Index of /passim01022020/Shamela0001391-ara1/


../
Shamela0001391-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        33778
Shamela0001391-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        4358
Shamela0001391-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        13502
Shamela0001391-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        3438
Shamela0001391-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3390
Shamela0001391-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6555
Shamela0001391-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1854
Shamela0001391-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09       107251
Shamela0001391-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1744
Shamela0001391-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4572
Shamela0001391-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6865
Shamela0001391-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1405
Shamela0001391-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        17495
Shamela0001391-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        69420
Shamela0001391-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5051
Shamela0001391-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        11964
Shamela0001391-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        33241
Shamela0001391-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7314
Shamela0001391-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2030
Shamela0001391-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4378
Shamela0001391-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2416
Shamela0001391-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11873
Shamela0001391-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6757
Shamela0001391-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1859
Shamela0001391-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1632
Shamela0001391-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        31629
Shamela0001391-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        4611
Shamela0001391-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        12512
Shamela0001391-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        2555
Shamela0001391-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1424
Shamela0001391-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        2512
Shamela0001391-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        2200
Shamela0001391-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1001
Shamela0001391-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        3404
Shamela0001391-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4210
Shamela0001391-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2729
Shamela0001391-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1210
Shamela0001391-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1309
Shamela0001391-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1823
Shamela0001391-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2064
Shamela0001391-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1031
Shamela0001391-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        7868
Shamela0001391-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        16066
Shamela0001391-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        15094
Shamela0001391-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3068
Shamela0001391-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1317
Shamela0001391-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        35211
Shamela0001391-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        84610
Shamela0001391-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3542
Shamela0001391-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        7902
Shamela0001391-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1419
Shamela0001391-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        6865
Shamela0001391-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4037
Shamela0001391-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3063
Shamela0001391-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5313
Shamela0001391-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        7615
Shamela0001391-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        49419
Shamela0001391-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2213
Shamela0001391-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4271
Shamela0001391-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1462
Shamela0001391-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2377
Shamela0001391-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2034
Shamela0001391-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        44777
Shamela0001391-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        8869
Shamela0001391-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        46125
Shamela0001391-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        8338
Shamela0001391-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2999
Shamela0001391-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1600
Shamela0001391-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        13289
Shamela0001391-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         809
Shamela0001391-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        10166
Shamela0001391-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1712
Shamela0001391-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        12157
Shamela0001391-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         809
Shamela0001391-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3217
Shamela0001391-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4115
Shamela0001391-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1706
Shamela0001391-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6484
Shamela0001391-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1377
Shamela0001391-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3067
Shamela0001391-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3644
Shamela0001391-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        4421
Shamela0001391-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        7208
Shamela0001391-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        4877
Shamela0001391-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4328
Shamela0001391-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        52951
Shamela0001391-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        44651
Shamela0001391-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1760
Shamela0001391-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        3812
Shamela0001391-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1075
Shamela0001391-ara1_JK006708-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2235
Shamela0001391-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7915
Shamela0001391-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        13540
Shamela0001391-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2547
Shamela0001391-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        9804
Shamela0001391-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        13351
Shamela0001391-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         823
Shamela0001391-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        6741
Shamela0001391-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        11130
Shamela0001391-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1863
Shamela0001391-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1993
Shamela0001391-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1273
Shamela0001391-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30         808
Shamela0001391-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        10219
Shamela0001391-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:25        1973
Shamela0001391-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2576
Shamela0001391-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1443
Shamela0001391-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        5438
Shamela0001391-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        25456
Shamela0001391-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        3781
Shamela0001391-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        6357
Shamela0001391-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3160
Shamela0001391-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1541
Shamela0001391-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        12254
Shamela0001391-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1746
Shamela0001391-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1820
Shamela0001391-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1427
Shamela0001391-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00         832
Shamela0001391-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        11168
Shamela0001391-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2608
Shamela0001391-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        29080
Shamela0001391-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1284
Shamela0001391-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        31063
Shamela0001391-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        17695
Shamela0001391-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3077
Shamela0001391-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        3338
Shamela0001391-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14         997
Shamela0001391-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4879
Shamela0001391-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        17120
Shamela0001391-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6226
Shamela0001391-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         891
Shamela0001391-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        19534
Shamela0001391-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        3198
Shamela0001391-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        20972
Shamela0001391-ara1_JK009402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        2230
Shamela0001391-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2130
Shamela0001391-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1560
Shamela0001391-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3531
Shamela0001391-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5973
Shamela0001391-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4857
Shamela0001391-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3343
Shamela0001391-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1554
Shamela0001391-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1299
Shamela0001391-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        3800
Shamela0001391-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1776
Shamela0001391-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3930
Shamela0001391-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        3068
Shamela0001391-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1438
Shamela0001391-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1873
Shamela0001391-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:26        19853
Shamela0001391-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5080
Shamela0001391-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        7858
Shamela0001391-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2252
Shamela0001391-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2716
Shamela0001391-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6035
Shamela0001391-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7860
Shamela0001391-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4126
Shamela0001391-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        13175
Shamela0001391-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5081
Shamela0001391-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3004
Shamela0001391-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4470
Shamela0001391-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8050
Shamela0001391-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        5999
Shamela0001391-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        11049
Shamela0001391-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1119
Shamela0001391-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        28419
Shamela0001391-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        12839
Shamela0001391-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1046
Shamela0001391-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1235
Shamela0001391-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3198
Shamela0001391-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        29134
Shamela0001391-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4207
Shamela0001391-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18313
Shamela0001391-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2192
Shamela0001391-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3138
Shamela0001391-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14071
Shamela0001391-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1562
Shamela0001391-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2437
Shamela0001391-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2057
Shamela0001391-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4530
Shamela0001391-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5472
Shamela0001391-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2528
Shamela0001391-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3132
Shamela0001391-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4759
Shamela0001391-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2240
Shamela0001391-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        95121
Shamela0001391-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6335
Shamela0001391-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2039
Shamela0001391-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7507
Shamela0001391-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2771
Shamela0001391-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        15840
Shamela0001391-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1614
Shamela0001391-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       208225
Shamela0001391-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1480
Shamela0001391-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1510
Shamela0001391-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2027
Shamela0001391-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3488
Shamela0001391-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2031
Shamela0001391-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        6538
Shamela0001391-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        44595
Shamela0001391-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        17159
Shamela0001391-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        29482
Shamela0001391-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10208
Shamela0001391-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        34141
Shamela0001391-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1406
Shamela0001391-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6005
Shamela0001391-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3491
Shamela0001391-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5655
Shamela0001391-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        13492
Shamela0001391-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15957
Shamela0001391-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        84422
Shamela0001391-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2150
Shamela0001391-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1806
Shamela0001391-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5558
Shamela0001391-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1678
Shamela0001391-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        13723
Shamela0001391-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1614
Shamela0001391-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        22736
Shamela0001391-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        19997
Shamela0001391-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        36824
Shamela0001391-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1458
Shamela0001391-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2161
Shamela0001391-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2056
Shamela0001391-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        11395
Shamela0001391-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        41653
Shamela0001391-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4050
Shamela0001391-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4709
Shamela0001391-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        42958
Shamela0001391-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11544
Shamela0001391-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1159
Shamela0001391-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1069
Shamela0001391-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4622
Shamela0001391-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1613
Shamela0001391-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1106
Shamela0001391-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8630
Shamela0001391-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6277
Shamela0001391-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3959
Shamela0001391-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2098
Shamela0001391-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2556
Shamela0001391-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6176
Shamela0001391-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2323
Shamela0001391-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        30797
Shamela0001391-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6173
Shamela0001391-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2698
Shamela0001391-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        25407
Shamela0001391-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2327
Shamela0001391-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3252
Shamela0001391-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2562
Shamela0001391-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3541
Shamela0001391-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       245941
Shamela0001391-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         859
Shamela0001391-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        44358
Shamela0001391-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3973
Shamela0001391-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1455
Shamela0001391-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1430
Shamela0001391-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10531
Shamela0001391-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1518
Shamela0001391-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3376
Shamela0001391-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1282
Shamela0001391-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4808
Shamela0001391-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6457
Shamela0001391-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2080
Shamela0001391-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2747
Shamela0001391-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1097
Shamela0001391-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8495
Shamela0001391-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3507
Shamela0001391-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        2796
Shamela0001391-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5099
Shamela0001391-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10812
Shamela0001391-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        63780
Shamela0001391-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1615
Shamela0001391-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1383
Shamela0001391-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9848
Shamela0001391-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2129
Shamela0001391-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1537
Shamela0001391-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1127
Shamela0001391-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1397
Shamela0001391-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4922
Shamela0001391-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3654
Shamela0001391-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        24931
Shamela0001391-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        31585
Shamela0001391-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6302
Shamela0001391-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        24665
Shamela0001391-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        9425
Shamela0001391-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        93680
Shamela0001391-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2287
Shamela0001391-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7273
Shamela0001391-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        41318
Shamela0001391-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2529
Shamela0001391-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10282
Shamela0001391-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1174
Shamela0001391-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2839
Shamela0001391-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24810
Shamela0001391-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12553
Shamela0001391-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3321
Shamela0001391-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        5218
Shamela0001391-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        5161
Shamela0001391-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5230
Shamela0001391-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1799
Shamela0001391-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4597
Shamela0001391-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1051
Shamela0001391-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        25201
Shamela0001391-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1811
Shamela0001391-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        3014
Shamela0001391-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1537
Shamela0001391-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1102
Shamela0001391-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1173
Shamela0001391-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        15707
Shamela0001391-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2653
Shamela0001391-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1766
Shamela0001391-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10774
Shamela0001391-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7941
Shamela0001391-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1759
Shamela0001391-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1987
Shamela0001391-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15059
Shamela0001391-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4476
Shamela0001391-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        10994
Shamela0001391-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         898
Shamela0001391-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        23256
Shamela0001391-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3632
Shamela0001391-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4683
Shamela0001391-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6119
Shamela0001391-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       614553
Shamela0001391-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1081
Shamela0001391-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9736
Shamela0001391-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        52363
Shamela0001391-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2672
Shamela0001391-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3968
Shamela0001391-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3276
Shamela0001391-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        40688
Shamela0001391-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6290
Shamela0001391-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2069
Shamela0001391-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        6519
Shamela0001391-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1590
Shamela0001391-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5263
Shamela0001391-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4826
Shamela0001391-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4962
Shamela0001391-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1180
Shamela0001391-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5857
Shamela0001391-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        13675
Shamela0001391-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        8105
Shamela0001391-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        25563
Shamela0001391-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4061
Shamela0001391-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20848
Shamela0001391-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        36439
Shamela0001391-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2430
Shamela0001391-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1446
Shamela0001391-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        28377
Shamela0001391-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3725
Shamela0001391-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6891
Shamela0001391-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        56406
Shamela0001391-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7873
Shamela0001391-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1079
Shamela0001391-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8797
Shamela0001391-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        17706
Shamela0001391-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11176
Shamela0001391-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2057
Shamela0001391-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6665
Shamela0001391-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4961
Shamela0001391-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2462
Shamela0001391-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1150
Shamela0001391-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        24815
Shamela0001391-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3063
Shamela0001391-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        11097
Shamela0001391-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3196
Shamela0001391-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1182
Shamela0001391-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5312
Shamela0001391-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1848
Shamela0001391-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1638
Shamela0001391-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1862
Shamela0001391-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2585
Shamela0001391-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4684
Shamela0001391-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4413
Shamela0001391-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2664
Shamela0001391-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4243
Shamela0001391-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4286
Shamela0001391-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5279
Shamela0001391-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        3836
Shamela0001391-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1407
Shamela0001391-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2893
Shamela0001391-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26         952
Shamela0001391-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        9359
Shamela0001391-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2088
Shamela0001391-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2873
Shamela0001391-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2170
Shamela0001391-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3007
Shamela0001391-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4244
Shamela0001391-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16453
Shamela0001391-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3517
Shamela0001391-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10721
Shamela0001391-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1392
Shamela0001391-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1235
Shamela0001391-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2557
Shamela0001391-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3080
Shamela0001391-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5965
Shamela0001391-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4418
Shamela0001391-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1561
Shamela0001391-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4875
Shamela0001391-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        5839
Shamela0001391-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        5133
Shamela0001391-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10881
Shamela0001391-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        7400
Shamela0001391-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8173
Shamela0001391-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2334
Shamela0001391-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5707
Shamela0001391-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1471
Shamela0001391-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        4064
Shamela0001391-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11512
Shamela0001391-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2903
Shamela0001391-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        16751
Shamela0001391-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7440
Shamela0001391-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20528
Shamela0001391-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6986
Shamela0001391-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2037
Shamela0001391-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1673
Shamela0001391-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1624
Shamela0001391-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1391
Shamela0001391-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        6631
Shamela0001391-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1660
Shamela0001391-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2518
Shamela0001391-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9696
Shamela0001391-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7394
Shamela0001391-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        18653
Shamela0001391-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1368
Shamela0001391-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        16972
Shamela0001391-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1461
Shamela0001391-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         819
Shamela0001391-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3547
Shamela0001391-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1004
Shamela0001391-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3734
Shamela0001391-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2234
Shamela0001391-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2464
Shamela0001391-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6520
Shamela0001391-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1883
Shamela0001391-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        12733
Shamela0001391-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        17952
Shamela0001391-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9789
Shamela0001391-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        6451
Shamela0001391-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8476
Shamela0001391-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5581
Shamela0001391-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2269
Shamela0001391-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2029
Shamela0001391-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8214
Shamela0001391-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1283
Shamela0001391-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        12572
Shamela0001391-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2451
Shamela0001391-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5485
Shamela0001391-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1282
Shamela0001391-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3051
Shamela0001391-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2123
Shamela0001391-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9550
Shamela0001391-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6855
Shamela0001391-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1449
Shamela0001391-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        22035
Shamela0001391-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8546
Shamela0001391-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        10128
Shamela0001391-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4982
Shamela0001391-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3866
Shamela0001391-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        30550
Shamela0001391-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        19325
Shamela0001391-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        6649
Shamela0001391-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2739
Shamela0001391-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2413
Shamela0001391-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3750
Shamela0001391-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7410
Shamela0001391-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        32528
Shamela0001391-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4803
Shamela0001391-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10244
Shamela0001391-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1644
Shamela0001391-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5772
Shamela0001391-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        11958
Shamela0001391-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        37981
Shamela0001391-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        9689
Shamela0001391-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7858
Shamela0001391-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        33973
Shamela0001391-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1496
Shamela0001391-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3689
Shamela0001391-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1525
Shamela0001391-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1730
Shamela0001391-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4592
Shamela0001391-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        39028
Shamela0001391-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:31         977
Shamela0001391-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        17190
Shamela0001391-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        22775
Shamela0001391-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3221
Shamela0001391-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2006
Shamela0001391-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2637
Shamela0001391-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1305
Shamela0001391-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2002
Shamela0001391-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        10142
Shamela0001391-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        10215
Shamela0001391-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1622
Shamela0001391-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2763
Shamela0001391-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        13888
Shamela0001391-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2211
Shamela0001391-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         861
Shamela0001391-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6482
Shamela0001391-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8658
Shamela0001391-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6574
Shamela0001391-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2816
Shamela0001391-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1863
Shamela0001391-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        88444
Shamela0001391-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3388
Shamela0001391-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       133986
Shamela0001391-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        45955
Shamela0001391-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        16289
Shamela0001391-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6449
Shamela0001391-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4181
Shamela0001391-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        15778
Shamela0001391-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        23921
Shamela0001391-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        55091
Shamela0001391-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1789
Shamela0001391-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2553
Shamela0001391-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        13579
Shamela0001391-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5409
Shamela0001391-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11656
Shamela0001391-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2273
Shamela0001391-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4564
Shamela0001391-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1454
Shamela0001391-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1067
Shamela0001391-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1147
Shamela0001391-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1418
Shamela0001391-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4337
Shamela0001391-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        71601
Shamela0001391-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2106
Shamela0001391-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3263
Shamela0001391-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1146
Shamela0001391-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6334
Shamela0001391-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3081
Shamela0001391-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2008
Shamela0001391-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4447
Shamela0001391-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        14527
Shamela0001391-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3154
Shamela0001391-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2271
Shamela0001391-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1359
Shamela0001391-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        16613
Shamela0001391-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1812
Shamela0001391-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        8343
Shamela0001391-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        25468
Shamela0001391-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        12669
Shamela0001391-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1690
Shamela0001391-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        64135
Shamela0001391-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2193
Shamela0001391-ara1_Shamela0027097-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1169
Shamela0001391-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2243
Shamela0001391-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3222
Shamela0001391-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        43071
Shamela0001391-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1692
Shamela0001391-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1910
Shamela0001391-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2141
Shamela0001391-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1132
Shamela0001391-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1122
Shamela0001391-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1495
Shamela0001391-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2165
Shamela0001391-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1300
Shamela0001391-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1349
Shamela0001391-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2850
Shamela0001391-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        6269
Shamela0001391-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2870
Shamela0001391-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1351
Shamela0001391-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3359
Shamela0001391-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3246
Shamela0001391-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2156
Shamela0001391-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        15213
Shamela0001391-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2945
Shamela0001391-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1974
Shamela0001391-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1262
Shamela0001391-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        26654
Shamela0001391-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1197
Shamela0001391-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        13456
Shamela0001391-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1825
Shamela0001391-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         823
Shamela0001391-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7003
Shamela0001391-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        38355
Shamela0001391-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        4815
Shamela0001391-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        18593
Shamela0001391-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1206
Shamela0001391-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1519
Shamela0001391-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1213
Shamela0001391-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3867
Shamela0001391-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         821
Shamela0001391-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1074
Shamela0001391-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11843
Shamela0001391-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1942
Shamela0001391-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1571
Shamela0001391-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1547
Shamela0001391-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1079
Shamela0001391-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8136
Shamela0001391-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1648
Shamela0001391-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         820
Shamela0001391-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         981
Shamela0001391-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2031
Shamela0001391-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9543
Shamela0001391-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3798
Shamela0001391-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1978
Shamela0001391-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11586
Shamela0001391-ara1_Shia000002-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        2462
Shamela0001391-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1699
Shamela0001391-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1415
Shamela0001391-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        18125
Shamela0001391-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2402
Shamela0001391-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         942
Shamela0001391-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3437
Shamela0001391-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1977
Shamela0001391-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3436
Shamela0001391-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2003
Shamela0001391-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1757
Shamela0001391-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9551
Shamela0001391-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1562
Shamela0001391-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        3921
Shamela0001391-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3240
Shamela0001391-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2788
Shamela0001391-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14580
Shamela0001391-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1001
Shamela0001391-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6808
Shamela0001391-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2663
Shamela0001391-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        13020
Shamela0001391-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        5612
Shamela0001391-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2871
Shamela0001391-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        5581
Shamela0001391-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2479
Shamela0001391-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:14        6527
Shamela0001391-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1890
Shamela0001391-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        5435
Shamela0001391-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2002
Shamela0001391-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16197
Shamela0001391-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1906
Shamela0001391-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2673
Shamela0001391-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2240
Shamela0001391-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2880
Shamela0001391-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1625
Shamela0001391-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        6427
Shamela0001391-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1628
Shamela0001391-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        7017
Shamela0001391-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7922
Shamela0001391-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1988
Shamela0001391-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        5555
Shamela0001391-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        3957
Shamela0001391-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4485
Shamela0001391-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3682
Shamela0001391-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        15500
Shamela0001391-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1448
Shamela0001391-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       161372
Shamela0001391-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4897
Shamela0001391-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1723
Shamela0001391-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1479
Shamela0001391-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1107
Shamela0001391-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        7956
Shamela0001391-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2481
Shamela0001391-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6877
Shamela0001391-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        15069
Shamela0001391-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        23390
Shamela0001391-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6919
Shamela0001391-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        78425
Shamela0001391-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5420
Shamela0001391-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2546
Shamela0001391-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4193
Shamela0001391-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1977
Shamela0001391-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1158
Shamela0001391-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6350
Shamela0001391-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3567
Shamela0001391-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        39732
Shamela0001391-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        14984
Shamela0001391-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1565
Shamela0001391-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1628
Shamela0001391-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10163
Shamela0001391-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10855
Shamela0001391-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        1109
Shamela0001391-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        33341
Shamela0001391-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5418
Shamela0001391-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1978
Shamela0001391-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        2273
Shamela0001391-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1704
Shamela0001391-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        3181
Shamela0001391-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        12308
Shamela0001391-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4955
Shamela0001391-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        2758
Shamela0001391-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4048
Shamela0001391-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1914
Shamela0001391-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9723
Shamela0001391-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        7423
Shamela0001391-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        18152
Shamela0001391-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7058
Shamela0001391-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9220
Shamela0001391-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3586
Shamela0001391-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        14117
Shamela0001391-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2314
Shamela0001391-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        21795
Shamela0001391-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        23760
Shamela0001391-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       120849
Shamela0001391-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        13415
Shamela0001391-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2332
Shamela0001391-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6650
Shamela0001391-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3804
Shamela0001391-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1524
Shamela0001391-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1516
Shamela0001391-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3108
Shamela0001391-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        20698
Shamela0001391-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        19130
Shamela0001391-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        2148
Shamela0001391-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        24442
Shamela0001391-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        21924
Shamela0001391-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1263
Shamela0001391-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       304215
Shamela0001391-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:30        2739
Shamela0001391-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2081
Shamela0001391-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        56291
Shamela0001391-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1338
Shamela0001391-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        8932
Shamela0001391-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1342
Shamela0001391-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3553
Shamela0001391-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        15555
Shamela0001391-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4356
Shamela0001391-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48         812
Shamela0001391-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        15030
Shamela0001391-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       310624
Shamela0001391-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         861
Shamela0001391-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         913
Shamela0001391-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1110
Shamela0001391-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4608
Shamela0001391-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7328
Shamela0001391-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3405
Shamela0001391-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1743
Shamela0001391-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2306
Shamela0001391-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6080
Shamela0001391-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2376
Shamela0001391-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1460
Shamela0001391-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       158255
Shamela0001391-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         834
Shamela0001391-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3135
Shamela0001391-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        6577
Shamela0001391-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        54213
Shamela0001391-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        9608
Shamela0001391-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1612
Shamela0001391-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         895
Shamela0001391-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1152
Shamela0001391-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1920