Index of /passim01022020/Shamela0000738-ara1/


../
Shamela0000738-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2750
Shamela0000738-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2324
Shamela0000738-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2333
Shamela0000738-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1405
Shamela0000738-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        2213
Shamela0000738-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        34181
Shamela0000738-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         906
Shamela0000738-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4611
Shamela0000738-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1002
Shamela0000738-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1875
Shamela0000738-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         968
Shamela0000738-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1094
Shamela0000738-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1769
Shamela0000738-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1096
Shamela0000738-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15         807
Shamela0000738-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1354
Shamela0000738-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3764
Shamela0000738-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1149
Shamela0000738-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1242
Shamela0000738-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        3337
Shamela0000738-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4389
Shamela0000738-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        4454
Shamela0000738-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2259
Shamela0000738-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        18041
Shamela0000738-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2574
Shamela0000738-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1277
Shamela0000738-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        21650
Shamela0000738-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        7989
Shamela0000738-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06         898
Shamela0000738-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09         808
Shamela0000738-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1004
Shamela0000738-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2617
Shamela0000738-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        16329
Shamela0000738-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        10973
Shamela0000738-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       189031
Shamela0000738-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       113782
Shamela0000738-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6645
Shamela0000738-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1355
Shamela0000738-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1334
Shamela0000738-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1832
Shamela0000738-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         830
Shamela0000738-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2269
Shamela0000738-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         858
Shamela0000738-ara1_JK001034-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05         816
Shamela0000738-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        7689
Shamela0000738-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        2005
Shamela0000738-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         909
Shamela0000738-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3302
Shamela0000738-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        84563
Shamela0000738-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         863
Shamela0000738-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1539
Shamela0000738-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        11985
Shamela0000738-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1223
Shamela0000738-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1522
Shamela0000738-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4606
Shamela0000738-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58         811
Shamela0000738-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2500
Shamela0000738-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5202
Shamela0000738-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1513
Shamela0000738-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        10487
Shamela0000738-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2169
Shamela0000738-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1678
Shamela0000738-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        24641
Shamela0000738-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1520
Shamela0000738-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        35303
Shamela0000738-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3582
Shamela0000738-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1575
Shamela0000738-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        24285
Shamela0000738-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        1052
Shamela0000738-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        80380
Shamela0000738-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        8546
Shamela0000738-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4899
Shamela0000738-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        11389
Shamela0000738-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14632
Shamela0000738-ara1_JK006855-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2364
Shamela0000738-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        79583
Shamela0000738-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00       106149
Shamela0000738-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        4892
Shamela0000738-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        54210
Shamela0000738-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        59436
Shamela0000738-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        5895
Shamela0000738-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         830
Shamela0000738-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2675
Shamela0000738-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3446
Shamela0000738-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2921
Shamela0000738-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1019
Shamela0000738-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        7339
Shamela0000738-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1424
Shamela0000738-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2017
Shamela0000738-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4069
Shamela0000738-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        27226
Shamela0000738-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3235
Shamela0000738-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         923
Shamela0000738-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5128
Shamela0000738-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        5059
Shamela0000738-ara1_JK007505-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1786
Shamela0000738-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1803
Shamela0000738-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        6992
Shamela0000738-ara1_JK007514-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        4755
Shamela0000738-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4590
Shamela0000738-ara1_JK007523-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1397
Shamela0000738-ara1_JK007527-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        3103
Shamela0000738-ara1_JK007530-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1562
Shamela0000738-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        4021
Shamela0000738-ara1_JK007532-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5777
Shamela0000738-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8239
Shamela0000738-ara1_JK007537-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01         807
Shamela0000738-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4864
Shamela0000738-ara1_JK007542-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         815
Shamela0000738-ara1_JK007543-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        26740
Shamela0000738-ara1_JK007544-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4808
Shamela0000738-ara1_JK007545-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6530
Shamela0000738-ara1_JK007546-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2757
Shamela0000738-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        6883
Shamela0000738-ara1_JK007550-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        16767
Shamela0000738-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        25938
Shamela0000738-ara1_JK007554-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2288
Shamela0000738-ara1_JK007555-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        3444
Shamela0000738-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        19589
Shamela0000738-ara1_JK007557-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7330
Shamela0000738-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        7912
Shamela0000738-ara1_JK007559-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1494
Shamela0000738-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        24368
Shamela0000738-ara1_JK007561-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2011
Shamela0000738-ara1_JK007578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2189
Shamela0000738-ara1_JK007582-ara1.csv       17-Mar-2020 15:20        5011
Shamela0000738-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        59240
Shamela0000738-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        14656
Shamela0000738-ara1_JK007592-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        1020
Shamela0000738-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1062
Shamela0000738-ara1_JK007601-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        18118
Shamela0000738-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        14823
Shamela0000738-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        8319
Shamela0000738-ara1_JK007615-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5801
Shamela0000738-ara1_JK007616-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5338
Shamela0000738-ara1_JK007617-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         985
Shamela0000738-ara1_JK007619-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1007
Shamela0000738-ara1_JK007624-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         984
Shamela0000738-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        7934
Shamela0000738-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        13774
Shamela0000738-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1082
Shamela0000738-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1702
Shamela0000738-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2268
Shamela0000738-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        15440
Shamela0000738-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        9335
Shamela0000738-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4320
Shamela0000738-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4097
Shamela0000738-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        38416
Shamela0000738-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6993
Shamela0000738-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        2031
Shamela0000738-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        51320
Shamela0000738-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        2329
Shamela0000738-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         854
Shamela0000738-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        11016
Shamela0000738-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2383
Shamela0000738-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1932
Shamela0000738-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1361
Shamela0000738-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        33931
Shamela0000738-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        10890
Shamela0000738-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        14298
Shamela0000738-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1115
Shamela0000738-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10         856
Shamela0000738-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        49763
Shamela0000738-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        5388
Shamela0000738-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        1497
Shamela0000738-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1119
Shamela0000738-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         961
Shamela0000738-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:25        13522
Shamela0000738-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        17906
Shamela0000738-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2468
Shamela0000738-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        5156
Shamela0000738-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5183
Shamela0000738-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1633
Shamela0000738-ara1_JK010226-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1564
Shamela0000738-ara1_JK010254-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1011
Shamela0000738-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        5940
Shamela0000738-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        39218
Shamela0000738-ara1_JK010368-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1116
Shamela0000738-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07         850
Shamela0000738-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        4558
Shamela0000738-ara1_JK010471-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2467
Shamela0000738-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        22474
Shamela0000738-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1331
Shamela0000738-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        7021
Shamela0000738-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        68040
Shamela0000738-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        12696
Shamela0000738-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        35012
Shamela0000738-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3903
Shamela0000738-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        28635
Shamela0000738-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        3234
Shamela0000738-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         816
Shamela0000738-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        14372
Shamela0000738-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        16949
Shamela0000738-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        12093
Shamela0000738-ara1_JK010623-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1818
Shamela0000738-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        24888
Shamela0000738-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        5736
Shamela0000738-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        3103
Shamela0000738-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        31865
Shamela0000738-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        9827
Shamela0000738-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2100
Shamela0000738-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        2607
Shamela0000738-ara1_JK010664-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1068
Shamela0000738-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        18026
Shamela0000738-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        16598
Shamela0000738-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1263
Shamela0000738-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1054
Shamela0000738-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        16031
Shamela0000738-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        23497
Shamela0000738-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        41390
Shamela0000738-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        68490
Shamela0000738-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1808
Shamela0000738-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        32940
Shamela0000738-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        70665
Shamela0000738-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        15974
Shamela0000738-ara1_JK010748-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        5530
Shamela0000738-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        5322
Shamela0000738-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2412
Shamela0000738-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         799
Shamela0000738-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1013
Shamela0000738-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        54081
Shamela0000738-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        5013
Shamela0000738-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        5663
Shamela0000738-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        5338
Shamela0000738-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2238
Shamela0000738-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1129
Shamela0000738-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        1755
Shamela0000738-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        5556
Shamela0000738-ara1_JK010780-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1937
Shamela0000738-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1180
Shamela0000738-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        29849
Shamela0000738-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5155
Shamela0000738-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        28819
Shamela0000738-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2899
Shamela0000738-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4103
Shamela0000738-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       126422
Shamela0000738-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2328
Shamela0000738-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1123
Shamela0000738-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1788
Shamela0000738-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        7771
Shamela0000738-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1080
Shamela0000738-ara1_Shamela0000243-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1497
Shamela0000738-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2010
Shamela0000738-ara1_Shamela0000352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1257
Shamela0000738-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        10588
Shamela0000738-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1008
Shamela0000738-ara1_Shamela0000496-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:29        1000
Shamela0000738-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        10339
Shamela0000738-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         932
Shamela0000738-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        46319
Shamela0000738-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4682
Shamela0000738-ara1_Shamela0000594-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1689
Shamela0000738-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:16        1506
Shamela0000738-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3817
Shamela0000738-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        4447
Shamela0000738-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2030
Shamela0000738-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1056
Shamela0000738-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5636
Shamela0000738-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4885
Shamela0000738-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        12490
Shamela0000738-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        28929
Shamela0000738-ara1_Shamela0000725-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1305
Shamela0000738-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        15668
Shamela0000738-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2835
Shamela0000738-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12107
Shamela0000738-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        4155
Shamela0000738-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3740
Shamela0000738-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4257
Shamela0000738-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10688
Shamela0000738-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2553
Shamela0000738-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1454
Shamela0000738-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1930
Shamela0000738-ara1_Shamela0000790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        2129
Shamela0000738-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         922
Shamela0000738-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        54881
Shamela0000738-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        10369
Shamela0000738-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        20107
Shamela0000738-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         997
Shamela0000738-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10492
Shamela0000738-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        23854
Shamela0000738-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7959
Shamela0000738-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        7641
Shamela0000738-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        7006
Shamela0000738-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        41033
Shamela0000738-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1476
Shamela0000738-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         826
Shamela0000738-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        1697
Shamela0000738-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1576
Shamela0000738-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9920
Shamela0000738-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3204
Shamela0000738-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1128
Shamela0000738-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        20923
Shamela0000738-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6165
Shamela0000738-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1405
Shamela0000738-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1216
Shamela0000738-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1053
Shamela0000738-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        7577
Shamela0000738-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3468
Shamela0000738-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        3215
Shamela0000738-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1061
Shamela0000738-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        8632
Shamela0000738-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6209
Shamela0000738-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2447
Shamela0000738-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        23093
Shamela0000738-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1114
Shamela0000738-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        22348
Shamela0000738-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1362
Shamela0000738-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        20775
Shamela0000738-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         829
Shamela0000738-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2173
Shamela0000738-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1157
Shamela0000738-ara1_Shamela0003018-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2506
Shamela0000738-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02         914
Shamela0000738-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       124392
Shamela0000738-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        15058
Shamela0000738-ara1_Shamela0003944-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1395
Shamela0000738-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        2408
Shamela0000738-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        72253
Shamela0000738-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        15268
Shamela0000738-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2289
Shamela0000738-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        28874
Shamela0000738-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1180
Shamela0000738-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        2682
Shamela0000738-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        29574
Shamela0000738-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1940
Shamela0000738-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8896
Shamela0000738-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1198
Shamela0000738-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9544
Shamela0000738-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        52188
Shamela0000738-ara1_Shamela0005421-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1038
Shamela0000738-ara1_Shamela0005429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1097
Shamela0000738-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1651
Shamela0000738-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6140
Shamela0000738-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        41689
Shamela0000738-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        27139
Shamela0000738-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        54781
Shamela0000738-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        15241
Shamela0000738-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:58        5031
Shamela0000738-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        3422
Shamela0000738-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2391
Shamela0000738-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1331
Shamela0000738-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        4623
Shamela0000738-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4512
Shamela0000738-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23         986
Shamela0000738-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2428
Shamela0000738-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1146
Shamela0000738-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1589
Shamela0000738-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1284
Shamela0000738-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2099
Shamela0000738-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2443
Shamela0000738-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        6306
Shamela0000738-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6289
Shamela0000738-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6157
Shamela0000738-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1658
Shamela0000738-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5900
Shamela0000738-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1902
Shamela0000738-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1003
Shamela0000738-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1176
Shamela0000738-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        2122
Shamela0000738-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1065
Shamela0000738-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        20555
Shamela0000738-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        49656
Shamela0000738-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5476
Shamela0000738-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        6678
Shamela0000738-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2141
Shamela0000738-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:42        10464
Shamela0000738-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1142
Shamela0000738-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        12580
Shamela0000738-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        7394
Shamela0000738-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        12365
Shamela0000738-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        31689
Shamela0000738-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1424
Shamela0000738-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1789
Shamela0000738-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         869
Shamela0000738-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1666
Shamela0000738-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2515
Shamela0000738-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2430
Shamela0000738-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1343
Shamela0000738-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2773
Shamela0000738-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2858
Shamela0000738-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2466
Shamela0000738-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4750
Shamela0000738-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1477
Shamela0000738-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         909
Shamela0000738-ara1_Shamela0007822-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2563
Shamela0000738-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        2854
Shamela0000738-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        19912
Shamela0000738-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1606
Shamela0000738-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1830
Shamela0000738-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3155
Shamela0000738-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2679
Shamela0000738-ara1_Shamela0008189-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3356
Shamela0000738-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1679
Shamela0000738-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1385
Shamela0000738-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1076
Shamela0000738-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2084
Shamela0000738-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2222
Shamela0000738-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2010
Shamela0000738-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         822
Shamela0000738-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        1602
Shamela0000738-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         913
Shamela0000738-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2298
Shamela0000738-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3946
Shamela0000738-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3473
Shamela0000738-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        56145
Shamela0000738-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1103
Shamela0000738-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3750
Shamela0000738-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         932
Shamela0000738-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3911
Shamela0000738-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3386
Shamela0000738-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1592
Shamela0000738-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        14529
Shamela0000738-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9839
Shamela0000738-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2410
Shamela0000738-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3954
Shamela0000738-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3299
Shamela0000738-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        11955
Shamela0000738-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        25178
Shamela0000738-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         883
Shamela0000738-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6973
Shamela0000738-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         819
Shamela0000738-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1382
Shamela0000738-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2163
Shamela0000738-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1798
Shamela0000738-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2026
Shamela0000738-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        5873
Shamela0000738-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        12288
Shamela0000738-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1809
Shamela0000738-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2312
Shamela0000738-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4234
Shamela0000738-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4086
Shamela0000738-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11940
Shamela0000738-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        12504
Shamela0000738-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4242
Shamela0000738-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6824
Shamela0000738-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1859
Shamela0000738-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        26067
Shamela0000738-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        54868
Shamela0000738-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6042
Shamela0000738-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3027
Shamela0000738-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        20141
Shamela0000738-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4256
Shamela0000738-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        29493
Shamela0000738-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4358
Shamela0000738-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1041
Shamela0000738-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        6649
Shamela0000738-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         888
Shamela0000738-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         867
Shamela0000738-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7551
Shamela0000738-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         841
Shamela0000738-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4297
Shamela0000738-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4938
Shamela0000738-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2719
Shamela0000738-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2390
Shamela0000738-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1099
Shamela0000738-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1137
Shamela0000738-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9554
Shamela0000738-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        92410
Shamela0000738-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         846
Shamela0000738-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2955
Shamela0000738-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2327
Shamela0000738-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        18590
Shamela0000738-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2244
Shamela0000738-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        23653
Shamela0000738-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1363
Shamela0000738-ara1_Shamela0010506-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:03        1157
Shamela0000738-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        10756
Shamela0000738-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        9350
Shamela0000738-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3484
Shamela0000738-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1946
Shamela0000738-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1031
Shamela0000738-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6524
Shamela0000738-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:40        5697
Shamela0000738-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2238
Shamela0000738-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4406
Shamela0000738-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         832
Shamela0000738-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        14065
Shamela0000738-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        24967
Shamela0000738-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        2269
Shamela0000738-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10583
Shamela0000738-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       163257
Shamela0000738-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        5632
Shamela0000738-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        14085
Shamela0000738-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2040
Shamela0000738-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        33284
Shamela0000738-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2185
Shamela0000738-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        2748
Shamela0000738-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        70282
Shamela0000738-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1912
Shamela0000738-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        23200
Shamela0000738-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1604
Shamela0000738-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        64033
Shamela0000738-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2702
Shamela0000738-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        27734
Shamela0000738-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        7842
Shamela0000738-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         885
Shamela0000738-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        17083
Shamela0000738-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         945
Shamela0000738-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1039
Shamela0000738-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5491
Shamela0000738-ara1_Shamela0011342-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        1283
Shamela0000738-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5483
Shamela0000738-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4062
Shamela0000738-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1391
Shamela0000738-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3068
Shamela0000738-ara1_Shamela0011661-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1658
Shamela0000738-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         813
Shamela0000738-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         857
Shamela0000738-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1949
Shamela0000738-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4490
Shamela0000738-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1772
Shamela0000738-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1555
Shamela0000738-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        19555
Shamela0000738-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10         845
Shamela0000738-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1424
Shamela0000738-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         973
Shamela0000738-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1115
Shamela0000738-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2415
Shamela0000738-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4933
Shamela0000738-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2459
Shamela0000738-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3320
Shamela0000738-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4817
Shamela0000738-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3082
Shamela0000738-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6036
Shamela0000738-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1705
Shamela0000738-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        3857
Shamela0000738-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5371
Shamela0000738-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        5872
Shamela0000738-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        4923
Shamela0000738-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1947
Shamela0000738-ara1_Shamela0012348-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10         819
Shamela0000738-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1092
Shamela0000738-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        4211
Shamela0000738-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2826
Shamela0000738-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        4631
Shamela0000738-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        59336
Shamela0000738-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3640
Shamela0000738-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         829
Shamela0000738-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4158
Shamela0000738-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        5046
Shamela0000738-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        3193
Shamela0000738-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        3025
Shamela0000738-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19         976
Shamela0000738-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1111
Shamela0000738-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2960
Shamela0000738-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        26716
Shamela0000738-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1533
Shamela0000738-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7016
Shamela0000738-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3256
Shamela0000738-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3328
Shamela0000738-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2374
Shamela0000738-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1702
Shamela0000738-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7251
Shamela0000738-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1717
Shamela0000738-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4986
Shamela0000738-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         865
Shamela0000738-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1246
Shamela0000738-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1253
Shamela0000738-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2403
Shamela0000738-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56         951
Shamela0000738-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1227
Shamela0000738-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         813
Shamela0000738-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         915
Shamela0000738-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         961
Shamela0000738-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        20579
Shamela0000738-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3896
Shamela0000738-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1170
Shamela0000738-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3782
Shamela0000738-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2233
Shamela0000738-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        35423
Shamela0000738-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         832
Shamela0000738-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1369
Shamela0000738-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        64297
Shamela0000738-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1496
Shamela0000738-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        78664
Shamela0000738-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1095
Shamela0000738-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        22523
Shamela0000738-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1597
Shamela0000738-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2538
Shamela0000738-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1597
Shamela0000738-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1115
Shamela0000738-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5710
Shamela0000738-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4552
Shamela0000738-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1204
Shamela0000738-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1480
Shamela0000738-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1579
Shamela0000738-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1252
Shamela0000738-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5258
Shamela0000738-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1364
Shamela0000738-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9645
Shamela0000738-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        9513
Shamela0000738-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2652
Shamela0000738-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1145
Shamela0000738-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5353
Shamela0000738-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2447
Shamela0000738-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4885
Shamela0000738-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1062
Shamela0000738-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4743
Shamela0000738-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7555
Shamela0000738-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        5025
Shamela0000738-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2213
Shamela0000738-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4351
Shamela0000738-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3072
Shamela0000738-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1786
Shamela0000738-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3155
Shamela0000738-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         917
Shamela0000738-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2163
Shamela0000738-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2748
Shamela0000738-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1580
Shamela0000738-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1550
Shamela0000738-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2790
Shamela0000738-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6864
Shamela0000738-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2655
Shamela0000738-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4578
Shamela0000738-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8819
Shamela0000738-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        27488
Shamela0000738-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        52819
Shamela0000738-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1937
Shamela0000738-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        31640
Shamela0000738-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        29663
Shamela0000738-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        40115
Shamela0000738-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        9284
Shamela0000738-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       126776
Shamela0000738-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        76790
Shamela0000738-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        11882
Shamela0000738-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6361
Shamela0000738-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        2005
Shamela0000738-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        53125
Shamela0000738-ara1_Shamela0026183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3285
Shamela0000738-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2238
Shamela0000738-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3133
Shamela0000738-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2889
Shamela0000738-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         854
Shamela0000738-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5628
Shamela0000738-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        40778
Shamela0000738-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5262
Shamela0000738-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1069
Shamela0000738-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        24678
Shamela0000738-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3348
Shamela0000738-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2531
Shamela0000738-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1569
Shamela0000738-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4549
Shamela0000738-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2252
Shamela0000738-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5694
Shamela0000738-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2240
Shamela0000738-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1039
Shamela0000738-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7344
Shamela0000738-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1520
Shamela0000738-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3098
Shamela0000738-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2984
Shamela0000738-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3772
Shamela0000738-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1039
Shamela0000738-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6041
Shamela0000738-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1649
Shamela0000738-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2021
Shamela0000738-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2311
Shamela0000738-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1868
Shamela0000738-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        11669
Shamela0000738-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3752
Shamela0000738-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4888
Shamela0000738-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        24648
Shamela0000738-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        14411
Shamela0000738-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        8632
Shamela0000738-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3745
Shamela0000738-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3616
Shamela0000738-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1849
Shamela0000738-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4148
Shamela0000738-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1199
Shamela0000738-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48         874
Shamela0000738-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         909
Shamela0000738-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5869
Shamela0000738-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1038
Shamela0000738-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3081
Shamela0000738-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         877
Shamela0000738-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1731
Shamela0000738-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2542
Shamela0000738-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2268
Shamela0000738-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1122
Shamela0000738-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7386
Shamela0000738-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4538
Shamela0000738-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2449
Shamela0000738-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3816
Shamela0000738-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2757
Shamela0000738-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        35619
Shamela0000738-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1704
Shamela0000738-ara1_Shamela0036073-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2050
Shamela0000738-ara1_Shamela0036079-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1264
Shamela0000738-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        29571
Shamela0000738-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2004
Shamela0000738-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        14454
Shamela0000738-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         904
Shamela0000738-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        9641
Shamela0000738-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5145
Shamela0000738-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1040
Shamela0000738-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1577
Shamela0000738-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1886
Shamela0000738-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5558
Shamela0000738-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2203
Shamela0000738-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2554
Shamela0000738-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         872
Shamela0000738-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        3850
Shamela0000738-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2985
Shamela0000738-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5261
Shamela0000738-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        12013
Shamela0000738-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         813
Shamela0000738-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3145
Shamela0000738-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        1026
Shamela0000738-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        16428
Shamela0000738-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1481
Shamela0000738-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8415
Shamela0000738-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8586
Shamela0000738-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         827
Shamela0000738-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2226
Shamela0000738-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2169
Shamela0000738-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2503
Shamela0000738-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1233
Shamela0000738-ara1_Shamela0117366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1131
Shamela0000738-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5174
Shamela0000738-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         976
Shamela0000738-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1114
Shamela0000738-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1447
Shamela0000738-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11         828
Shamela0000738-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1135
Shamela0000738-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1532
Shamela0000738-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1900
Shamela0000738-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        3061
Shamela0000738-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4311
Shamela0000738-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1172
Shamela0000738-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1095
Shamela0000738-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         840
Shamela0000738-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4287
Shamela0000738-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         864
Shamela0000738-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1883
Shamela0000738-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        10224
Shamela0000738-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1965
Shamela0000738-ara1_Shia001291-ara1.csv      17-Mar-2020 15:52         900
Shamela0000738-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2336
Shamela0000738-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        6439
Shamela0000738-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3591
Shamela0000738-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03        2113
Shamela0000738-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        47606
Shamela0000738-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4162
Shamela0000738-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29         982
Shamela0000738-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1845
Shamela0000738-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1535
Shamela0000738-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        14974
Shamela0000738-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        2979
Shamela0000738-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1182
Shamela0000738-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3957
Shamela0000738-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         826
Shamela0000738-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2357
Shamela0000738-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1397
Shamela0000738-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        2559
Shamela0000738-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        68788
Shamela0000738-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2182
Shamela0000738-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1193
Shamela0000738-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        4897
Shamela0000738-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1071
Shamela0000738-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1055
Shamela0000738-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3281
Shamela0000738-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8843
Shamela0000738-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2573
Shamela0000738-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1498
Shamela0000738-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1202
Shamela0000738-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4352
Shamela0000738-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        30509
Shamela0000738-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2708
Shamela0000738-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2783
Shamela0000738-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        8004
Shamela0000738-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1324
Shamela0000738-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         871
Shamela0000738-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        9990
Shamela0000738-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3984
Shamela0000738-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1810
Shamela0000738-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26         824
Shamela0000738-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2148
Shamela0000738-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        3248
Shamela0000738-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2324
Shamela0000738-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2349
Shamela0000738-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4037
Shamela0000738-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32         817
Shamela0000738-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        2347
Shamela0000738-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2415
Shamela0000738-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        59870
Shamela0000738-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3853
Shamela0000738-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2954
Shamela0000738-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1033
Shamela0000738-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        13817
Shamela0000738-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3685
Shamela0000738-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1556
Shamela0000738-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3681
Shamela0000738-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        39625
Shamela0000738-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1523
Shamela0000738-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        6253
Shamela0000738-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2131
Shamela0000738-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5689
Shamela0000738-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         921
Shamela0000738-ara1_Shia002937-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         816
Shamela0000738-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        7807
Shamela0000738-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1124
Shamela0000738-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:22        1205
Shamela0000738-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1044
Shamela0000738-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3214
Shamela0000738-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        10101
Shamela0000738-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1361
Shamela0000738-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2329
Shamela0000738-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        2224
Shamela0000738-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1542
Shamela0000738-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        32269
Shamela0000738-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        12454
Shamela0000738-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18       106772
Shamela0000738-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1860
Shamela0000738-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1014
Shamela0000738-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        9952
Shamela0000738-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1146
Shamela0000738-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1033
Shamela0000738-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         914
Shamela0000738-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        1213
Shamela0000738-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        18651
Shamela0000738-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4607
Shamela0000738-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        2265
Shamela0000738-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8143
Shamela0000738-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2574
Shamela0000738-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        21062
Shamela0000738-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        9527
Shamela0000738-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4018
Shamela0000738-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        34532
Shamela0000738-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1513
Shamela0000738-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2796
Shamela0000738-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4428
Shamela0000738-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15501
Shamela0000738-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         894
Shamela0000738-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1801
Shamela0000738-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         870
Shamela0000738-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1972
Shamela0000738-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2333
Shamela0000738-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        14150
Shamela0000738-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3153
Shamela0000738-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2568
Shamela0000738-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2065
Shamela0000738-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9968
Shamela0000738-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1658
Shamela0000738-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        6081
Shamela0000738-ara1_Shia004002-ara1.csv      17-Mar-2020 15:23        1081
Shamela0000738-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1937
Shamela0000738-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4028
Shamela0000738-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1556
Shamela0000738-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1184
Shamela0000738-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        22395
Shamela0000738-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1052
Shamela0000738-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46         964
Shamela0000738-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3749
Shamela0000738-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        80490
Shamela0000738-ara1_Shia004660-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1041
Shamela0000738-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2437