Index of /passim01022020/Shamela0000791-ara1/


../
Shamela0000791-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        9710
Shamela0000791-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        4220
Shamela0000791-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1136
Shamela0000791-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        16732
Shamela0000791-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6891
Shamela0000791-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1929
Shamela0000791-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4947
Shamela0000791-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1316
Shamela0000791-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1034
Shamela0000791-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        9401
Shamela0000791-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        5399
Shamela0000791-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        11824
Shamela0000791-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1503
Shamela0000791-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        13496
Shamela0000791-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4223
Shamela0000791-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       518392
Shamela0000791-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         940
Shamela0000791-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4609
Shamela0000791-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        8920
Shamela0000791-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        21796
Shamela0000791-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        8188
Shamela0000791-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2094
Shamela0000791-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1822
Shamela0000791-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       114354
Shamela0000791-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         861
Shamela0000791-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6993
Shamela0000791-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        10898
Shamela0000791-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        4227
Shamela0000791-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31         879
Shamela0000791-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1572
Shamela0000791-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3032
Shamela0000791-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        40940
Shamela0000791-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        1070
Shamela0000791-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1864
Shamela0000791-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3287
Shamela0000791-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1309
Shamela0000791-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        1742
Shamela0000791-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1483
Shamela0000791-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1751
Shamela0000791-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1295
Shamela0000791-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        4605
Shamela0000791-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4094
Shamela0000791-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1832
Shamela0000791-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        8940
Shamela0000791-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        20752
Shamela0000791-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1100
Shamela0000791-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3935
Shamela0000791-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3232
Shamela0000791-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2995
Shamela0000791-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2627
Shamela0000791-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2868
Shamela0000791-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1242
Shamela0000791-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        7260
Shamela0000791-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        9651
Shamela0000791-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5540
Shamela0000791-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1841
Shamela0000791-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3594
Shamela0000791-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5179
Shamela0000791-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        11881
Shamela0000791-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3229
Shamela0000791-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1212
Shamela0000791-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2768
Shamela0000791-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4912
Shamela0000791-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        18193
Shamela0000791-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        9295
Shamela0000791-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1770
Shamela0000791-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3395
Shamela0000791-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:20        6043
Shamela0000791-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        10596
Shamela0000791-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1178
Shamela0000791-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2608
Shamela0000791-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2369
Shamela0000791-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1165
Shamela0000791-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1320
Shamela0000791-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1234
Shamela0000791-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        4552
Shamela0000791-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1640
Shamela0000791-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        10750
Shamela0000791-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1747
Shamela0000791-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        15453
Shamela0000791-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        24499
Shamela0000791-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        11299
Shamela0000791-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         880
Shamela0000791-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        6654
Shamela0000791-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1252
Shamela0000791-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5971
Shamela0000791-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2532
Shamela0000791-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        10057
Shamela0000791-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6574
Shamela0000791-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1101
Shamela0000791-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4513
Shamela0000791-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         821
Shamela0000791-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2265
Shamela0000791-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1490
Shamela0000791-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1485
Shamela0000791-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        2692
Shamela0000791-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4494
Shamela0000791-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4053
Shamela0000791-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2016
Shamela0000791-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2212
Shamela0000791-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1623
Shamela0000791-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2260
Shamela0000791-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10907
Shamela0000791-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        33593
Shamela0000791-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        22983
Shamela0000791-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6272
Shamela0000791-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3623
Shamela0000791-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        15708
Shamela0000791-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         901
Shamela0000791-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1822
Shamela0000791-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06         899
Shamela0000791-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03         896
Shamela0000791-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         941
Shamela0000791-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1591
Shamela0000791-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         969
Shamela0000791-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1639
Shamela0000791-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2537
Shamela0000791-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1296
Shamela0000791-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6257
Shamela0000791-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21         896
Shamela0000791-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2395
Shamela0000791-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1659
Shamela0000791-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        2245
Shamela0000791-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        5889
Shamela0000791-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2509
Shamela0000791-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        53353
Shamela0000791-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2122
Shamela0000791-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1673
Shamela0000791-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1006
Shamela0000791-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        46765
Shamela0000791-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        36426
Shamela0000791-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1524
Shamela0000791-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2168
Shamela0000791-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        68431
Shamela0000791-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3649
Shamela0000791-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1326
Shamela0000791-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        35803
Shamela0000791-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        22746
Shamela0000791-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6741
Shamela0000791-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3058
Shamela0000791-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3793
Shamela0000791-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2557
Shamela0000791-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1566
Shamela0000791-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4207
Shamela0000791-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3775
Shamela0000791-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3473
Shamela0000791-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1508
Shamela0000791-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12183
Shamela0000791-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        22101
Shamela0000791-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1173
Shamela0000791-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12804
Shamela0000791-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6548
Shamela0000791-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6310
Shamela0000791-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2080
Shamela0000791-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3440
Shamela0000791-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12695
Shamela0000791-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6480
Shamela0000791-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2558
Shamela0000791-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       141729
Shamela0000791-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        5277
Shamela0000791-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        4162
Shamela0000791-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17121
Shamela0000791-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        11179
Shamela0000791-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9226
Shamela0000791-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        25278
Shamela0000791-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1676
Shamela0000791-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1295
Shamela0000791-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         956
Shamela0000791-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1293
Shamela0000791-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        11370
Shamela0000791-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2434
Shamela0000791-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4540
Shamela0000791-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        20331
Shamela0000791-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         869
Shamela0000791-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10146
Shamela0000791-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        23081
Shamela0000791-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1762
Shamela0000791-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2286
Shamela0000791-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        9969
Shamela0000791-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        14456
Shamela0000791-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5489
Shamela0000791-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4312
Shamela0000791-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        13060
Shamela0000791-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        14362
Shamela0000791-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        17346
Shamela0000791-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        33053
Shamela0000791-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3630
Shamela0000791-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2764
Shamela0000791-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10546
Shamela0000791-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1982
Shamela0000791-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       339121
Shamela0000791-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       368367
Shamela0000791-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1478
Shamela0000791-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8567
Shamela0000791-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        26504
Shamela0000791-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1928
Shamela0000791-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1103
Shamela0000791-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2365
Shamela0000791-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2953
Shamela0000791-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1657
Shamela0000791-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1189
Shamela0000791-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3706
Shamela0000791-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10858
Shamela0000791-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4009
Shamela0000791-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2271
Shamela0000791-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1169
Shamela0000791-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        5689
Shamela0000791-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2950
Shamela0000791-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2132
Shamela0000791-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9002
Shamela0000791-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1233
Shamela0000791-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6947
Shamela0000791-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        22588
Shamela0000791-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3499
Shamela0000791-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2093
Shamela0000791-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13490
Shamela0000791-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2698
Shamela0000791-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1596
Shamela0000791-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        4247
Shamela0000791-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4033
Shamela0000791-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5354
Shamela0000791-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7295
Shamela0000791-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13226
Shamela0000791-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1152
Shamela0000791-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        45390
Shamela0000791-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2247
Shamela0000791-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7904
Shamela0000791-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4163
Shamela0000791-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        55811
Shamela0000791-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25       886344
Shamela0000791-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5373
Shamela0000791-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6585
Shamela0000791-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        26476
Shamela0000791-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        15164
Shamela0000791-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2675
Shamela0000791-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5029
Shamela0000791-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4412
Shamela0000791-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        7520
Shamela0000791-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1299
Shamela0000791-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1938
Shamela0000791-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        96902
Shamela0000791-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5387
Shamela0000791-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3079
Shamela0000791-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1509
Shamela0000791-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1460
Shamela0000791-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2680
Shamela0000791-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5445
Shamela0000791-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1133
Shamela0000791-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       122457
Shamela0000791-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         932
Shamela0000791-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2662
Shamela0000791-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5754
Shamela0000791-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1459
Shamela0000791-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4673
Shamela0000791-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        18107
Shamela0000791-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1499
Shamela0000791-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1683
Shamela0000791-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         808
Shamela0000791-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1573
Shamela0000791-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1468
Shamela0000791-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7798
Shamela0000791-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2664
Shamela0000791-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        27958
Shamela0000791-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1837
Shamela0000791-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4910
Shamela0000791-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1915
Shamela0000791-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         906
Shamela0000791-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2623
Shamela0000791-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        16785
Shamela0000791-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       169030
Shamela0000791-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1016
Shamela0000791-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1909
Shamela0000791-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3695
Shamela0000791-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3230
Shamela0000791-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        11819
Shamela0000791-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4762
Shamela0000791-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3271
Shamela0000791-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1127
Shamela0000791-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1534
Shamela0000791-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1296
Shamela0000791-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1363
Shamela0000791-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2343
Shamela0000791-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1248
Shamela0000791-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6528
Shamela0000791-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1226
Shamela0000791-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        62046
Shamela0000791-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1510
Shamela0000791-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2176
Shamela0000791-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5405
Shamela0000791-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1096
Shamela0000791-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        12076
Shamela0000791-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6757
Shamela0000791-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        27456
Shamela0000791-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         917
Shamela0000791-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4546
Shamela0000791-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1463
Shamela0000791-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1817
Shamela0000791-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1836
Shamela0000791-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1481
Shamela0000791-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3205
Shamela0000791-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3188
Shamela0000791-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1327
Shamela0000791-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       123397
Shamela0000791-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2398
Shamela0000791-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2287
Shamela0000791-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1782
Shamela0000791-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1447
Shamela0000791-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1273
Shamela0000791-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2369
Shamela0000791-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1081
Shamela0000791-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4656
Shamela0000791-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5373
Shamela0000791-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1779
Shamela0000791-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3253
Shamela0000791-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10956
Shamela0000791-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        9529
Shamela0000791-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         859
Shamela0000791-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         808
Shamela0000791-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1987
Shamela0000791-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1711
Shamela0000791-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1553
Shamela0000791-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1689
Shamela0000791-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        9848
Shamela0000791-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4187
Shamela0000791-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1492
Shamela0000791-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4712
Shamela0000791-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1177
Shamela0000791-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         953
Shamela0000791-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1412
Shamela0000791-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1746
Shamela0000791-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1012
Shamela0000791-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        42118
Shamela0000791-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1186
Shamela0000791-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1087
Shamela0000791-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        11138
Shamela0000791-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20         977
Shamela0000791-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1258
Shamela0000791-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6507
Shamela0000791-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1358
Shamela0000791-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2188
Shamela0000791-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1026
Shamela0000791-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1247
Shamela0000791-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1310
Shamela0000791-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        2750
Shamela0000791-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2820
Shamela0000791-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         800
Shamela0000791-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3322
Shamela0000791-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1064
Shamela0000791-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1909
Shamela0000791-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4634
Shamela0000791-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1675
Shamela0000791-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4087
Shamela0000791-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3273
Shamela0000791-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        3051
Shamela0000791-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4066
Shamela0000791-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1274
Shamela0000791-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4292
Shamela0000791-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3102
Shamela0000791-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        32105
Shamela0000791-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        7008
Shamela0000791-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2900
Shamela0000791-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1332
Shamela0000791-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4461
Shamela0000791-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4516
Shamela0000791-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1831
Shamela0000791-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3386
Shamela0000791-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4500
Shamela0000791-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1086
Shamela0000791-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1345
Shamela0000791-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3811
Shamela0000791-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4300
Shamela0000791-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16429
Shamela0000791-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2444
Shamela0000791-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1934
Shamela0000791-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        4612
Shamela0000791-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        9452
Shamela0000791-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1121
Shamela0000791-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         951
Shamela0000791-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4899
Shamela0000791-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1410
Shamela0000791-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1582
Shamela0000791-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3467
Shamela0000791-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1236
Shamela0000791-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3338
Shamela0000791-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3215
Shamela0000791-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3217
Shamela0000791-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7434
Shamela0000791-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3471
Shamela0000791-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1625
Shamela0000791-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        47243
Shamela0000791-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4782
Shamela0000791-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         944
Shamela0000791-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        9331
Shamela0000791-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       126875
Shamela0000791-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2511
Shamela0000791-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2281
Shamela0000791-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        11589
Shamela0000791-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1342
Shamela0000791-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1307
Shamela0000791-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        19572
Shamela0000791-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       146068
Shamela0000791-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2794
Shamela0000791-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7895
Shamela0000791-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        19862
Shamela0000791-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3492
Shamela0000791-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3126
Shamela0000791-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        9268
Shamela0000791-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2369
Shamela0000791-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3071
Shamela0000791-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8847
Shamela0000791-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1109
Shamela0000791-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        22987
Shamela0000791-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7271
Shamela0000791-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3989
Shamela0000791-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        25437
Shamela0000791-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        2578
Shamela0000791-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3249
Shamela0000791-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2565
Shamela0000791-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3219
Shamela0000791-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9707
Shamela0000791-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3491
Shamela0000791-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1802
Shamela0000791-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        19454
Shamela0000791-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7340
Shamela0000791-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2096
Shamela0000791-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        47741
Shamela0000791-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14054
Shamela0000791-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1682
Shamela0000791-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1924
Shamela0000791-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4098
Shamela0000791-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        16307
Shamela0000791-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1590
Shamela0000791-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9409
Shamela0000791-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        17281
Shamela0000791-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        74662
Shamela0000791-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3468
Shamela0000791-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4401
Shamela0000791-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1282
Shamela0000791-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        66103
Shamela0000791-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2300
Shamela0000791-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3091
Shamela0000791-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1789
Shamela0000791-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1344
Shamela0000791-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2440
Shamela0000791-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1058
Shamela0000791-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8204
Shamela0000791-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1040
Shamela0000791-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3216
Shamela0000791-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5185
Shamela0000791-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2926
Shamela0000791-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1889
Shamela0000791-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1468
Shamela0000791-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1441
Shamela0000791-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1877
Shamela0000791-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4178
Shamela0000791-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:26        2210
Shamela0000791-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        18989
Shamela0000791-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9258
Shamela0000791-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3665
Shamela0000791-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4272
Shamela0000791-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5408
Shamela0000791-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1137
Shamela0000791-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2295
Shamela0000791-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2656
Shamela0000791-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1977
Shamela0000791-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1309
Shamela0000791-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4139
Shamela0000791-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1294
Shamela0000791-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1389
Shamela0000791-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3088
Shamela0000791-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1963
Shamela0000791-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2063
Shamela0000791-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1310
Shamela0000791-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1241
Shamela0000791-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        21284
Shamela0000791-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1070
Shamela0000791-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1668
Shamela0000791-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1135
Shamela0000791-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2532
Shamela0000791-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1857
Shamela0000791-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2709
Shamela0000791-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3850
Shamela0000791-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10686
Shamela0000791-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1341
Shamela0000791-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        3911
Shamela0000791-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2297
Shamela0000791-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7646
Shamela0000791-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        99418
Shamela0000791-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2453
Shamela0000791-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3104
Shamela0000791-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5460
Shamela0000791-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1584
Shamela0000791-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16945
Shamela0000791-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5886
Shamela0000791-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6498
Shamela0000791-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        14329
Shamela0000791-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3900
Shamela0000791-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4361
Shamela0000791-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:09        2586
Shamela0000791-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7561
Shamela0000791-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17025
Shamela0000791-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         865
Shamela0000791-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4401
Shamela0000791-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1440
Shamela0000791-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1135
Shamela0000791-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1979
Shamela0000791-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1425
Shamela0000791-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1296
Shamela0000791-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1404
Shamela0000791-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1980
Shamela0000791-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        95281
Shamela0000791-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9267
Shamela0000791-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6488
Shamela0000791-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2436
Shamela0000791-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4415
Shamela0000791-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2266
Shamela0000791-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1052
Shamela0000791-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11292
Shamela0000791-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        32872
Shamela0000791-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6756
Shamela0000791-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        40172
Shamela0000791-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       835775
Shamela0000791-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        15067
Shamela0000791-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        67391
Shamela0000791-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        66908
Shamela0000791-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        21969
Shamela0000791-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2028
Shamela0000791-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1027
Shamela0000791-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1398
Shamela0000791-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        8457
Shamela0000791-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1219
Shamela0000791-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8446
Shamela0000791-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3219
Shamela0000791-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5222
Shamela0000791-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4611
Shamela0000791-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2287
Shamela0000791-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1892
Shamela0000791-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1810
Shamela0000791-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        10966
Shamela0000791-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2481
Shamela0000791-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2953
Shamela0000791-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        5730
Shamela0000791-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1672
Shamela0000791-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        48425
Shamela0000791-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1041
Shamela0000791-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1929
Shamela0000791-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        6316
Shamela0000791-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4114
Shamela0000791-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        33630
Shamela0000791-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4429
Shamela0000791-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1455
Shamela0000791-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        4186
Shamela0000791-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2336
Shamela0000791-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2884
Shamela0000791-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1492
Shamela0000791-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2031
Shamela0000791-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        14370
Shamela0000791-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        2191
Shamela0000791-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4713
Shamela0000791-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1291
Shamela0000791-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        25500
Shamela0000791-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5332
Shamela0000791-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1916
Shamela0000791-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1271
Shamela0000791-ara1_Shia002969-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1270
Shamela0000791-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1263
Shamela0000791-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1278
Shamela0000791-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1582
Shamela0000791-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2066
Shamela0000791-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2778
Shamela0000791-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9624
Shamela0000791-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        75228
Shamela0000791-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        3484
Shamela0000791-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1661
Shamela0000791-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1115
Shamela0000791-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         959
Shamela0000791-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1089
Shamela0000791-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        4279
Shamela0000791-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1101
Shamela0000791-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        48794
Shamela0000791-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1271
Shamela0000791-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1063
Shamela0000791-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1235
Shamela0000791-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       150230
Shamela0000791-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       126697
Shamela0000791-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10142
Shamela0000791-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        14630
Shamela0000791-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        47579
Shamela0000791-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1667
Shamela0000791-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8176
Shamela0000791-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1945
Shamela0000791-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2309
Shamela0000791-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        11200
Shamela0000791-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        12399
Shamela0000791-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5143
Shamela0000791-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3548
Shamela0000791-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        2457
Shamela0000791-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1592