Index of /passim01022020/Shamela0000678-ara1/


../
Shamela0000678-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2201
Shamela0000678-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        5734
Shamela0000678-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1391
Shamela0000678-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        1048
Shamela0000678-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1069
Shamela0000678-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2134
Shamela0000678-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1079
Shamela0000678-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1078
Shamela0000678-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1382
Shamela0000678-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26         944
Shamela0000678-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4462
Shamela0000678-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1783
Shamela0000678-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         922
Shamela0000678-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3478
Shamela0000678-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        4843
Shamela0000678-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1785
Shamela0000678-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6333
Shamela0000678-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        1945
Shamela0000678-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2994
Shamela0000678-ara1_JK000700-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:21        1300
Shamela0000678-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1350
Shamela0000678-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3165
Shamela0000678-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1301
Shamela0000678-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2016
Shamela0000678-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4439
Shamela0000678-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:04        7493
Shamela0000678-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1420
Shamela0000678-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       172991
Shamela0000678-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        23522
Shamela0000678-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3451
Shamela0000678-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1143
Shamela0000678-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1677
Shamela0000678-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5635
Shamela0000678-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1120
Shamela0000678-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7507
Shamela0000678-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        11783
Shamela0000678-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        2363
Shamela0000678-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1030
Shamela0000678-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2520
Shamela0000678-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1263
Shamela0000678-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        9990
Shamela0000678-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        9717
Shamela0000678-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4853
Shamela0000678-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2894
Shamela0000678-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1246
Shamela0000678-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        12323
Shamela0000678-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        20725
Shamela0000678-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        9192
Shamela0000678-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1137
Shamela0000678-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        17344
Shamela0000678-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26         995
Shamela0000678-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        69121
Shamela0000678-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2490
Shamela0000678-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2525
Shamela0000678-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1931
Shamela0000678-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22         983
Shamela0000678-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        16170
Shamela0000678-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        8192
Shamela0000678-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2009
Shamela0000678-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        10075
Shamela0000678-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        20360
Shamela0000678-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        3312
Shamela0000678-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        6109
Shamela0000678-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1118
Shamela0000678-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1700
Shamela0000678-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3844
Shamela0000678-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5036
Shamela0000678-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        9600
Shamela0000678-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1309
Shamela0000678-ara1_JK007502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1819
Shamela0000678-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1032
Shamela0000678-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1714
Shamela0000678-ara1_JK007519-ara1.csv       17-Mar-2020 15:37        1227
Shamela0000678-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17         762
Shamela0000678-ara1_JK007533-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1230
Shamela0000678-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1077
Shamela0000678-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1094
Shamela0000678-ara1_JK007545-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3978
Shamela0000678-ara1_JK007546-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1168
Shamela0000678-ara1_JK007553-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1004
Shamela0000678-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1008
Shamela0000678-ara1_JK007561-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2152
Shamela0000678-ara1_JK007582-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03         820
Shamela0000678-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07         805
Shamela0000678-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1889
Shamela0000678-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        5455
Shamela0000678-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        5802
Shamela0000678-ara1_JK007615-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2680
Shamela0000678-ara1_JK007619-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         934
Shamela0000678-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        9226
Shamela0000678-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1814
Shamela0000678-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7163
Shamela0000678-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2046
Shamela0000678-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         955
Shamela0000678-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        2340
Shamela0000678-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4258
Shamela0000678-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        4781
Shamela0000678-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        6174
Shamela0000678-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        30373
Shamela0000678-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        22470
Shamela0000678-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48         925
Shamela0000678-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        14496
Shamela0000678-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        9996
Shamela0000678-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        3387
Shamela0000678-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        5795
Shamela0000678-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2095
Shamela0000678-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2038
Shamela0000678-ara1_JK009402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1025
Shamela0000678-ara1_JK010226-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1060
Shamela0000678-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25         985
Shamela0000678-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        11169
Shamela0000678-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        3295
Shamela0000678-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        15882
Shamela0000678-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1879
Shamela0000678-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        10604
Shamela0000678-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        64345
Shamela0000678-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2198
Shamela0000678-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        3215
Shamela0000678-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1287
Shamela0000678-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1462
Shamela0000678-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        7050
Shamela0000678-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1783
Shamela0000678-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3517
Shamela0000678-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7031
Shamela0000678-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4341
Shamela0000678-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1572
Shamela0000678-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        6251
Shamela0000678-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2851
Shamela0000678-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1801
Shamela0000678-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5136
Shamela0000678-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2657
Shamela0000678-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        7807
Shamela0000678-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        5224
Shamela0000678-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1898
Shamela0000678-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2938
Shamela0000678-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2578
Shamela0000678-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3184
Shamela0000678-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1791
Shamela0000678-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4022
Shamela0000678-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1195
Shamela0000678-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        2657
Shamela0000678-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1005
Shamela0000678-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        2281
Shamela0000678-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3006
Shamela0000678-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        1119
Shamela0000678-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2300
Shamela0000678-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4353
Shamela0000678-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4261
Shamela0000678-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1131
Shamela0000678-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2758
Shamela0000678-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1600
Shamela0000678-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:35        62879
Shamela0000678-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6800
Shamela0000678-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2883
Shamela0000678-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1616
Shamela0000678-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1214
Shamela0000678-ara1_Shamela0000295-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        2896
Shamela0000678-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5314
Shamela0000678-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2502
Shamela0000678-ara1_Shamela0000492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         794
Shamela0000678-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        3745
Shamela0000678-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17597
Shamela0000678-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3816
Shamela0000678-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         934
Shamela0000678-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        2149
Shamela0000678-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17943
Shamela0000678-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2098
Shamela0000678-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02         994
Shamela0000678-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12477
Shamela0000678-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1749
Shamela0000678-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1150
Shamela0000678-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1256
Shamela0000678-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         923
Shamela0000678-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7281
Shamela0000678-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2141
Shamela0000678-ara1_Shamela0000920-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1368
Shamela0000678-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        75810
Shamela0000678-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2739
Shamela0000678-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4440
Shamela0000678-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1223
Shamela0000678-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3292
Shamela0000678-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        4438
Shamela0000678-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        8693
Shamela0000678-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14712
Shamela0000678-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        20564
Shamela0000678-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1606
Shamela0000678-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2774
Shamela0000678-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12718
Shamela0000678-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2168
Shamela0000678-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        15228
Shamela0000678-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1108
Shamela0000678-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        3586
Shamela0000678-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        2141
Shamela0000678-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        15493
Shamela0000678-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5738
Shamela0000678-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7995
Shamela0000678-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1205
Shamela0000678-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1104
Shamela0000678-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2116
Shamela0000678-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3206
Shamela0000678-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1000
Shamela0000678-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2848
Shamela0000678-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3192
Shamela0000678-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14       120873
Shamela0000678-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        25324
Shamela0000678-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        29606
Shamela0000678-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        21082
Shamela0000678-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        8726
Shamela0000678-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2982
Shamela0000678-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5056
Shamela0000678-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1608
Shamela0000678-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        27063
Shamela0000678-ara1_Shamela0005376-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1704
Shamela0000678-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5702
Shamela0000678-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4989
Shamela0000678-ara1_Shamela0005429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2489
Shamela0000678-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11105
Shamela0000678-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2359
Shamela0000678-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1624
Shamela0000678-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         940
Shamela0000678-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        15131
Shamela0000678-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1002
Shamela0000678-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        1770
Shamela0000678-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:20         855
Shamela0000678-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        6964
Shamela0000678-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2527
Shamela0000678-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1752
Shamela0000678-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2427
Shamela0000678-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1883
Shamela0000678-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2600
Shamela0000678-ara1_Shamela0006616-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         842
Shamela0000678-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        5356
Shamela0000678-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1090
Shamela0000678-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        2370
Shamela0000678-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        18643
Shamela0000678-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1831
Shamela0000678-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1893
Shamela0000678-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        9012
Shamela0000678-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2734
Shamela0000678-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:42        3147
Shamela0000678-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        5427
Shamela0000678-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:25        5428
Shamela0000678-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1272
Shamela0000678-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        5567
Shamela0000678-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4109
Shamela0000678-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1782
Shamela0000678-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1844
Shamela0000678-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5148
Shamela0000678-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4046
Shamela0000678-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1885
Shamela0000678-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3541
Shamela0000678-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1039
Shamela0000678-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1356
Shamela0000678-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1227
Shamela0000678-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        9722
Shamela0000678-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1100
Shamela0000678-ara1_Shamela0008173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6790
Shamela0000678-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4089
Shamela0000678-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1027
Shamela0000678-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2081
Shamela0000678-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1173
Shamela0000678-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1087
Shamela0000678-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1854
Shamela0000678-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1257
Shamela0000678-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        5801
Shamela0000678-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1527
Shamela0000678-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1307
Shamela0000678-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        20570
Shamela0000678-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         830
Shamela0000678-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         986
Shamela0000678-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        99885
Shamela0000678-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6941
Shamela0000678-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        3894
Shamela0000678-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4120
Shamela0000678-ara1_Shamela0009221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        6129
Shamela0000678-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1287
Shamela0000678-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1392
Shamela0000678-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2175
Shamela0000678-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1131
Shamela0000678-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1561
Shamela0000678-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1128
Shamela0000678-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        14424
Shamela0000678-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2865
Shamela0000678-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        1843
Shamela0000678-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1485
Shamela0000678-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1763
Shamela0000678-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1331
Shamela0000678-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1232
Shamela0000678-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2183
Shamela0000678-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1154
Shamela0000678-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        17640
Shamela0000678-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2918
Shamela0000678-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1307
Shamela0000678-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        22515
Shamela0000678-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14       167032
Shamela0000678-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1116
Shamela0000678-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3709
Shamela0000678-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2381
Shamela0000678-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         916
Shamela0000678-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1505
Shamela0000678-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4912
Shamela0000678-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2982
Shamela0000678-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1921
Shamela0000678-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        9016
Shamela0000678-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1739
Shamela0000678-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1361
Shamela0000678-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3849
Shamela0000678-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         907
Shamela0000678-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1232
Shamela0000678-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1361
Shamela0000678-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        3866
Shamela0000678-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         956
Shamela0000678-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1169
Shamela0000678-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2751
Shamela0000678-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        87649
Shamela0000678-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2732
Shamela0000678-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:40        1616
Shamela0000678-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1076
Shamela0000678-ara1_Shamela0010545-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1009
Shamela0000678-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3557
Shamela0000678-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1359
Shamela0000678-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2287
Shamela0000678-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        8716
Shamela0000678-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        67644
Shamela0000678-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2316
Shamela0000678-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3367
Shamela0000678-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12381
Shamela0000678-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        24328
Shamela0000678-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        17977
Shamela0000678-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        11200
Shamela0000678-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4873
Shamela0000678-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4052
Shamela0000678-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1263
Shamela0000678-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        20940
Shamela0000678-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        2088
Shamela0000678-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        7724
Shamela0000678-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1335
Shamela0000678-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1037
Shamela0000678-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1974
Shamela0000678-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3056
Shamela0000678-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        5228
Shamela0000678-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         830
Shamela0000678-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        5813
Shamela0000678-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3620
Shamela0000678-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1393
Shamela0000678-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1004
Shamela0000678-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        21504
Shamela0000678-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        16907
Shamela0000678-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1680
Shamela0000678-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2055
Shamela0000678-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1611
Shamela0000678-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         920
Shamela0000678-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         844
Shamela0000678-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        2555
Shamela0000678-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1421
Shamela0000678-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1869
Shamela0000678-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2088
Shamela0000678-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        10402
Shamela0000678-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3685
Shamela0000678-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1093
Shamela0000678-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        18074
Shamela0000678-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3690
Shamela0000678-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        55549
Shamela0000678-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3645
Shamela0000678-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:35        3464
Shamela0000678-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1113
Shamela0000678-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1278
Shamela0000678-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        13823
Shamela0000678-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        5278
Shamela0000678-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        11618
Shamela0000678-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1295
Shamela0000678-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1401
Shamela0000678-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1326
Shamela0000678-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5331
Shamela0000678-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1920
Shamela0000678-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2968
Shamela0000678-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1133
Shamela0000678-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3270
Shamela0000678-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3837
Shamela0000678-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1487
Shamela0000678-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5345
Shamela0000678-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4518
Shamela0000678-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1586
Shamela0000678-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1320
Shamela0000678-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3222
Shamela0000678-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9742
Shamela0000678-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        14075
Shamela0000678-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3418
Shamela0000678-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1074
Shamela0000678-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1087
Shamela0000678-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1109
Shamela0000678-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2008
Shamela0000678-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1205
Shamela0000678-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4000
Shamela0000678-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1263
Shamela0000678-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2447
Shamela0000678-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1531
Shamela0000678-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2282
Shamela0000678-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2016
Shamela0000678-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2461
Shamela0000678-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2257
Shamela0000678-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1192
Shamela0000678-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2257
Shamela0000678-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2145
Shamela0000678-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5319
Shamela0000678-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3647
Shamela0000678-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1334
Shamela0000678-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1536
Shamela0000678-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3433
Shamela0000678-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1285
Shamela0000678-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1911
Shamela0000678-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1052
Shamela0000678-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1200
Shamela0000678-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        5659
Shamela0000678-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1046
Shamela0000678-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5589
Shamela0000678-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3526
Shamela0000678-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         983
Shamela0000678-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2017
Shamela0000678-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2023
Shamela0000678-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4282
Shamela0000678-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2022
Shamela0000678-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3003
Shamela0000678-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1956
Shamela0000678-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1128
Shamela0000678-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1056
Shamela0000678-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2156
Shamela0000678-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1641
Shamela0000678-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2914
Shamela0000678-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3054
Shamela0000678-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1549
Shamela0000678-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1518
Shamela0000678-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        11996
Shamela0000678-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        71931
Shamela0000678-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        14575
Shamela0000678-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        10555
Shamela0000678-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        2864
Shamela0000678-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        35455
Shamela0000678-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        27801
Shamela0000678-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1862
Shamela0000678-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3682
Shamela0000678-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2325
Shamela0000678-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4752
Shamela0000678-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        3025
Shamela0000678-ara1_Shamela0026183-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1798
Shamela0000678-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9460
Shamela0000678-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         982
Shamela0000678-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:43        19147
Shamela0000678-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6800
Shamela0000678-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         913
Shamela0000678-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4030
Shamela0000678-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         794
Shamela0000678-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         990
Shamela0000678-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9990
Shamela0000678-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        10726
Shamela0000678-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2562
Shamela0000678-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1000
Shamela0000678-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3596
Shamela0000678-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1079
Shamela0000678-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        33301
Shamela0000678-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6278
Shamela0000678-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1832
Shamela0000678-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1425
Shamela0000678-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1158
Shamela0000678-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2162
Shamela0000678-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        10457
Shamela0000678-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1069
Shamela0000678-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1088
Shamela0000678-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6093
Shamela0000678-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        1645
Shamela0000678-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2734
Shamela0000678-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        4617
Shamela0000678-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1889
Shamela0000678-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        6832
Shamela0000678-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1013
Shamela0000678-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1888
Shamela0000678-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2042
Shamela0000678-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2337
Shamela0000678-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1511
Shamela0000678-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1164
Shamela0000678-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1070
Shamela0000678-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2395
Shamela0000678-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1322
Shamela0000678-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2546
Shamela0000678-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        28178
Shamela0000678-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1227
Shamela0000678-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1258
Shamela0000678-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2893
Shamela0000678-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4255
Shamela0000678-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        6618
Shamela0000678-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         845
Shamela0000678-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         935
Shamela0000678-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        6853
Shamela0000678-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1233
Shamela0000678-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4455
Shamela0000678-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1236
Shamela0000678-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2238
Shamela0000678-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1161
Shamela0000678-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2055
Shamela0000678-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1240
Shamela0000678-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2352
Shamela0000678-ara1_Shamela0096966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5086
Shamela0000678-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1123
Shamela0000678-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1124
Shamela0000678-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2392
Shamela0000678-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1040
Shamela0000678-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        12573
Shamela0000678-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2240
Shamela0000678-ara1_Shia001154-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2285
Shamela0000678-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        13978
Shamela0000678-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3573
Shamela0000678-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1040
Shamela0000678-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        18841
Shamela0000678-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        12809
Shamela0000678-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1134
Shamela0000678-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        87656
Shamela0000678-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1884
Shamela0000678-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        4418
Shamela0000678-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3288
Shamela0000678-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2239
Shamela0000678-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11         927
Shamela0000678-ara1_Shia001360-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        5108
Shamela0000678-ara1_Shia001361-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5851
Shamela0000678-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3258
Shamela0000678-ara1_Shia001380-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1167
Shamela0000678-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        3096
Shamela0000678-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2582
Shamela0000678-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5719
Shamela0000678-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        27785
Shamela0000678-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        35561
Shamela0000678-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1532
Shamela0000678-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3265
Shamela0000678-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53         931
Shamela0000678-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1363
Shamela0000678-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1919
Shamela0000678-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2485
Shamela0000678-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3193
Shamela0000678-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1344
Shamela0000678-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2329
Shamela0000678-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2408
Shamela0000678-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        1171
Shamela0000678-ara1_Shia002115-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1721
Shamela0000678-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1548
Shamela0000678-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        3419
Shamela0000678-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2286
Shamela0000678-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         915
Shamela0000678-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1372
Shamela0000678-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1029
Shamela0000678-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        33843
Shamela0000678-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2652
Shamela0000678-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2068
Shamela0000678-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2120
Shamela0000678-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1221
Shamela0000678-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        11682
Shamela0000678-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1478
Shamela0000678-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1107
Shamela0000678-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2402
Shamela0000678-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1072
Shamela0000678-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2946
Shamela0000678-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5192
Shamela0000678-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8823
Shamela0000678-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        14447
Shamela0000678-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3598
Shamela0000678-ara1_Shia002931-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:13        1353
Shamela0000678-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         923
Shamela0000678-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         970
Shamela0000678-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1425
Shamela0000678-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1341
Shamela0000678-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1006
Shamela0000678-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2550
Shamela0000678-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:04        10612
Shamela0000678-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2084
Shamela0000678-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2667
Shamela0000678-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1582
Shamela0000678-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1184
Shamela0000678-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1354
Shamela0000678-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3044
Shamela0000678-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1029
Shamela0000678-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1034
Shamela0000678-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4166
Shamela0000678-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        5166
Shamela0000678-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3346
Shamela0000678-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        47750
Shamela0000678-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2846
Shamela0000678-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        26604
Shamela0000678-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        13515
Shamela0000678-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        3044
Shamela0000678-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1126
Shamela0000678-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:03        12130
Shamela0000678-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1140
Shamela0000678-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6500
Shamela0000678-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        5969
Shamela0000678-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2933
Shamela0000678-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2351
Shamela0000678-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1419
Shamela0000678-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3772
Shamela0000678-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5015
Shamela0000678-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        21405
Shamela0000678-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3834
Shamela0000678-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1739
Shamela0000678-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1496
Shamela0000678-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        11414
Shamela0000678-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1397
Shamela0000678-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9131
Shamela0000678-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1121
Shamela0000678-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        4852
Shamela0000678-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1187
Shamela0000678-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3825
Shamela0000678-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        4086
Shamela0000678-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        5179
Shamela0000678-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        39324
Shamela0000678-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       114762
Shamela0000678-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2258
Shamela0000678-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1044
Shamela0000678-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        44876