Index of /passim01022020/Shamela0001025-ara1/


../
Shamela0001025-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        3383
Shamela0001025-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        4664
Shamela0001025-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3196
Shamela0001025-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2406
Shamela0001025-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2231
Shamela0001025-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1224
Shamela0001025-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1922
Shamela0001025-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        1436
Shamela0001025-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25         945
Shamela0001025-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1662
Shamela0001025-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1539
Shamela0001025-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1955
Shamela0001025-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1274
Shamela0001025-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        6093
Shamela0001025-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1616
Shamela0001025-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1238
Shamela0001025-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2646
Shamela0001025-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2558
Shamela0001025-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1779
Shamela0001025-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        3177
Shamela0001025-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        11261
Shamela0001025-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        7216
Shamela0001025-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1942
Shamela0001025-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        28261
Shamela0001025-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        13169
Shamela0001025-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        25302
Shamela0001025-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1224
Shamela0001025-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37         917
Shamela0001025-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1929
Shamela0001025-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1173
Shamela0001025-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        5660
Shamela0001025-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1315
Shamela0001025-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1234
Shamela0001025-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1521
Shamela0001025-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2740
Shamela0001025-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        3694
Shamela0001025-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3140
Shamela0001025-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3143
Shamela0001025-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1163
Shamela0001025-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1228
Shamela0001025-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        2720
Shamela0001025-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1147
Shamela0001025-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        2163
Shamela0001025-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        11515
Shamela0001025-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2543
Shamela0001025-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3510
Shamela0001025-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1349
Shamela0001025-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        19529
Shamela0001025-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1345
Shamela0001025-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4453
Shamela0001025-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        10067
Shamela0001025-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        10841
Shamela0001025-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5018
Shamela0001025-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        8561
Shamela0001025-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        53144
Shamela0001025-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1338
Shamela0001025-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21         862
Shamela0001025-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        45877
Shamela0001025-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30         813
Shamela0001025-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        7128
Shamela0001025-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        7936
Shamela0001025-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        8633
Shamela0001025-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2836
Shamela0001025-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5171
Shamela0001025-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         845
Shamela0001025-ara1_JK007508-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         795
Shamela0001025-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38         945
Shamela0001025-ara1_JK007513-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         772
Shamela0001025-ara1_JK007514-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1048
Shamela0001025-ara1_JK007519-ara1.csv       17-Mar-2020 15:37         852
Shamela0001025-ara1_JK007522-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         970
Shamela0001025-ara1_JK007527-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38         928
Shamela0001025-ara1_JK007541-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        1039
Shamela0001025-ara1_JK007545-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         828
Shamela0001025-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07         809
Shamela0001025-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        1054
Shamela0001025-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1171
Shamela0001025-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        7472
Shamela0001025-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1247
Shamela0001025-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        37620
Shamela0001025-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         811
Shamela0001025-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2295
Shamela0001025-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        2808
Shamela0001025-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1578
Shamela0001025-ara1_JK009255-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48         847
Shamela0001025-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3542
Shamela0001025-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3525
Shamela0001025-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3640
Shamela0001025-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3234
Shamela0001025-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9955
Shamela0001025-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1864
Shamela0001025-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        21266
Shamela0001025-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3103
Shamela0001025-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46         977
Shamela0001025-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6403
Shamela0001025-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         883
Shamela0001025-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        4759
Shamela0001025-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        8016
Shamela0001025-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1105
Shamela0001025-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5482
Shamela0001025-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1061
Shamela0001025-ara1_JK010254-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1010
Shamela0001025-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        4048
Shamela0001025-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6903
Shamela0001025-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1527
Shamela0001025-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        4729
Shamela0001025-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        18365
Shamela0001025-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9574
Shamela0001025-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3017
Shamela0001025-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1631
Shamela0001025-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2085
Shamela0001025-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1133
Shamela0001025-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        6587
Shamela0001025-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1791
Shamela0001025-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1343
Shamela0001025-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2540
Shamela0001025-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2094
Shamela0001025-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3498
Shamela0001025-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1378
Shamela0001025-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2535
Shamela0001025-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1132
Shamela0001025-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3471
Shamela0001025-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2089
Shamela0001025-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3122
Shamela0001025-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        5400
Shamela0001025-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2010
Shamela0001025-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1127
Shamela0001025-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2848
Shamela0001025-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       525302
Shamela0001025-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12       241128
Shamela0001025-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48         941
Shamela0001025-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44         896
Shamela0001025-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        58630
Shamela0001025-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1166
Shamela0001025-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1330
Shamela0001025-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        22340
Shamela0001025-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5940
Shamela0001025-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2660
Shamela0001025-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1657
Shamela0001025-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         802
Shamela0001025-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        10108
Shamela0001025-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10268
Shamela0001025-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32         810
Shamela0001025-ara1_Shamela0000594-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1482
Shamela0001025-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2738
Shamela0001025-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2511
Shamela0001025-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1576
Shamela0001025-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2012
Shamela0001025-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        10492
Shamela0001025-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5043
Shamela0001025-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        16510
Shamela0001025-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3407
Shamela0001025-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1312
Shamela0001025-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2299
Shamela0001025-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2836
Shamela0001025-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        7125
Shamela0001025-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        6201
Shamela0001025-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1814
Shamela0001025-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2292
Shamela0001025-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         895
Shamela0001025-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        3249
Shamela0001025-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1602
Shamela0001025-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1354
Shamela0001025-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1080
Shamela0001025-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2872
Shamela0001025-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3880
Shamela0001025-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5213
Shamela0001025-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4329
Shamela0001025-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2051
Shamela0001025-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1401
Shamela0001025-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4399
Shamela0001025-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1223
Shamela0001025-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        6109
Shamela0001025-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1215
Shamela0001025-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        7713
Shamela0001025-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7825
Shamela0001025-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1473
Shamela0001025-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7113
Shamela0001025-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2794
Shamela0001025-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2921
Shamela0001025-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         860
Shamela0001025-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1304
Shamela0001025-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3672
Shamela0001025-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        19019
Shamela0001025-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        2886
Shamela0001025-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1204
Shamela0001025-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        11275
Shamela0001025-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        3278
Shamela0001025-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        9427
Shamela0001025-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        10445
Shamela0001025-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         933
Shamela0001025-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1026
Shamela0001025-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3411
Shamela0001025-ara1_Shamela0005388-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3230
Shamela0001025-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1372
Shamela0001025-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         910
Shamela0001025-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2656
Shamela0001025-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5418
Shamela0001025-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        14029
Shamela0001025-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4983
Shamela0001025-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1373
Shamela0001025-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:58        1353
Shamela0001025-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        3647
Shamela0001025-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4625
Shamela0001025-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        3901
Shamela0001025-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5099
Shamela0001025-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23         855
Shamela0001025-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1678
Shamela0001025-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2771
Shamela0001025-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        2177
Shamela0001025-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1844
Shamela0001025-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4616
Shamela0001025-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1375
Shamela0001025-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2819
Shamela0001025-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1278
Shamela0001025-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10147
Shamela0001025-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2674
Shamela0001025-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1217
Shamela0001025-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         928
Shamela0001025-ara1_Shamela0006782-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22         943
Shamela0001025-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        10980
Shamela0001025-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        66318
Shamela0001025-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2744
Shamela0001025-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:42        3345
Shamela0001025-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1636
Shamela0001025-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1765
Shamela0001025-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1147
Shamela0001025-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3832
Shamela0001025-ara1_Shamela0006966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1205
Shamela0001025-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3311
Shamela0001025-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        8943
Shamela0001025-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1601
Shamela0001025-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1006
Shamela0001025-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         986
Shamela0001025-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1209
Shamela0001025-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1046
Shamela0001025-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10497
Shamela0001025-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        7643
Shamela0001025-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1012
Shamela0001025-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         971
Shamela0001025-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1163
Shamela0001025-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1300
Shamela0001025-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3612
Shamela0001025-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6927
Shamela0001025-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2513
Shamela0001025-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         906
Shamela0001025-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1239
Shamela0001025-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        15628
Shamela0001025-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3729
Shamela0001025-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1589
Shamela0001025-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1070
Shamela0001025-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2544
Shamela0001025-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52         855
Shamela0001025-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1399
Shamela0001025-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1290
Shamela0001025-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1643
Shamela0001025-ara1_Shamela0009233-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1720
Shamela0001025-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        99281
Shamela0001025-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3958
Shamela0001025-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4224
Shamela0001025-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1036
Shamela0001025-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23         927
Shamela0001025-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1030
Shamela0001025-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1241
Shamela0001025-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4397
Shamela0001025-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        14012
Shamela0001025-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58         787
Shamela0001025-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2059
Shamela0001025-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        25639
Shamela0001025-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2215
Shamela0001025-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        11783
Shamela0001025-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        3859
Shamela0001025-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1023
Shamela0001025-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         860
Shamela0001025-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3510
Shamela0001025-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1914
Shamela0001025-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         838
Shamela0001025-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1283
Shamela0001025-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         863
Shamela0001025-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        22287
Shamela0001025-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1135
Shamela0001025-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1967
Shamela0001025-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6645
Shamela0001025-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2365
Shamela0001025-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1032
Shamela0001025-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        4247
Shamela0001025-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1470
Shamela0001025-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2108
Shamela0001025-ara1_Shamela0010533-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1442
Shamela0001025-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4733
Shamela0001025-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         862
Shamela0001025-ara1_Shamela0010545-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1345
Shamela0001025-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3933
Shamela0001025-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1959
Shamela0001025-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        11861
Shamela0001025-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1063
Shamela0001025-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1938
Shamela0001025-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        73215
Shamela0001025-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44         943
Shamela0001025-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        17451
Shamela0001025-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7411
Shamela0001025-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1068
Shamela0001025-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9522
Shamela0001025-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1561
Shamela0001025-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02         857
Shamela0001025-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2156
Shamela0001025-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1261
Shamela0001025-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        7253
Shamela0001025-ara1_Shamela0010911-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1198
Shamela0001025-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        1478
Shamela0001025-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2880
Shamela0001025-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1185
Shamela0001025-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2550
Shamela0001025-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8822
Shamela0001025-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1102
Shamela0001025-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         860
Shamela0001025-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3586
Shamela0001025-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         827
Shamela0001025-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1807
Shamela0001025-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1186
Shamela0001025-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2240
Shamela0001025-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1141
Shamela0001025-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4351
Shamela0001025-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2727
Shamela0001025-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3558
Shamela0001025-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3211
Shamela0001025-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2418
Shamela0001025-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1099
Shamela0001025-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1736
Shamela0001025-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1269
Shamela0001025-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1019
Shamela0001025-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        16595
Shamela0001025-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        6798
Shamela0001025-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1462
Shamela0001025-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3103
Shamela0001025-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1397
Shamela0001025-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1014
Shamela0001025-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2258
Shamela0001025-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13       222864
Shamela0001025-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2000
Shamela0001025-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1867
Shamela0001025-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1117
Shamela0001025-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1918
Shamela0001025-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        1235
Shamela0001025-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1314
Shamela0001025-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5515
Shamela0001025-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1067
Shamela0001025-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2870
Shamela0001025-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1124
Shamela0001025-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1226
Shamela0001025-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18387
Shamela0001025-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         969
Shamela0001025-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4113
Shamela0001025-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3332
Shamela0001025-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05         870
Shamela0001025-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1008
Shamela0001025-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4356
Shamela0001025-ara1_Shamela0021646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3250
Shamela0001025-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3493
Shamela0001025-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3478
Shamela0001025-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4847
Shamela0001025-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2862
Shamela0001025-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2977
Shamela0001025-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1201
Shamela0001025-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         810
Shamela0001025-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4699
Shamela0001025-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23         876
Shamela0001025-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29         875
Shamela0001025-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4738
Shamela0001025-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3726
Shamela0001025-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1700
Shamela0001025-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1123
Shamela0001025-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1662
Shamela0001025-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1213
Shamela0001025-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1043
Shamela0001025-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4860
Shamela0001025-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1383
Shamela0001025-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3465
Shamela0001025-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1744
Shamela0001025-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        4996
Shamela0001025-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4744
Shamela0001025-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        8124
Shamela0001025-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        14002
Shamela0001025-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1048
Shamela0001025-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2206
Shamela0001025-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5020
Shamela0001025-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        8856
Shamela0001025-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        47317
Shamela0001025-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        17453
Shamela0001025-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8324
Shamela0001025-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        5246
Shamela0001025-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11232
Shamela0001025-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        7180
Shamela0001025-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2789
Shamela0001025-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        2687
Shamela0001025-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1245
Shamela0001025-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         912
Shamela0001025-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        2633
Shamela0001025-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1128
Shamela0001025-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1789
Shamela0001025-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4320
Shamela0001025-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2247
Shamela0001025-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        15435
Shamela0001025-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1091
Shamela0001025-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1182
Shamela0001025-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2127
Shamela0001025-ara1_Shamela0026540-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1027
Shamela0001025-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        5314
Shamela0001025-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1065
Shamela0001025-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1459
Shamela0001025-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3301
Shamela0001025-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1264
Shamela0001025-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         981
Shamela0001025-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10902
Shamela0001025-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7111
Shamela0001025-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        22994
Shamela0001025-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1042
Shamela0001025-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4239
Shamela0001025-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2390
Shamela0001025-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3838
Shamela0001025-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1061
Shamela0001025-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1234
Shamela0001025-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2470
Shamela0001025-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1093
Shamela0001025-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1023
Shamela0001025-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6650
Shamela0001025-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        10038
Shamela0001025-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1314
Shamela0001025-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4553
Shamela0001025-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1664
Shamela0001025-ara1_Shamela0036422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1861
Shamela0001025-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9333
Shamela0001025-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1195
Shamela0001025-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2418
Shamela0001025-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         769
Shamela0001025-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         880
Shamela0001025-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41         988
Shamela0001025-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1244
Shamela0001025-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1005
Shamela0001025-ara1_Shamela0037460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         897
Shamela0001025-ara1_Shamela0037469-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1079
Shamela0001025-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1424
Shamela0001025-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3589
Shamela0001025-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1073
Shamela0001025-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1429
Shamela0001025-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         946
Shamela0001025-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         895
Shamela0001025-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1367
Shamela0001025-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4856
Shamela0001025-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5422
Shamela0001025-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1205
Shamela0001025-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        1204
Shamela0001025-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2434
Shamela0001025-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4730
Shamela0001025-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        16961
Shamela0001025-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1232
Shamela0001025-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1884
Shamela0001025-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1163
Shamela0001025-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        30606
Shamela0001025-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         892
Shamela0001025-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1491
Shamela0001025-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1415
Shamela0001025-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1635
Shamela0001025-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        7748
Shamela0001025-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8601
Shamela0001025-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        1420
Shamela0001025-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1803
Shamela0001025-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1484
Shamela0001025-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         808
Shamela0001025-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1707
Shamela0001025-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3219
Shamela0001025-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1893
Shamela0001025-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1019
Shamela0001025-ara1_Shia002115-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53         776
Shamela0001025-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5540
Shamela0001025-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12513
Shamela0001025-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2217
Shamela0001025-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        23280
Shamela0001025-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        2591
Shamela0001025-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3488
Shamela0001025-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1518
Shamela0001025-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5035
Shamela0001025-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         849
Shamela0001025-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2912
Shamela0001025-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5933
Shamela0001025-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         863
Shamela0001025-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         859
Shamela0001025-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:22        2527
Shamela0001025-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1394
Shamela0001025-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         990
Shamela0001025-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1386
Shamela0001025-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        12292
Shamela0001025-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         876
Shamela0001025-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        8291
Shamela0001025-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1459
Shamela0001025-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2299
Shamela0001025-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        3640
Shamela0001025-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1228
Shamela0001025-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2684
Shamela0001025-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1841
Shamela0001025-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1410
Shamela0001025-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        10731
Shamela0001025-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2313
Shamela0001025-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1840
Shamela0001025-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2622
Shamela0001025-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        25105
Shamela0001025-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        4051
Shamela0001025-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        23425
Shamela0001025-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10421
Shamela0001025-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2783
Shamela0001025-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6303
Shamela0001025-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        85041
Shamela0001025-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1786
Shamela0001025-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4079
Shamela0001025-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        70256
Shamela0001025-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        1146
Shamela0001025-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:03        1136
Shamela0001025-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1219
Shamela0001025-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        4832
Shamela0001025-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1008
Shamela0001025-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        50710