Index of /passim01022020/Shamela0000976-ara1/


../
Shamela0000976-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2466
Shamela0000976-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1901
Shamela0000976-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        8558
Shamela0000976-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2176
Shamela0000976-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2512
Shamela0000976-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        3175
Shamela0000976-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3138
Shamela0000976-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2315
Shamela0000976-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1359
Shamela0000976-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2131
Shamela0000976-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1556
Shamela0000976-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        17016
Shamela0000976-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3156
Shamela0000976-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1911
Shamela0000976-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1382
Shamela0000976-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        19744
Shamela0000976-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1650
Shamela0000976-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        37315
Shamela0000976-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        14408
Shamela0000976-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       244512
Shamela0000976-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        12849
Shamela0000976-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2028
Shamela0000976-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        8439
Shamela0000976-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        5033
Shamela0000976-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3441
Shamela0000976-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        9764
Shamela0000976-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2202
Shamela0000976-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7380
Shamela0000976-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        8351
Shamela0000976-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2862
Shamela0000976-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1217
Shamela0000976-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2127
Shamela0000976-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        6423
Shamela0000976-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2592
Shamela0000976-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1524
Shamela0000976-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        2015
Shamela0000976-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        7240
Shamela0000976-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2751
Shamela0000976-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1728
Shamela0000976-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6981
Shamela0000976-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1082
Shamela0000976-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2365
Shamela0000976-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3755
Shamela0000976-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2137
Shamela0000976-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        30268
Shamela0000976-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1181
Shamela0000976-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2898
Shamela0000976-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        36567
Shamela0000976-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1010
Shamela0000976-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6329
Shamela0000976-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        4096
Shamela0000976-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        12797
Shamela0000976-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1538
Shamela0000976-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2093
Shamela0000976-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6352
Shamela0000976-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1722
Shamela0000976-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        15119
Shamela0000976-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1794
Shamela0000976-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2924
Shamela0000976-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1418
Shamela0000976-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46         905
Shamela0000976-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2404
Shamela0000976-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1127
Shamela0000976-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4179
Shamela0000976-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        27988
Shamela0000976-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1566
Shamela0000976-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        4471
Shamela0000976-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1859
Shamela0000976-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1081
Shamela0000976-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1671
Shamela0000976-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1740
Shamela0000976-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4853
Shamela0000976-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        9804
Shamela0000976-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1992
Shamela0000976-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        11970
Shamela0000976-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        8164
Shamela0000976-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         850
Shamela0000976-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1468
Shamela0000976-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1675
Shamela0000976-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2618
Shamela0000976-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1310
Shamela0000976-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2553
Shamela0000976-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2001
Shamela0000976-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        7981
Shamela0000976-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1361
Shamela0000976-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        9482
Shamela0000976-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        40437
Shamela0000976-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1140
Shamela0000976-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        4747
Shamela0000976-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         911
Shamela0000976-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        6001
Shamela0000976-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1603
Shamela0000976-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5195
Shamela0000976-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2654
Shamela0000976-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2400
Shamela0000976-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1423
Shamela0000976-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1915
Shamela0000976-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3272
Shamela0000976-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        8185
Shamela0000976-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3673
Shamela0000976-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2990
Shamela0000976-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2960
Shamela0000976-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2531
Shamela0000976-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3645
Shamela0000976-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1039
Shamela0000976-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1860
Shamela0000976-ara1_JK009290-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2137
Shamela0000976-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        21682
Shamela0000976-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2417
Shamela0000976-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2886
Shamela0000976-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1190
Shamela0000976-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1460
Shamela0000976-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4223
Shamela0000976-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1073
Shamela0000976-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1118
Shamela0000976-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5192
Shamela0000976-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1679
Shamela0000976-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        15454
Shamela0000976-ara1_Sham30K0046779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         919
Shamela0000976-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6625
Shamela0000976-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         945
Shamela0000976-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6931
Shamela0000976-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7751
Shamela0000976-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3787
Shamela0000976-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2826
Shamela0000976-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1229
Shamela0000976-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1091
Shamela0000976-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2682
Shamela0000976-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6097
Shamela0000976-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6749
Shamela0000976-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1676
Shamela0000976-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        6653
Shamela0000976-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         948
Shamela0000976-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12008
Shamela0000976-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        19533
Shamela0000976-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3275
Shamela0000976-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1060
Shamela0000976-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1669
Shamela0000976-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00         967
Shamela0000976-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1114
Shamela0000976-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2929
Shamela0000976-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        70800
Shamela0000976-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        8000
Shamela0000976-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2427
Shamela0000976-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7969
Shamela0000976-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1988
Shamela0000976-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7382
Shamela0000976-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        10498
Shamela0000976-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7221
Shamela0000976-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1504
Shamela0000976-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        14289
Shamela0000976-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        40171
Shamela0000976-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11526
Shamela0000976-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1209
Shamela0000976-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        23718
Shamela0000976-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        47623
Shamela0000976-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        54816
Shamela0000976-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        56422
Shamela0000976-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        14047
Shamela0000976-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1472
Shamela0000976-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        39290
Shamela0000976-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7956
Shamela0000976-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8331
Shamela0000976-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        23567
Shamela0000976-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         904
Shamela0000976-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        52841
Shamela0000976-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5376
Shamela0000976-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        10448
Shamela0000976-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2146
Shamela0000976-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        39179
Shamela0000976-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        17693
Shamela0000976-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        51961
Shamela0000976-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2444
Shamela0000976-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1111
Shamela0000976-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2272
Shamela0000976-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2013
Shamela0000976-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1190
Shamela0000976-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6809
Shamela0000976-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        54201
Shamela0000976-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9358
Shamela0000976-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3198
Shamela0000976-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6243
Shamela0000976-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4748
Shamela0000976-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        24333
Shamela0000976-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2500
Shamela0000976-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3104
Shamela0000976-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2000
Shamela0000976-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3576
Shamela0000976-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6064
Shamela0000976-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1162
Shamela0000976-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1112
Shamela0000976-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        8739
Shamela0000976-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3594
Shamela0000976-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1635
Shamela0000976-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1396
Shamela0000976-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1903
Shamela0000976-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1208
Shamela0000976-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5353
Shamela0000976-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         957
Shamela0000976-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18503
Shamela0000976-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        37263
Shamela0000976-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5211
Shamela0000976-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5166
Shamela0000976-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4662
Shamela0000976-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        1189
Shamela0000976-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1269
Shamela0000976-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2008
Shamela0000976-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3706
Shamela0000976-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9614
Shamela0000976-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1397
Shamela0000976-ara1_Shamela0007315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1454
Shamela0000976-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        7597
Shamela0000976-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2306
Shamela0000976-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4812
Shamela0000976-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        16675
Shamela0000976-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1829
Shamela0000976-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1048
Shamela0000976-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        3598
Shamela0000976-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        33723
Shamela0000976-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        34096
Shamela0000976-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4000
Shamela0000976-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1989
Shamela0000976-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1398
Shamela0000976-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3690
Shamela0000976-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2357
Shamela0000976-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        34204
Shamela0000976-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        35494
Shamela0000976-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2546
Shamela0000976-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        15687
Shamela0000976-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7010
Shamela0000976-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        39447
Shamela0000976-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1180
Shamela0000976-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4046
Shamela0000976-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32         880
Shamela0000976-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4682
Shamela0000976-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7026
Shamela0000976-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5138
Shamela0000976-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6541
Shamela0000976-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5490
Shamela0000976-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1316
Shamela0000976-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        22512
Shamela0000976-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6575
Shamela0000976-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2627
Shamela0000976-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4210
Shamela0000976-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2519
Shamela0000976-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        26486
Shamela0000976-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2124
Shamela0000976-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5324
Shamela0000976-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2752
Shamela0000976-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1275
Shamela0000976-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        41933
Shamela0000976-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1121
Shamela0000976-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1212
Shamela0000976-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1118
Shamela0000976-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7877
Shamela0000976-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1496
Shamela0000976-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6915
Shamela0000976-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2421
Shamela0000976-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1740
Shamela0000976-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2591
Shamela0000976-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2945
Shamela0000976-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1449
Shamela0000976-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        17216
Shamela0000976-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3289
Shamela0000976-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3060
Shamela0000976-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2552
Shamela0000976-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6275
Shamela0000976-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1032
Shamela0000976-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4155
Shamela0000976-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2767
Shamela0000976-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2510
Shamela0000976-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1379
Shamela0000976-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2400
Shamela0000976-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        12535
Shamela0000976-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4981
Shamela0000976-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        11663
Shamela0000976-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10856
Shamela0000976-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2396
Shamela0000976-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3711
Shamela0000976-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5898
Shamela0000976-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        14447
Shamela0000976-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        26100
Shamela0000976-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1956
Shamela0000976-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1173
Shamela0000976-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4962
Shamela0000976-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1018
Shamela0000976-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1627
Shamela0000976-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4553
Shamela0000976-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2984
Shamela0000976-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2064
Shamela0000976-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1246
Shamela0000976-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        13206
Shamela0000976-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4372
Shamela0000976-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        8009
Shamela0000976-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2209
Shamela0000976-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        12454
Shamela0000976-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1237
Shamela0000976-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2125
Shamela0000976-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         799
Shamela0000976-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2031
Shamela0000976-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34         929
Shamela0000976-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1206
Shamela0000976-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2030
Shamela0000976-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1217
Shamela0000976-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6262
Shamela0000976-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8926
Shamela0000976-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4954
Shamela0000976-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1715
Shamela0000976-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         905
Shamela0000976-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        16834
Shamela0000976-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1994
Shamela0000976-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        22544
Shamela0000976-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1306
Shamela0000976-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1344
Shamela0000976-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1169
Shamela0000976-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1258
Shamela0000976-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        26170
Shamela0000976-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        16703
Shamela0000976-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        6644
Shamela0000976-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3157
Shamela0000976-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7246
Shamela0000976-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1254
Shamela0000976-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        14881
Shamela0000976-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1309
Shamela0000976-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1655
Shamela0000976-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         948
Shamela0000976-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1145
Shamela0000976-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6758
Shamela0000976-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1328
Shamela0000976-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2283
Shamela0000976-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11060
Shamela0000976-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2121
Shamela0000976-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1235
Shamela0000976-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2073
Shamela0000976-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1292
Shamela0000976-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1285
Shamela0000976-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3760
Shamela0000976-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3855
Shamela0000976-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1462
Shamela0000976-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3541
Shamela0000976-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3623
Shamela0000976-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1880
Shamela0000976-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1682
Shamela0000976-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4040
Shamela0000976-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2640
Shamela0000976-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        20166
Shamela0000976-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3573
Shamela0000976-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2080
Shamela0000976-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        14614
Shamela0000976-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2798
Shamela0000976-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3147
Shamela0000976-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2839
Shamela0000976-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1293
Shamela0000976-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5567
Shamela0000976-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2618
Shamela0000976-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1866
Shamela0000976-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2004
Shamela0000976-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        24707
Shamela0000976-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2538
Shamela0000976-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1962
Shamela0000976-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         905
Shamela0000976-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9033
Shamela0000976-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2020
Shamela0000976-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3239
Shamela0000976-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2719
Shamela0000976-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        13496
Shamela0000976-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4624
Shamela0000976-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1924
Shamela0000976-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6049
Shamela0000976-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1819
Shamela0000976-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3249
Shamela0000976-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        48708
Shamela0000976-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1674
Shamela0000976-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2470
Shamela0000976-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4819
Shamela0000976-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4962
Shamela0000976-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3241
Shamela0000976-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3591
Shamela0000976-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9329
Shamela0000976-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10032
Shamela0000976-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1844
Shamela0000976-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        25686
Shamela0000976-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4945
Shamela0000976-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2019
Shamela0000976-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        75879
Shamela0000976-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3471
Shamela0000976-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1149
Shamela0000976-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2418
Shamela0000976-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1167
Shamela0000976-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        26224
Shamela0000976-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1162
Shamela0000976-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        7772
Shamela0000976-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1641
Shamela0000976-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1368
Shamela0000976-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        12543
Shamela0000976-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7476
Shamela0000976-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1572
Shamela0000976-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2420
Shamela0000976-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1510
Shamela0000976-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11095
Shamela0000976-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        7622
Shamela0000976-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3503
Shamela0000976-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2520
Shamela0000976-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3407
Shamela0000976-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2953
Shamela0000976-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1218
Shamela0000976-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2254
Shamela0000976-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1113
Shamela0000976-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6950
Shamela0000976-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9881
Shamela0000976-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6803
Shamela0000976-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5408
Shamela0000976-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1185
Shamela0000976-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        9456
Shamela0000976-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1746
Shamela0000976-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3894
Shamela0000976-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        15850
Shamela0000976-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        7132
Shamela0000976-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2444
Shamela0000976-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1296
Shamela0000976-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2361
Shamela0000976-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       168580
Shamela0000976-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        76507
Shamela0000976-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1073
Shamela0000976-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3215
Shamela0000976-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        16323
Shamela0000976-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5182
Shamela0000976-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1081
Shamela0000976-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1134
Shamela0000976-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1264
Shamela0000976-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2115
Shamela0000976-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1233
Shamela0000976-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1252
Shamela0000976-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1754
Shamela0000976-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         827
Shamela0000976-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9594
Shamela0000976-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1050
Shamela0000976-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1089
Shamela0000976-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9625
Shamela0000976-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         917
Shamela0000976-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3664
Shamela0000976-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         981
Shamela0000976-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1715
Shamela0000976-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1187
Shamela0000976-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1189
Shamela0000976-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1253
Shamela0000976-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        21381
Shamela0000976-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2347
Shamela0000976-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6049
Shamela0000976-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1344
Shamela0000976-ara1_Shamela0030733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1140
Shamela0000976-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1251
Shamela0000976-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2858
Shamela0000976-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2074
Shamela0000976-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        10583
Shamela0000976-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2069
Shamela0000976-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        43198
Shamela0000976-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7638
Shamela0000976-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6809
Shamela0000976-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6151
Shamela0000976-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1395
Shamela0000976-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4509
Shamela0000976-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1795
Shamela0000976-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1128
Shamela0000976-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        17618
Shamela0000976-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        19123
Shamela0000976-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        8370
Shamela0000976-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1670
Shamela0000976-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1065
Shamela0000976-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        14355
Shamela0000976-ara1_Shamela0097803-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1454
Shamela0000976-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48         800
Shamela0000976-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3090
Shamela0000976-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        22833
Shamela0000976-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        16082
Shamela0000976-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1578
Shamela0000976-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1123
Shamela0000976-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1259
Shamela0000976-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1035
Shamela0000976-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2923
Shamela0000976-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2950
Shamela0000976-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        19268
Shamela0000976-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        13729
Shamela0000976-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4104
Shamela0000976-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        13238
Shamela0000976-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1977
Shamela0000976-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1149
Shamela0000976-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        6681
Shamela0000976-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         914
Shamela0000976-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        26553
Shamela0000976-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1144
Shamela0000976-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06         976
Shamela0000976-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5515
Shamela0000976-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        19792
Shamela0000976-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        19525
Shamela0000976-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        41405
Shamela0000976-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7942
Shamela0000976-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        69330
Shamela0000976-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        25118
Shamela0000976-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2561
Shamela0000976-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2288
Shamela0000976-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4946
Shamela0000976-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        5249
Shamela0000976-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        13579
Shamela0000976-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1746
Shamela0000976-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        2999
Shamela0000976-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        19617
Shamela0000976-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1589
Shamela0000976-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9771
Shamela0000976-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5647
Shamela0000976-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4401
Shamela0000976-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2627
Shamela0000976-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        12068
Shamela0000976-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1347
Shamela0000976-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1175
Shamela0000976-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1267
Shamela0000976-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        3256
Shamela0000976-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        2082
Shamela0000976-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1330
Shamela0000976-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        12369
Shamela0000976-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        18202
Shamela0000976-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6978
Shamela0000976-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        10580
Shamela0000976-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4673
Shamela0000976-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        12521
Shamela0000976-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        7118
Shamela0000976-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        90820
Shamela0000976-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8529
Shamela0000976-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2047
Shamela0000976-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3057
Shamela0000976-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7036
Shamela0000976-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        19369
Shamela0000976-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1063
Shamela0000976-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1100
Shamela0000976-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10493
Shamela0000976-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3362
Shamela0000976-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1443
Shamela0000976-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13         885
Shamela0000976-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1263
Shamela0000976-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        37536
Shamela0000976-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        1302
Shamela0000976-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1334
Shamela0000976-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3497
Shamela0000976-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        25006
Shamela0000976-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2404
Shamela0000976-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1865
Shamela0000976-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1931
Shamela0000976-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1193
Shamela0000976-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        28764