Index of /passim01022020/Shamela0000761-ara1/


../
Shamela0000761-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        1138
Shamela0000761-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        4235
Shamela0000761-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1496
Shamela0000761-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1934
Shamela0000761-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4455
Shamela0000761-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1656
Shamela0000761-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2868
Shamela0000761-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        10817
Shamela0000761-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1763
Shamela0000761-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1454
Shamela0000761-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        9866
Shamela0000761-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        25945
Shamela0000761-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        6441
Shamela0000761-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1100
Shamela0000761-ara1_JK000199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17         984
Shamela0000761-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        4800
Shamela0000761-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1110
Shamela0000761-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        12058
Shamela0000761-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        3941
Shamela0000761-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1467
Shamela0000761-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1431
Shamela0000761-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1867
Shamela0000761-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3582
Shamela0000761-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1943
Shamela0000761-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         911
Shamela0000761-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10         843
Shamela0000761-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        9166
Shamela0000761-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2502
Shamela0000761-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5823
Shamela0000761-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10572
Shamela0000761-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1392
Shamela0000761-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3966
Shamela0000761-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1574
Shamela0000761-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24         875
Shamela0000761-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        9285
Shamela0000761-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2068
Shamela0000761-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3238
Shamela0000761-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4142
Shamela0000761-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:51        1925
Shamela0000761-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2268
Shamela0000761-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1064
Shamela0000761-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4677
Shamela0000761-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2535
Shamela0000761-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1165
Shamela0000761-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        7917
Shamela0000761-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        12697
Shamela0000761-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        8209
Shamela0000761-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1370
Shamela0000761-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        37454
Shamela0000761-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         806
Shamela0000761-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2570
Shamela0000761-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1828
Shamela0000761-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        58375
Shamela0000761-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9664
Shamela0000761-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         968
Shamela0000761-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        14405
Shamela0000761-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2505
Shamela0000761-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1460
Shamela0000761-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        6825
Shamela0000761-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2845
Shamela0000761-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         820
Shamela0000761-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1338
Shamela0000761-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        17521
Shamela0000761-ara1_JK001224-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        8900
Shamela0000761-ara1_JK001228-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1855
Shamela0000761-ara1_JK001232-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         929
Shamela0000761-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2356
Shamela0000761-ara1_JK001246-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1542
Shamela0000761-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1791
Shamela0000761-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1447
Shamela0000761-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1147
Shamela0000761-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        2252
Shamela0000761-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3082
Shamela0000761-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         849
Shamela0000761-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        14390
Shamela0000761-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2958
Shamela0000761-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1256
Shamela0000761-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2197
Shamela0000761-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4716
Shamela0000761-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        5432
Shamela0000761-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        11248
Shamela0000761-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         829
Shamela0000761-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7765
Shamela0000761-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1798
Shamela0000761-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03         871
Shamela0000761-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4037
Shamela0000761-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        4704
Shamela0000761-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        11940
Shamela0000761-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2842
Shamela0000761-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2003
Shamela0000761-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2257
Shamela0000761-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3795
Shamela0000761-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        19966
Shamela0000761-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1473
Shamela0000761-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1455
Shamela0000761-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        7883
Shamela0000761-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4137
Shamela0000761-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        5078
Shamela0000761-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        3735
Shamela0000761-ara1_JK006913-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1969
Shamela0000761-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        11028
Shamela0000761-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3642
Shamela0000761-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        12018
Shamela0000761-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4733
Shamela0000761-ara1_JK006956-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        4039
Shamela0000761-ara1_JK006957-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1510
Shamela0000761-ara1_JK006963-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1495
Shamela0000761-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2266
Shamela0000761-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        7152
Shamela0000761-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2062
Shamela0000761-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1162
Shamela0000761-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5608
Shamela0000761-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       770623
Shamela0000761-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1472
Shamela0000761-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8929
Shamela0000761-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2664
Shamela0000761-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        4112
Shamela0000761-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        50276
Shamela0000761-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1498
Shamela0000761-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        7352
Shamela0000761-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        7267
Shamela0000761-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        7267
Shamela0000761-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1483
Shamela0000761-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        6483
Shamela0000761-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        4272
Shamela0000761-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1093
Shamela0000761-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        10862
Shamela0000761-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1116
Shamela0000761-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        2877
Shamela0000761-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1003
Shamela0000761-ara1_JK007544-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         812
Shamela0000761-ara1_JK007545-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         831
Shamela0000761-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2236
Shamela0000761-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2104
Shamela0000761-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48         818
Shamela0000761-ara1_JK009165-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1199
Shamela0000761-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        1123
Shamela0000761-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2488
Shamela0000761-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1692
Shamela0000761-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1510
Shamela0000761-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        3155
Shamela0000761-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3331
Shamela0000761-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        15102
Shamela0000761-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3558
Shamela0000761-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1344
Shamela0000761-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3652
Shamela0000761-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1391
Shamela0000761-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        13604
Shamela0000761-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        6416
Shamela0000761-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1056
Shamela0000761-ara1_JK009278-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3651
Shamela0000761-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         800
Shamela0000761-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        5546
Shamela0000761-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7271
Shamela0000761-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        27091
Shamela0000761-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2080
Shamela0000761-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        19970
Shamela0000761-ara1_JK009326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        50648
Shamela0000761-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1357
Shamela0000761-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1622
Shamela0000761-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        1988
Shamela0000761-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1070
Shamela0000761-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1253
Shamela0000761-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        5099
Shamela0000761-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        18966
Shamela0000761-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1126
Shamela0000761-ara1_JK010107-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2780
Shamela0000761-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1749
Shamela0000761-ara1_JK010368-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         851
Shamela0000761-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1379
Shamela0000761-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1595
Shamela0000761-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        8583
Shamela0000761-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1030
Shamela0000761-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        30297
Shamela0000761-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9315
Shamela0000761-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2477
Shamela0000761-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1629
Shamela0000761-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        3162
Shamela0000761-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3431
Shamela0000761-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        6096
Shamela0000761-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        11009
Shamela0000761-ara1_JK010664-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2152
Shamela0000761-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3434
Shamela0000761-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3228
Shamela0000761-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1110
Shamela0000761-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3648
Shamela0000761-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1114
Shamela0000761-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17         995
Shamela0000761-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3706
Shamela0000761-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        16294
Shamela0000761-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1034
Shamela0000761-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        2911
Shamela0000761-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1544
Shamela0000761-ara1_JK010780-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         811
Shamela0000761-ara1_JK010885-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3736
Shamela0000761-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1153
Shamela0000761-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5054
Shamela0000761-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1060
Shamela0000761-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1190
Shamela0000761-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        10004
Shamela0000761-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1065
Shamela0000761-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1456
Shamela0000761-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1187
Shamela0000761-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        9497
Shamela0000761-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1307
Shamela0000761-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        25105
Shamela0000761-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        19456
Shamela0000761-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1142
Shamela0000761-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1935
Shamela0000761-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1118
Shamela0000761-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8947
Shamela0000761-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11018
Shamela0000761-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5063
Shamela0000761-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1350
Shamela0000761-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2369
Shamela0000761-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2672
Shamela0000761-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1143
Shamela0000761-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        15771
Shamela0000761-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2245
Shamela0000761-ara1_Shamela0000492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        4665
Shamela0000761-ara1_Shamela0000504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5363
Shamela0000761-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        11120
Shamela0000761-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2724
Shamela0000761-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2584
Shamela0000761-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1470
Shamela0000761-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1341
Shamela0000761-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5126
Shamela0000761-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3026
Shamela0000761-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3740
Shamela0000761-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         897
Shamela0000761-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1196
Shamela0000761-ara1_Shamela0000770-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         864
Shamela0000761-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7566
Shamela0000761-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        15388
Shamela0000761-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6762
Shamela0000761-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4958
Shamela0000761-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3324
Shamela0000761-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        7134
Shamela0000761-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         986
Shamela0000761-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        16510
Shamela0000761-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1053
Shamela0000761-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        2041
Shamela0000761-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3107
Shamela0000761-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4000
Shamela0000761-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1145
Shamela0000761-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1237
Shamela0000761-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1479
Shamela0000761-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        6349
Shamela0000761-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1168
Shamela0000761-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        30481
Shamela0000761-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3132
Shamela0000761-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        9599
Shamela0000761-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         867
Shamela0000761-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1114
Shamela0000761-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8135
Shamela0000761-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7276
Shamela0000761-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3042
Shamela0000761-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         809
Shamela0000761-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1665
Shamela0000761-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1897
Shamela0000761-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        51081
Shamela0000761-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5995
Shamela0000761-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2591
Shamela0000761-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        18036
Shamela0000761-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        22839
Shamela0000761-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        17244
Shamela0000761-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1001
Shamela0000761-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11229
Shamela0000761-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16995
Shamela0000761-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2501
Shamela0000761-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        10980
Shamela0000761-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1403
Shamela0000761-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3059
Shamela0000761-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         925
Shamela0000761-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1053
Shamela0000761-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2495
Shamela0000761-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1915
Shamela0000761-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5674
Shamela0000761-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1962
Shamela0000761-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13706
Shamela0000761-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        42194
Shamela0000761-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        4578
Shamela0000761-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4158
Shamela0000761-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1107
Shamela0000761-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        1589
Shamela0000761-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        6808
Shamela0000761-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        30115
Shamela0000761-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        34351
Shamela0000761-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        38701
Shamela0000761-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2305
Shamela0000761-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         865
Shamela0000761-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2166
Shamela0000761-ara1_Shamela0005405-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1121
Shamela0000761-ara1_Shamela0005410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1603
Shamela0000761-ara1_Shamela0005420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1582
Shamela0000761-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        6808
Shamela0000761-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5307
Shamela0000761-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5249
Shamela0000761-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1261
Shamela0000761-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1276
Shamela0000761-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1611
Shamela0000761-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3839
Shamela0000761-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6552
Shamela0000761-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       123583
Shamela0000761-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5415
Shamela0000761-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1342
Shamela0000761-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:16        6617
Shamela0000761-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1395
Shamela0000761-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1189
Shamela0000761-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1877
Shamela0000761-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9330
Shamela0000761-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1384
Shamela0000761-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1369
Shamela0000761-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1164
Shamela0000761-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5088
Shamela0000761-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1809
Shamela0000761-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1188
Shamela0000761-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         909
Shamela0000761-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1291
Shamela0000761-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1274
Shamela0000761-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3674
Shamela0000761-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5268
Shamela0000761-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        9932
Shamela0000761-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        18453
Shamela0000761-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4864
Shamela0000761-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         862
Shamela0000761-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1477
Shamela0000761-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        15820
Shamela0000761-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5454
Shamela0000761-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        8883
Shamela0000761-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        8743
Shamela0000761-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1038
Shamela0000761-ara1_Shamela0006982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1227
Shamela0000761-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        58361
Shamela0000761-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       124054
Shamela0000761-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2779
Shamela0000761-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2208
Shamela0000761-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5247
Shamela0000761-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1165
Shamela0000761-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3262
Shamela0000761-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2082
Shamela0000761-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1798
Shamela0000761-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1369
Shamela0000761-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2796
Shamela0000761-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4007
Shamela0000761-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         921
Shamela0000761-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2337
Shamela0000761-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        7138
Shamela0000761-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1621
Shamela0000761-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        37662
Shamela0000761-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        39179
Shamela0000761-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2706
Shamela0000761-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4264
Shamela0000761-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2111
Shamela0000761-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1513
Shamela0000761-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1270
Shamela0000761-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7083
Shamela0000761-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        29781
Shamela0000761-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        21656
Shamela0000761-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2436
Shamela0000761-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1157
Shamela0000761-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        13972
Shamela0000761-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6773
Shamela0000761-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5682
Shamela0000761-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        26400
Shamela0000761-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2909
Shamela0000761-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4900
Shamela0000761-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3635
Shamela0000761-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        5481
Shamela0000761-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1435
Shamela0000761-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7177
Shamela0000761-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6188
Shamela0000761-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5363
Shamela0000761-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6235
Shamela0000761-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2361
Shamela0000761-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6485
Shamela0000761-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         921
Shamela0000761-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2007
Shamela0000761-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1848
Shamela0000761-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3661
Shamela0000761-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         892
Shamela0000761-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1687
Shamela0000761-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1526
Shamela0000761-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1470
Shamela0000761-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         943
Shamela0000761-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1040
Shamela0000761-ara1_Shamela0009208-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1410
Shamela0000761-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:17        1039
Shamela0000761-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1077
Shamela0000761-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7686
Shamela0000761-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1772
Shamela0000761-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13857
Shamela0000761-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1662
Shamela0000761-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        28436
Shamela0000761-ara1_Shamela0009263-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        10048
Shamela0000761-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2967
Shamela0000761-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1226
Shamela0000761-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3067
Shamela0000761-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2825
Shamela0000761-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1437
Shamela0000761-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1506
Shamela0000761-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        16205
Shamela0000761-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1276
Shamela0000761-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1154
Shamela0000761-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5525
Shamela0000761-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1037
Shamela0000761-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6569
Shamela0000761-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2493
Shamela0000761-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        3155
Shamela0000761-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2779
Shamela0000761-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        69316
Shamela0000761-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1423
Shamela0000761-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        8258
Shamela0000761-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        14298
Shamela0000761-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4344
Shamela0000761-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9854
Shamela0000761-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3179
Shamela0000761-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7672
Shamela0000761-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        6803
Shamela0000761-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5445
Shamela0000761-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2380
Shamela0000761-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4499
Shamela0000761-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5967
Shamela0000761-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1923
Shamela0000761-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       253737
Shamela0000761-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1580
Shamela0000761-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        9988
Shamela0000761-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2915
Shamela0000761-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2420
Shamela0000761-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2234
Shamela0000761-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2403
Shamela0000761-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1589
Shamela0000761-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        21982
Shamela0000761-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1380
Shamela0000761-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6321
Shamela0000761-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3115
Shamela0000761-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3523
Shamela0000761-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        18562
Shamela0000761-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1167
Shamela0000761-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1718
Shamela0000761-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1170
Shamela0000761-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6571
Shamela0000761-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1019
Shamela0000761-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1469
Shamela0000761-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1747
Shamela0000761-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1219
Shamela0000761-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        5036
Shamela0000761-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        4498
Shamela0000761-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4166
Shamela0000761-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4415
Shamela0000761-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10417
Shamela0000761-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3737
Shamela0000761-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        20441
Shamela0000761-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        31991
Shamela0000761-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4709
Shamela0000761-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2215
Shamela0000761-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        12318
Shamela0000761-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4363
Shamela0000761-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1248
Shamela0000761-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2451
Shamela0000761-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        6012
Shamela0000761-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1318
Shamela0000761-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        11897
Shamela0000761-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2534
Shamela0000761-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        20499
Shamela0000761-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        3364
Shamela0000761-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1508
Shamela0000761-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2384
Shamela0000761-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2669
Shamela0000761-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1924
Shamela0000761-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         919
Shamela0000761-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3220
Shamela0000761-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3578
Shamela0000761-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        6577
Shamela0000761-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2170
Shamela0000761-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2029
Shamela0000761-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2842
Shamela0000761-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6013
Shamela0000761-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6838
Shamela0000761-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1297
Shamela0000761-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1077
Shamela0000761-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1922
Shamela0000761-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1044
Shamela0000761-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3887
Shamela0000761-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2781
Shamela0000761-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1254
Shamela0000761-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1160
Shamela0000761-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5419
Shamela0000761-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2651
Shamela0000761-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2237
Shamela0000761-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3856
Shamela0000761-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        94107
Shamela0000761-ara1_Shamela0012050-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3130
Shamela0000761-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3665
Shamela0000761-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        8642
Shamela0000761-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2830
Shamela0000761-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2618
Shamela0000761-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        5196
Shamela0000761-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1046
Shamela0000761-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8047
Shamela0000761-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        12389
Shamela0000761-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1689
Shamela0000761-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20         829
Shamela0000761-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        18297
Shamela0000761-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4848
Shamela0000761-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3520
Shamela0000761-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        15769
Shamela0000761-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3867
Shamela0000761-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1410
Shamela0000761-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2642
Shamela0000761-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3615
Shamela0000761-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        12723
Shamela0000761-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1471
Shamela0000761-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1574
Shamela0000761-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2139
Shamela0000761-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        62942
Shamela0000761-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4461
Shamela0000761-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1402
Shamela0000761-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11368
Shamela0000761-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5465
Shamela0000761-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11760
Shamela0000761-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4007
Shamela0000761-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2814
Shamela0000761-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2908
Shamela0000761-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1096
Shamela0000761-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1997
Shamela0000761-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1441
Shamela0000761-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1072
Shamela0000761-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1213
Shamela0000761-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1701
Shamela0000761-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1788
Shamela0000761-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2882
Shamela0000761-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         984
Shamela0000761-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3797
Shamela0000761-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1294
Shamela0000761-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11217
Shamela0000761-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1200
Shamela0000761-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3479
Shamela0000761-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3673
Shamela0000761-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1210
Shamela0000761-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1490
Shamela0000761-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7392
Shamela0000761-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         888
Shamela0000761-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5772
Shamela0000761-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1008
Shamela0000761-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7501
Shamela0000761-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5647
Shamela0000761-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2632
Shamela0000761-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07         943
Shamela0000761-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1951
Shamela0000761-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13720
Shamela0000761-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1159
Shamela0000761-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3035
Shamela0000761-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3498
Shamela0000761-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2711
Shamela0000761-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2586
Shamela0000761-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1453
Shamela0000761-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1315
Shamela0000761-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7875
Shamela0000761-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1320
Shamela0000761-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4758
Shamela0000761-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        15937
Shamela0000761-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        5078
Shamela0000761-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5392
Shamela0000761-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5732
Shamela0000761-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        61399
Shamela0000761-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        13834
Shamela0000761-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        68247
Shamela0000761-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1440
Shamela0000761-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1053
Shamela0000761-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3093
Shamela0000761-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3600
Shamela0000761-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2894
Shamela0000761-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2408
Shamela0000761-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        11984
Shamela0000761-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        15754
Shamela0000761-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3208
Shamela0000761-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        13647
Shamela0000761-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1210
Shamela0000761-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         897
Shamela0000761-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1128
Shamela0000761-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1160
Shamela0000761-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4043
Shamela0000761-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        3337
Shamela0000761-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2156
Shamela0000761-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1189
Shamela0000761-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1610
Shamela0000761-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1326
Shamela0000761-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1514
Shamela0000761-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         963
Shamela0000761-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        12480
Shamela0000761-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2220
Shamela0000761-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1894
Shamela0000761-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1176
Shamela0000761-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        5915
Shamela0000761-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        96252
Shamela0000761-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        46441
Shamela0000761-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2183
Shamela0000761-ara1_Shamela0023427-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1885
Shamela0000761-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        12473
Shamela0000761-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4554
Shamela0000761-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1628
Shamela0000761-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2341
Shamela0000761-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7758
Shamela0000761-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        15110
Shamela0000761-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        15808
Shamela0000761-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        14706
Shamela0000761-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1171
Shamela0000761-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6012
Shamela0000761-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6260
Shamela0000761-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9647
Shamela0000761-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3264
Shamela0000761-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        16639
Shamela0000761-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3702
Shamela0000761-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        17765
Shamela0000761-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        82629
Shamela0000761-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2516
Shamela0000761-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4404
Shamela0000761-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        2892
Shamela0000761-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        3567
Shamela0000761-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         898
Shamela0000761-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        23291
Shamela0000761-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        9722
Shamela0000761-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        8839
Shamela0000761-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        13916
Shamela0000761-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        12231
Shamela0000761-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        28159
Shamela0000761-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        67014
Shamela0000761-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        6166
Shamela0000761-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3976
Shamela0000761-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9164
Shamela0000761-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1263
Shamela0000761-ara1_Shamela0026140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1606
Shamela0000761-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1462
Shamela0000761-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:43        1249
Shamela0000761-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        1738
Shamela0000761-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1222
Shamela0000761-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        6257
Shamela0000761-ara1_Shamela0026540-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        3810
Shamela0000761-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        3551
Shamela0000761-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1433
Shamela0000761-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2536
Shamela0000761-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        20758
Shamela0000761-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2044
Shamela0000761-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2232
Shamela0000761-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2975
Shamela0000761-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1831
Shamela0000761-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1799
Shamela0000761-ara1_Shamela0026743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1262
Shamela0000761-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1568
Shamela0000761-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1063
Shamela0000761-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3568
Shamela0000761-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1515
Shamela0000761-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1182
Shamela0000761-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       758528
Shamela0000761-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8226
Shamela0000761-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        6673
Shamela0000761-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3923
Shamela0000761-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1841
Shamela0000761-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6020
Shamela0000761-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1038
Shamela0000761-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1482
Shamela0000761-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1190
Shamela0000761-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2268
Shamela0000761-ara1_Shamela0030003-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1869
Shamela0000761-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1133
Shamela0000761-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2483
Shamela0000761-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4382
Shamela0000761-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4335
Shamela0000761-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4128
Shamela0000761-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5163
Shamela0000761-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1698
Shamela0000761-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        12699
Shamela0000761-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1598
Shamela0000761-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1094
Shamela0000761-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1168
Shamela0000761-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        41802
Shamela0000761-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1769
Shamela0000761-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3779
Shamela0000761-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        12241
Shamela0000761-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11682
Shamela0000761-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1961
Shamela0000761-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1320
Shamela0000761-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        9184
Shamela0000761-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6936
Shamela0000761-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5061
Shamela0000761-ara1_Shamela0037489-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         843
Shamela0000761-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1782
Shamela0000761-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1167
Shamela0000761-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        22802
Shamela0000761-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2083
Shamela0000761-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1051
Shamela0000761-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2102
Shamela0000761-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2194
Shamela0000761-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1621
Shamela0000761-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3211
Shamela0000761-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1031
Shamela0000761-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        20335
Shamela0000761-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1126
Shamela0000761-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4339
Shamela0000761-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1653
Shamela0000761-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1230
Shamela0000761-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1522
Shamela0000761-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        12388
Shamela0000761-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2687
Shamela0000761-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1165
Shamela0000761-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2717
Shamela0000761-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1893
Shamela0000761-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         861
Shamela0000761-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         941
Shamela0000761-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1071
Shamela0000761-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        10647
Shamela0000761-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1005
Shamela0000761-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48         968
Shamela0000761-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2557
Shamela0000761-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6910
Shamela0000761-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         894
Shamela0000761-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1013
Shamela0000761-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7321
Shamela0000761-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2461
Shamela0000761-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1049
Shamela0000761-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7155
Shamela0000761-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        1033
Shamela0000761-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        3564
Shamela0000761-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        1024
Shamela0000761-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        1671
Shamela0000761-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2198
Shamela0000761-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2272
Shamela0000761-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2508
Shamela0000761-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26         931
Shamela0000761-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        9566
Shamela0000761-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12591
Shamela0000761-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2578
Shamela0000761-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2296
Shamela0000761-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2237
Shamela0000761-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1409
Shamela0000761-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        2361
Shamela0000761-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1203
Shamela0000761-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        3165
Shamela0000761-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1473
Shamela0000761-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3430
Shamela0000761-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1008
Shamela0000761-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        60892
Shamela0000761-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7008
Shamela0000761-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2258
Shamela0000761-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3079
Shamela0000761-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2227
Shamela0000761-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3012
Shamela0000761-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10175
Shamela0000761-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        28564
Shamela0000761-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5115
Shamela0000761-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5261
Shamela0000761-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5594
Shamela0000761-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2775
Shamela0000761-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1182
Shamela0000761-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1385
Shamela0000761-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2693
Shamela0000761-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1193
Shamela0000761-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1155
Shamela0000761-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        8477
Shamela0000761-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1897
Shamela0000761-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6676
Shamela0000761-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1093
Shamela0000761-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4533
Shamela0000761-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2424
Shamela0000761-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3569
Shamela0000761-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3982
Shamela0000761-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1413
Shamela0000761-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9910
Shamela0000761-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13       349367
Shamela0000761-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        33914
Shamela0000761-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        15742
Shamela0000761-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8359
Shamela0000761-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5499
Shamela0000761-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1164
Shamela0000761-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2525
Shamela0000761-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6676
Shamela0000761-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2229
Shamela0000761-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        43901
Shamela0000761-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6060
Shamela0000761-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4260
Shamela0000761-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2032
Shamela0000761-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2978
Shamela0000761-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1466
Shamela0000761-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3274
Shamela0000761-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1485
Shamela0000761-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1803
Shamela0000761-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3536
Shamela0000761-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2349
Shamela0000761-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        67915
Shamela0000761-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2586
Shamela0000761-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        14361
Shamela0000761-ara1_Shia002760-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2031
Shamela0000761-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1201
Shamela0000761-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2561
Shamela0000761-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1442
Shamela0000761-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17         971
Shamela0000761-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1413
Shamela0000761-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        19463
Shamela0000761-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1051
Shamela0000761-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        6480
Shamela0000761-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        5960
Shamela0000761-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        27950
Shamela0000761-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        4850
Shamela0000761-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        5779
Shamela0000761-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4499
Shamela0000761-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1721
Shamela0000761-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5040
Shamela0000761-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1028
Shamela0000761-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1024
Shamela0000761-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1185
Shamela0000761-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7119
Shamela0000761-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2066
Shamela0000761-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        56218
Shamela0000761-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        8371
Shamela0000761-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         812
Shamela0000761-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        58846
Shamela0000761-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        97507
Shamela0000761-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        25891
Shamela0000761-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       1325837
Shamela0000761-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6518
Shamela0000761-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       100148
Shamela0000761-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        18914
Shamela0000761-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       1820024
Shamela0000761-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1251
Shamela0000761-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       496337
Shamela0000761-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        37001
Shamela0000761-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       3916454
Shamela0000761-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         881
Shamela0000761-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12482
Shamela0000761-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2256
Shamela0000761-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1190
Shamela0000761-ara1_Shia004514-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         879
Shamela0000761-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        55622
Shamela0000761-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3032