Index of /passim01022020/Shamela0001442-ara1/


../
Shamela0001442-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9430
Shamela0001442-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        2097
Shamela0001442-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        49896
Shamela0001442-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4337
Shamela0001442-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1302
Shamela0001442-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4024
Shamela0001442-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2514
Shamela0001442-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1442
Shamela0001442-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        11624
Shamela0001442-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4246
Shamela0001442-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3159
Shamela0001442-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4565
Shamela0001442-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       171967
Shamela0001442-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1758
Shamela0001442-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        2235
Shamela0001442-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        17097
Shamela0001442-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        32803
Shamela0001442-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        13387
Shamela0001442-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9857
Shamela0001442-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1894
Shamela0001442-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2527
Shamela0001442-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        30041
Shamela0001442-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4476
Shamela0001442-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        33425
Shamela0001442-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       430003
Shamela0001442-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        7612
Shamela0001442-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       226225
Shamela0001442-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        9503
Shamela0001442-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        25336
Shamela0001442-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1224
Shamela0001442-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        1499
Shamela0001442-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6116
Shamela0001442-ara1_JK000199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1512
Shamela0001442-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       281831
Shamela0001442-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        11514
Shamela0001442-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        15608
Shamela0001442-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        79305
Shamela0001442-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       180439
Shamela0001442-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1508
Shamela0001442-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        1402
Shamela0001442-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        5958
Shamela0001442-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        3366
Shamela0001442-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       154773
Shamela0001442-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        69131
Shamela0001442-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3960
Shamela0001442-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3028
Shamela0001442-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        8271
Shamela0001442-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        58945
Shamela0001442-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4039
Shamela0001442-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        14379
Shamela0001442-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       201688
Shamela0001442-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1466
Shamela0001442-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        55290
Shamela0001442-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        21632
Shamela0001442-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        2258
Shamela0001442-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2332
Shamela0001442-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3812
Shamela0001442-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4204
Shamela0001442-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4034
Shamela0001442-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        13285
Shamela0001442-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        2632
Shamela0001442-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4716
Shamela0001442-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       134352
Shamela0001442-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        3456
Shamela0001442-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        68292
Shamela0001442-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1625
Shamela0001442-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        70392
Shamela0001442-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1158
Shamela0001442-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        4579
Shamela0001442-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        9465
Shamela0001442-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        89539
Shamela0001442-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        5029
Shamela0001442-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        92928
Shamela0001442-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        10633
Shamela0001442-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1518
Shamela0001442-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4615
Shamela0001442-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        7212
Shamela0001442-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        52536
Shamela0001442-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        14331
Shamela0001442-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        16263
Shamela0001442-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7583
Shamela0001442-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1957
Shamela0001442-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2508
Shamela0001442-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2840
Shamela0001442-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4825
Shamela0001442-ara1_JK000596-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2098
Shamela0001442-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1555
Shamela0001442-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2736
Shamela0001442-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3216
Shamela0001442-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1711
Shamela0001442-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        8309
Shamela0001442-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        1371
Shamela0001442-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2841
Shamela0001442-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        23167
Shamela0001442-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        15675
Shamela0001442-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2549
Shamela0001442-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2901
Shamela0001442-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        33405
Shamela0001442-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        5106
Shamela0001442-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1589
Shamela0001442-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        51554
Shamela0001442-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1013
Shamela0001442-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        22037
Shamela0001442-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        9495
Shamela0001442-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3493
Shamela0001442-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1802
Shamela0001442-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        88563
Shamela0001442-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        5753
Shamela0001442-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        41171
Shamela0001442-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        21263
Shamela0001442-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         977
Shamela0001442-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        3839
Shamela0001442-ara1_JK000751-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2406
Shamela0001442-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05         974
Shamela0001442-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        6939
Shamela0001442-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        5632
Shamela0001442-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        6448
Shamela0001442-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        5766
Shamela0001442-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        23481
Shamela0001442-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       251409
Shamela0001442-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        9325
Shamela0001442-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2814
Shamela0001442-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3821
Shamela0001442-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        7862
Shamela0001442-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5127
Shamela0001442-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1609
Shamela0001442-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3898
Shamela0001442-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1350
Shamela0001442-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1225
Shamela0001442-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        9397
Shamela0001442-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        3517
Shamela0001442-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        38771
Shamela0001442-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       395559
Shamela0001442-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        13551
Shamela0001442-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1116
Shamela0001442-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5860
Shamela0001442-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        5201
Shamela0001442-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1237
Shamela0001442-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        9289
Shamela0001442-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       174035
Shamela0001442-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5048
Shamela0001442-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1817
Shamela0001442-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        14044
Shamela0001442-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1629
Shamela0001442-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4181
Shamela0001442-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2182
Shamela0001442-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        14661
Shamela0001442-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1512
Shamela0001442-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1435
Shamela0001442-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4028
Shamela0001442-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1757
Shamela0001442-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2928
Shamela0001442-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2802
Shamela0001442-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        8392
Shamela0001442-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1541
Shamela0001442-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        3094
Shamela0001442-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5686
Shamela0001442-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1211
Shamela0001442-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2494
Shamela0001442-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        9847
Shamela0001442-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        3823
Shamela0001442-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1790
Shamela0001442-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1029
Shamela0001442-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        5217
Shamela0001442-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1649
Shamela0001442-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3292
Shamela0001442-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1727
Shamela0001442-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2113
Shamela0001442-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        5896
Shamela0001442-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        45038
Shamela0001442-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3357
Shamela0001442-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3857
Shamela0001442-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        3023
Shamela0001442-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        35119
Shamela0001442-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2050
Shamela0001442-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1539
Shamela0001442-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2689
Shamela0001442-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        68695
Shamela0001442-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        17965
Shamela0001442-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4446
Shamela0001442-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1412
Shamela0001442-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        5076
Shamela0001442-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1329
Shamela0001442-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        49686
Shamela0001442-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        8797
Shamela0001442-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1382
Shamela0001442-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2142
Shamela0001442-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        11693
Shamela0001442-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        4381
Shamela0001442-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2489
Shamela0001442-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2807
Shamela0001442-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        18322
Shamela0001442-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        7648
Shamela0001442-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        4577
Shamela0001442-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2336
Shamela0001442-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1399
Shamela0001442-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        3013
Shamela0001442-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       403277
Shamela0001442-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        14875
Shamela0001442-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1870
Shamela0001442-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        40572
Shamela0001442-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        11842
Shamela0001442-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1816
Shamela0001442-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2048
Shamela0001442-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1516
Shamela0001442-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        13494
Shamela0001442-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        7672
Shamela0001442-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7454
Shamela0001442-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        8418
Shamela0001442-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       191630
Shamela0001442-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        9531
Shamela0001442-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        6677
Shamela0001442-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        2280
Shamela0001442-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24         938
Shamela0001442-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1183
Shamela0001442-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1021
Shamela0001442-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       236296
Shamela0001442-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        9884
Shamela0001442-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5552
Shamela0001442-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1228
Shamela0001442-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        79416
Shamela0001442-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1975
Shamela0001442-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1518
Shamela0001442-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        10020
Shamela0001442-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1745
Shamela0001442-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3834
Shamela0001442-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32         867
Shamela0001442-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45         937
Shamela0001442-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        15715
Shamela0001442-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1490
Shamela0001442-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1775
Shamela0001442-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        17344
Shamela0001442-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2498
Shamela0001442-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       139137
Shamela0001442-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        22862
Shamela0001442-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        54362
Shamela0001442-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        93928
Shamela0001442-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        7591
Shamela0001442-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       103394
Shamela0001442-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       329694
Shamela0001442-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5590
Shamela0001442-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3033
Shamela0001442-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       149195
Shamela0001442-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4267
Shamela0001442-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        25928
Shamela0001442-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        24471
Shamela0001442-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04       105129
Shamela0001442-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2557
Shamela0001442-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2480
Shamela0001442-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        36041
Shamela0001442-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58       155137
Shamela0001442-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1135
Shamela0001442-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25         977
Shamela0001442-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        11077
Shamela0001442-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        13358
Shamela0001442-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2538
Shamela0001442-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        7602
Shamela0001442-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        13762
Shamela0001442-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        37152
Shamela0001442-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        44301
Shamela0001442-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4220
Shamela0001442-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54       132682
Shamela0001442-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22         993
Shamela0001442-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        79017
Shamela0001442-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        23369
Shamela0001442-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6502
Shamela0001442-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        4652
Shamela0001442-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2555
Shamela0001442-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         984
Shamela0001442-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       189490
Shamela0001442-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1671
Shamela0001442-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2800
Shamela0001442-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7211
Shamela0001442-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2529
Shamela0001442-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8993
Shamela0001442-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4216
Shamela0001442-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        8770
Shamela0001442-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1951
Shamela0001442-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       136469
Shamela0001442-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1985
Shamela0001442-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1741
Shamela0001442-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        4318
Shamela0001442-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        4484
Shamela0001442-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3098
Shamela0001442-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1997
Shamela0001442-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54         882
Shamela0001442-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1224
Shamela0001442-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        83105
Shamela0001442-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4850
Shamela0001442-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1878
Shamela0001442-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        3700
Shamela0001442-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2353
Shamela0001442-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        2017
Shamela0001442-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        7815
Shamela0001442-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        2693
Shamela0001442-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        25100
Shamela0001442-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        17070
Shamela0001442-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        72506
Shamela0001442-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1268
Shamela0001442-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2899
Shamela0001442-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1455
Shamela0001442-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2736
Shamela0001442-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1933
Shamela0001442-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1230
Shamela0001442-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4619
Shamela0001442-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1389
Shamela0001442-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1237
Shamela0001442-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         891
Shamela0001442-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1852
Shamela0001442-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2503
Shamela0001442-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        12653
Shamela0001442-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        5215
Shamela0001442-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        3488
Shamela0001442-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        7082
Shamela0001442-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1114
Shamela0001442-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        3255
Shamela0001442-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2237
Shamela0001442-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7936
Shamela0001442-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6736
Shamela0001442-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        31247
Shamela0001442-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1850
Shamela0001442-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1118
Shamela0001442-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3265
Shamela0001442-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       111256
Shamela0001442-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        16805
Shamela0001442-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       200296
Shamela0001442-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3478
Shamela0001442-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1280
Shamela0001442-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14023
Shamela0001442-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       153999
Shamela0001442-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        35833
Shamela0001442-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        21478
Shamela0001442-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3752
Shamela0001442-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1336
Shamela0001442-ara1_Shamela0000202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1886
Shamela0001442-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8849
Shamela0001442-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        5984
Shamela0001442-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4081
Shamela0001442-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1417
Shamela0001442-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1763
Shamela0001442-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        36028
Shamela0001442-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4027
Shamela0001442-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1795
Shamela0001442-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       275771
Shamela0001442-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        66063
Shamela0001442-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         843
Shamela0001442-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       224479
Shamela0001442-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1468
Shamela0001442-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        16105
Shamela0001442-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1100
Shamela0001442-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1756
Shamela0001442-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1344
Shamela0001442-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2187
Shamela0001442-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8372
Shamela0001442-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9590
Shamela0001442-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        12427
Shamela0001442-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       198095
Shamela0001442-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1211
Shamela0001442-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        22118
Shamela0001442-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       148635
Shamela0001442-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        72521
Shamela0001442-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        34667
Shamela0001442-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        18004
Shamela0001442-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8000
Shamela0001442-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        4633
Shamela0001442-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5213
Shamela0001442-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1749
Shamela0001442-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1690
Shamela0001442-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:20        1951
Shamela0001442-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2984
Shamela0001442-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10931
Shamela0001442-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         997
Shamela0001442-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        6935
Shamela0001442-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2968
Shamela0001442-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11328
Shamela0001442-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        16140
Shamela0001442-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        26241
Shamela0001442-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9994
Shamela0001442-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1198
Shamela0001442-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11326
Shamela0001442-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2958
Shamela0001442-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1797
Shamela0001442-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       263242
Shamela0001442-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8574
Shamela0001442-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        58611
Shamela0001442-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        19072
Shamela0001442-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       119114
Shamela0001442-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        70058
Shamela0001442-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        60203
Shamela0001442-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        10028
Shamela0001442-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1839
Shamela0001442-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        12955
Shamela0001442-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        13170
Shamela0001442-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        98918
Shamela0001442-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5461
Shamela0001442-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1545
Shamela0001442-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1199
Shamela0001442-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1331
Shamela0001442-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1877
Shamela0001442-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        66571
Shamela0001442-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       191869
Shamela0001442-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5655
Shamela0001442-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       481523
Shamela0001442-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        15541
Shamela0001442-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        81597
Shamela0001442-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        72128
Shamela0001442-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       664391
Shamela0001442-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       389222
Shamela0001442-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       517549
Shamela0001442-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       577568
Shamela0001442-ara1_Shamela0001932-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1945
Shamela0001442-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        97427
Shamela0001442-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10534
Shamela0001442-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        5307
Shamela0001442-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9236
Shamela0001442-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1588
Shamela0001442-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7880
Shamela0001442-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       327436
Shamela0001442-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        19232
Shamela0001442-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        10234
Shamela0001442-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        23947
Shamela0001442-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1451
Shamela0001442-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7364
Shamela0001442-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       594547
Shamela0001442-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        13123
Shamela0001442-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1413
Shamela0001442-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3879
Shamela0001442-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       130069
Shamela0001442-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       229652
Shamela0001442-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6405
Shamela0001442-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1801
Shamela0001442-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3616
Shamela0001442-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       130221
Shamela0001442-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        14884
Shamela0001442-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1762
Shamela0001442-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6050
Shamela0001442-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4332
Shamela0001442-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       311215
Shamela0001442-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2152
Shamela0001442-ara1_Shamela0003960-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1466
Shamela0001442-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1581
Shamela0001442-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2278
Shamela0001442-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       563560
Shamela0001442-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       296381
Shamela0001442-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       297749
Shamela0001442-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        15866
Shamela0001442-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10581
Shamela0001442-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        87087
Shamela0001442-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3008
Shamela0001442-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2749
Shamela0001442-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3455
Shamela0001442-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2532
Shamela0001442-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        54879
Shamela0001442-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        19256
Shamela0001442-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1158
Shamela0001442-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2645
Shamela0001442-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1653
Shamela0001442-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6999
Shamela0001442-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1471
Shamela0001442-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         974
Shamela0001442-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        43754
Shamela0001442-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        20246
Shamela0001442-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        60588
Shamela0001442-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1826
Shamela0001442-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       928753
Shamela0001442-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       2204405
Shamela0001442-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        14337
Shamela0001442-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3440
Shamela0001442-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        70649
Shamela0001442-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        28667
Shamela0001442-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         991
Shamela0001442-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         861
Shamela0001442-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2322
Shamela0001442-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       202714
Shamela0001442-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       453164
Shamela0001442-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        88278
Shamela0001442-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3844
Shamela0001442-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        10488
Shamela0001442-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        23822
Shamela0001442-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2086
Shamela0001442-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        42025
Shamela0001442-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4729
Shamela0001442-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3726
Shamela0001442-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1302
Shamela0001442-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1019
Shamela0001442-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4088
Shamela0001442-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1082
Shamela0001442-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        56719
Shamela0001442-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1197
Shamela0001442-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1478
Shamela0001442-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5032
Shamela0001442-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1487
Shamela0001442-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2272
Shamela0001442-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8701
Shamela0001442-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        20760
Shamela0001442-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1215
Shamela0001442-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       260594
Shamela0001442-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1800
Shamela0001442-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9991
Shamela0001442-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       277678
Shamela0001442-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6678
Shamela0001442-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1045
Shamela0001442-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3064
Shamela0001442-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13074
Shamela0001442-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5676
Shamela0001442-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2365
Shamela0001442-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4172
Shamela0001442-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1975
Shamela0001442-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        73725
Shamela0001442-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2947
Shamela0001442-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2201
Shamela0001442-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        13644
Shamela0001442-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6987
Shamela0001442-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        8756
Shamela0001442-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5735
Shamela0001442-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10959
Shamela0001442-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        68516
Shamela0001442-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1161
Shamela0001442-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       466207
Shamela0001442-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1157
Shamela0001442-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       171901
Shamela0001442-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1389
Shamela0001442-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        18200
Shamela0001442-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3668
Shamela0001442-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        1629
Shamela0001442-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1380
Shamela0001442-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2788
Shamela0001442-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2573
Shamela0001442-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4855
Shamela0001442-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        14669
Shamela0001442-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1333
Shamela0001442-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7221
Shamela0001442-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        16145
Shamela0001442-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7111
Shamela0001442-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2747
Shamela0001442-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1643
Shamela0001442-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1770
Shamela0001442-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        95622
Shamela0001442-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        15270
Shamela0001442-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1222
Shamela0001442-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2118
Shamela0001442-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1412
Shamela0001442-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1356
Shamela0001442-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        69853
Shamela0001442-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1019
Shamela0001442-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3895
Shamela0001442-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        8467
Shamela0001442-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        71757
Shamela0001442-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1438
Shamela0001442-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15462
Shamela0001442-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17847
Shamela0001442-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2017
Shamela0001442-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       309222
Shamela0001442-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1705
Shamela0001442-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        22471
Shamela0001442-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2491
Shamela0001442-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4545
Shamela0001442-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5001
Shamela0001442-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2663
Shamela0001442-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6324
Shamela0001442-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1416
Shamela0001442-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9200
Shamela0001442-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3313
Shamela0001442-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         948
Shamela0001442-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1338
Shamela0001442-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       103811
Shamela0001442-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       1763255
Shamela0001442-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       734152
Shamela0001442-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2745
Shamela0001442-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10138
Shamela0001442-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3092
Shamela0001442-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1449
Shamela0001442-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1471
Shamela0001442-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        59921
Shamela0001442-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        13312
Shamela0001442-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        37796
Shamela0001442-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        3522
Shamela0001442-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4240
Shamela0001442-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2194
Shamela0001442-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1107
Shamela0001442-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        20507
Shamela0001442-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8166
Shamela0001442-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8791
Shamela0001442-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        1836
Shamela0001442-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1494
Shamela0001442-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3803
Shamela0001442-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1579
Shamela0001442-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2367
Shamela0001442-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5530
Shamela0001442-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2726
Shamela0001442-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        1075
Shamela0001442-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2341
Shamela0001442-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3259
Shamela0001442-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3105
Shamela0001442-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        20938
Shamela0001442-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       408543
Shamela0001442-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       737923
Shamela0001442-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4698
Shamela0001442-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4280
Shamela0001442-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10249
Shamela0001442-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        97691
Shamela0001442-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2812
Shamela0001442-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       366921
Shamela0001442-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       273620
Shamela0001442-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        45690
Shamela0001442-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        14781
Shamela0001442-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        43370
Shamela0001442-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1901
Shamela0001442-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1265
Shamela0001442-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1963
Shamela0001442-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6768
Shamela0001442-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       1281360
Shamela0001442-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       147293
Shamela0001442-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1046
Shamela0001442-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5262
Shamela0001442-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3706
Shamela0001442-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        14122
Shamela0001442-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1905
Shamela0001442-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7271
Shamela0001442-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8060
Shamela0001442-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4807
Shamela0001442-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4071
Shamela0001442-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23691
Shamela0001442-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        50021
Shamela0001442-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3341
Shamela0001442-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        39341
Shamela0001442-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5702
Shamela0001442-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4300
Shamela0001442-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1108
Shamela0001442-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4421
Shamela0001442-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        32350
Shamela0001442-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        24088
Shamela0001442-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4324
Shamela0001442-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2283
Shamela0001442-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        37756
Shamela0001442-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        82467
Shamela0001442-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        30213
Shamela0001442-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        29803
Shamela0001442-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       602380
Shamela0001442-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        40877
Shamela0001442-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1778
Shamela0001442-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1024
Shamela0001442-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2472
Shamela0001442-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3187
Shamela0001442-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1337
Shamela0001442-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4435
Shamela0001442-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1612
Shamela0001442-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        23390
Shamela0001442-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1491
Shamela0001442-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3105
Shamela0001442-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13130
Shamela0001442-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2330
Shamela0001442-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        9600
Shamela0001442-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1277
Shamela0001442-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1383
Shamela0001442-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        10542
Shamela0001442-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5341
Shamela0001442-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10079
Shamela0001442-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3892
Shamela0001442-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6179
Shamela0001442-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1735
Shamela0001442-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1520
Shamela0001442-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        3699
Shamela0001442-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4217
Shamela0001442-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1836
Shamela0001442-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        16545
Shamela0001442-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4323
Shamela0001442-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7442
Shamela0001442-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        2331
Shamela0001442-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7342
Shamela0001442-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1246
Shamela0001442-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        23865
Shamela0001442-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10953
Shamela0001442-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4927
Shamela0001442-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2168
Shamela0001442-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        16522
Shamela0001442-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        11091
Shamela0001442-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3410
Shamela0001442-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2424
Shamela0001442-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1510
Shamela0001442-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1652
Shamela0001442-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1404
Shamela0001442-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2739
Shamela0001442-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3987
Shamela0001442-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        37503
Shamela0001442-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5904
Shamela0001442-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        54261
Shamela0001442-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7904
Shamela0001442-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        1847
Shamela0001442-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7045
Shamela0001442-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1003
Shamela0001442-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3658
Shamela0001442-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        52874
Shamela0001442-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        23857
Shamela0001442-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       225033
Shamela0001442-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12843
Shamela0001442-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        45055
Shamela0001442-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        61731
Shamela0001442-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        21934
Shamela0001442-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        41258
Shamela0001442-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        12195
Shamela0001442-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        57010
Shamela0001442-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        23642
Shamela0001442-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        62666
Shamela0001442-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       287377
Shamela0001442-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2464
Shamela0001442-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4458
Shamela0001442-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5426
Shamela0001442-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2887
Shamela0001442-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5527
Shamela0001442-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1880
Shamela0001442-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3465
Shamela0001442-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        43070
Shamela0001442-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        29512
Shamela0001442-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14747
Shamela0001442-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2470
Shamela0001442-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        17879
Shamela0001442-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1618
Shamela0001442-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1561
Shamela0001442-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        28684
Shamela0001442-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2011
Shamela0001442-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        17083
Shamela0001442-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8035
Shamela0001442-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6534
Shamela0001442-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        52198
Shamela0001442-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7927
Shamela0001442-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1934
Shamela0001442-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1569
Shamela0001442-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4297
Shamela0001442-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        35110
Shamela0001442-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5186
Shamela0001442-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2511
Shamela0001442-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2928
Shamela0001442-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        14593
Shamela0001442-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2772
Shamela0001442-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1908
Shamela0001442-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       134870
Shamela0001442-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        14634
Shamela0001442-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       181305
Shamela0001442-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2309
Shamela0001442-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3017
Shamela0001442-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       238201
Shamela0001442-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1595
Shamela0001442-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1965
Shamela0001442-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        11931
Shamela0001442-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        6766
Shamela0001442-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        8155
Shamela0001442-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1799
Shamela0001442-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6544
Shamela0001442-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        27339
Shamela0001442-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        14089
Shamela0001442-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       251981
Shamela0001442-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       186310
Shamela0001442-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        88564
Shamela0001442-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        15256
Shamela0001442-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        26919
Shamela0001442-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7158
Shamela0001442-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        12452
Shamela0001442-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1360
Shamela0001442-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       120834
Shamela0001442-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1449
Shamela0001442-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        9278
Shamela0001442-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2137
Shamela0001442-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6793
Shamela0001442-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2765
Shamela0001442-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        65824
Shamela0001442-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        10083
Shamela0001442-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5389
Shamela0001442-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        47176
Shamela0001442-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        54049
Shamela0001442-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1675
Shamela0001442-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2562
Shamela0001442-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       231237
Shamela0001442-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        66443
Shamela0001442-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3055
Shamela0001442-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1547
Shamela0001442-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1291
Shamela0001442-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        2031
Shamela0001442-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       240879
Shamela0001442-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        6879
Shamela0001442-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1155
Shamela0001442-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6408
Shamela0001442-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1193
Shamela0001442-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         969
Shamela0001442-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2656
Shamela0001442-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        12614
Shamela0001442-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1121
Shamela0001442-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5485
Shamela0001442-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1968
Shamela0001442-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1108
Shamela0001442-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3213
Shamela0001442-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1193
Shamela0001442-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1561
Shamela0001442-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3480
Shamela0001442-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        13095
Shamela0001442-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        19747
Shamela0001442-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        19678
Shamela0001442-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3497
Shamela0001442-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        25284
Shamela0001442-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       156444
Shamela0001442-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8301
Shamela0001442-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        17782
Shamela0001442-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1324
Shamela0001442-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        12270
Shamela0001442-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        8668
Shamela0001442-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2047
Shamela0001442-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        17922
Shamela0001442-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        27992
Shamela0001442-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2505
Shamela0001442-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        33135
Shamela0001442-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        31007
Shamela0001442-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1166
Shamela0001442-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1995
Shamela0001442-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        83141
Shamela0001442-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        17724
Shamela0001442-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        29074
Shamela0001442-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1047
Shamela0001442-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1847
Shamela0001442-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        24273
Shamela0001442-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        14446
Shamela0001442-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4625
Shamela0001442-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1110
Shamela0001442-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14058
Shamela0001442-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        2809
Shamela0001442-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        7827
Shamela0001442-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1785
Shamela0001442-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1526
Shamela0001442-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1830
Shamela0001442-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1549
Shamela0001442-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1651
Shamela0001442-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        94597
Shamela0001442-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        23945
Shamela0001442-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2860
Shamela0001442-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1392
Shamela0001442-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        28096
Shamela0001442-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1389
Shamela0001442-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8146
Shamela0001442-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13182
Shamela0001442-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2544
Shamela0001442-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        13376
Shamela0001442-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        19270
Shamela0001442-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5300
Shamela0001442-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8756
Shamela0001442-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       120883
Shamela0001442-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        31562
Shamela0001442-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         982
Shamela0001442-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1475
Shamela0001442-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2796
Shamela0001442-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3147
Shamela0001442-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        57345
Shamela0001442-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        3593
Shamela0001442-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1391
Shamela0001442-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        22021
Shamela0001442-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       114015
Shamela0001442-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1616
Shamela0001442-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3308
Shamela0001442-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24         868
Shamela0001442-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        7407
Shamela0001442-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       208482
Shamela0001442-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1561
Shamela0001442-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        54630
Shamela0001442-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1456
Shamela0001442-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        43084
Shamela0001442-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       388792
Shamela0001442-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2901
Shamela0001442-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        10654
Shamela0001442-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        12655
Shamela0001442-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3249
Shamela0001442-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        37405
Shamela0001442-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        15198
Shamela0001442-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3984
Shamela0001442-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1521
Shamela0001442-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3587
Shamela0001442-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        52674
Shamela0001442-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3295
Shamela0001442-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        42706
Shamela0001442-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        42138
Shamela0001442-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1401
Shamela0001442-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2576
Shamela0001442-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1511
Shamela0001442-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3137
Shamela0001442-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        14090
Shamela0001442-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3045
Shamela0001442-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16255
Shamela0001442-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5189
Shamela0001442-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       164016
Shamela0001442-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5214
Shamela0001442-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        35304
Shamela0001442-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        18060
Shamela0001442-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        70155
Shamela0001442-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4730
Shamela0001442-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6557
Shamela0001442-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7860
Shamela0001442-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3895
Shamela0001442-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3980
Shamela0001442-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        21596
Shamela0001442-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        71209
Shamela0001442-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        11966
Shamela0001442-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        50474
Shamela0001442-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        4264
Shamela0001442-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        22660
Shamela0001442-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3124
Shamela0001442-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2155
Shamela0001442-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        61735
Shamela0001442-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        31864
Shamela0001442-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21734
Shamela0001442-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3053
Shamela0001442-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2236
Shamela0001442-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        52557
Shamela0001442-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18412
Shamela0001442-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        77172
Shamela0001442-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        11824
Shamela0001442-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1616
Shamela0001442-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2658
Shamela0001442-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        9924
Shamela0001442-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        29306
Shamela0001442-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7924
Shamela0001442-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1785
Shamela0001442-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1900
Shamela0001442-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        26055
Shamela0001442-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1472
Shamela0001442-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        16625
Shamela0001442-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11912
Shamela0001442-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9867
Shamela0001442-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2261
Shamela0001442-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3526
Shamela0001442-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1498
Shamela0001442-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       162518
Shamela0001442-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8514
Shamela0001442-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        30591
Shamela0001442-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         896
Shamela0001442-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2141
Shamela0001442-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2426
Shamela0001442-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       260047
Shamela0001442-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7638
Shamela0001442-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1650
Shamela0001442-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        25977
Shamela0001442-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       116144
Shamela0001442-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        27242
Shamela0001442-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1749
Shamela0001442-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7978
Shamela0001442-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8751
Shamela0001442-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       120557
Shamela0001442-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4569
Shamela0001442-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1664
Shamela0001442-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        44683
Shamela0001442-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        70333
Shamela0001442-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10372
Shamela0001442-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1430
Shamela0001442-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5953
Shamela0001442-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        9297
Shamela0001442-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1557
Shamela0001442-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        17252
Shamela0001442-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       214757
Shamela0001442-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1298
Shamela0001442-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2517
Shamela0001442-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2045
Shamela0001442-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14112
Shamela0001442-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        23679
Shamela0001442-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        18515
Shamela0001442-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        20136
Shamela0001442-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        9973
Shamela0001442-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6687
Shamela0001442-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        8786
Shamela0001442-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       427496
Shamela0001442-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        70187
Shamela0001442-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1131
Shamela0001442-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11747
Shamela0001442-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        48110
Shamela0001442-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        21135
Shamela0001442-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4940
Shamela0001442-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2163
Shamela0001442-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         906
Shamela0001442-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        70481
Shamela0001442-ara1_Shamela0021646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2758
Shamela0001442-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        14084
Shamela0001442-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       101837
Shamela0001442-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        47273
Shamela0001442-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5584
Shamela0001442-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        86115
Shamela0001442-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         907
Shamela0001442-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5420
Shamela0001442-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13044
Shamela0001442-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4793
Shamela0001442-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3294
Shamela0001442-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        60443
Shamela0001442-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5947
Shamela0001442-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1526
Shamela0001442-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       205706
Shamela0001442-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3607
Shamela0001442-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       726651
Shamela0001442-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       111555
Shamela0001442-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        24164
Shamela0001442-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       101832
Shamela0001442-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        42608
Shamela0001442-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        71181
Shamela0001442-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       260734
Shamela0001442-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       217043
Shamela0001442-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        33332
Shamela0001442-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        29032
Shamela0001442-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        64288
Shamela0001442-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       117523
Shamela0001442-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       171217
Shamela0001442-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       403709
Shamela0001442-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        30892
Shamela0001442-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8198
Shamela0001442-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        18659
Shamela0001442-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        21999
Shamela0001442-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       338129
Shamela0001442-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        12215
Shamela0001442-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        16332
Shamela0001442-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15129
Shamela0001442-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1628
Shamela0001442-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        60438
Shamela0001442-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        82177
Shamela0001442-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         962
Shamela0001442-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1303
Shamela0001442-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2429
Shamela0001442-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8989
Shamela0001442-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1288
Shamela0001442-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4675
Shamela0001442-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3007
Shamela0001442-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1436
Shamela0001442-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        5295
Shamela0001442-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        32102
Shamela0001442-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2959
Shamela0001442-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        58174
Shamela0001442-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       146446
Shamela0001442-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        90715
Shamela0001442-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2859
Shamela0001442-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        18970
Shamela0001442-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1111
Shamela0001442-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1387
Shamela0001442-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        43592
Shamela0001442-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1765
Shamela0001442-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        90755
Shamela0001442-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3241
Shamela0001442-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14417
Shamela0001442-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3145
Shamela0001442-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        38387
Shamela0001442-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3788
Shamela0001442-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       101651
Shamela0001442-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12086
Shamela0001442-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1491
Shamela0001442-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1999
Shamela0001442-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3210
Shamela0001442-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        9933
Shamela0001442-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4867
Shamela0001442-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        16649
Shamela0001442-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        37085
Shamela0001442-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2955
Shamela0001442-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        47582
Shamela0001442-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2787
Shamela0001442-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       227792
Shamela0001442-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       116607
Shamela0001442-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5615
Shamela0001442-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        39583
Shamela0001442-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        24962
Shamela0001442-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2288
Shamela0001442-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        28225
Shamela0001442-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        95270
Shamela0001442-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18045
Shamela0001442-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       197315
Shamela0001442-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1738
Shamela0001442-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1118
Shamela0001442-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        48596
Shamela0001442-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        32954
Shamela0001442-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3309
Shamela0001442-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3191
Shamela0001442-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9270
Shamela0001442-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3598
Shamela0001442-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        15030
Shamela0001442-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1786
Shamela0001442-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        42980
Shamela0001442-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       1062951
Shamela0001442-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       1661823
Shamela0001442-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1307
Shamela0001442-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        30782
Shamela0001442-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10974
Shamela0001442-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2421
Shamela0001442-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        84729
Shamela0001442-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6168
Shamela0001442-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        1272
Shamela0001442-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3700
Shamela0001442-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1157
Shamela0001442-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        26708
Shamela0001442-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        9117
Shamela0001442-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5752
Shamela0001442-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        9942
Shamela0001442-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        21275
Shamela0001442-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2775
Shamela0001442-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1364
Shamela0001442-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        22878
Shamela0001442-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1675
Shamela0001442-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        19120
Shamela0001442-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        1770
Shamela0001442-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         845
Shamela0001442-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7016
Shamela0001442-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3268
Shamela0001442-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1849
Shamela0001442-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        17546
Shamela0001442-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3953
Shamela0001442-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6033
Shamela0001442-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3537
Shamela0001442-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        15195
Shamela0001442-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3160
Shamela0001442-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1243
Shamela0001442-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1175
Shamela0001442-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        29913
Shamela0001442-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2745
Shamela0001442-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1186
Shamela0001442-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1451
Shamela0001442-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2633
Shamela0001442-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1483
Shamela0001442-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4980
Shamela0001442-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5551
Shamela0001442-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8415
Shamela0001442-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        19850
Shamela0001442-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       107364
Shamela0001442-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1753
Shamela0001442-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2729
Shamela0001442-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4090
Shamela0001442-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1307
Shamela0001442-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4850
Shamela0001442-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2288
Shamela0001442-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        13393
Shamela0001442-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2506
Shamela0001442-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3903
Shamela0001442-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        8005
Shamela0001442-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        51904
Shamela0001442-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        10479
Shamela0001442-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1450
Shamela0001442-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3217
Shamela0001442-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        43068
Shamela0001442-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2464
Shamela0001442-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14140
Shamela0001442-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3185
Shamela0001442-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3343
Shamela0001442-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2336
Shamela0001442-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4442
Shamela0001442-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1179
Shamela0001442-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2115
Shamela0001442-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         920
Shamela0001442-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1221
Shamela0001442-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3030
Shamela0001442-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1379
Shamela0001442-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12793
Shamela0001442-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1755
Shamela0001442-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        10842
Shamela0001442-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4138
Shamela0001442-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        25594
Shamela0001442-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1065
Shamela0001442-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1379
Shamela0001442-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        14259
Shamela0001442-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        44447
Shamela0001442-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1677
Shamela0001442-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         971
Shamela0001442-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3666
Shamela0001442-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1415
Shamela0001442-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1624
Shamela0001442-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1186
Shamela0001442-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1084
Shamela0001442-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5339
Shamela0001442-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       127935
Shamela0001442-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1292
Shamela0001442-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1155
Shamela0001442-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1828
Shamela0001442-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1580
Shamela0001442-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2086
Shamela0001442-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        26454
Shamela0001442-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2378
Shamela0001442-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4595
Shamela0001442-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4600
Shamela0001442-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1224
Shamela0001442-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2062
Shamela0001442-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3568
Shamela0001442-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2836
Shamela0001442-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1258
Shamela0001442-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1180
Shamela0001442-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2425
Shamela0001442-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2956
Shamela0001442-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5410
Shamela0001442-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1278
Shamela0001442-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1618
Shamela0001442-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1741
Shamela0001442-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2171
Shamela0001442-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14         864
Shamela0001442-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1062
Shamela0001442-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3260
Shamela0001442-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2257
Shamela0001442-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14185
Shamela0001442-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3391
Shamela0001442-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        4394
Shamela0001442-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1744
Shamela0001442-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3366
Shamela0001442-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1429
Shamela0001442-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2813
Shamela0001442-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1941
Shamela0001442-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10269
Shamela0001442-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5943
Shamela0001442-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1583
Shamela0001442-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10576
Shamela0001442-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2223
Shamela0001442-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        12458
Shamela0001442-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2528
Shamela0001442-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4257
Shamela0001442-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1435
Shamela0001442-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1678
Shamela0001442-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1056
Shamela0001442-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2166
Shamela0001442-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2038
Shamela0001442-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3647
Shamela0001442-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3602
Shamela0001442-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1149
Shamela0001442-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3898
Shamela0001442-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5759
Shamela0001442-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        15851
Shamela0001442-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3459
Shamela0001442-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2720
Shamela0001442-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1080
Shamela0001442-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        10299
Shamela0001442-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         974
Shamela0001442-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3187
Shamela0001442-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8160
Shamela0001442-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         938
Shamela0001442-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2608
Shamela0001442-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6115
Shamela0001442-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1695
Shamela0001442-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4055
Shamela0001442-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4592
Shamela0001442-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5119
Shamela0001442-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2073
Shamela0001442-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        4045
Shamela0001442-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        11225
Shamela0001442-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3185
Shamela0001442-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3161
Shamela0001442-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7216
Shamela0001442-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1708
Shamela0001442-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4580
Shamela0001442-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8547
Shamela0001442-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        27591
Shamela0001442-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       165422
Shamela0001442-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1165
Shamela0001442-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3121
Shamela0001442-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3370
Shamela0001442-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       581407
Shamela0001442-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        8682
Shamela0001442-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        56885
Shamela0001442-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8066
Shamela0001442-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12493
Shamela0001442-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1883
Shamela0001442-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        46424
Shamela0001442-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        37950
Shamela0001442-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2227
Shamela0001442-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1838
Shamela0001442-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1249
Shamela0001442-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1116
Shamela0001442-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         979
Shamela0001442-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3895
Shamela0001442-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2526
Shamela0001442-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       176974
Shamela0001442-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3969
Shamela0001442-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11312
Shamela0001442-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4214
Shamela0001442-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5861
Shamela0001442-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2370
Shamela0001442-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        11245
Shamela0001442-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1187
Shamela0001442-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11032
Shamela0001442-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5869
Shamela0001442-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2616
Shamela0001442-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        11135
Shamela0001442-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4681
Shamela0001442-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        17223
Shamela0001442-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2978
Shamela0001442-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2752
Shamela0001442-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3233
Shamela0001442-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2376
Shamela0001442-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       119601
Shamela0001442-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1821
Shamela0001442-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        7970
Shamela0001442-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1919
Shamela0001442-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3877
Shamela0001442-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1359
Shamela0001442-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2221
Shamela0001442-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8566
Shamela0001442-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1482
Shamela0001442-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6283
Shamela0001442-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       2764774
Shamela0001442-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        82283
Shamela0001442-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7355
Shamela0001442-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1666
Shamela0001442-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       220488
Shamela0001442-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8255
Shamela0001442-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1885
Shamela0001442-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2341
Shamela0001442-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3846
Shamela0001442-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        41545
Shamela0001442-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        26818
Shamela0001442-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35         982
Shamela0001442-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5843
Shamela0001442-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11717
Shamela0001442-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6177
Shamela0001442-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        6599
Shamela0001442-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2409
Shamela0001442-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        52387
Shamela0001442-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6872
Shamela0001442-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        56085
Shamela0001442-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6023
Shamela0001442-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         857
Shamela0001442-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10867
Shamela0001442-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        17222
Shamela0001442-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        4040
Shamela0001442-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         909
Shamela0001442-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14821
Shamela0001442-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        16046
Shamela0001442-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5717
Shamela0001442-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2120
Shamela0001442-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6449
Shamela0001442-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4816
Shamela0001442-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1441
Shamela0001442-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        26414
Shamela0001442-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4830
Shamela0001442-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3795
Shamela0001442-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4816
Shamela0001442-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1733
Shamela0001442-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1004
Shamela0001442-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        26886
Shamela0001442-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1903
Shamela0001442-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3823
Shamela0001442-ara1_Shia000411Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2461
Shamela0001442-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        4126
Shamela0001442-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        9558
Shamela0001442-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        43682
Shamela0001442-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       202776
Shamela0001442-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        27892
Shamela0001442-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       392236
Shamela0001442-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3801
Shamela0001442-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20048
Shamela0001442-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4041
Shamela0001442-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1916
Shamela0001442-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       265559
Shamela0001442-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       442572
Shamela0001442-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1646
Shamela0001442-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7718
Shamela0001442-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        4218
Shamela0001442-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        3148
Shamela0001442-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8665
Shamela0001442-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1045
Shamela0001442-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3508
Shamela0001442-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3234
Shamela0001442-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10300
Shamela0001442-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        37542
Shamela0001442-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3130
Shamela0001442-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6376
Shamela0001442-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5233
Shamela0001442-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3095
Shamela0001442-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        9144
Shamela0001442-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4864
Shamela0001442-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         979
Shamela0001442-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1518
Shamela0001442-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        6440
Shamela0001442-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1348
Shamela0001442-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3849
Shamela0001442-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        5058
Shamela0001442-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1529
Shamela0001442-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        19266
Shamela0001442-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2473
Shamela0001442-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        5538
Shamela0001442-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1086
Shamela0001442-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        29699
Shamela0001442-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        6019
Shamela0001442-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1774
Shamela0001442-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3447
Shamela0001442-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2224
Shamela0001442-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1683
Shamela0001442-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        6944
Shamela0001442-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       237154
Shamela0001442-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1232
Shamela0001442-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        11499
Shamela0001442-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        17095
Shamela0001442-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6758
Shamela0001442-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1148
Shamela0001442-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5074
Shamela0001442-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1602
Shamela0001442-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        18761
Shamela0001442-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       203575
Shamela0001442-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       422129
Shamela0001442-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       1500890
Shamela0001442-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       151602
Shamela0001442-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        38072
Shamela0001442-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        42420
Shamela0001442-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        22586
Shamela0001442-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        14011
Shamela0001442-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1102
Shamela0001442-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4620
Shamela0001442-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        11822
Shamela0001442-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2024
Shamela0001442-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        29160
Shamela0001442-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1138
Shamela0001442-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        43316
Shamela0001442-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        2429
Shamela0001442-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1135
Shamela0001442-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        61542
Shamela0001442-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        2657
Shamela0001442-ara1_Shia001929Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11386
Shamela0001442-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4441
Shamela0001442-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        16601
Shamela0001442-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1917
Shamela0001442-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        7763
Shamela0001442-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       200228
Shamela0001442-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       194485
Shamela0001442-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2004
Shamela0001442-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       211964
Shamela0001442-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        21582
Shamela0001442-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1559
Shamela0001442-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        13735
Shamela0001442-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        7428
Shamela0001442-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        81216
Shamela0001442-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        24158
Shamela0001442-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        93556
Shamela0001442-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2107
Shamela0001442-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00         974
Shamela0001442-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7683
Shamela0001442-ara1_Shia002089-ara1.csv      17-Mar-2020 17:38        4791
Shamela0001442-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        4137
Shamela0001442-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        20760
Shamela0001442-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1028
Shamela0001442-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2848
Shamela0001442-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        4264
Shamela0001442-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8415
Shamela0001442-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1458
Shamela0001442-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        14586
Shamela0001442-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        6643
Shamela0001442-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2060
Shamela0001442-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2151
Shamela0001442-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       308711
Shamela0001442-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        7622
Shamela0001442-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        20438
Shamela0001442-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1288
Shamela0001442-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        31358
Shamela0001442-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1382
Shamela0001442-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3212
Shamela0001442-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1451
Shamela0001442-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        5515
Shamela0001442-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        1866
Shamela0001442-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        2252
Shamela0001442-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7021
Shamela0001442-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1807
Shamela0001442-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        80491
Shamela0001442-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1487
Shamela0001442-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1637
Shamela0001442-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        90091
Shamela0001442-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       463346
Shamela0001442-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        7775
Shamela0001442-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       132855
Shamela0001442-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        70584
Shamela0001442-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1098
Shamela0001442-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        6474
Shamela0001442-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        11360
Shamela0001442-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        41529
Shamela0001442-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       311864
Shamela0001442-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        20491
Shamela0001442-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1450
Shamela0001442-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1340
Shamela0001442-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1997
Shamela0001442-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4138
Shamela0001442-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2726
Shamela0001442-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        40230
Shamela0001442-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4220
Shamela0001442-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2012
Shamela0001442-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4727
Shamela0001442-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        5355
Shamela0001442-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        51051
Shamela0001442-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2851
Shamela0001442-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1613
Shamela0001442-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7961
Shamela0001442-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         963
Shamela0001442-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       229809
Shamela0001442-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8552
Shamela0001442-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3210
Shamela0001442-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        7738
Shamela0001442-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        53268
Shamela0001442-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2274
Shamela0001442-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        34512
Shamela0001442-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1910
Shamela0001442-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2204
Shamela0001442-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3779
Shamela0001442-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3335
Shamela0001442-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12056
Shamela0001442-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1348
Shamela0001442-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1397
Shamela0001442-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2300
Shamela0001442-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1597
Shamela0001442-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        3537
Shamela0001442-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        2546
Shamela0001442-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1964
Shamela0001442-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        4657
Shamela0001442-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        61049
Shamela0001442-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        5750
Shamela0001442-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        10276
Shamela0001442-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       524651
Shamela0001442-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        14650
Shamela0001442-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        13045
Shamela0001442-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        13064
Shamela0001442-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1713
Shamela0001442-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1484
Shamela0001442-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2270
Shamela0001442-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1082
Shamela0001442-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2943
Shamela0001442-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3386
Shamela0001442-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1889
Shamela0001442-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        28379
Shamela0001442-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3978
Shamela0001442-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6236
Shamela0001442-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        5944
Shamela0001442-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2275
Shamela0001442-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       375426
Shamela0001442-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1079
Shamela0001442-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        12630
Shamela0001442-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2077
Shamela0001442-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        27274
Shamela0001442-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2989
Shamela0001442-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9065
Shamela0001442-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       144241
Shamela0001442-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       180596
Shamela0001442-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        15402
Shamela0001442-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        60612
Shamela0001442-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         852
Shamela0001442-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1682
Shamela0001442-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1250
Shamela0001442-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5978
Shamela0001442-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1878
Shamela0001442-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        9585
Shamela0001442-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:22        1901
Shamela0001442-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        12452
Shamela0001442-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        12060
Shamela0001442-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1833
Shamela0001442-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5025
Shamela0001442-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1320
Shamela0001442-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        86192
Shamela0001442-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        40402
Shamela0001442-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10129
Shamela0001442-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1229
Shamela0001442-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2617
Shamela0001442-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1608
Shamela0001442-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        12611
Shamela0001442-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10716
Shamela0001442-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1328
Shamela0001442-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        5378
Shamela0001442-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11619