225
Shamela0001453-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7031
Shamela0001453-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2605
Shamela0001453-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2947
Shamela0001453-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2882
Shamela0001453-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4372
Shamela0001453-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2961
Shamela0001453-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2565
Shamela0001453-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        12407
Shamela0001453-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        71514
Shamela0001453-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2239
Shamela0001453-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        50387
Shamela0001453-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1812
Shamela0001453-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3644
Shamela0001453-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        29037
Shamela0001453-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        23363
Shamela0001453-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1180
Shamela0001453-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5162
Shamela0001453-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49         896
Shamela0001453-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        39110
Shamela0001453-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6382
Shamela0001453-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6965
Shamela0001453-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        47666
Shamela0001453-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        31417
Shamela0001453-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        69171
Shamela0001453-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1468
Shamela0001453-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        1963
Shamela0001453-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        5379
Shamela0001453-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3746
Shamela0001453-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5839
Shamela0001453-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        13793
Shamela0001453-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        79990
Shamela0001453-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        13525
Shamela0001453-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1572
Shamela0001453-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1858
Shamela0001453-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1280
Shamela0001453-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2026
Shamela0001453-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3461
Shamela0001453-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1099
Shamela0001453-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16857
Shamela0001453-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1928
Shamela0001453-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        13046
Shamela0001453-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3878
Shamela0001453-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7482
Shamela0001453-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9226
Shamela0001453-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2075
Shamela0001453-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3361
Shamela0001453-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6540
Shamela0001453-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1279
Shamela0001453-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5555
Shamela0001453-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1637
Shamela0001453-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5305
Shamela0001453-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2082
Shamela0001453-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3074
Shamela0001453-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        14195
Shamela0001453-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1642
Shamela0001453-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       101161
Shamela0001453-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1694
Shamela0001453-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        21446
Shamela0001453-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2458
Shamela0001453-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        17895
Shamela0001453-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5478
Shamela0001453-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2752
Shamela0001453-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3401
Shamela0001453-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        14495
Shamela0001453-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12733
Shamela0001453-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6291
Shamela0001453-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5094
Shamela0001453-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2001
Shamela0001453-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1043
Shamela0001453-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3025
Shamela0001453-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        7895
Shamela0001453-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        18700
Shamela0001453-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1774
Shamela0001453-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6142
Shamela0001453-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10678
Shamela0001453-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        15127
Shamela0001453-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1687
Shamela0001453-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         878
Shamela0001453-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5582
Shamela0001453-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        18835
Shamela0001453-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1879
Shamela0001453-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        72593
Shamela0001453-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7446
Shamela0001453-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1722
Shamela0001453-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        8328
Shamela0001453-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1805
Shamela0001453-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1725
Shamela0001453-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        22852
Shamela0001453-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12622
Shamela0001453-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5815
Shamela0001453-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3486
Shamela0001453-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6352
Shamela0001453-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1073
Shamela0001453-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1429
Shamela0001453-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4766
Shamela0001453-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        17690
Shamela0001453-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10498
Shamela0001453-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        11480
Shamela0001453-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        24634
Shamela0001453-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7458
Shamela0001453-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3883
Shamela0001453-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8613
Shamela0001453-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        15177
Shamela0001453-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        69367
Shamela0001453-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        9464
Shamela0001453-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3799
Shamela0001453-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        34854
Shamela0001453-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       112908
Shamela0001453-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6521
Shamela0001453-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6429
Shamela0001453-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1247
Shamela0001453-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        37946
Shamela0001453-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5888
Shamela0001453-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2069
Shamela0001453-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17621
Shamela0001453-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        10208
Shamela0001453-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:20        1807
Shamela0001453-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1028
Shamela0001453-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        13376
Shamela0001453-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1278
Shamela0001453-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13274
Shamela0001453-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3025
Shamela0001453-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        20338
Shamela0001453-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       331901
Shamela0001453-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9159
Shamela0001453-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10939
Shamela0001453-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        9515
Shamela0001453-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        15262
Shamela0001453-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1378
Shamela0001453-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8595
Shamela0001453-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2959
Shamela0001453-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2037
Shamela0001453-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        9538
Shamela0001453-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        6067
Shamela0001453-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        46251
Shamela0001453-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7400
Shamela0001453-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2011
Shamela0001453-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        37628
Shamela0001453-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        11019
Shamela0001453-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2052
Shamela0001453-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6100
Shamela0001453-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        5963
Shamela0001453-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       107534
Shamela0001453-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5513
Shamela0001453-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9579
Shamela0001453-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        14251
Shamela0001453-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        9172
Shamela0001453-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         792
Shamela0001453-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9226
Shamela0001453-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6211
Shamela0001453-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1916
Shamela0001453-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2136
Shamela0001453-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7897
Shamela0001453-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4377
Shamela0001453-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2564
Shamela0001453-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1341
Shamela0001453-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3746
Shamela0001453-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1307
Shamela0001453-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        14336
Shamela0001453-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1523
Shamela0001453-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8142
Shamela0001453-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1444
Shamela0001453-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1592
Shamela0001453-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3643
Shamela0001453-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1608
Shamela0001453-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2760
Shamela0001453-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1670
Shamela0001453-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7458
Shamela0001453-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5331
Shamela0001453-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3370
Shamela0001453-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2544
Shamela0001453-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6964
Shamela0001453-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3080
Shamela0001453-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2957
Shamela0001453-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        11776
Shamela0001453-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1639
Shamela0001453-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2202
Shamela0001453-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        12140
Shamela0001453-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4068
Shamela0001453-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        58682
Shamela0001453-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2533
Shamela0001453-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        10332
Shamela0001453-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3604
Shamela0001453-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1485
Shamela0001453-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7905
Shamela0001453-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7638
Shamela0001453-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4537
Shamela0001453-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        15488
Shamela0001453-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1365
Shamela0001453-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1263
Shamela0001453-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4230
Shamela0001453-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        20557
Shamela0001453-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1336
Shamela0001453-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        26543
Shamela0001453-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2335
Shamela0001453-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1909
Shamela0001453-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        35363
Shamela0001453-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2077
Shamela0001453-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        61647
Shamela0001453-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        25175
Shamela0001453-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        21658
Shamela0001453-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        45734
Shamela0001453-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9288
Shamela0001453-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5075
Shamela0001453-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        27329
Shamela0001453-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1652
Shamela0001453-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        58670
Shamela0001453-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2908
Shamela0001453-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1162
Shamela0001453-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4376
Shamela0001453-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        1009
Shamela0001453-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3180
Shamela0001453-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13991
Shamela0001453-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1524
Shamela0001453-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6824
Shamela0001453-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3852
Shamela0001453-ara1_Shamela0012744-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2026
Shamela0001453-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2235
Shamela0001453-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        47602
Shamela0001453-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        11317
Shamela0001453-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2673
Shamela0001453-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2523
Shamela0001453-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5602
Shamela0001453-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5516
Shamela0001453-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2326
Shamela0001453-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4239
Shamela0001453-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2089
Shamela0001453-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3610
Shamela0001453-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        33429
Shamela0001453-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1884
Shamela0001453-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8656
Shamela0001453-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       112931
Shamela0001453-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        14649
Shamela0001453-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        29974
Shamela0001453-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2973
Shamela0001453-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6244
Shamela0001453-ara1_Shamela0013004-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3438
Shamela0001453-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        32001
Shamela0001453-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2766
Shamela0001453-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        25305
Shamela0001453-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7232
Shamela0001453-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9853
Shamela0001453-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        24963
Shamela0001453-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        52901
Shamela0001453-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        4140
Shamela0001453-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        33899
Shamela0001453-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1661
Shamela0001453-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        12005
Shamela0001453-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16372
Shamela0001453-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        31101
Shamela0001453-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1340
Shamela0001453-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18335
Shamela0001453-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2354
Shamela0001453-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        34139
Shamela0001453-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        22048
Shamela0001453-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        7468
Shamela0001453-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        9088
Shamela0001453-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        41335
Shamela0001453-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1966
Shamela0001453-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5328
Shamela0001453-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2868
Shamela0001453-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        9278
Shamela0001453-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        19375
Shamela0001453-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2047
Shamela0001453-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        4626
Shamela0001453-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        27066
Shamela0001453-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5620
Shamela0001453-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        35141
Shamela0001453-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1461
Shamela0001453-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        25077
Shamela0001453-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        22900
Shamela0001453-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2505
Shamela0001453-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        27233
Shamela0001453-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        46293
Shamela0001453-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8552
Shamela0001453-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        7348
Shamela0001453-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        17188
Shamela0001453-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        13379
Shamela0001453-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1734
Shamela0001453-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        13581
Shamela0001453-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4514
Shamela0001453-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        50953
Shamela0001453-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        55371
Shamela0001453-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1128
Shamela0001453-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        33000
Shamela0001453-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5607
Shamela0001453-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        42582
Shamela0001453-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4853
Shamela0001453-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4351
Shamela0001453-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        23068
Shamela0001453-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         810
Shamela0001453-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2446
Shamela0001453-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1574
Shamela0001453-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3201
Shamela0001453-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1602
Shamela0001453-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       139239
Shamela0001453-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4413
Shamela0001453-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6092
Shamela0001453-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        48949
Shamela0001453-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        50833
Shamela0001453-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        32503
Shamela0001453-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4993
Shamela0001453-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1949
Shamela0001453-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        76821
Shamela0001453-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        24074
Shamela0001453-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        7496
Shamela0001453-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4046
Shamela0001453-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        6041
Shamela0001453-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2543
Shamela0001453-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2167
Shamela0001453-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1485
Shamela0001453-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1969
Shamela0001453-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        4158
Shamela0001453-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3917
Shamela0001453-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1366
Shamela0001453-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        31015
Shamela0001453-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1289
Shamela0001453-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       256169
Shamela0001453-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1903
Shamela0001453-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        13293
Shamela0001453-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4020
Shamela0001453-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1089
Shamela0001453-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1491
Shamela0001453-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1045
Shamela0001453-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7510
Shamela0001453-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4869
Shamela0001453-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1406
Shamela0001453-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7412
Shamela0001453-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       144341
Shamela0001453-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        37217
Shamela0001453-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4282
Shamela0001453-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        70513
Shamela0001453-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       148789
Shamela0001453-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        34633
Shamela0001453-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1771
Shamela0001453-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1339
Shamela0001453-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        28293
Shamela0001453-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        67981
Shamela0001453-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        14938
Shamela0001453-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3081
Shamela0001453-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        9776
Shamela0001453-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7233
Shamela0001453-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1392
Shamela0001453-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1161
Shamela0001453-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3484
Shamela0001453-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        11009
Shamela0001453-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5955
Shamela0001453-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2196
Shamela0001453-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4292
Shamela0001453-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5934
Shamela0001453-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3805
Shamela0001453-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1154
Shamela0001453-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        25922
Shamela0001453-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2069
Shamela0001453-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10797
Shamela0001453-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7894
Shamela0001453-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10870
Shamela0001453-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1220
Shamela0001453-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2244
Shamela0001453-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1697
Shamela0001453-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        39946
Shamela0001453-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1007
Shamela0001453-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3184
Shamela0001453-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4913
Shamela0001453-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3703
Shamela0001453-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3514
Shamela0001453-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        55467
Shamela0001453-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2715
Shamela0001453-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2525
Shamela0001453-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6963
Shamela0001453-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3258
Shamela0001453-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        23275
Shamela0001453-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        9867
Shamela0001453-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1486
Shamela0001453-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        27256
Shamela0001453-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3648
Shamela0001453-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        60515
Shamela0001453-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        27781
Shamela0001453-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3655
Shamela0001453-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        16569
Shamela0001453-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        29721
Shamela0001453-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12242
Shamela0001453-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        7169
Shamela0001453-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        25053
Shamela0001453-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10290
Shamela0001453-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        66785
Shamela0001453-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        99750
Shamela0001453-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2315
Shamela0001453-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2987
Shamela0001453-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        6759
Shamela0001453-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1267
Shamela0001453-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        4813
Shamela0001453-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1976
Shamela0001453-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17853
Shamela0001453-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       594536
Shamela0001453-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       170781
Shamela0001453-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1990
Shamela0001453-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1665
Shamela0001453-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2343
Shamela0001453-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2895
Shamela0001453-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        33003
Shamela0001453-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2390
Shamela0001453-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3058
Shamela0001453-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3682
Shamela0001453-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4768
Shamela0001453-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1507
Shamela0001453-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        10673
Shamela0001453-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18949
Shamela0001453-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1579
Shamela0001453-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4208
Shamela0001453-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2119
Shamela0001453-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3716
Shamela0001453-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4618
Shamela0001453-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2867
Shamela0001453-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        7593
Shamela0001453-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1514
Shamela0001453-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3055
Shamela0001453-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1501
Shamela0001453-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        21784
Shamela0001453-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5633
Shamela0001453-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1401
Shamela0001453-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1401
Shamela0001453-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2328
Shamela0001453-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8097
Shamela0001453-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        3299
Shamela0001453-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7366
Shamela0001453-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        34486
Shamela0001453-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4727
Shamela0001453-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2097
Shamela0001453-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2694
Shamela0001453-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3321
Shamela0001453-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1831
Shamela0001453-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1926
Shamela0001453-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5900
Shamela0001453-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1949
Shamela0001453-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        31348
Shamela0001453-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3892
Shamela0001453-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6597
Shamela0001453-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3861
Shamela0001453-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3107
Shamela0001453-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6119
Shamela0001453-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4673
Shamela0001453-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1563
Shamela0001453-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4601
Shamela0001453-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10190
Shamela0001453-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2760
Shamela0001453-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3051
Shamela0001453-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1291
Shamela0001453-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        10877
Shamela0001453-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2506
Shamela0001453-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        23862
Shamela0001453-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5940
Shamela0001453-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2954
Shamela0001453-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3043
Shamela0001453-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2423
Shamela0001453-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1685
Shamela0001453-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7932
Shamela0001453-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1975
Shamela0001453-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2844
Shamela0001453-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4823
Shamela0001453-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2290
Shamela0001453-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2062
Shamela0001453-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1315
Shamela0001453-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4535
Shamela0001453-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2075
Shamela0001453-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1252
Shamela0001453-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       183374
Shamela0001453-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14208
Shamela0001453-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2768
Shamela0001453-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7896
Shamela0001453-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1495
Shamela0001453-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2781
Shamela0001453-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1276
Shamela0001453-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        8120
Shamela0001453-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        9180
Shamela0001453-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3580
Shamela0001453-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5497
Shamela0001453-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        44392
Shamela0001453-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3142
Shamela0001453-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        10290
Shamela0001453-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1744
Shamela0001453-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2506
Shamela0001453-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1424
Shamela0001453-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2001
Shamela0001453-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1732
Shamela0001453-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8895
Shamela0001453-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4132
Shamela0001453-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8331
Shamela0001453-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5299
Shamela0001453-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2816
Shamela0001453-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2000
Shamela0001453-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1603
Shamela0001453-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3186
Shamela0001453-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        26729
Shamela0001453-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2228
Shamela0001453-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        10259
Shamela0001453-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3845
Shamela0001453-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10792
Shamela0001453-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2503
Shamela0001453-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2156
Shamela0001453-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3452
Shamela0001453-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4479
Shamela0001453-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4808
Shamela0001453-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5873
Shamela0001453-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2197
Shamela0001453-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        14223
Shamela0001453-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1509
Shamela0001453-ara1_Shamela0029858-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2800
Shamela0001453-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5197
Shamela0001453-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3229
Shamela0001453-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1404
Shamela0001453-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3981
Shamela0001453-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3210
Shamela0001453-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3891
Shamela0001453-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1999
Shamela0001453-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1338
Shamela0001453-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1957
Shamela0001453-ara1_Shamela0029954-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1534
Shamela0001453-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9058
Shamela0001453-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8328
Shamela0001453-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9504
Shamela0001453-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3534
Shamela0001453-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4114
Shamela0001453-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1858
Shamela0001453-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         937
Shamela0001453-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1647
Shamela0001453-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3429
Shamela0001453-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1913
Shamela0001453-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1098
Shamela0001453-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6154
Shamela0001453-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2449
Shamela0001453-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3265
Shamela0001453-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1910
Shamela0001453-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3943
Shamela0001453-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        10174
Shamela0001453-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9900
Shamela0001453-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15700
Shamela0001453-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1905
Shamela0001453-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        13034
Shamela0001453-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        13302
Shamela0001453-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         890
Shamela0001453-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2068
Shamela0001453-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4458
Shamela0001453-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2770
Shamela0001453-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3868
Shamela0001453-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2742
Shamela0001453-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2944
Shamela0001453-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1482
Shamela0001453-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        26204
Shamela0001453-ara1_Shamela0030733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1348
Shamela0001453-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        13088
Shamela0001453-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2196
Shamela0001453-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1085
Shamela0001453-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3677
Shamela0001453-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5064
Shamela0001453-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5951
Shamela0001453-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        57275
Shamela0001453-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1027
Shamela0001453-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1972
Shamela0001453-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3065
Shamela0001453-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7368
Shamela0001453-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        97181
Shamela0001453-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1835
Shamela0001453-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50         992
Shamela0001453-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        18482
Shamela0001453-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4106
Shamela0001453-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         923
Shamela0001453-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2214
Shamela0001453-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        14173
Shamela0001453-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3279
Shamela0001453-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        21900
Shamela0001453-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15         980
Shamela0001453-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1120
Shamela0001453-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5071
Shamela0001453-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5240
Shamela0001453-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        59981
Shamela0001453-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1522
Shamela0001453-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        13611
Shamela0001453-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        37108
Shamela0001453-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4713
Shamela0001453-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        22674
Shamela0001453-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1195
Shamela0001453-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2747
Shamela0001453-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2596
Shamela0001453-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3952
Shamela0001453-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6445
Shamela0001453-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        8938
Shamela0001453-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        58428
Shamela0001453-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2398
Shamela0001453-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8087
Shamela0001453-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3840
Shamela0001453-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5956
Shamela0001453-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        80636
Shamela0001453-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3995
Shamela0001453-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35171
Shamela0001453-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15243
Shamela0001453-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1817
Shamela0001453-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1096
Shamela0001453-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1857
Shamela0001453-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1410
Shamela0001453-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1419
Shamela0001453-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1750
Shamela0001453-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1518
Shamela0001453-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1382
Shamela0001453-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2552
Shamela0001453-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1485
Shamela0001453-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1493
Shamela0001453-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1502
Shamela0001453-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1122
Shamela0001453-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1665
Shamela0001453-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        6980
Shamela0001453-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        22322
Shamela0001453-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        17597
Shamela0001453-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4692
Shamela0001453-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        17546
Shamela0001453-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        30993
Shamela0001453-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4240
Shamela0001453-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2382
Shamela0001453-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1767
Shamela0001453-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        9457
Shamela0001453-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        17512
Shamela0001453-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1618
Shamela0001453-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        10539
Shamela0001453-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        1385
Shamela0001453-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5989
Shamela0001453-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1237
Shamela0001453-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2511
Shamela0001453-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6717
Shamela0001453-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6237
Shamela0001453-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        15096
Shamela0001453-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3179
Shamela0001453-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3237
Shamela0001453-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1878
Shamela0001453-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1149
Shamela0001453-ara1_Shia001301-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        4477
Shamela0001453-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1484
Shamela0001453-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        9802
Shamela0001453-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        6661
Shamela0001453-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2173
Shamela0001453-ara1_Shia001352-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        4611
Shamela0001453-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        6662
Shamela0001453-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3065
Shamela0001453-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1591
Shamela0001453-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2926
Shamela0001453-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        12802
Shamela0001453-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2216
Shamela0001453-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8752
Shamela0001453-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1716
Shamela0001453-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1770
Shamela0001453-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1071
Shamela0001453-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1401
Shamela0001453-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6668
Shamela0001453-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        88433
Shamela0001453-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1266
Shamela0001453-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5208
Shamela0001453-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2062
Shamela0001453-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        18484
Shamela0001453-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2648
Shamela0001453-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        75917
Shamela0001453-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        80085
Shamela0001453-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       267665
Shamela0001453-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7984
Shamela0001453-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       171558
Shamela0001453-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        24675
Shamela0001453-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1039
Shamela0001453-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        5568
Shamela0001453-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        12968
Shamela0001453-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4289
Shamela0001453-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        10993
Shamela0001453-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        23729
Shamela0001453-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        5709
Shamela0001453-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        43084
Shamela0001453-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3828
Shamela0001453-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        25299
Shamela0001453-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1848
Shamela0001453-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        45242
Shamela0001453-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        2950
Shamela0001453-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       110450
Shamela0001453-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        18402
Shamela0001453-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1898
Shamela0001453-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        23489
Shamela0001453-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        5909
Shamela0001453-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1351
Shamela0001453-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5644
Shamela0001453-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1250
Shamela0001453-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       121621
Shamela0001453-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1897
Shamela0001453-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        75066
Shamela0001453-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        99136
Shamela0001453-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3219
Shamela0001453-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        10256
Shamela0001453-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3510
Shamela0001453-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4962
Shamela0001453-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        16637
Shamela0001453-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        11899
Shamela0001453-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        16421
Shamela0001453-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2930
Shamela0001453-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        50769
Shamela0001453-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3725
Shamela0001453-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        4570
Shamela0001453-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1525
Shamela0001453-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        5825
Shamela0001453-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1806
Shamela0001453-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2998
Shamela0001453-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        6254
Shamela0001453-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1859
Shamela0001453-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        3225
Shamela0001453-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4027
Shamela0001453-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2640
Shamela0001453-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        64226
Shamela0001453-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        4878
Shamela0001453-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        1572
Shamela0001453-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        21071
Shamela0001453-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        16903
Shamela0001453-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        7282
Shamela0001453-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2754
Shamela0001453-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        69267
Shamela0001453-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4198
Shamela0001453-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        26528
Shamela0001453-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        18609
Shamela0001453-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       243980
Shamela0001453-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        20273
Shamela0001453-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1888
Shamela0001453-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1067
Shamela0001453-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11564
Shamela0001453-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3493
Shamela0001453-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6062
Shamela0001453-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         978
Shamela0001453-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        12577
Shamela0001453-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1638
Shamela0001453-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1511
Shamela0001453-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5520
Shamela0001453-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        47399
Shamela0001453-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2922
Shamela0001453-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1182
Shamela0001453-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        26713
Shamela0001453-ara1_Shia002753-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13         917
Shamela0001453-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1616
Shamela0001453-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1520
Shamela0001453-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1276
Shamela0001453-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1904
Shamela0001453-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1797
Shamela0001453-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        3303
Shamela0001453-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        10882
Shamela0001453-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        16086
Shamela0001453-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        9158
Shamela0001453-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        10513
Shamela0001453-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        9709
Shamela0001453-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        2611
Shamela0001453-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        19404
Shamela0001453-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       104837
Shamela0001453-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        9775
Shamela0001453-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1020
Shamela0001453-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        1570
Shamela0001453-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1433
Shamela0001453-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        9358
Shamela0001453-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3250
Shamela0001453-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1664
Shamela0001453-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1332
Shamela0001453-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1251
Shamela0001453-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2276
Shamela0001453-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13328
Shamela0001453-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12233
Shamela0001453-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1471
Shamela0001453-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1304
Shamela0001453-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1492
Shamela0001453-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       110806
Shamela0001453-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4842
Shamela0001453-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4907
Shamela0001453-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1055
Shamela0001453-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3369
Shamela0001453-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1631
Shamela0001453-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3149
Shamela0001453-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2471
Shamela0001453-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        9880
Shamela0001453-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1301
Shamela0001453-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1573
Shamela0001453-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        23887
Shamela0001453-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1378
Shamela0001453-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        25882
Shamela0001453-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9543
Shamela0001453-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2398
Shamela0001453-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        14284
Shamela0001453-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1657
Shamela0001453-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1125
Shamela0001453-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2383