Index of /passim01022020/Shamela0000671-ara1/


../
Shamela0000671-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        3395
Shamela0000671-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        4561
Shamela0000671-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        6380
Shamela0000671-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2497
Shamela0000671-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3237
Shamela0000671-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        6035
Shamela0000671-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2292
Shamela0000671-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1121
Shamela0000671-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        2472
Shamela0000671-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:03        1835
Shamela0000671-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        32950
Shamela0000671-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2404
Shamela0000671-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3720
Shamela0000671-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        7121
Shamela0000671-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6461
Shamela0000671-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:20        10515
Shamela0000671-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       131072
Shamela0000671-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        14916
Shamela0000671-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        18016
Shamela0000671-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1341
Shamela0000671-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1768
Shamela0000671-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1554
Shamela0000671-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1574
Shamela0000671-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4745
Shamela0000671-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        4594
Shamela0000671-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2126
Shamela0000671-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4244
Shamela0000671-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2286
Shamela0000671-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        9453
Shamela0000671-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        7863
Shamela0000671-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11136
Shamela0000671-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         963
Shamela0000671-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        8716
Shamela0000671-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3325
Shamela0000671-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1171
Shamela0000671-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        6495
Shamela0000671-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2168
Shamela0000671-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        9401
Shamela0000671-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3698
Shamela0000671-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        10076
Shamela0000671-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4524
Shamela0000671-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2479
Shamela0000671-ara1_JK007510-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         958
Shamela0000671-ara1_JK007523-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        3243
Shamela0000671-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2285
Shamela0000671-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30        2059
Shamela0000671-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1889
Shamela0000671-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1952
Shamela0000671-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2681
Shamela0000671-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6716
Shamela0000671-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        34324
Shamela0000671-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1814
Shamela0000671-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         827
Shamela0000671-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3944
Shamela0000671-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39         839
Shamela0000671-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        7047
Shamela0000671-ara1_JK010487-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1225
Shamela0000671-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        6143
Shamela0000671-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2112
Shamela0000671-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1194
Shamela0000671-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        8637
Shamela0000671-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1384
Shamela0000671-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1053
Shamela0000671-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2195
Shamela0000671-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        11498
Shamela0000671-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1202
Shamela0000671-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1402
Shamela0000671-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3187
Shamela0000671-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        4347
Shamela0000671-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1084
Shamela0000671-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        7663
Shamela0000671-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        3338
Shamela0000671-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2803
Shamela0000671-ara1_JK010780-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1256
Shamela0000671-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3479
Shamela0000671-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1260
Shamela0000671-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1357
Shamela0000671-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3609
Shamela0000671-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:31        35263
Shamela0000671-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1870
Shamela0000671-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5937
Shamela0000671-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29         975
Shamela0000671-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3287
Shamela0000671-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1053
Shamela0000671-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13059
Shamela0000671-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1642
Shamela0000671-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2820
Shamela0000671-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        5632
Shamela0000671-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1828
Shamela0000671-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1413
Shamela0000671-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5122
Shamela0000671-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        3249
Shamela0000671-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1109
Shamela0000671-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        5272
Shamela0000671-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2743
Shamela0000671-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2642
Shamela0000671-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2713
Shamela0000671-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2144
Shamela0000671-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3054
Shamela0000671-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        9619
Shamela0000671-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         791
Shamela0000671-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2089
Shamela0000671-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2166
Shamela0000671-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        12902
Shamela0000671-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1181
Shamela0000671-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2321
Shamela0000671-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1467
Shamela0000671-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1202
Shamela0000671-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        84663
Shamela0000671-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        1256
Shamela0000671-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        5025
Shamela0000671-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        26185
Shamela0000671-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7450
Shamela0000671-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        3882
Shamela0000671-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6509
Shamela0000671-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         842
Shamela0000671-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        7382
Shamela0000671-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8031
Shamela0000671-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        1367
Shamela0000671-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        1029
Shamela0000671-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:14        2197
Shamela0000671-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1811
Shamela0000671-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3861
Shamela0000671-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1908
Shamela0000671-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3967
Shamela0000671-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5541
Shamela0000671-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         899
Shamela0000671-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        30802
Shamela0000671-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:26        1059
Shamela0000671-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1759
Shamela0000671-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3284
Shamela0000671-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        14023
Shamela0000671-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5945
Shamela0000671-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2354
Shamela0000671-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2630
Shamela0000671-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1829
Shamela0000671-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1011
Shamela0000671-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1148
Shamela0000671-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9530
Shamela0000671-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2184
Shamela0000671-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        19815
Shamela0000671-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1368
Shamela0000671-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2854
Shamela0000671-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3971
Shamela0000671-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3055
Shamela0000671-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6891
Shamela0000671-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6489
Shamela0000671-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12485
Shamela0000671-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1009
Shamela0000671-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        12717
Shamela0000671-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        12494
Shamela0000671-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2179
Shamela0000671-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1755
Shamela0000671-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2092
Shamela0000671-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8751
Shamela0000671-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2025
Shamela0000671-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1272
Shamela0000671-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        12371
Shamela0000671-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3443
Shamela0000671-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2069
Shamela0000671-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13886
Shamela0000671-ara1_Shamela0010506-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:03        1064
Shamela0000671-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        3447
Shamela0000671-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7700
Shamela0000671-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        10655
Shamela0000671-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3619
Shamela0000671-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        50207
Shamela0000671-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3453
Shamela0000671-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2568
Shamela0000671-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4363
Shamela0000671-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        17048
Shamela0000671-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1104
Shamela0000671-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        3072
Shamela0000671-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2455
Shamela0000671-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         919
Shamela0000671-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1387
Shamela0000671-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1081
Shamela0000671-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1268
Shamela0000671-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2926
Shamela0000671-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2889
Shamela0000671-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1296
Shamela0000671-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5748
Shamela0000671-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4166
Shamela0000671-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3455
Shamela0000671-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1894
Shamela0000671-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        4746
Shamela0000671-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        2596
Shamela0000671-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19         984
Shamela0000671-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1804
Shamela0000671-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2660
Shamela0000671-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        5759
Shamela0000671-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        11526
Shamela0000671-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3191
Shamela0000671-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        8510
Shamela0000671-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        8103
Shamela0000671-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4623
Shamela0000671-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        34230
Shamela0000671-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1359
Shamela0000671-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1696
Shamela0000671-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3287
Shamela0000671-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4023
Shamela0000671-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        12343
Shamela0000671-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2086
Shamela0000671-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3470
Shamela0000671-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3752
Shamela0000671-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        38348
Shamela0000671-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        51668
Shamela0000671-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1980
Shamela0000671-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1063
Shamela0000671-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         996
Shamela0000671-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1973
Shamela0000671-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1381
Shamela0000671-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3301
Shamela0000671-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1080
Shamela0000671-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2534
Shamela0000671-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2465
Shamela0000671-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5353
Shamela0000671-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        10859
Shamela0000671-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        4080
Shamela0000671-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1925
Shamela0000671-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        5631
Shamela0000671-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        36414
Shamela0000671-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        4653
Shamela0000671-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        2862
Shamela0000671-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2595
Shamela0000671-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1520
Shamela0000671-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        2028
Shamela0000671-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1280
Shamela0000671-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1527
Shamela0000671-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3611
Shamela0000671-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4339
Shamela0000671-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        7839
Shamela0000671-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3976
Shamela0000671-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        12458
Shamela0000671-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1381
Shamela0000671-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1185
Shamela0000671-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1201
Shamela0000671-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2139
Shamela0000671-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4046
Shamela0000671-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1136
Shamela0000671-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5376
Shamela0000671-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        4396
Shamela0000671-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1617
Shamela0000671-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1688
Shamela0000671-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4542
Shamela0000671-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1089
Shamela0000671-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        2289
Shamela0000671-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1279
Shamela0000671-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4484
Shamela0000671-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2528
Shamela0000671-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3991
Shamela0000671-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        13403
Shamela0000671-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4428
Shamela0000671-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2173
Shamela0000671-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3267
Shamela0000671-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1810
Shamela0000671-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2184
Shamela0000671-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3552
Shamela0000671-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5359
Shamela0000671-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        38572
Shamela0000671-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4487
Shamela0000671-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        4785
Shamela0000671-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4570
Shamela0000671-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4792
Shamela0000671-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        4273
Shamela0000671-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1273
Shamela0000671-ara1_Shia001302-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        5388
Shamela0000671-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        30494
Shamela0000671-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        27798
Shamela0000671-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        17223
Shamela0000671-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2297
Shamela0000671-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4785
Shamela0000671-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        2571
Shamela0000671-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1928
Shamela0000671-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1579
Shamela0000671-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        83127
Shamela0000671-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2530
Shamela0000671-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2809
Shamela0000671-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3282
Shamela0000671-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        9624
Shamela0000671-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4877
Shamela0000671-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1343
Shamela0000671-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1796
Shamela0000671-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        20923
Shamela0000671-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5112
Shamela0000671-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2375
Shamela0000671-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        10068
Shamela0000671-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        8133
Shamela0000671-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4154
Shamela0000671-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3031
Shamela0000671-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5188
Shamela0000671-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:26        2102
Shamela0000671-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3705
Shamela0000671-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:35        1004
Shamela0000671-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        5538
Shamela0000671-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        8114
Shamela0000671-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:31        16391
Shamela0000671-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        17402
Shamela0000671-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1188
Shamela0000671-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6469
Shamela0000671-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        7447
Shamela0000671-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2569
Shamela0000671-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        7249
Shamela0000671-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        11558
Shamela0000671-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1039
Shamela0000671-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2073
Shamela0000671-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2048
Shamela0000671-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1295
Shamela0000671-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2854
Shamela0000671-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9825
Shamela0000671-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        13288
Shamela0000671-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1497
Shamela0000671-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10683
Shamela0000671-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2498
Shamela0000671-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3008
Shamela0000671-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2371
Shamela0000671-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3517
Shamela0000671-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4621
Shamela0000671-ara1_Shia003995-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6991
Shamela0000671-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        9429
Shamela0000671-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        4657
Shamela0000671-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1519
Shamela0000671-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2195
Shamela0000671-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        61867
Shamela0000671-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        33229