Index of /passim01022020/Shamela0001417-ara1/


../
Shamela0001417-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        15585
Shamela0001417-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        16206
Shamela0001417-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1178
Shamela0001417-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4419
Shamela0001417-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3978
Shamela0001417-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7716
Shamela0001417-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2819
Shamela0001417-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        27186
Shamela0001417-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        6867
Shamela0001417-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        14414
Shamela0001417-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1310
Shamela0001417-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        3186
Shamela0001417-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49         887
Shamela0001417-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1431
Shamela0001417-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10592
Shamela0001417-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2846
Shamela0001417-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        11283
Shamela0001417-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       157848
Shamela0001417-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        6405
Shamela0001417-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1322
Shamela0001417-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1986
Shamela0001417-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        9574
Shamela0001417-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1466
Shamela0001417-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1245
Shamela0001417-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2312
Shamela0001417-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         826
Shamela0001417-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        15580
Shamela0001417-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2223
Shamela0001417-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3783
Shamela0001417-ara1_JK000406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1734
Shamela0001417-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        10635
Shamela0001417-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        42238
Shamela0001417-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        5162
Shamela0001417-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        17100
Shamela0001417-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        4029
Shamela0001417-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        40868
Shamela0001417-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1620
Shamela0001417-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        1521
Shamela0001417-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1646
Shamela0001417-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1676
Shamela0001417-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1621
Shamela0001417-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1631
Shamela0001417-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2774
Shamela0001417-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1609
Shamela0001417-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1407
Shamela0001417-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        5043
Shamela0001417-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        14544
Shamela0001417-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1135
Shamela0001417-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1131
Shamela0001417-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2226
Shamela0001417-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1251
Shamela0001417-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1547
Shamela0001417-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2869
Shamela0001417-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        33879
Shamela0001417-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2428
Shamela0001417-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4409
Shamela0001417-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1623
Shamela0001417-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        22937
Shamela0001417-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        39745
Shamela0001417-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        1729
Shamela0001417-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1126
Shamela0001417-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        26877
Shamela0001417-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         898
Shamela0001417-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4656
Shamela0001417-ara1_JK001179-ara1.csv       17-Mar-2020 17:49        5211
Shamela0001417-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2545
Shamela0001417-ara1_JK001215-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1573
Shamela0001417-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1925
Shamela0001417-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3942
Shamela0001417-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1641
Shamela0001417-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6376
Shamela0001417-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1218
Shamela0001417-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1968
Shamela0001417-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2005
Shamela0001417-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        7396
Shamela0001417-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        8350
Shamela0001417-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1038
Shamela0001417-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7737
Shamela0001417-ara1_JK001423-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         980
Shamela0001417-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1534
Shamela0001417-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47         856
Shamela0001417-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       1861016
Shamela0001417-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03         780
Shamela0001417-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1293
Shamela0001417-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1127
Shamela0001417-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        1856
Shamela0001417-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        3892
Shamela0001417-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        6623
Shamela0001417-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3313
Shamela0001417-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        9887
Shamela0001417-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        56127
Shamela0001417-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4810
Shamela0001417-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2026
Shamela0001417-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        6487
Shamela0001417-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1269
Shamela0001417-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1137
Shamela0001417-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        4494
Shamela0001417-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1128
Shamela0001417-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3268
Shamela0001417-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1691
Shamela0001417-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1601
Shamela0001417-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4467
Shamela0001417-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        9915
Shamela0001417-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2828
Shamela0001417-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2886
Shamela0001417-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2465
Shamela0001417-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        13986
Shamela0001417-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39       284068
Shamela0001417-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1206
Shamela0001417-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2713
Shamela0001417-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        7307
Shamela0001417-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1980
Shamela0001417-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2154
Shamela0001417-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         988
Shamela0001417-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4078
Shamela0001417-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1676
Shamela0001417-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        18478
Shamela0001417-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3458
Shamela0001417-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1153
Shamela0001417-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1571
Shamela0001417-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1136
Shamela0001417-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3649
Shamela0001417-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1225
Shamela0001417-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        9068
Shamela0001417-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        28131
Shamela0001417-ara1_JK009264-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        31079
Shamela0001417-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        79463
Shamela0001417-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        28835
Shamela0001417-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        28439
Shamela0001417-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        18270
Shamela0001417-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        15484
Shamela0001417-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2789
Shamela0001417-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         912
Shamela0001417-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2303
Shamela0001417-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2332
Shamela0001417-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4447
Shamela0001417-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2209
Shamela0001417-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        20569
Shamela0001417-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        44125
Shamela0001417-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        15092
Shamela0001417-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2252
Shamela0001417-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1645
Shamela0001417-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        4239
Shamela0001417-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1381
Shamela0001417-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3646
Shamela0001417-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        65720
Shamela0001417-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1531
Shamela0001417-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1507
Shamela0001417-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         803
Shamela0001417-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1562
Shamela0001417-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1837
Shamela0001417-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1582
Shamela0001417-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1462
Shamela0001417-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1513
Shamela0001417-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1659
Shamela0001417-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2663
Shamela0001417-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2391
Shamela0001417-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1445
Shamela0001417-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        20205
Shamela0001417-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2679
Shamela0001417-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2425
Shamela0001417-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:14        12048
Shamela0001417-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        48286
Shamela0001417-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4480
Shamela0001417-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1200
Shamela0001417-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1083
Shamela0001417-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        12143
Shamela0001417-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5075
Shamela0001417-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1256
Shamela0001417-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1058
Shamela0001417-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1307
Shamela0001417-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17191
Shamela0001417-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5845
Shamela0001417-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3521
Shamela0001417-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4648
Shamela0001417-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3097
Shamela0001417-ara1_Shamela0000613-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4861
Shamela0001417-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3057
Shamela0001417-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1574
Shamela0001417-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1185
Shamela0001417-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1166
Shamela0001417-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10378
Shamela0001417-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1508
Shamela0001417-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10083
Shamela0001417-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        9008
Shamela0001417-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4095
Shamela0001417-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4979
Shamela0001417-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        4275
Shamela0001417-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:35        2917
Shamela0001417-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1334
Shamela0001417-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        8410
Shamela0001417-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        55731
Shamela0001417-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1239
Shamela0001417-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        48107
Shamela0001417-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1435
Shamela0001417-ara1_Shamela0001396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2213
Shamela0001417-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        8176
Shamela0001417-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        2290
Shamela0001417-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3164
Shamela0001417-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        25468
Shamela0001417-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        22067
Shamela0001417-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       145223
Shamela0001417-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1038
Shamela0001417-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        35780
Shamela0001417-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2955
Shamela0001417-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1314
Shamela0001417-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8525
Shamela0001417-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        60414
Shamela0001417-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6975
Shamela0001417-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         955
Shamela0001417-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18089
Shamela0001417-ara1_Shamela0001594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1397
Shamela0001417-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        83788
Shamela0001417-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        11706
Shamela0001417-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2690
Shamela0001417-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        10335
Shamela0001417-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7204
Shamela0001417-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        23712
Shamela0001417-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6853
Shamela0001417-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9139
Shamela0001417-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7012
Shamela0001417-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6092
Shamela0001417-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        20740
Shamela0001417-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6333
Shamela0001417-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        26817
Shamela0001417-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11         916
Shamela0001417-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4855
Shamela0001417-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       524625
Shamela0001417-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2055
Shamela0001417-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2113
Shamela0001417-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5529
Shamela0001417-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        12709
Shamela0001417-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        11687
Shamela0001417-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1116
Shamela0001417-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1983
Shamela0001417-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1745
Shamela0001417-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        8759
Shamela0001417-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        13158
Shamela0001417-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        38274
Shamela0001417-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       124465
Shamela0001417-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1601
Shamela0001417-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3366
Shamela0001417-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1660
Shamela0001417-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1566
Shamela0001417-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       190991
Shamela0001417-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6331
Shamela0001417-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1252
Shamela0001417-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1185
Shamela0001417-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1218
Shamela0001417-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2212
Shamela0001417-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2039
Shamela0001417-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1573
Shamela0001417-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1279
Shamela0001417-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3795
Shamela0001417-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        56612
Shamela0001417-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6695
Shamela0001417-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2030
Shamela0001417-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1086
Shamela0001417-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2059
Shamela0001417-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12018
Shamela0001417-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5298
Shamela0001417-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4326
Shamela0001417-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6827
Shamela0001417-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2865
Shamela0001417-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        18668
Shamela0001417-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2113
Shamela0001417-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6807
Shamela0001417-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        39594
Shamela0001417-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2951
Shamela0001417-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4835
Shamela0001417-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        20866
Shamela0001417-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1495
Shamela0001417-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3795
Shamela0001417-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1807
Shamela0001417-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3287
Shamela0001417-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1201
Shamela0001417-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1003
Shamela0001417-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1050
Shamela0001417-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1618
Shamela0001417-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4881
Shamela0001417-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5354
Shamela0001417-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        40675
Shamela0001417-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17         899
Shamela0001417-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10339
Shamela0001417-ara1_Shamela0007039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2075
Shamela0001417-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         897
Shamela0001417-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3815
Shamela0001417-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1173
Shamela0001417-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3979
Shamela0001417-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1966
Shamela0001417-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2027
Shamela0001417-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4353
Shamela0001417-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         778
Shamela0001417-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1122
Shamela0001417-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        48561
Shamela0001417-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1316
Shamela0001417-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        14617
Shamela0001417-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        26188
Shamela0001417-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1751
Shamela0001417-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1614
Shamela0001417-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3300
Shamela0001417-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1470
Shamela0001417-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1818
Shamela0001417-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1062
Shamela0001417-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1305
Shamela0001417-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17650
Shamela0001417-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9397
Shamela0001417-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6818
Shamela0001417-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2716
Shamela0001417-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7515
Shamela0001417-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8207
Shamela0001417-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04       108664
Shamela0001417-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2416
Shamela0001417-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1440
Shamela0001417-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        18242
Shamela0001417-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1158
Shamela0001417-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5045
Shamela0001417-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4572
Shamela0001417-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1116
Shamela0001417-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        3795
Shamela0001417-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1445
Shamela0001417-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5590
Shamela0001417-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2972
Shamela0001417-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1648
Shamela0001417-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         888
Shamela0001417-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        42477
Shamela0001417-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1053
Shamela0001417-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        15372
Shamela0001417-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8396
Shamela0001417-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        26828
Shamela0001417-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2566
Shamela0001417-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1352
Shamela0001417-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2525
Shamela0001417-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1452
Shamela0001417-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3022
Shamela0001417-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3193
Shamela0001417-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5366
Shamela0001417-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2762
Shamela0001417-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1103
Shamela0001417-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1592
Shamela0001417-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        23985
Shamela0001417-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3075
Shamela0001417-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1268
Shamela0001417-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6194
Shamela0001417-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2661
Shamela0001417-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1374
Shamela0001417-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4957
Shamela0001417-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1826
Shamela0001417-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        13904
Shamela0001417-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        53264
Shamela0001417-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1107
Shamela0001417-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3227
Shamela0001417-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1647
Shamela0001417-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1216
Shamela0001417-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2799
Shamela0001417-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         927
Shamela0001417-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2120
Shamela0001417-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        12317
Shamela0001417-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1429
Shamela0001417-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        57311
Shamela0001417-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5369
Shamela0001417-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2374
Shamela0001417-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8518
Shamela0001417-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4546
Shamela0001417-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         977
Shamela0001417-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1535
Shamela0001417-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3215
Shamela0001417-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4021
Shamela0001417-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1586
Shamela0001417-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        65719
Shamela0001417-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        18505
Shamela0001417-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3540
Shamela0001417-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        21363
Shamela0001417-ara1_Shamela0009964-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16602
Shamela0001417-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        10312
Shamela0001417-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4915
Shamela0001417-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1081
Shamela0001417-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5737
Shamela0001417-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        26886
Shamela0001417-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2037
Shamela0001417-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2290
Shamela0001417-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5055
Shamela0001417-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3187
Shamela0001417-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       242086
Shamela0001417-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        21107
Shamela0001417-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1583
Shamela0001417-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4449
Shamela0001417-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7923
Shamela0001417-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1671
Shamela0001417-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        9803
Shamela0001417-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4068
Shamela0001417-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2766
Shamela0001417-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1039
Shamela0001417-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        13092
Shamela0001417-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4004
Shamela0001417-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16982
Shamela0001417-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5503
Shamela0001417-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         941
Shamela0001417-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        5632
Shamela0001417-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2284
Shamela0001417-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1628
Shamela0001417-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1855
Shamela0001417-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2800
Shamela0001417-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2148
Shamela0001417-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6428
Shamela0001417-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        19590
Shamela0001417-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        66020
Shamela0001417-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         904
Shamela0001417-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7783
Shamela0001417-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1678
Shamela0001417-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3253
Shamela0001417-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6585
Shamela0001417-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2242
Shamela0001417-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2362
Shamela0001417-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8506
Shamela0001417-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        8919
Shamela0001417-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1275
Shamela0001417-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2419
Shamela0001417-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3204
Shamela0001417-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2079
Shamela0001417-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1458
Shamela0001417-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2157
Shamela0001417-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1185
Shamela0001417-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1124
Shamela0001417-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         990
Shamela0001417-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1420
Shamela0001417-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4122
Shamela0001417-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2464
Shamela0001417-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4800
Shamela0001417-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1023
Shamela0001417-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2508
Shamela0001417-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1443
Shamela0001417-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1663
Shamela0001417-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6155
Shamela0001417-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        26130
Shamela0001417-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15892
Shamela0001417-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1823
Shamela0001417-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1074
Shamela0001417-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2272
Shamela0001417-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4145
Shamela0001417-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       2776915
Shamela0001417-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6525
Shamela0001417-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6136
Shamela0001417-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2163
Shamela0001417-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4026
Shamela0001417-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8389
Shamela0001417-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        15195
Shamela0001417-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1811
Shamela0001417-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4783
Shamela0001417-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2680
Shamela0001417-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1561
Shamela0001417-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1094
Shamela0001417-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         979
Shamela0001417-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2672
Shamela0001417-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2955
Shamela0001417-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2832
Shamela0001417-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2313
Shamela0001417-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1963
Shamela0001417-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2398
Shamela0001417-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35         949
Shamela0001417-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3294
Shamela0001417-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8463
Shamela0001417-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1715
Shamela0001417-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1923
Shamela0001417-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1682
Shamela0001417-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1097
Shamela0001417-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         980
Shamela0001417-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1360
Shamela0001417-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2870
Shamela0001417-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1472
Shamela0001417-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3349
Shamela0001417-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1611
Shamela0001417-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        3426
Shamela0001417-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2926
Shamela0001417-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1051
Shamela0001417-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1993
Shamela0001417-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2825
Shamela0001417-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1340
Shamela0001417-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1246
Shamela0001417-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        22662
Shamela0001417-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4325
Shamela0001417-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3089
Shamela0001417-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1124
Shamela0001417-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2316
Shamela0001417-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4519
Shamela0001417-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3386
Shamela0001417-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3650
Shamela0001417-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1283
Shamela0001417-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1181
Shamela0001417-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2264
Shamela0001417-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2540
Shamela0001417-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1149
Shamela0001417-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1468
Shamela0001417-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        4177
Shamela0001417-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7575
Shamela0001417-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3519
Shamela0001417-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        20205
Shamela0001417-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        12492
Shamela0001417-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7293
Shamela0001417-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2416
Shamela0001417-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1404
Shamela0001417-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1448
Shamela0001417-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        19849
Shamela0001417-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2143
Shamela0001417-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2806
Shamela0001417-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1595
Shamela0001417-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2855
Shamela0001417-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        21725
Shamela0001417-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2954
Shamela0001417-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2460
Shamela0001417-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6276
Shamela0001417-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1547
Shamela0001417-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1042
Shamela0001417-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        15452
Shamela0001417-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7944
Shamela0001417-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        12385
Shamela0001417-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2786
Shamela0001417-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         946
Shamela0001417-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        47225
Shamela0001417-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2710
Shamela0001417-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        29806
Shamela0001417-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2422
Shamela0001417-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1254
Shamela0001417-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1175
Shamela0001417-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        20039
Shamela0001417-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        26088
Shamela0001417-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6514
Shamela0001417-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12941
Shamela0001417-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        30022
Shamela0001417-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1642
Shamela0001417-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9787
Shamela0001417-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        3976
Shamela0001417-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1106
Shamela0001417-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        13467
Shamela0001417-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        12289
Shamela0001417-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1266
Shamela0001417-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        20509
Shamela0001417-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5248
Shamela0001417-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3831
Shamela0001417-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15569
Shamela0001417-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1888
Shamela0001417-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4194
Shamela0001417-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       212872
Shamela0001417-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       209888
Shamela0001417-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13688
Shamela0001417-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        57056
Shamela0001417-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2277
Shamela0001417-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6109
Shamela0001417-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        14180
Shamela0001417-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       126539
Shamela0001417-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9567
Shamela0001417-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1234
Shamela0001417-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        47499
Shamela0001417-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2247
Shamela0001417-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4479
Shamela0001417-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        42854
Shamela0001417-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        65277
Shamela0001417-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        33160
Shamela0001417-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        92539
Shamela0001417-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2259
Shamela0001417-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       120028
Shamela0001417-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        57847
Shamela0001417-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        10781
Shamela0001417-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        64562
Shamela0001417-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       192138
Shamela0001417-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1280
Shamela0001417-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        54855
Shamela0001417-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        28325
Shamela0001417-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        22687
Shamela0001417-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12445
Shamela0001417-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1190
Shamela0001417-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        3383
Shamela0001417-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1197
Shamela0001417-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        6016
Shamela0001417-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1012
Shamela0001417-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        6997
Shamela0001417-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13         805
Shamela0001417-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11600
Shamela0001417-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        22465
Shamela0001417-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        23840
Shamela0001417-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1722
Shamela0001417-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1163
Shamela0001417-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10277
Shamela0001417-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1445
Shamela0001417-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1635
Shamela0001417-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         854
Shamela0001417-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14         933
Shamela0001417-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        33411
Shamela0001417-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        12234
Shamela0001417-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1170
Shamela0001417-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        15728
Shamela0001417-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1662
Shamela0001417-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         769
Shamela0001417-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1627
Shamela0001417-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1918
Shamela0001417-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2006
Shamela0001417-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1382
Shamela0001417-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1763
Shamela0001417-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3401
Shamela0001417-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2812
Shamela0001417-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1145
Shamela0001417-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5716
Shamela0001417-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1270
Shamela0001417-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1131
Shamela0001417-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1634
Shamela0001417-ara1_Shamela0029729-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1286
Shamela0001417-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        35792
Shamela0001417-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        40811
Shamela0001417-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1490
Shamela0001417-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1396
Shamela0001417-ara1_Shamela0029986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         905
Shamela0001417-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1723
Shamela0001417-ara1_Shamela0030051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2368
Shamela0001417-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1606
Shamela0001417-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1615
Shamela0001417-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1439
Shamela0001417-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2980
Shamela0001417-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1179
Shamela0001417-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1631
Shamela0001417-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1942
Shamela0001417-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        25961
Shamela0001417-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        2641
Shamela0001417-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2630
Shamela0001417-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1407
Shamela0001417-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1411
Shamela0001417-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         963
Shamela0001417-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1366
Shamela0001417-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        21858
Shamela0001417-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1102
Shamela0001417-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        11686
Shamela0001417-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1047
Shamela0001417-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13637
Shamela0001417-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1452
Shamela0001417-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        61359
Shamela0001417-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2171
Shamela0001417-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1205
Shamela0001417-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4171
Shamela0001417-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1660
Shamela0001417-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7650
Shamela0001417-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2892
Shamela0001417-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3571
Shamela0001417-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10711
Shamela0001417-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2253
Shamela0001417-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3546
Shamela0001417-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3036
Shamela0001417-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        34416
Shamela0001417-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2740
Shamela0001417-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3784
Shamela0001417-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1400
Shamela0001417-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2084
Shamela0001417-ara1_Shamela0096610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1194
Shamela0001417-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       267997
Shamela0001417-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1362
Shamela0001417-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5125
Shamela0001417-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8104
Shamela0001417-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1934
Shamela0001417-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1384
Shamela0001417-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1906
Shamela0001417-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        29629
Shamela0001417-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20         847
Shamela0001417-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2653
Shamela0001417-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2880
Shamela0001417-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3286
Shamela0001417-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1059
Shamela0001417-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1829
Shamela0001417-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2854
Shamela0001417-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2186
Shamela0001417-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4799
Shamela0001417-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1093
Shamela0001417-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        18279
Shamela0001417-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2937
Shamela0001417-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2565
Shamela0001417-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5444
Shamela0001417-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1235
Shamela0001417-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9469
Shamela0001417-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3675
Shamela0001417-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6423
Shamela0001417-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        16638
Shamela0001417-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3416
Shamela0001417-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1131
Shamela0001417-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2632
Shamela0001417-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        2578
Shamela0001417-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3978
Shamela0001417-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2537
Shamela0001417-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1919
Shamela0001417-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         853
Shamela0001417-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        3950
Shamela0001417-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1831
Shamela0001417-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1631
Shamela0001417-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         861
Shamela0001417-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        3088
Shamela0001417-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3240
Shamela0001417-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        4688
Shamela0001417-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       110576
Shamela0001417-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        57512
Shamela0001417-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1403
Shamela0001417-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        14377
Shamela0001417-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2981
Shamela0001417-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7416
Shamela0001417-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1629
Shamela0001417-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7879
Shamela0001417-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        33188
Shamela0001417-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3860
Shamela0001417-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3537
Shamela0001417-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1726
Shamela0001417-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1150
Shamela0001417-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1036
Shamela0001417-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40         967
Shamela0001417-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1053
Shamela0001417-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2634
Shamela0001417-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        5493
Shamela0001417-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1663
Shamela0001417-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7676
Shamela0001417-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38         910
Shamela0001417-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4973
Shamela0001417-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13         877
Shamela0001417-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4907
Shamela0001417-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1205
Shamela0001417-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3216
Shamela0001417-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1440
Shamela0001417-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20940
Shamela0001417-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4193
Shamela0001417-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2098
Shamela0001417-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7051
Shamela0001417-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1088
Shamela0001417-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1311
Shamela0001417-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        42024
Shamela0001417-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4447
Shamela0001417-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1117
Shamela0001417-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2688
Shamela0001417-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1916
Shamela0001417-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2206
Shamela0001417-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8573
Shamela0001417-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28227
Shamela0001417-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        25913
Shamela0001417-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        10902
Shamela0001417-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2132
Shamela0001417-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        20986
Shamela0001417-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3091
Shamela0001417-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6384
Shamela0001417-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5010
Shamela0001417-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3229
Shamela0001417-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        40535
Shamela0001417-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1295
Shamela0001417-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4065
Shamela0001417-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        10356
Shamela0001417-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        69426
Shamela0001417-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        7272
Shamela0001417-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        3415
Shamela0001417-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       818956
Shamela0001417-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        12117
Shamela0001417-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       177257
Shamela0001417-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2200
Shamela0001417-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1107
Shamela0001417-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4413
Shamela0001417-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8573
Shamela0001417-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2406
Shamela0001417-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        37549
Shamela0001417-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2356
Shamela0001417-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        3883
Shamela0001417-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        4615
Shamela0001417-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2301
Shamela0001417-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        28795
Shamela0001417-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10827
Shamela0001417-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       237640
Shamela0001417-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1913
Shamela0001417-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1679
Shamela0001417-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1276
Shamela0001417-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2589
Shamela0001417-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2061
Shamela0001417-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4164
Shamela0001417-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1762
Shamela0001417-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4474
Shamela0001417-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37       205258
Shamela0001417-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3711
Shamela0001417-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        13222
Shamela0001417-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        9611
Shamela0001417-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        30087
Shamela0001417-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        27525
Shamela0001417-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38         829
Shamela0001417-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1487
Shamela0001417-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2819
Shamela0001417-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        9308
Shamela0001417-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        5805
Shamela0001417-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        24651
Shamela0001417-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4436
Shamela0001417-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2754
Shamela0001417-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1598
Shamela0001417-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2783
Shamela0001417-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        3475
Shamela0001417-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2144
Shamela0001417-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6211
Shamela0001417-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2061
Shamela0001417-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1109