Index of /passim01022020/Shamela0000772-ara1/


../
Shamela0000772-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        12081
Shamela0000772-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        4318
Shamela0000772-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1313
Shamela0000772-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        59449
Shamela0000772-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2109
Shamela0000772-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        16249
Shamela0000772-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        4511
Shamela0000772-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3728
Shamela0000772-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        10656
Shamela0000772-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        6619
Shamela0000772-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1543
Shamela0000772-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1481
Shamela0000772-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2175
Shamela0000772-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        5285
Shamela0000772-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        2073
Shamela0000772-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2175
Shamela0000772-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        27124
Shamela0000772-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        13791
Shamela0000772-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3848
Shamela0000772-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4991
Shamela0000772-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2445
Shamela0000772-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2037
Shamela0000772-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1547
Shamela0000772-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6644
Shamela0000772-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        65593
Shamela0000772-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2905
Shamela0000772-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        67542
Shamela0000772-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2220
Shamela0000772-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7750
Shamela0000772-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1787
Shamela0000772-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        14207
Shamela0000772-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        11145
Shamela0000772-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1934
Shamela0000772-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        11811
Shamela0000772-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1019
Shamela0000772-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5223
Shamela0000772-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5469
Shamela0000772-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        6325
Shamela0000772-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7490
Shamela0000772-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2911
Shamela0000772-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1673
Shamela0000772-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        5630
Shamela0000772-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1561
Shamela0000772-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1080
Shamela0000772-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        8071
Shamela0000772-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        23298
Shamela0000772-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        6539
Shamela0000772-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1584
Shamela0000772-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1741
Shamela0000772-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1482
Shamela0000772-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        16371
Shamela0000772-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        33679
Shamela0000772-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        37559
Shamela0000772-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4114
Shamela0000772-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        24897
Shamela0000772-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        14998
Shamela0000772-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1989
Shamela0000772-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1706
Shamela0000772-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2210
Shamela0000772-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1910
Shamela0000772-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1969
Shamela0000772-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1016
Shamela0000772-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        9501
Shamela0000772-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        14998
Shamela0000772-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        19188
Shamela0000772-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1595
Shamela0000772-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        16082
Shamela0000772-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        11717
Shamela0000772-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2166
Shamela0000772-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4345
Shamela0000772-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1739
Shamela0000772-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1514
Shamela0000772-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        24892
Shamela0000772-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        4914
Shamela0000772-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        3383
Shamela0000772-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        9030
Shamela0000772-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1421
Shamela0000772-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        3700
Shamela0000772-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        18865
Shamela0000772-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        51608
Shamela0000772-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3856
Shamela0000772-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1449
Shamela0000772-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1190
Shamela0000772-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        9244
Shamela0000772-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        24470
Shamela0000772-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       690932
Shamela0000772-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        13261
Shamela0000772-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4120
Shamela0000772-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        13514
Shamela0000772-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2421
Shamela0000772-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        41013
Shamela0000772-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1810
Shamela0000772-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        10425
Shamela0000772-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2389
Shamela0000772-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:03        1482
Shamela0000772-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2895
Shamela0000772-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4002
Shamela0000772-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1558
Shamela0000772-ara1_JK001092-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        5841
Shamela0000772-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1434
Shamela0000772-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2906
Shamela0000772-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        6099
Shamela0000772-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        8091
Shamela0000772-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1004
Shamela0000772-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1010
Shamela0000772-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        4566
Shamela0000772-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2877
Shamela0000772-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        14339
Shamela0000772-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1640
Shamela0000772-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56         887
Shamela0000772-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        2859
Shamela0000772-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2747
Shamela0000772-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3607
Shamela0000772-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        3934
Shamela0000772-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        9597
Shamela0000772-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3395
Shamela0000772-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1823
Shamela0000772-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        17911
Shamela0000772-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2331
Shamela0000772-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1585
Shamela0000772-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3595
Shamela0000772-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1321
Shamela0000772-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        3019
Shamela0000772-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        4966
Shamela0000772-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        86582
Shamela0000772-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3054
Shamela0000772-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        19525
Shamela0000772-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        23915
Shamela0000772-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        14878
Shamela0000772-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1311
Shamela0000772-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        23585
Shamela0000772-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6061
Shamela0000772-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1151
Shamela0000772-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        8287
Shamela0000772-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2811
Shamela0000772-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        24951
Shamela0000772-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        5048
Shamela0000772-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        62200
Shamela0000772-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        13170
Shamela0000772-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2187
Shamela0000772-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1055
Shamela0000772-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1691
Shamela0000772-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1717
Shamela0000772-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2165
Shamela0000772-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        12309
Shamela0000772-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1151
Shamela0000772-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         911
Shamela0000772-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3760
Shamela0000772-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        4391
Shamela0000772-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        9877
Shamela0000772-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        21163
Shamela0000772-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        3370
Shamela0000772-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        14373
Shamela0000772-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        84923
Shamela0000772-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        15745
Shamela0000772-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        4246
Shamela0000772-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2794
Shamela0000772-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2615
Shamela0000772-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1457
Shamela0000772-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        5384
Shamela0000772-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3481
Shamela0000772-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1885
Shamela0000772-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1734
Shamela0000772-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        11227
Shamela0000772-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3665
Shamela0000772-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       153419
Shamela0000772-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2369
Shamela0000772-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        50927
Shamela0000772-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59         908
Shamela0000772-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8843
Shamela0000772-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        3336
Shamela0000772-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1140
Shamela0000772-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1052
Shamela0000772-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2733
Shamela0000772-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        9682
Shamela0000772-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6396
Shamela0000772-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        16940
Shamela0000772-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3272
Shamela0000772-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        38616
Shamela0000772-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1228
Shamela0000772-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2870
Shamela0000772-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1700
Shamela0000772-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4998
Shamela0000772-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         948
Shamela0000772-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2161
Shamela0000772-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1691
Shamela0000772-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1909
Shamela0000772-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1381
Shamela0000772-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        18447
Shamela0000772-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        6820
Shamela0000772-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1502
Shamela0000772-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3280
Shamela0000772-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        12458
Shamela0000772-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1040
Shamela0000772-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18         860
Shamela0000772-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2115
Shamela0000772-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1710
Shamela0000772-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        8290
Shamela0000772-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1309
Shamela0000772-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1578
Shamela0000772-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1502
Shamela0000772-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        3400
Shamela0000772-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1727
Shamela0000772-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1405
Shamela0000772-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1316
Shamela0000772-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3375
Shamela0000772-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2596
Shamela0000772-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3965
Shamela0000772-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1182
Shamela0000772-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        17334
Shamela0000772-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        30384
Shamela0000772-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        23784
Shamela0000772-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        13731
Shamela0000772-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1564
Shamela0000772-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        18542
Shamela0000772-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        20254
Shamela0000772-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3839
Shamela0000772-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1963
Shamela0000772-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5862
Shamela0000772-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2725
Shamela0000772-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2116
Shamela0000772-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        21973
Shamela0000772-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4465
Shamela0000772-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6795
Shamela0000772-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5392
Shamela0000772-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2211
Shamela0000772-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        25312
Shamela0000772-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1059
Shamela0000772-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2102
Shamela0000772-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1866
Shamela0000772-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2553
Shamela0000772-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1764
Shamela0000772-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        48872
Shamela0000772-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        18307
Shamela0000772-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        13892
Shamela0000772-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12091
Shamela0000772-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2284
Shamela0000772-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1347
Shamela0000772-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        24240
Shamela0000772-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4023
Shamela0000772-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1600
Shamela0000772-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6272
Shamela0000772-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3642
Shamela0000772-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3201
Shamela0000772-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1812
Shamela0000772-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3692
Shamela0000772-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        96960
Shamela0000772-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        12427
Shamela0000772-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1289
Shamela0000772-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7484
Shamela0000772-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        27704
Shamela0000772-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2388
Shamela0000772-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        34018
Shamela0000772-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12362
Shamela0000772-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5552
Shamela0000772-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1370
Shamela0000772-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3711
Shamela0000772-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        19416
Shamela0000772-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       144493
Shamela0000772-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        64913
Shamela0000772-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2291
Shamela0000772-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        45517
Shamela0000772-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       104912
Shamela0000772-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       183472
Shamela0000772-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        52099
Shamela0000772-ara1_Shamela0001932-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1045
Shamela0000772-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        17098
Shamela0000772-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3070
Shamela0000772-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        98072
Shamela0000772-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11         974
Shamela0000772-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2557
Shamela0000772-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3475
Shamela0000772-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3740
Shamela0000772-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2386
Shamela0000772-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4711
Shamela0000772-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        27397
Shamela0000772-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9237
Shamela0000772-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        9153
Shamela0000772-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14       308310
Shamela0000772-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3017
Shamela0000772-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       127502
Shamela0000772-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        99815
Shamela0000772-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51       133635
Shamela0000772-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        20061
Shamela0000772-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3484
Shamela0000772-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4263
Shamela0000772-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4763
Shamela0000772-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1849
Shamela0000772-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1326
Shamela0000772-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1929
Shamela0000772-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2924
Shamela0000772-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1590
Shamela0000772-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         958
Shamela0000772-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8015
Shamela0000772-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        52102
Shamela0000772-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1690
Shamela0000772-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       125442
Shamela0000772-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7395
Shamela0000772-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7436
Shamela0000772-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1907
Shamela0000772-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6819
Shamela0000772-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9711
Shamela0000772-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        12510
Shamela0000772-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2891
Shamela0000772-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6480
Shamela0000772-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        24692
Shamela0000772-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2211
Shamela0000772-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1767
Shamela0000772-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        16596
Shamela0000772-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1270
Shamela0000772-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4542
Shamela0000772-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3031
Shamela0000772-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        14448
Shamela0000772-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3368
Shamela0000772-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1980
Shamela0000772-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6789
Shamela0000772-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1898
Shamela0000772-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2446
Shamela0000772-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1305
Shamela0000772-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4755
Shamela0000772-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        15131
Shamela0000772-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        4585
Shamela0000772-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        12190
Shamela0000772-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        33884
Shamela0000772-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4501
Shamela0000772-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1767
Shamela0000772-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13222
Shamela0000772-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7004
Shamela0000772-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3064
Shamela0000772-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        20986
Shamela0000772-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1207
Shamela0000772-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2323
Shamela0000772-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5000
Shamela0000772-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2942
Shamela0000772-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10036
Shamela0000772-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1625
Shamela0000772-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5448
Shamela0000772-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        19070
Shamela0000772-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1511
Shamela0000772-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3368
Shamela0000772-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1978
Shamela0000772-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2494
Shamela0000772-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15573
Shamela0000772-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2225
Shamela0000772-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4057
Shamela0000772-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4993
Shamela0000772-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         925
Shamela0000772-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1739
Shamela0000772-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2783
Shamela0000772-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3307
Shamela0000772-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        41360
Shamela0000772-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        94906
Shamela0000772-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        88108
Shamela0000772-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        27154
Shamela0000772-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11336
Shamela0000772-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        1729
Shamela0000772-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6392
Shamela0000772-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2128
Shamela0000772-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1205
Shamela0000772-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2038
Shamela0000772-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1660
Shamela0000772-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        4661
Shamela0000772-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11835
Shamela0000772-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12038
Shamela0000772-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1762
Shamela0000772-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3596
Shamela0000772-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1159
Shamela0000772-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4564
Shamela0000772-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        64076
Shamela0000772-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       144822
Shamela0000772-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3129
Shamela0000772-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2969
Shamela0000772-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8755
Shamela0000772-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5560
Shamela0000772-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       100559
Shamela0000772-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1513
Shamela0000772-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        2314
Shamela0000772-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        25291
Shamela0000772-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        6721
Shamela0000772-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        13973
Shamela0000772-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12670
Shamela0000772-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2735
Shamela0000772-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        42341
Shamela0000772-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        28484
Shamela0000772-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3434
Shamela0000772-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        23485
Shamela0000772-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1346
Shamela0000772-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        7689
Shamela0000772-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6204
Shamela0000772-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1272
Shamela0000772-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4568
Shamela0000772-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        38872
Shamela0000772-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1058
Shamela0000772-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        34579
Shamela0000772-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        12672
Shamela0000772-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1606
Shamela0000772-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1323
Shamela0000772-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        16304
Shamela0000772-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        19347
Shamela0000772-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        8487
Shamela0000772-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2532
Shamela0000772-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2145
Shamela0000772-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1491
Shamela0000772-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3929
Shamela0000772-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6756
Shamela0000772-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6992
Shamela0000772-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2376
Shamela0000772-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9312
Shamela0000772-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2690
Shamela0000772-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1179
Shamela0000772-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1396
Shamela0000772-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2321
Shamela0000772-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6029
Shamela0000772-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1062
Shamela0000772-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1806
Shamela0000772-ara1_Shamela0009510-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        13559
Shamela0000772-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         814
Shamela0000772-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2079
Shamela0000772-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3489
Shamela0000772-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3450
Shamela0000772-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        26994
Shamela0000772-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8666
Shamela0000772-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        8312
Shamela0000772-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5148
Shamela0000772-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1597
Shamela0000772-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7403
Shamela0000772-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1872
Shamela0000772-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8727
Shamela0000772-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1272
Shamela0000772-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        21614
Shamela0000772-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2543
Shamela0000772-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        24477
Shamela0000772-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        35220
Shamela0000772-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        10542
Shamela0000772-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5485
Shamela0000772-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10486
Shamela0000772-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        37846
Shamela0000772-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11606
Shamela0000772-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3220
Shamela0000772-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5292
Shamela0000772-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         866
Shamela0000772-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8004
Shamela0000772-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        44722
Shamela0000772-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7113
Shamela0000772-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        29508
Shamela0000772-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        11113
Shamela0000772-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         991
Shamela0000772-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6071
Shamela0000772-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3500
Shamela0000772-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        17571
Shamela0000772-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8048
Shamela0000772-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2230
Shamela0000772-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3341
Shamela0000772-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1961
Shamela0000772-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        38578
Shamela0000772-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3530
Shamela0000772-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        77351
Shamela0000772-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        9182
Shamela0000772-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3791
Shamela0000772-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2216
Shamela0000772-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        34161
Shamela0000772-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3972
Shamela0000772-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        12493
Shamela0000772-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        19480
Shamela0000772-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        87152
Shamela0000772-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        15423
Shamela0000772-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4252
Shamela0000772-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2092
Shamela0000772-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4517
Shamela0000772-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        52034
Shamela0000772-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        31932
Shamela0000772-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6637
Shamela0000772-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6393
Shamela0000772-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        23850
Shamela0000772-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2220
Shamela0000772-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        99868
Shamela0000772-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1986
Shamela0000772-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11617
Shamela0000772-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        5287
Shamela0000772-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1627
Shamela0000772-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1989
Shamela0000772-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1418
Shamela0000772-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2814
Shamela0000772-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4779
Shamela0000772-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1654
Shamela0000772-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1510
Shamela0000772-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1817
Shamela0000772-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2080
Shamela0000772-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4023
Shamela0000772-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2793
Shamela0000772-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1145
Shamela0000772-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4997
Shamela0000772-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1746
Shamela0000772-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        10526
Shamela0000772-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        4669
Shamela0000772-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        4264
Shamela0000772-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5841
Shamela0000772-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2183
Shamela0000772-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        23104
Shamela0000772-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3534
Shamela0000772-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2795
Shamela0000772-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        33393
Shamela0000772-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3552
Shamela0000772-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5541
Shamela0000772-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1938
Shamela0000772-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        18645
Shamela0000772-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        12841
Shamela0000772-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1319
Shamela0000772-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        7986
Shamela0000772-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1526
Shamela0000772-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        27444
Shamela0000772-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        14817
Shamela0000772-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        77768
Shamela0000772-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8281
Shamela0000772-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3154
Shamela0000772-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        10922
Shamela0000772-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2393
Shamela0000772-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        35214
Shamela0000772-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2113
Shamela0000772-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1243
Shamela0000772-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1117
Shamela0000772-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3537
Shamela0000772-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1656
Shamela0000772-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        27631
Shamela0000772-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6190
Shamela0000772-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1118
Shamela0000772-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        13165
Shamela0000772-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6532
Shamela0000772-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1547
Shamela0000772-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1115
Shamela0000772-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        25236
Shamela0000772-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4346
Shamela0000772-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10535
Shamela0000772-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        84856
Shamela0000772-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1025
Shamela0000772-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        6342
Shamela0000772-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8210
Shamela0000772-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9795
Shamela0000772-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        13987
Shamela0000772-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        14820
Shamela0000772-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        66724
Shamela0000772-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1717
Shamela0000772-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        24871
Shamela0000772-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        18055
Shamela0000772-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3796
Shamela0000772-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        23574
Shamela0000772-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12673
Shamela0000772-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        6396
Shamela0000772-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10889
Shamela0000772-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        15299
Shamela0000772-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4075
Shamela0000772-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1849
Shamela0000772-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        21580
Shamela0000772-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1664
Shamela0000772-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2767
Shamela0000772-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1846
Shamela0000772-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        24407
Shamela0000772-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        12210
Shamela0000772-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        12786
Shamela0000772-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1320
Shamela0000772-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        8104
Shamela0000772-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        12404
Shamela0000772-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5591
Shamela0000772-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1845
Shamela0000772-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        26618
Shamela0000772-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        11475
Shamela0000772-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4796
Shamela0000772-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1581
Shamela0000772-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        22659
Shamela0000772-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        12697
Shamela0000772-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7921
Shamela0000772-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        23999
Shamela0000772-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2937
Shamela0000772-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2599
Shamela0000772-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2554
Shamela0000772-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1748
Shamela0000772-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1609
Shamela0000772-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        85817
Shamela0000772-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6229
Shamela0000772-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12671
Shamela0000772-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        10001
Shamela0000772-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       104827
Shamela0000772-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1344
Shamela0000772-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3518
Shamela0000772-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        18429
Shamela0000772-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        15566
Shamela0000772-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        11264
Shamela0000772-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3505
Shamela0000772-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5410
Shamela0000772-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         930
Shamela0000772-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2948
Shamela0000772-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        21942
Shamela0000772-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6403
Shamela0000772-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       166603
Shamela0000772-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         837
Shamela0000772-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5217
Shamela0000772-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3262
Shamela0000772-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3869
Shamela0000772-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5312
Shamela0000772-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6866
Shamela0000772-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        51108
Shamela0000772-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        15362
Shamela0000772-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2072
Shamela0000772-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        11046
Shamela0000772-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       134408
Shamela0000772-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7157
Shamela0000772-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1178
Shamela0000772-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5907
Shamela0000772-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        37939
Shamela0000772-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        3253
Shamela0000772-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        8971
Shamela0000772-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        18843
Shamela0000772-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2731
Shamela0000772-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6848
Shamela0000772-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2708
Shamela0000772-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2956
Shamela0000772-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2598
Shamela0000772-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1746
Shamela0000772-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17024
Shamela0000772-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9684
Shamela0000772-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5791
Shamela0000772-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        28059
Shamela0000772-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1445
Shamela0000772-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        28769
Shamela0000772-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3973
Shamela0000772-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        22097
Shamela0000772-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        18101
Shamela0000772-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1152
Shamela0000772-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3855
Shamela0000772-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1621
Shamela0000772-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7560
Shamela0000772-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        17606
Shamela0000772-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13818
Shamela0000772-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        48680
Shamela0000772-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1799
Shamela0000772-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        10543
Shamela0000772-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        29364
Shamela0000772-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        12661
Shamela0000772-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        57557
Shamela0000772-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2650
Shamela0000772-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        88409
Shamela0000772-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1497
Shamela0000772-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2309
Shamela0000772-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1431
Shamela0000772-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        4188
Shamela0000772-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        15148
Shamela0000772-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15917
Shamela0000772-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       301859
Shamela0000772-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       117137
Shamela0000772-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1237
Shamela0000772-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5732
Shamela0000772-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1140
Shamela0000772-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2055
Shamela0000772-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        23003
Shamela0000772-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2773
Shamela0000772-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3419
Shamela0000772-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1318
Shamela0000772-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        18933
Shamela0000772-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        17341
Shamela0000772-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5028
Shamela0000772-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2728
Shamela0000772-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13418
Shamela0000772-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3020
Shamela0000772-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3068
Shamela0000772-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2554
Shamela0000772-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3795
Shamela0000772-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3486
Shamela0000772-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3141
Shamela0000772-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        14762
Shamela0000772-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2784
Shamela0000772-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2772
Shamela0000772-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3667
Shamela0000772-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        15001
Shamela0000772-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2347
Shamela0000772-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11053
Shamela0000772-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1800
Shamela0000772-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1450
Shamela0000772-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3743
Shamela0000772-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        11994
Shamela0000772-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1890
Shamela0000772-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        32181
Shamela0000772-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1882
Shamela0000772-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3105
Shamela0000772-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1737
Shamela0000772-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4943
Shamela0000772-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2847
Shamela0000772-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1960
Shamela0000772-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8590
Shamela0000772-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        21358
Shamela0000772-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1221
Shamela0000772-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2802
Shamela0000772-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1788
Shamela0000772-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        50418
Shamela0000772-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2793
Shamela0000772-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3388
Shamela0000772-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        57057
Shamela0000772-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2689
Shamela0000772-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2143
Shamela0000772-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        17532
Shamela0000772-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2176
Shamela0000772-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1463
Shamela0000772-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4159
Shamela0000772-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1692
Shamela0000772-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17663
Shamela0000772-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        46567
Shamela0000772-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3508
Shamela0000772-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2515
Shamela0000772-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1625
Shamela0000772-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        11190
Shamela0000772-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5958
Shamela0000772-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1573
Shamela0000772-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3607
Shamela0000772-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1258
Shamela0000772-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8359
Shamela0000772-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3711
Shamela0000772-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8676
Shamela0000772-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4785
Shamela0000772-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1578
Shamela0000772-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1517
Shamela0000772-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1604
Shamela0000772-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1419
Shamela0000772-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3851
Shamela0000772-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1920
Shamela0000772-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1130
Shamela0000772-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2394
Shamela0000772-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1704
Shamela0000772-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         871
Shamela0000772-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2059
Shamela0000772-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2536
Shamela0000772-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1579
Shamela0000772-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3075
Shamela0000772-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3083
Shamela0000772-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1589
Shamela0000772-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10595
Shamela0000772-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1063
Shamela0000772-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2074
Shamela0000772-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1442
Shamela0000772-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3994
Shamela0000772-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1326
Shamela0000772-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4432
Shamela0000772-ara1_Shamela0029954-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1351
Shamela0000772-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4104
Shamela0000772-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1868
Shamela0000772-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2988
Shamela0000772-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2089
Shamela0000772-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2397
Shamela0000772-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5634
Shamela0000772-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3233
Shamela0000772-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2938
Shamela0000772-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4039
Shamela0000772-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1989
Shamela0000772-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5973
Shamela0000772-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1273
Shamela0000772-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2387
Shamela0000772-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       103316
Shamela0000772-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2245
Shamela0000772-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1358
Shamela0000772-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1513
Shamela0000772-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1606
Shamela0000772-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1110
Shamela0000772-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1332
Shamela0000772-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3015
Shamela0000772-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1540
Shamela0000772-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1215
Shamela0000772-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2550
Shamela0000772-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6530
Shamela0000772-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1148
Shamela0000772-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2986
Shamela0000772-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1298
Shamela0000772-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2916
Shamela0000772-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6437
Shamela0000772-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10552
Shamela0000772-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        40254
Shamela0000772-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1872
Shamela0000772-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        13736
Shamela0000772-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        78420
Shamela0000772-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1737
Shamela0000772-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6553
Shamela0000772-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5730
Shamela0000772-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        6380
Shamela0000772-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        1314
Shamela0000772-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4764
Shamela0000772-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        41823
Shamela0000772-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2015
Shamela0000772-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5512
Shamela0000772-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3599
Shamela0000772-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4951
Shamela0000772-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1816
Shamela0000772-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3296
Shamela0000772-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1463
Shamela0000772-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        34074
Shamela0000772-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1146
Shamela0000772-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1145
Shamela0000772-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2572
Shamela0000772-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        56769
Shamela0000772-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1067
Shamela0000772-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        17088
Shamela0000772-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1131
Shamela0000772-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1961
Shamela0000772-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1014
Shamela0000772-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7676
Shamela0000772-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        11387
Shamela0000772-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4477
Shamela0000772-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        16248
Shamela0000772-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2053
Shamela0000772-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        5357
Shamela0000772-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        2203
Shamela0000772-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1955
Shamela0000772-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2474
Shamela0000772-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2053
Shamela0000772-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6658
Shamela0000772-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2569
Shamela0000772-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        3426
Shamela0000772-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3526
Shamela0000772-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        3334
Shamela0000772-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2108
Shamela0000772-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1428
Shamela0000772-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        4054
Shamela0000772-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3433
Shamela0000772-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4031
Shamela0000772-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4044
Shamela0000772-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3072
Shamela0000772-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1052
Shamela0000772-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        11198
Shamela0000772-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         962
Shamela0000772-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2745
Shamela0000772-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        50270
Shamela0000772-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1434
Shamela0000772-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1292
Shamela0000772-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2499
Shamela0000772-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2528
Shamela0000772-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1953
Shamela0000772-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1993
Shamela0000772-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1399
Shamela0000772-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2090
Shamela0000772-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        52871
Shamela0000772-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        68899
Shamela0000772-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       110584
Shamela0000772-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7333
Shamela0000772-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        83239
Shamela0000772-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         977
Shamela0000772-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7548
Shamela0000772-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3600
Shamela0000772-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        6697
Shamela0000772-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4895
Shamela0000772-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4170
Shamela0000772-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1498
Shamela0000772-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        5711
Shamela0000772-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3676
Shamela0000772-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        7394
Shamela0000772-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        4620
Shamela0000772-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        11777
Shamela0000772-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        7812
Shamela0000772-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        11827
Shamela0000772-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1648
Shamela0000772-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        69431
Shamela0000772-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        11800
Shamela0000772-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        36923
Shamela0000772-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        7422
Shamela0000772-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1559
Shamela0000772-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        22739
Shamela0000772-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        51255
Shamela0000772-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1742
Shamela0000772-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        26278
Shamela0000772-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        16611
Shamela0000772-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1770
Shamela0000772-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2907
Shamela0000772-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        13284
Shamela0000772-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3896
Shamela0000772-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3323
Shamela0000772-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1933
Shamela0000772-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        19961
Shamela0000772-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1179
Shamela0000772-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1573
Shamela0000772-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        20267
Shamela0000772-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1882
Shamela0000772-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1859
Shamela0000772-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        12379
Shamela0000772-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        23355
Shamela0000772-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2993
Shamela0000772-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        12418
Shamela0000772-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        15307
Shamela0000772-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        10844
Shamela0000772-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        7905
Shamela0000772-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        24092
Shamela0000772-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1267
Shamela0000772-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1448
Shamela0000772-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        9910
Shamela0000772-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        5844
Shamela0000772-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       109956
Shamela0000772-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1900
Shamela0000772-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1729
Shamela0000772-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4812
Shamela0000772-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2211
Shamela0000772-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3318
Shamela0000772-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5033
Shamela0000772-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3049
Shamela0000772-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3740
Shamela0000772-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2820
Shamela0000772-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8781
Shamela0000772-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        30728
Shamela0000772-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3800
Shamela0000772-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        15183
Shamela0000772-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2107
Shamela0000772-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        9213
Shamela0000772-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         939
Shamela0000772-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        12180
Shamela0000772-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1652
Shamela0000772-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1412
Shamela0000772-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2887
Shamela0000772-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1244
Shamela0000772-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        14087
Shamela0000772-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       154351
Shamela0000772-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        10810
Shamela0000772-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4745
Shamela0000772-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3829
Shamela0000772-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3127
Shamela0000772-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        15406
Shamela0000772-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1057
Shamela0000772-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1728
Shamela0000772-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        4134
Shamela0000772-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1831
Shamela0000772-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2643
Shamela0000772-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2108
Shamela0000772-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        53797
Shamela0000772-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1387
Shamela0000772-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       105362
Shamela0000772-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1271
Shamela0000772-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5841
Shamela0000772-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5507
Shamela0000772-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3461
Shamela0000772-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1556
Shamela0000772-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1631
Shamela0000772-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1635
Shamela0000772-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4034
Shamela0000772-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3889
Shamela0000772-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        58571
Shamela0000772-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7940
Shamela0000772-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1379