Index of /passim01022020/Shamela0001426-ara1/


../
Shamela0001426-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        2330
Shamela0001426-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        4352
Shamela0001426-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1721
Shamela0001426-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1303
Shamela0001426-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        15682
Shamela0001426-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1815
Shamela0001426-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5594
Shamela0001426-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1718
Shamela0001426-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1232
Shamela0001426-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        17820
Shamela0001426-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4448
Shamela0001426-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        12677
Shamela0001426-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        12578
Shamela0001426-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1413
Shamela0001426-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2190
Shamela0001426-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        24536
Shamela0001426-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1125
Shamela0001426-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3790
Shamela0001426-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5256
Shamela0001426-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1211
Shamela0001426-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1741
Shamela0001426-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2539
Shamela0001426-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        6333
Shamela0001426-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        2390
Shamela0001426-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:31        68836
Shamela0001426-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2305
Shamela0001426-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6051
Shamela0001426-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2343
Shamela0001426-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1492
Shamela0001426-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1972
Shamela0001426-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2575
Shamela0001426-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4792
Shamela0001426-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1773
Shamela0001426-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1311
Shamela0001426-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        2313
Shamela0001426-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        12658
Shamela0001426-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1430
Shamela0001426-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1247
Shamela0001426-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3797
Shamela0001426-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        11645
Shamela0001426-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4371
Shamela0001426-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3162
Shamela0001426-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         915
Shamela0001426-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1253
Shamela0001426-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1358
Shamela0001426-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1115
Shamela0001426-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1070
Shamela0001426-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2613
Shamela0001426-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3197
Shamela0001426-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1245
Shamela0001426-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4961
Shamela0001426-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2902
Shamela0001426-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3792
Shamela0001426-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1589
Shamela0001426-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1005
Shamela0001426-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        8303
Shamela0001426-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4994
Shamela0001426-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1529
Shamela0001426-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        8162
Shamela0001426-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1551
Shamela0001426-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        6184
Shamela0001426-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1591
Shamela0001426-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        9471
Shamela0001426-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2212
Shamela0001426-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3875
Shamela0001426-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2281
Shamela0001426-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        11500
Shamela0001426-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1831
Shamela0001426-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1793
Shamela0001426-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1289
Shamela0001426-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2380
Shamela0001426-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3373
Shamela0001426-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1661
Shamela0001426-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1163
Shamela0001426-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1729
Shamela0001426-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        13369
Shamela0001426-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        14214
Shamela0001426-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3343
Shamela0001426-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        7229
Shamela0001426-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        8494
Shamela0001426-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1057
Shamela0001426-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2052
Shamela0001426-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1587
Shamela0001426-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1570
Shamela0001426-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2629
Shamela0001426-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        6603
Shamela0001426-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        28601
Shamela0001426-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1300
Shamela0001426-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3924
Shamela0001426-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         974
Shamela0001426-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1291
Shamela0001426-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1235
Shamela0001426-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1196
Shamela0001426-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7509
Shamela0001426-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1108
Shamela0001426-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6367
Shamela0001426-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21749
Shamela0001426-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6363
Shamela0001426-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12917
Shamela0001426-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1820
Shamela0001426-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2537
Shamela0001426-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2729
Shamela0001426-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2304
Shamela0001426-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1075
Shamela0001426-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5667
Shamela0001426-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2699
Shamela0001426-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2425
Shamela0001426-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2991
Shamela0001426-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1038
Shamela0001426-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14207
Shamela0001426-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1795
Shamela0001426-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1244
Shamela0001426-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1317
Shamela0001426-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13188
Shamela0001426-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        13724
Shamela0001426-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2418
Shamela0001426-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5512
Shamela0001426-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1137
Shamela0001426-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1021
Shamela0001426-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1210
Shamela0001426-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        19982
Shamela0001426-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2324
Shamela0001426-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        8115
Shamela0001426-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4062
Shamela0001426-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3722
Shamela0001426-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5982
Shamela0001426-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        8840
Shamela0001426-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9451
Shamela0001426-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9843
Shamela0001426-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        6588
Shamela0001426-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3274
Shamela0001426-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        13129
Shamela0001426-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5547
Shamela0001426-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6841
Shamela0001426-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8788
Shamela0001426-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        11347
Shamela0001426-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        10975
Shamela0001426-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3440
Shamela0001426-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         960
Shamela0001426-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2642
Shamela0001426-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3036
Shamela0001426-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        2146
Shamela0001426-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5002
Shamela0001426-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        12481
Shamela0001426-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        22013
Shamela0001426-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       354582
Shamela0001426-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1920
Shamela0001426-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        19873
Shamela0001426-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4482
Shamela0001426-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1770
Shamela0001426-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1537
Shamela0001426-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1888
Shamela0001426-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1822
Shamela0001426-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1546
Shamela0001426-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3133
Shamela0001426-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2950
Shamela0001426-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1623
Shamela0001426-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2399
Shamela0001426-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1684
Shamela0001426-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1267
Shamela0001426-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        2413
Shamela0001426-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1885
Shamela0001426-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7639
Shamela0001426-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1083
Shamela0001426-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13430
Shamela0001426-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3109
Shamela0001426-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        18477
Shamela0001426-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3575
Shamela0001426-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4446
Shamela0001426-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4753
Shamela0001426-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2412
Shamela0001426-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2419
Shamela0001426-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        9462
Shamela0001426-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3847
Shamela0001426-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        7723
Shamela0001426-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4014
Shamela0001426-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         858
Shamela0001426-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4970
Shamela0001426-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9847
Shamela0001426-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1796
Shamela0001426-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5097
Shamela0001426-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2453
Shamela0001426-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        12151
Shamela0001426-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6864
Shamela0001426-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11839
Shamela0001426-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5609
Shamela0001426-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1313
Shamela0001426-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1795
Shamela0001426-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1342
Shamela0001426-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        1743
Shamela0001426-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11459
Shamela0001426-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7891
Shamela0001426-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        13085
Shamela0001426-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        13983
Shamela0001426-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24108
Shamela0001426-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8314
Shamela0001426-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1673
Shamela0001426-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        44115
Shamela0001426-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2423
Shamela0001426-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        6881
Shamela0001426-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1178
Shamela0001426-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3991
Shamela0001426-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1338
Shamela0001426-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5564
Shamela0001426-ara1_Shamela0008959-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3623
Shamela0001426-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1459
Shamela0001426-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1104
Shamela0001426-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2608
Shamela0001426-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4177
Shamela0001426-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8287
Shamela0001426-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2418
Shamela0001426-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6222
Shamela0001426-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3847
Shamela0001426-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1908
Shamela0001426-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2534
Shamela0001426-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2345
Shamela0001426-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1402
Shamela0001426-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1787
Shamela0001426-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1562
Shamela0001426-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1454
Shamela0001426-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1309
Shamela0001426-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1758
Shamela0001426-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5993
Shamela0001426-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3424
Shamela0001426-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3089
Shamela0001426-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3853
Shamela0001426-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4892
Shamela0001426-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1091
Shamela0001426-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1678
Shamela0001426-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         911
Shamela0001426-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1602
Shamela0001426-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1346
Shamela0001426-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3732
Shamela0001426-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1097
Shamela0001426-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2449
Shamela0001426-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2419
Shamela0001426-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2309
Shamela0001426-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7746
Shamela0001426-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1164
Shamela0001426-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2187
Shamela0001426-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9436
Shamela0001426-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2218
Shamela0001426-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2210
Shamela0001426-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2546
Shamela0001426-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2440
Shamela0001426-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2418
Shamela0001426-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8543
Shamela0001426-ara1_Shamela0010340-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1670
Shamela0001426-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1878
Shamela0001426-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2061
Shamela0001426-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4621
Shamela0001426-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4661
Shamela0001426-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2518
Shamela0001426-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1576
Shamela0001426-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4141
Shamela0001426-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2093
Shamela0001426-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25       243418
Shamela0001426-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2219
Shamela0001426-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1211
Shamela0001426-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2264
Shamela0001426-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3363
Shamela0001426-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3574
Shamela0001426-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1087
Shamela0001426-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        4676
Shamela0001426-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6597
Shamela0001426-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5078
Shamela0001426-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2451
Shamela0001426-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2421
Shamela0001426-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3766
Shamela0001426-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1400
Shamela0001426-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1253
Shamela0001426-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7465
Shamela0001426-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1892
Shamela0001426-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6890
Shamela0001426-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3000
Shamela0001426-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3824
Shamela0001426-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1035
Shamela0001426-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2620
Shamela0001426-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8008
Shamela0001426-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3931
Shamela0001426-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4699
Shamela0001426-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2266
Shamela0001426-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1125
Shamela0001426-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7076
Shamela0001426-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1485
Shamela0001426-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4228
Shamela0001426-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2714
Shamela0001426-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        14293
Shamela0001426-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2541
Shamela0001426-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2570
Shamela0001426-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8089
Shamela0001426-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3500
Shamela0001426-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1173
Shamela0001426-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4941
Shamela0001426-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2168
Shamela0001426-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3796
Shamela0001426-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2657
Shamela0001426-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1322
Shamela0001426-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3926
Shamela0001426-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2493
Shamela0001426-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1108
Shamela0001426-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1116
Shamela0001426-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        17652
Shamela0001426-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2391
Shamela0001426-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        6209
Shamela0001426-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        4403
Shamela0001426-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2825
Shamela0001426-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3209
Shamela0001426-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2590
Shamela0001426-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2092
Shamela0001426-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1331
Shamela0001426-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4862
Shamela0001426-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1719
Shamela0001426-ara1_Shamela0012886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1871
Shamela0001426-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4487
Shamela0001426-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3281
Shamela0001426-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6053
Shamela0001426-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3002
Shamela0001426-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1565
Shamela0001426-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         900
Shamela0001426-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8354
Shamela0001426-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5075
Shamela0001426-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1781
Shamela0001426-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2316
Shamela0001426-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2980
Shamela0001426-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1178
Shamela0001426-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4968
Shamela0001426-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3209
Shamela0001426-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        12000
Shamela0001426-ara1_Shamela0021547-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3030
Shamela0001426-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1711
Shamela0001426-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2202
Shamela0001426-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1068
Shamela0001426-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1198
Shamela0001426-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8512
Shamela0001426-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3172
Shamela0001426-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        10255
Shamela0001426-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1797
Shamela0001426-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1498
Shamela0001426-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1591
Shamela0001426-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3773
Shamela0001426-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2896
Shamela0001426-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        32983
Shamela0001426-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2001
Shamela0001426-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1242
Shamela0001426-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        5041
Shamela0001426-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4179
Shamela0001426-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        19381
Shamela0001426-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1293
Shamela0001426-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        16446
Shamela0001426-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         926
Shamela0001426-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6682
Shamela0001426-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2399
Shamela0001426-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11592
Shamela0001426-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2200
Shamela0001426-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2300
Shamela0001426-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3756
Shamela0001426-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1265
Shamela0001426-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         978
Shamela0001426-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7398
Shamela0001426-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12167
Shamela0001426-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17918
Shamela0001426-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1547
Shamela0001426-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4309
Shamela0001426-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1319
Shamela0001426-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2420
Shamela0001426-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        8953
Shamela0001426-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1483
Shamela0001426-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        11113
Shamela0001426-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5907
Shamela0001426-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        18505
Shamela0001426-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        13052
Shamela0001426-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        11537
Shamela0001426-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5307
Shamela0001426-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17034
Shamela0001426-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3816
Shamela0001426-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11053
Shamela0001426-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9663
Shamela0001426-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        20999
Shamela0001426-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9663
Shamela0001426-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        26271
Shamela0001426-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8846
Shamela0001426-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20692
Shamela0001426-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7384
Shamela0001426-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6348
Shamela0001426-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2283
Shamela0001426-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2419
Shamela0001426-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        2368
Shamela0001426-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2823
Shamela0001426-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        15204
Shamela0001426-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        22829
Shamela0001426-ara1_Shamela0025851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         872
Shamela0001426-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2453
Shamela0001426-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3351
Shamela0001426-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2217
Shamela0001426-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1329
Shamela0001426-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1322
Shamela0001426-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1316
Shamela0001426-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2179
Shamela0001426-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1078
Shamela0001426-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3137
Shamela0001426-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1315
Shamela0001426-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3597
Shamela0001426-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1874
Shamela0001426-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1329
Shamela0001426-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1261
Shamela0001426-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1241
Shamela0001426-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1322
Shamela0001426-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1336
Shamela0001426-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1180
Shamela0001426-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2973
Shamela0001426-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1795
Shamela0001426-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        10023
Shamela0001426-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3649
Shamela0001426-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        13733
Shamela0001426-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1576
Shamela0001426-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2904
Shamela0001426-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        13503
Shamela0001426-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1581
Shamela0001426-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1074
Shamela0001426-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1318
Shamela0001426-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1866
Shamela0001426-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        2777
Shamela0001426-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        17095
Shamela0001426-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1148
Shamela0001426-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1009
Shamela0001426-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10739
Shamela0001426-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16992
Shamela0001426-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        14786
Shamela0001426-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2957
Shamela0001426-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2468
Shamela0001426-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        10584
Shamela0001426-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4398
Shamela0001426-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2427
Shamela0001426-ara1_Shamela0095571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1122
Shamela0001426-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        16611
Shamela0001426-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2265
Shamela0001426-ara1_Shamela0096236-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2297
Shamela0001426-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5200
Shamela0001426-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2580
Shamela0001426-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2409
Shamela0001426-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2408
Shamela0001426-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2406
Shamela0001426-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2409
Shamela0001426-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2407
Shamela0001426-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2408
Shamela0001426-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5066
Shamela0001426-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1761
Shamela0001426-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6706
Shamela0001426-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3039
Shamela0001426-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        10031
Shamela0001426-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         897
Shamela0001426-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1164
Shamela0001426-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1469
Shamela0001426-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1792
Shamela0001426-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         961
Shamela0001426-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        4545
Shamela0001426-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        25050
Shamela0001426-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2826
Shamela0001426-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1796
Shamela0001426-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1619
Shamela0001426-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1788
Shamela0001426-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5388
Shamela0001426-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6129
Shamela0001426-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        6478
Shamela0001426-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1154
Shamela0001426-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1647
Shamela0001426-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09         950
Shamela0001426-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2454
Shamela0001426-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        5512
Shamela0001426-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        3109
Shamela0001426-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3795
Shamela0001426-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2220
Shamela0001426-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2427
Shamela0001426-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1071
Shamela0001426-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5778
Shamela0001426-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4882
Shamela0001426-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2068
Shamela0001426-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1039
Shamela0001426-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        14891
Shamela0001426-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1082
Shamela0001426-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1152
Shamela0001426-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2297
Shamela0001426-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1312
Shamela0001426-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9080
Shamela0001426-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6387
Shamela0001426-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7885
Shamela0001426-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3334
Shamela0001426-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2661
Shamela0001426-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10306
Shamela0001426-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        15175
Shamela0001426-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4693
Shamela0001426-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1515
Shamela0001426-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        2886
Shamela0001426-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        19191
Shamela0001426-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2713
Shamela0001426-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        6943
Shamela0001426-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25         982
Shamela0001426-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8904
Shamela0001426-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4552
Shamela0001426-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2363
Shamela0001426-ara1_Shia004001-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        4729
Shamela0001426-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59         857
Shamela0001426-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1888
Shamela0001426-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18         892
Shamela0001426-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        2368