Index of /passim01022020/Shamela0000788-ara1/


../
Shamela0000788-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3810
Shamela0000788-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1581
Shamela0000788-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1992
Shamela0000788-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        23023
Shamela0000788-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3078
Shamela0000788-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         920
Shamela0000788-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:15        1546
Shamela0000788-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5830
Shamela0000788-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1122
Shamela0000788-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        1469
Shamela0000788-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1052
Shamela0000788-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        1097
Shamela0000788-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1046
Shamela0000788-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1026
Shamela0000788-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        5900
Shamela0000788-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        18418
Shamela0000788-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         838
Shamela0000788-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         844
Shamela0000788-ara1_JK001088-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1156
Shamela0000788-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2167
Shamela0000788-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        1128
Shamela0000788-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1114
Shamela0000788-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1776
Shamela0000788-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1436
Shamela0000788-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        15773
Shamela0000788-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4035
Shamela0000788-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4430
Shamela0000788-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4287
Shamela0000788-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3198
Shamela0000788-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:09        1690
Shamela0000788-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1808
Shamela0000788-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5350
Shamela0000788-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2377
Shamela0000788-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3403
Shamela0000788-ara1_JK006957-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5404
Shamela0000788-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1269
Shamela0000788-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1014
Shamela0000788-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2056
Shamela0000788-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1754
Shamela0000788-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        1049
Shamela0000788-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1172
Shamela0000788-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3103
Shamela0000788-ara1_JK007526-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1041
Shamela0000788-ara1_JK007564-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1463
Shamela0000788-ara1_JK007571-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:59        1238
Shamela0000788-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4597
Shamela0000788-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         840
Shamela0000788-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2017
Shamela0000788-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2098
Shamela0000788-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1946
Shamela0000788-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         915
Shamela0000788-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1048
Shamela0000788-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        2166
Shamela0000788-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        11686
Shamela0000788-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1186
Shamela0000788-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        13904
Shamela0000788-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2113
Shamela0000788-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1019
Shamela0000788-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        6050
Shamela0000788-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         843
Shamela0000788-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        5060
Shamela0000788-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2611
Shamela0000788-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1335
Shamela0000788-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        2247
Shamela0000788-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1600
Shamela0000788-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1626
Shamela0000788-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         875
Shamela0000788-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         909
Shamela0000788-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         867
Shamela0000788-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12         956
Shamela0000788-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56         812
Shamela0000788-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:26        1074
Shamela0000788-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2885
Shamela0000788-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1256
Shamela0000788-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2618
Shamela0000788-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1928
Shamela0000788-ara1_Shamela0000770-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         930
Shamela0000788-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1000
Shamela0000788-ara1_Shamela0000790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        33047
Shamela0000788-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2241
Shamela0000788-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1256
Shamela0000788-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1312
Shamela0000788-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1191
Shamela0000788-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6499
Shamela0000788-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1209
Shamela0000788-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2408
Shamela0000788-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1056
Shamela0000788-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3297
Shamela0000788-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1818
Shamela0000788-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1452
Shamela0000788-ara1_Shamela0001595-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         832
Shamela0000788-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1858
Shamela0000788-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10942
Shamela0000788-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1326
Shamela0000788-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         884
Shamela0000788-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1647
Shamela0000788-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1330
Shamela0000788-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2924
Shamela0000788-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1056
Shamela0000788-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1263
Shamela0000788-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        3185
Shamela0000788-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1039
Shamela0000788-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3359
Shamela0000788-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        4162
Shamela0000788-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3719
Shamela0000788-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         795
Shamela0000788-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1294
Shamela0000788-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1212
Shamela0000788-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2051
Shamela0000788-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2879
Shamela0000788-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         853
Shamela0000788-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4016
Shamela0000788-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        9836
Shamela0000788-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2766
Shamela0000788-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2686
Shamela0000788-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2861
Shamela0000788-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1294
Shamela0000788-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41         987
Shamela0000788-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2162
Shamela0000788-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1052
Shamela0000788-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        7505
Shamela0000788-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:26        1458
Shamela0000788-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1229
Shamela0000788-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5813
Shamela0000788-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1102
Shamela0000788-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1113
Shamela0000788-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3837
Shamela0000788-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5285
Shamela0000788-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1634
Shamela0000788-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5907
Shamela0000788-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4548
Shamela0000788-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        5842
Shamela0000788-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1339
Shamela0000788-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        1872
Shamela0000788-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:17        4960
Shamela0000788-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3575
Shamela0000788-ara1_Shamela0009249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        32004
Shamela0000788-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         935
Shamela0000788-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1320
Shamela0000788-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1699
Shamela0000788-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        34552
Shamela0000788-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        4010
Shamela0000788-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1210
Shamela0000788-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1548
Shamela0000788-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3110
Shamela0000788-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1139
Shamela0000788-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1057
Shamela0000788-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3733
Shamela0000788-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7554
Shamela0000788-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1072
Shamela0000788-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        40097
Shamela0000788-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3732
Shamela0000788-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1795
Shamela0000788-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3915
Shamela0000788-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2362
Shamela0000788-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7858
Shamela0000788-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2170
Shamela0000788-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1709
Shamela0000788-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2772
Shamela0000788-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2279
Shamela0000788-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        3816
Shamela0000788-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        1112
Shamela0000788-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2855
Shamela0000788-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        24967
Shamela0000788-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1530
Shamela0000788-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         930
Shamela0000788-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2164
Shamela0000788-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2420
Shamela0000788-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1981
Shamela0000788-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1270
Shamela0000788-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1126
Shamela0000788-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        3045
Shamela0000788-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2770
Shamela0000788-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1317
Shamela0000788-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1737
Shamela0000788-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1038
Shamela0000788-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1149
Shamela0000788-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1401
Shamela0000788-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4826
Shamela0000788-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7498
Shamela0000788-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2552
Shamela0000788-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2615
Shamela0000788-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        3274
Shamela0000788-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4048
Shamela0000788-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5541
Shamela0000788-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5849
Shamela0000788-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1124
Shamela0000788-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1928
Shamela0000788-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1701
Shamela0000788-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2549
Shamela0000788-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2541
Shamela0000788-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1282
Shamela0000788-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1100
Shamela0000788-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         848
Shamela0000788-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2974
Shamela0000788-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1265
Shamela0000788-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        8677
Shamela0000788-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1057
Shamela0000788-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1101
Shamela0000788-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2038
Shamela0000788-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2475
Shamela0000788-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1062
Shamela0000788-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1842
Shamela0000788-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1094
Shamela0000788-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1070
Shamela0000788-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1725
Shamela0000788-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        2708
Shamela0000788-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1715
Shamela0000788-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1426
Shamela0000788-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        4211
Shamela0000788-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        3655
Shamela0000788-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1239
Shamela0000788-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1111
Shamela0000788-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        32224
Shamela0000788-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1889
Shamela0000788-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4996
Shamela0000788-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2018
Shamela0000788-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        3890
Shamela0000788-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1566
Shamela0000788-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        2705
Shamela0000788-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        6935
Shamela0000788-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2350
Shamela0000788-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1149
Shamela0000788-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1714
Shamela0000788-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1473
Shamela0000788-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1370
Shamela0000788-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         814
Shamela0000788-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1111
Shamela0000788-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1063
Shamela0000788-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1272
Shamela0000788-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:25        4713
Shamela0000788-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         843
Shamela0000788-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1033
Shamela0000788-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5308
Shamela0000788-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1907
Shamela0000788-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2903
Shamela0000788-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2623
Shamela0000788-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1055
Shamela0000788-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3755
Shamela0000788-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1091
Shamela0000788-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        4173
Shamela0000788-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         790
Shamela0000788-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        4631
Shamela0000788-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1412
Shamela0000788-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2131
Shamela0000788-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2508
Shamela0000788-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3334
Shamela0000788-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        1630
Shamela0000788-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1020
Shamela0000788-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4614
Shamela0000788-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1823
Shamela0000788-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4102
Shamela0000788-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         931
Shamela0000788-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1148
Shamela0000788-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2101
Shamela0000788-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2580
Shamela0000788-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6748
Shamela0000788-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1078
Shamela0000788-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1381
Shamela0000788-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5460
Shamela0000788-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         857
Shamela0000788-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3597
Shamela0000788-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1146
Shamela0000788-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8602
Shamela0000788-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:31        2365
Shamela0000788-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1119
Shamela0000788-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3398
Shamela0000788-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1106
Shamela0000788-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        13474
Shamela0000788-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1109
Shamela0000788-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2912
Shamela0000788-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5471
Shamela0000788-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2205
Shamela0000788-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25         849
Shamela0000788-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         900
Shamela0000788-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1070
Shamela0000788-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6256