Index of /passim01022020/Shamela0001066-ara1/


../
Shamela0001066-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4697
Shamela0001066-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1923
Shamela0001066-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1854
Shamela0001066-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        9730
Shamela0001066-ara1_JK000114-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        4827
Shamela0001066-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2116
Shamela0001066-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3968
Shamela0001066-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        99195
Shamela0001066-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1174
Shamela0001066-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2163
Shamela0001066-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1582
Shamela0001066-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1991
Shamela0001066-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5080
Shamela0001066-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15       686923
Shamela0001066-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        37378
Shamela0001066-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3721
Shamela0001066-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2227
Shamela0001066-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5578
Shamela0001066-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        39451
Shamela0001066-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4644
Shamela0001066-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1627
Shamela0001066-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1732
Shamela0001066-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        55219
Shamela0001066-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1324
Shamela0001066-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1676
Shamela0001066-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        3339
Shamela0001066-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5680
Shamela0001066-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        14485
Shamela0001066-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1058
Shamela0001066-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1041
Shamela0001066-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4310
Shamela0001066-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        7631
Shamela0001066-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1599
Shamela0001066-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1446
Shamela0001066-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        4089
Shamela0001066-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1699
Shamela0001066-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1721
Shamela0001066-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        4791
Shamela0001066-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1330
Shamela0001066-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         988
Shamela0001066-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1738
Shamela0001066-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1679
Shamela0001066-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2129
Shamela0001066-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1168
Shamela0001066-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2117
Shamela0001066-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1183
Shamela0001066-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1064
Shamela0001066-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         929
Shamela0001066-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4040
Shamela0001066-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1129
Shamela0001066-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15         943
Shamela0001066-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1131
Shamela0001066-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1815
Shamela0001066-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1643
Shamela0001066-ara1_JK007131-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        51464
Shamela0001066-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1448
Shamela0001066-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        10257
Shamela0001066-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1231
Shamela0001066-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        8642
Shamela0001066-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        9204
Shamela0001066-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5273
Shamela0001066-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1754
Shamela0001066-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2307
Shamela0001066-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1779
Shamela0001066-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3429
Shamela0001066-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        14851
Shamela0001066-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        5626
Shamela0001066-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        22213
Shamela0001066-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3725
Shamela0001066-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4068
Shamela0001066-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        34365
Shamela0001066-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       291791
Shamela0001066-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15874
Shamela0001066-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1471
Shamela0001066-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4460
Shamela0001066-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3790
Shamela0001066-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5060
Shamela0001066-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2497
Shamela0001066-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3548
Shamela0001066-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1032
Shamela0001066-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1283
Shamela0001066-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2435
Shamela0001066-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5064
Shamela0001066-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        2981
Shamela0001066-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1175
Shamela0001066-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        11786
Shamela0001066-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1476
Shamela0001066-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         913
Shamela0001066-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1898
Shamela0001066-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3821
Shamela0001066-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4479
Shamela0001066-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5794
Shamela0001066-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2409
Shamela0001066-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1525
Shamela0001066-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2363
Shamela0001066-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2482
Shamela0001066-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2609
Shamela0001066-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10141
Shamela0001066-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1703
Shamela0001066-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2391
Shamela0001066-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1239
Shamela0001066-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3984
Shamela0001066-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3751
Shamela0001066-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3941
Shamela0001066-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2686
Shamela0001066-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2202
Shamela0001066-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1786
Shamela0001066-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1256
Shamela0001066-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        7204
Shamela0001066-ara1_Shamela0005356-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1321
Shamela0001066-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5289
Shamela0001066-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3414
Shamela0001066-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         929
Shamela0001066-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         926
Shamela0001066-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         960
Shamela0001066-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        43899
Shamela0001066-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1028
Shamela0001066-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1797
Shamela0001066-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7962
Shamela0001066-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6746
Shamela0001066-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1849
Shamela0001066-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1947
Shamela0001066-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6138
Shamela0001066-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4109
Shamela0001066-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3856
Shamela0001066-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1614
Shamela0001066-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10248
Shamela0001066-ara1_Shamela0006163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9938
Shamela0001066-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17       205125
Shamela0001066-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3538
Shamela0001066-ara1_Shamela0006178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4563
Shamela0001066-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       139819
Shamela0001066-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2943
Shamela0001066-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2824
Shamela0001066-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1451
Shamela0001066-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1582
Shamela0001066-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2008
Shamela0001066-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1802
Shamela0001066-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3016
Shamela0001066-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1845
Shamela0001066-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1084
Shamela0001066-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14970
Shamela0001066-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4826
Shamela0001066-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         942
Shamela0001066-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         940
Shamela0001066-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         999
Shamela0001066-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2665
Shamela0001066-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8148
Shamela0001066-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1747
Shamela0001066-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4299
Shamela0001066-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2456
Shamela0001066-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1026
Shamela0001066-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        11831
Shamela0001066-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        15316
Shamela0001066-ara1_Shamela0008182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1039
Shamela0001066-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       127583
Shamela0001066-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1246
Shamela0001066-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1512
Shamela0001066-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6784
Shamela0001066-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1712
Shamela0001066-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        11897
Shamela0001066-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3391
Shamela0001066-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1357
Shamela0001066-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1074
Shamela0001066-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7579
Shamela0001066-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1425
Shamela0001066-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2950
Shamela0001066-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7362
Shamela0001066-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1097
Shamela0001066-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2556
Shamela0001066-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3257
Shamela0001066-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3648
Shamela0001066-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1040
Shamela0001066-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1166
Shamela0001066-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1009
Shamela0001066-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       424622
Shamela0001066-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3569
Shamela0001066-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1226
Shamela0001066-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5764
Shamela0001066-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1227
Shamela0001066-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1115
Shamela0001066-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2984
Shamela0001066-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6020
Shamela0001066-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1650
Shamela0001066-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1442
Shamela0001066-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9169
Shamela0001066-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2122
Shamela0001066-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1662
Shamela0001066-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2197
Shamela0001066-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2008
Shamela0001066-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         925
Shamela0001066-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1339
Shamela0001066-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7762
Shamela0001066-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1751
Shamela0001066-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5210
Shamela0001066-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        3382
Shamela0001066-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1490
Shamela0001066-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1346
Shamela0001066-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1084
Shamela0001066-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        32165
Shamela0001066-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        9719
Shamela0001066-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1159
Shamela0001066-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        20200
Shamela0001066-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1050
Shamela0001066-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         886
Shamela0001066-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1453
Shamela0001066-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2305
Shamela0001066-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       114185
Shamela0001066-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        4456
Shamela0001066-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5646
Shamela0001066-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5363
Shamela0001066-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3062
Shamela0001066-ara1_Shamela0011577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3520
Shamela0001066-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1083
Shamela0001066-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1688
Shamela0001066-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1244
Shamela0001066-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4724
Shamela0001066-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        34700
Shamela0001066-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11036
Shamela0001066-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1893
Shamela0001066-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2350
Shamela0001066-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         934
Shamela0001066-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1186
Shamela0001066-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2188
Shamela0001066-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       172111
Shamela0001066-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6015
Shamela0001066-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8959
Shamela0001066-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1478
Shamela0001066-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1362
Shamela0001066-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1040
Shamela0001066-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1042
Shamela0001066-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2714
Shamela0001066-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1159
Shamela0001066-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1841
Shamela0001066-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1235
Shamela0001066-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        1420
Shamela0001066-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3297
Shamela0001066-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        1495
Shamela0001066-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1351
Shamela0001066-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       197918
Shamela0001066-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6148
Shamela0001066-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8918
Shamela0001066-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4070
Shamela0001066-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1850
Shamela0001066-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1733
Shamela0001066-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       212432
Shamela0001066-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2210
Shamela0001066-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2478
Shamela0001066-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        14321
Shamela0001066-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3144
Shamela0001066-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3859
Shamela0001066-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4038
Shamela0001066-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3070
Shamela0001066-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2529
Shamela0001066-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7866
Shamela0001066-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       385657
Shamela0001066-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5738
Shamela0001066-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       375820
Shamela0001066-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5185
Shamela0001066-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1332
Shamela0001066-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6275
Shamela0001066-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1895
Shamela0001066-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3431
Shamela0001066-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        11860
Shamela0001066-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6169
Shamela0001066-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2560
Shamela0001066-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1694
Shamela0001066-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10910
Shamela0001066-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       444858
Shamela0001066-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         950
Shamela0001066-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1267
Shamela0001066-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9702
Shamela0001066-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3287
Shamela0001066-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2654
Shamela0001066-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1225
Shamela0001066-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         938
Shamela0001066-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5910
Shamela0001066-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1622
Shamela0001066-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7402
Shamela0001066-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4223
Shamela0001066-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2792
Shamela0001066-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2241
Shamela0001066-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4104
Shamela0001066-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11658
Shamela0001066-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3110
Shamela0001066-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2903
Shamela0001066-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1292
Shamela0001066-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1717
Shamela0001066-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       253516
Shamela0001066-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        16110
Shamela0001066-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2854
Shamela0001066-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2012
Shamela0001066-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2157
Shamela0001066-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        17115
Shamela0001066-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        11604
Shamela0001066-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1523
Shamela0001066-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2263
Shamela0001066-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5957
Shamela0001066-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        18500
Shamela0001066-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6147
Shamela0001066-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3690
Shamela0001066-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2909
Shamela0001066-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2229
Shamela0001066-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1084
Shamela0001066-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1574
Shamela0001066-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3315
Shamela0001066-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        5395
Shamela0001066-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        11229
Shamela0001066-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2402
Shamela0001066-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6141
Shamela0001066-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1153
Shamela0001066-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1795
Shamela0001066-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3685
Shamela0001066-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1013
Shamela0001066-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1458
Shamela0001066-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3355
Shamela0001066-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1396
Shamela0001066-ara1_Shamela0026925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3328
Shamela0001066-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1450
Shamela0001066-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3293
Shamela0001066-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1520
Shamela0001066-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1895
Shamela0001066-ara1_Shamela0029796-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1584
Shamela0001066-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2031
Shamela0001066-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3814
Shamela0001066-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3894
Shamela0001066-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5355
Shamela0001066-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1702
Shamela0001066-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1258
Shamela0001066-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2191
Shamela0001066-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2282
Shamela0001066-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2140
Shamela0001066-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1486
Shamela0001066-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2052
Shamela0001066-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7301
Shamela0001066-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4063
Shamela0001066-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2586
Shamela0001066-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        13522
Shamela0001066-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5027
Shamela0001066-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1269
Shamela0001066-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2552
Shamela0001066-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6323
Shamela0001066-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2079
Shamela0001066-ara1_Shia000041-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1145
Shamela0001066-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1144
Shamela0001066-ara1_Shia000046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2178
Shamela0001066-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1789
Shamela0001066-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        7178
Shamela0001066-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6880
Shamela0001066-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1060
Shamela0001066-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5239
Shamela0001066-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1476
Shamela0001066-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9842
Shamela0001066-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4930
Shamela0001066-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2395
Shamela0001066-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2480
Shamela0001066-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4976
Shamela0001066-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1497
Shamela0001066-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1492
Shamela0001066-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2500
Shamela0001066-ara1_Shia000382-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1050
Shamela0001066-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3083
Shamela0001066-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4041
Shamela0001066-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3364
Shamela0001066-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         903
Shamela0001066-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3991
Shamela0001066-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16529
Shamela0001066-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3316
Shamela0001066-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        77265
Shamela0001066-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        15717
Shamela0001066-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        31877
Shamela0001066-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        35649
Shamela0001066-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        36596
Shamela0001066-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8182
Shamela0001066-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1744
Shamela0001066-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6177
Shamela0001066-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1847
Shamela0001066-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1165
Shamela0001066-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        2371
Shamela0001066-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2139
Shamela0001066-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2322
Shamela0001066-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5780
Shamela0001066-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13594
Shamela0001066-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2744
Shamela0001066-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2132
Shamela0001066-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7234
Shamela0001066-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         991
Shamela0001066-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1194
Shamela0001066-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        4778
Shamela0001066-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4011
Shamela0001066-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2778
Shamela0001066-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3091
Shamela0001066-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        3416
Shamela0001066-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3688
Shamela0001066-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1208
Shamela0001066-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5275
Shamela0001066-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        19163
Shamela0001066-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20938
Shamela0001066-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1532
Shamela0001066-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        2595
Shamela0001066-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3510
Shamela0001066-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1179
Shamela0001066-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2033
Shamela0001066-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7850
Shamela0001066-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4165
Shamela0001066-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        3628
Shamela0001066-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        2048
Shamela0001066-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        13656
Shamela0001066-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2193
Shamela0001066-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1393
Shamela0001066-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        2521
Shamela0001066-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06         922
Shamela0001066-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5437
Shamela0001066-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2450
Shamela0001066-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        12152
Shamela0001066-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35         924
Shamela0001066-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1239
Shamela0001066-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2184
Shamela0001066-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1031
Shamela0001066-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        3816
Shamela0001066-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        4316
Shamela0001066-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2165
Shamela0001066-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3072
Shamela0001066-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2671
Shamela0001066-ara1_Shia004622-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1785