Index of /passim01022020/Shamela0000700-ara1/


../
Shamela0000700-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        7211
Shamela0000700-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        7325
Shamela0000700-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        11651
Shamela0000700-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1666
Shamela0000700-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4540
Shamela0000700-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2868
Shamela0000700-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        4032
Shamela0000700-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2142
Shamela0000700-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        15948
Shamela0000700-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1331
Shamela0000700-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3229
Shamela0000700-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        22861
Shamela0000700-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        12991
Shamela0000700-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        26082
Shamela0000700-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        11994
Shamela0000700-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1956
Shamela0000700-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5306
Shamela0000700-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1960
Shamela0000700-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        4475
Shamela0000700-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1740
Shamela0000700-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        7937
Shamela0000700-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21        1395
Shamela0000700-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5678
Shamela0000700-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1334
Shamela0000700-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1678
Shamela0000700-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        4959
Shamela0000700-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        11807
Shamela0000700-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1088
Shamela0000700-ara1_JK000504-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3063
Shamela0000700-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2172
Shamela0000700-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        4796
Shamela0000700-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2180
Shamela0000700-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1801
Shamela0000700-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5644
Shamela0000700-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3724
Shamela0000700-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        7427
Shamela0000700-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1838
Shamela0000700-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1618
Shamela0000700-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2515
Shamela0000700-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        6377
Shamela0000700-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1101
Shamela0000700-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1417
Shamela0000700-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2539
Shamela0000700-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        14082
Shamela0000700-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1320
Shamela0000700-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2430
Shamela0000700-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        2182
Shamela0000700-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       131077
Shamela0000700-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        40455
Shamela0000700-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1574
Shamela0000700-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        23111
Shamela0000700-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        5301
Shamela0000700-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        17648
Shamela0000700-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        8859
Shamela0000700-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1787
Shamela0000700-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3800
Shamela0000700-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        10129
Shamela0000700-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7738
Shamela0000700-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1754
Shamela0000700-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2527
Shamela0000700-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         993
Shamela0000700-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1784
Shamela0000700-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4812
Shamela0000700-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        17599
Shamela0000700-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        3451
Shamela0000700-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        8230
Shamela0000700-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        30053
Shamela0000700-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:26        2699
Shamela0000700-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29         881
Shamela0000700-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1512
Shamela0000700-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        4183
Shamela0000700-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1239
Shamela0000700-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        30402
Shamela0000700-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1368
Shamela0000700-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        10425
Shamela0000700-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1196
Shamela0000700-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48         964
Shamela0000700-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2265
Shamela0000700-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3900
Shamela0000700-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2123
Shamela0000700-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2204
Shamela0000700-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1012
Shamela0000700-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        3293
Shamela0000700-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        11049
Shamela0000700-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1800
Shamela0000700-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        38830
Shamela0000700-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        7112
Shamela0000700-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2986
Shamela0000700-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2010
Shamela0000700-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        10466
Shamela0000700-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2427
Shamela0000700-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        7381
Shamela0000700-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        3418
Shamela0000700-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1458
Shamela0000700-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2290
Shamela0000700-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        4126
Shamela0000700-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31       101943
Shamela0000700-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        8715
Shamela0000700-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14892
Shamela0000700-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        6529
Shamela0000700-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2868
Shamela0000700-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1647
Shamela0000700-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7464
Shamela0000700-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        22342
Shamela0000700-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1941
Shamela0000700-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4658
Shamela0000700-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4434
Shamela0000700-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        2761
Shamela0000700-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1436
Shamela0000700-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        2469
Shamela0000700-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1273
Shamela0000700-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6918
Shamela0000700-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2027
Shamela0000700-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1796
Shamela0000700-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1000
Shamela0000700-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1089
Shamela0000700-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1754
Shamela0000700-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1577
Shamela0000700-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5000
Shamela0000700-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1083
Shamela0000700-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1248
Shamela0000700-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        25804
Shamela0000700-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1945
Shamela0000700-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        23611
Shamela0000700-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1636
Shamela0000700-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1491
Shamela0000700-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1267
Shamela0000700-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3116
Shamela0000700-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4340
Shamela0000700-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1629
Shamela0000700-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3496
Shamela0000700-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2312
Shamela0000700-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        16333
Shamela0000700-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1335
Shamela0000700-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       111878
Shamela0000700-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        19714
Shamela0000700-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1519
Shamela0000700-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9184
Shamela0000700-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        2066
Shamela0000700-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2136
Shamela0000700-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6879
Shamela0000700-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10280
Shamela0000700-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        65337
Shamela0000700-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2185
Shamela0000700-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        4067
Shamela0000700-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8707
Shamela0000700-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1201
Shamela0000700-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5274
Shamela0000700-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20848
Shamela0000700-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2499
Shamela0000700-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1279
Shamela0000700-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1521
Shamela0000700-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2927
Shamela0000700-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1260
Shamela0000700-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        16876
Shamela0000700-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        59778
Shamela0000700-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        48000
Shamela0000700-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        41521
Shamela0000700-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        50600
Shamela0000700-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        63001
Shamela0000700-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        40269
Shamela0000700-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        22749
Shamela0000700-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        13633
Shamela0000700-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2470
Shamela0000700-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14       134429
Shamela0000700-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10924
Shamela0000700-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        82301
Shamela0000700-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        14517
Shamela0000700-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1103
Shamela0000700-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        50311
Shamela0000700-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12583
Shamela0000700-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        46973
Shamela0000700-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        77448
Shamela0000700-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        18993
Shamela0000700-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1563
Shamela0000700-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2155
Shamela0000700-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7252
Shamela0000700-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1250
Shamela0000700-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14955
Shamela0000700-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4518
Shamela0000700-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        18046
Shamela0000700-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4372
Shamela0000700-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        4759
Shamela0000700-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        56710
Shamela0000700-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6394
Shamela0000700-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        10416
Shamela0000700-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14793
Shamela0000700-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        19319
Shamela0000700-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5637
Shamela0000700-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11829
Shamela0000700-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2206
Shamela0000700-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4458
Shamela0000700-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2923
Shamela0000700-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1358
Shamela0000700-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         945
Shamela0000700-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1683
Shamela0000700-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2411
Shamela0000700-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1225
Shamela0000700-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15614
Shamela0000700-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        20333
Shamela0000700-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        19096
Shamela0000700-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4185
Shamela0000700-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1425
Shamela0000700-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3757
Shamela0000700-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2279
Shamela0000700-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        7122
Shamela0000700-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6924
Shamela0000700-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1468
Shamela0000700-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3382
Shamela0000700-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7321
Shamela0000700-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         862
Shamela0000700-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        2699
Shamela0000700-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03       160120
Shamela0000700-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03       114312
Shamela0000700-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1301
Shamela0000700-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8267
Shamela0000700-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3088
Shamela0000700-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2252
Shamela0000700-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6523
Shamela0000700-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        84260
Shamela0000700-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        81347
Shamela0000700-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2207
Shamela0000700-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1366
Shamela0000700-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4135
Shamela0000700-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6816
Shamela0000700-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        18941
Shamela0000700-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3212
Shamela0000700-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9540
Shamela0000700-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        4604
Shamela0000700-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7364
Shamela0000700-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        14101
Shamela0000700-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1867
Shamela0000700-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1792
Shamela0000700-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4893
Shamela0000700-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5047
Shamela0000700-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4535
Shamela0000700-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1614
Shamela0000700-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03       178982
Shamela0000700-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7490
Shamela0000700-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2495
Shamela0000700-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5291
Shamela0000700-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1348
Shamela0000700-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13941
Shamela0000700-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1777
Shamela0000700-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1070
Shamela0000700-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        2537
Shamela0000700-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1514
Shamela0000700-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1759
Shamela0000700-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1268
Shamela0000700-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7260
Shamela0000700-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1209
Shamela0000700-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         948
Shamela0000700-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11597
Shamela0000700-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4872
Shamela0000700-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         952
Shamela0000700-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         876
Shamela0000700-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1705
Shamela0000700-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1516
Shamela0000700-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2016
Shamela0000700-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1045
Shamela0000700-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1754
Shamela0000700-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        7565
Shamela0000700-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        18966
Shamela0000700-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6257
Shamela0000700-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        24171
Shamela0000700-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3973
Shamela0000700-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        14347
Shamela0000700-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7916
Shamela0000700-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3681
Shamela0000700-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11473
Shamela0000700-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        15020
Shamela0000700-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1327
Shamela0000700-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5219
Shamela0000700-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        17462
Shamela0000700-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10233
Shamela0000700-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1486
Shamela0000700-ara1_Shamela0010017-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         854
Shamela0000700-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:30        4174
Shamela0000700-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        37675
Shamela0000700-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1884
Shamela0000700-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4038
Shamela0000700-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3389
Shamela0000700-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1745
Shamela0000700-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3797
Shamela0000700-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        14716
Shamela0000700-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        27529
Shamela0000700-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1861
Shamela0000700-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11367
Shamela0000700-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        7109
Shamela0000700-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1874
Shamela0000700-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        19819
Shamela0000700-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        12835
Shamela0000700-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2676
Shamela0000700-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        60981
Shamela0000700-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2778
Shamela0000700-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4270
Shamela0000700-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         997
Shamela0000700-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3290
Shamela0000700-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       157311
Shamela0000700-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1362
Shamela0000700-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4886
Shamela0000700-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        47792
Shamela0000700-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1349
Shamela0000700-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8829
Shamela0000700-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:31         978
Shamela0000700-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3993
Shamela0000700-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        22261
Shamela0000700-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        13365
Shamela0000700-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4406
Shamela0000700-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3254
Shamela0000700-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1368
Shamela0000700-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1361
Shamela0000700-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2307
Shamela0000700-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1991
Shamela0000700-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        5604
Shamela0000700-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4034
Shamela0000700-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        2428
Shamela0000700-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4783
Shamela0000700-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1210
Shamela0000700-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2686
Shamela0000700-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        39286
Shamela0000700-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7245
Shamela0000700-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8828
Shamela0000700-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2313
Shamela0000700-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        22847
Shamela0000700-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        26181
Shamela0000700-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        9078
Shamela0000700-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11296
Shamela0000700-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1342
Shamela0000700-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4283
Shamela0000700-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2573
Shamela0000700-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1163
Shamela0000700-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1000
Shamela0000700-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8622
Shamela0000700-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1817
Shamela0000700-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5166
Shamela0000700-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1650
Shamela0000700-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15184
Shamela0000700-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1550
Shamela0000700-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        22119
Shamela0000700-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6871
Shamela0000700-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1302
Shamela0000700-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2058
Shamela0000700-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1330
Shamela0000700-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4420
Shamela0000700-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        6583
Shamela0000700-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        21573
Shamela0000700-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2423
Shamela0000700-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2330
Shamela0000700-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2565
Shamela0000700-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         942
Shamela0000700-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1724
Shamela0000700-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1791
Shamela0000700-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        17238
Shamela0000700-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5119
Shamela0000700-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4072
Shamela0000700-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        5321
Shamela0000700-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2505
Shamela0000700-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        8449
Shamela0000700-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        11327
Shamela0000700-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        15066
Shamela0000700-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4693
Shamela0000700-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4824
Shamela0000700-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3050
Shamela0000700-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1116
Shamela0000700-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1568
Shamela0000700-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2625
Shamela0000700-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1409
Shamela0000700-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8579
Shamela0000700-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4316
Shamela0000700-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5138
Shamela0000700-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        3792
Shamela0000700-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30         926
Shamela0000700-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1525
Shamela0000700-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        31193
Shamela0000700-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2790
Shamela0000700-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1072
Shamela0000700-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2168
Shamela0000700-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1129
Shamela0000700-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        17190
Shamela0000700-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8326
Shamela0000700-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1119
Shamela0000700-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1814
Shamela0000700-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         971
Shamela0000700-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        22308
Shamela0000700-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        51988
Shamela0000700-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3587
Shamela0000700-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1290
Shamela0000700-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3658
Shamela0000700-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2287
Shamela0000700-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4764
Shamela0000700-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1313
Shamela0000700-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        42276
Shamela0000700-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16230
Shamela0000700-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4080
Shamela0000700-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        32840
Shamela0000700-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1790
Shamela0000700-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1088
Shamela0000700-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        18646
Shamela0000700-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1561
Shamela0000700-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5109
Shamela0000700-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2708
Shamela0000700-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         959
Shamela0000700-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2701
Shamela0000700-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4625
Shamela0000700-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2553
Shamela0000700-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        10491
Shamela0000700-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1377
Shamela0000700-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2648
Shamela0000700-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3328
Shamela0000700-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1342
Shamela0000700-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3401
Shamela0000700-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1851
Shamela0000700-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        12497
Shamela0000700-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1416
Shamela0000700-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3589
Shamela0000700-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        3789
Shamela0000700-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4570
Shamela0000700-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2350
Shamela0000700-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        30948
Shamela0000700-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3630
Shamela0000700-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        35679
Shamela0000700-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       385061
Shamela0000700-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        30696
Shamela0000700-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1807
Shamela0000700-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        41464
Shamela0000700-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        6529
Shamela0000700-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2129
Shamela0000700-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        3280
Shamela0000700-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10595
Shamela0000700-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       107563
Shamela0000700-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       128775
Shamela0000700-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1744
Shamela0000700-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2222
Shamela0000700-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1207
Shamela0000700-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6671
Shamela0000700-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1283
Shamela0000700-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4649
Shamela0000700-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1954
Shamela0000700-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        5099
Shamela0000700-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2644
Shamela0000700-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        20364
Shamela0000700-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2977
Shamela0000700-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18560
Shamela0000700-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2427
Shamela0000700-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1718
Shamela0000700-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1564
Shamela0000700-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        20528
Shamela0000700-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2467
Shamela0000700-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2395
Shamela0000700-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        16605
Shamela0000700-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         927
Shamela0000700-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3901
Shamela0000700-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9302
Shamela0000700-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2220
Shamela0000700-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1734
Shamela0000700-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7181
Shamela0000700-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7387
Shamela0000700-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1474
Shamela0000700-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1625
Shamela0000700-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1834
Shamela0000700-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13438
Shamela0000700-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8306
Shamela0000700-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1646
Shamela0000700-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1368
Shamela0000700-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        20442
Shamela0000700-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2068
Shamela0000700-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2285
Shamela0000700-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1133
Shamela0000700-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        18598
Shamela0000700-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5780
Shamela0000700-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2558
Shamela0000700-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1094
Shamela0000700-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7187
Shamela0000700-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1392
Shamela0000700-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5039
Shamela0000700-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7380
Shamela0000700-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2904
Shamela0000700-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1394
Shamela0000700-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2430
Shamela0000700-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1160
Shamela0000700-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1135
Shamela0000700-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1767
Shamela0000700-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         955
Shamela0000700-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3633
Shamela0000700-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3436
Shamela0000700-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1709
Shamela0000700-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1763
Shamela0000700-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2531
Shamela0000700-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1592
Shamela0000700-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        5799
Shamela0000700-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2133
Shamela0000700-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:15        35769
Shamela0000700-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1835
Shamela0000700-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1323
Shamela0000700-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        62904
Shamela0000700-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1033
Shamela0000700-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1024
Shamela0000700-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1169
Shamela0000700-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4581
Shamela0000700-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1434
Shamela0000700-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        24602
Shamela0000700-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1304
Shamela0000700-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1081
Shamela0000700-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1091
Shamela0000700-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1761
Shamela0000700-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7284
Shamela0000700-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1557
Shamela0000700-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1437
Shamela0000700-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1999
Shamela0000700-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2063
Shamela0000700-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       337835
Shamela0000700-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24042
Shamela0000700-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1440
Shamela0000700-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1634
Shamela0000700-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        30020
Shamela0000700-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        20900
Shamela0000700-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        5205
Shamela0000700-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2067
Shamela0000700-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1614
Shamela0000700-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1243
Shamela0000700-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1775
Shamela0000700-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2981
Shamela0000700-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5780
Shamela0000700-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5582
Shamela0000700-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1201
Shamela0000700-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1024
Shamela0000700-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        17403
Shamela0000700-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:14        20392
Shamela0000700-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1632
Shamela0000700-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2988
Shamela0000700-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        22344
Shamela0000700-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        20395
Shamela0000700-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1740
Shamela0000700-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        23788
Shamela0000700-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        41799
Shamela0000700-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1772
Shamela0000700-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1826
Shamela0000700-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1385
Shamela0000700-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        20709
Shamela0000700-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        21075
Shamela0000700-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        16472
Shamela0000700-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        14867
Shamela0000700-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        32000
Shamela0000700-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9142
Shamela0000700-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        43860
Shamela0000700-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1879
Shamela0000700-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1142
Shamela0000700-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3254
Shamela0000700-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10917
Shamela0000700-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        16141
Shamela0000700-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1463
Shamela0000700-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        35247
Shamela0000700-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8112
Shamela0000700-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        17981
Shamela0000700-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8582
Shamela0000700-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3716
Shamela0000700-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4414
Shamela0000700-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2183
Shamela0000700-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1579
Shamela0000700-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        26025
Shamela0000700-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         806
Shamela0000700-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12421
Shamela0000700-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1072
Shamela0000700-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 12:03        15311
Shamela0000700-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        13441
Shamela0000700-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        30151
Shamela0000700-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9704
Shamela0000700-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8788
Shamela0000700-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1352
Shamela0000700-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        16198
Shamela0000700-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1910
Shamela0000700-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8351
Shamela0000700-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        3130
Shamela0000700-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        78698
Shamela0000700-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5003
Shamela0000700-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1917
Shamela0000700-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2180
Shamela0000700-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        20156
Shamela0000700-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        11351
Shamela0000700-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        2467
Shamela0000700-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10816
Shamela0000700-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        7587
Shamela0000700-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1560
Shamela0000700-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        11922
Shamela0000700-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1720
Shamela0000700-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1257
Shamela0000700-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       171331
Shamela0000700-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:25        13529
Shamela0000700-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        26573
Shamela0000700-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1820
Shamela0000700-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        21612
Shamela0000700-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       116038
Shamela0000700-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1891
Shamela0000700-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4714
Shamela0000700-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15705
Shamela0000700-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1239
Shamela0000700-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1046
Shamela0000700-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1771
Shamela0000700-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2778
Shamela0000700-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2069
Shamela0000700-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1506
Shamela0000700-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        5874