Index of /passim01022020/Shamela0000552-ara1/


../
Shamela0000552-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         976
Shamela0000552-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        6028
Shamela0000552-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1323
Shamela0000552-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         954
Shamela0000552-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        5932
Shamela0000552-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3478
Shamela0000552-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        6206
Shamela0000552-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4987
Shamela0000552-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2527
Shamela0000552-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1986
Shamela0000552-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:15        4392
Shamela0000552-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10103
Shamela0000552-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3660
Shamela0000552-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        13529
Shamela0000552-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        2376
Shamela0000552-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        17814
Shamela0000552-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2828
Shamela0000552-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2852
Shamela0000552-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1375
Shamela0000552-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        59361
Shamela0000552-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        2291
Shamela0000552-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2040
Shamela0000552-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11       315910
Shamela0000552-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       245784
Shamela0000552-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2103
Shamela0000552-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        25850
Shamela0000552-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        24105
Shamela0000552-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        11965
Shamela0000552-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        19049
Shamela0000552-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        11206
Shamela0000552-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1702
Shamela0000552-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        31298
Shamela0000552-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        34708
Shamela0000552-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1250
Shamela0000552-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5361
Shamela0000552-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2187
Shamela0000552-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2689
Shamela0000552-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2914
Shamela0000552-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2155
Shamela0000552-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1678
Shamela0000552-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28         871
Shamela0000552-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1400
Shamela0000552-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2443
Shamela0000552-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1550
Shamela0000552-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        17713
Shamela0000552-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1255
Shamela0000552-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1310
Shamela0000552-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1201
Shamela0000552-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3946
Shamela0000552-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2230
Shamela0000552-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4425
Shamela0000552-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        6988
Shamela0000552-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54         816
Shamela0000552-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3608
Shamela0000552-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        5963
Shamela0000552-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2820
Shamela0000552-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        13413
Shamela0000552-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1967
Shamela0000552-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6811
Shamela0000552-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2852
Shamela0000552-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1236
Shamela0000552-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1570
Shamela0000552-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1343
Shamela0000552-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2929
Shamela0000552-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        93847
Shamela0000552-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        5007
Shamela0000552-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1628
Shamela0000552-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1977
Shamela0000552-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1067
Shamela0000552-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2451
Shamela0000552-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1129
Shamela0000552-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12452
Shamela0000552-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4146
Shamela0000552-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2095
Shamela0000552-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        3719
Shamela0000552-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1340
Shamela0000552-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5824
Shamela0000552-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        20295
Shamela0000552-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5858
Shamela0000552-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4398
Shamela0000552-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2939
Shamela0000552-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        11652
Shamela0000552-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        28961
Shamela0000552-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8625
Shamela0000552-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        6884
Shamela0000552-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7855
Shamela0000552-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4769
Shamela0000552-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        3717
Shamela0000552-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1633
Shamela0000552-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       170251
Shamela0000552-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1888
Shamela0000552-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        22935
Shamela0000552-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        14705
Shamela0000552-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        99152
Shamela0000552-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        31128
Shamela0000552-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2795
Shamela0000552-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1157
Shamela0000552-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        28014
Shamela0000552-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        13688
Shamela0000552-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1251
Shamela0000552-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3118
Shamela0000552-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2035
Shamela0000552-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2550
Shamela0000552-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2244
Shamela0000552-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3363
Shamela0000552-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1163
Shamela0000552-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2765
Shamela0000552-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2285
Shamela0000552-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1271
Shamela0000552-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7695
Shamela0000552-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       195707
Shamela0000552-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1434
Shamela0000552-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        13775
Shamela0000552-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1227
Shamela0000552-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1125
Shamela0000552-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        10516
Shamela0000552-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10078
Shamela0000552-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        20721
Shamela0000552-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2039
Shamela0000552-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4315
Shamela0000552-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6674
Shamela0000552-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5051
Shamela0000552-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6560
Shamela0000552-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        17324
Shamela0000552-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2167
Shamela0000552-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2482
Shamela0000552-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2598
Shamela0000552-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        77509
Shamela0000552-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3473
Shamela0000552-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2881
Shamela0000552-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2156
Shamela0000552-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1524
Shamela0000552-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3596
Shamela0000552-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        10020
Shamela0000552-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         850
Shamela0000552-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3204
Shamela0000552-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11279
Shamela0000552-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2195
Shamela0000552-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2912
Shamela0000552-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1843
Shamela0000552-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1412
Shamela0000552-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1001
Shamela0000552-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        43432
Shamela0000552-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1317
Shamela0000552-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        33977
Shamela0000552-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2986
Shamela0000552-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3166
Shamela0000552-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       392148
Shamela0000552-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        46381
Shamela0000552-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1863
Shamela0000552-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        24452
Shamela0000552-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        7822
Shamela0000552-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        15884
Shamela0000552-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3180
Shamela0000552-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        12852
Shamela0000552-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        13045
Shamela0000552-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3805
Shamela0000552-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4690
Shamela0000552-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2898
Shamela0000552-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       247193
Shamela0000552-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1390
Shamela0000552-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3712
Shamela0000552-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        10945
Shamela0000552-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1739
Shamela0000552-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10000
Shamela0000552-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         918
Shamela0000552-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3698
Shamela0000552-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        2981
Shamela0000552-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1489
Shamela0000552-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2158
Shamela0000552-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        11810
Shamela0000552-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4142
Shamela0000552-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3153
Shamela0000552-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1267
Shamela0000552-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2255
Shamela0000552-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2150
Shamela0000552-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        60413
Shamela0000552-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2587
Shamela0000552-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1215
Shamela0000552-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         825
Shamela0000552-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3913
Shamela0000552-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1137
Shamela0000552-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4858
Shamela0000552-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10114
Shamela0000552-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7510
Shamela0000552-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        27423
Shamela0000552-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8279
Shamela0000552-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        17883
Shamela0000552-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4799
Shamela0000552-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3698
Shamela0000552-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3135
Shamela0000552-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        38210
Shamela0000552-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2106
Shamela0000552-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        65373
Shamela0000552-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        73796
Shamela0000552-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1305
Shamela0000552-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4273
Shamela0000552-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        62764
Shamela0000552-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2401
Shamela0000552-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        9303
Shamela0000552-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2744
Shamela0000552-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        21104
Shamela0000552-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        24642
Shamela0000552-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3658
Shamela0000552-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1380
Shamela0000552-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        31195
Shamela0000552-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29         992
Shamela0000552-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2259
Shamela0000552-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2177
Shamela0000552-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         992
Shamela0000552-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1572
Shamela0000552-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2192
Shamela0000552-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        8992
Shamela0000552-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2180
Shamela0000552-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        6281
Shamela0000552-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3474
Shamela0000552-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1815
Shamela0000552-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1558
Shamela0000552-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3413
Shamela0000552-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1279
Shamela0000552-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        19980
Shamela0000552-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3356
Shamela0000552-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1265
Shamela0000552-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8866
Shamela0000552-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4816
Shamela0000552-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4778
Shamela0000552-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4905
Shamela0000552-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2996
Shamela0000552-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2770
Shamela0000552-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5996
Shamela0000552-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4453
Shamela0000552-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5843
Shamela0000552-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9754
Shamela0000552-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3298
Shamela0000552-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        8348
Shamela0000552-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2057
Shamela0000552-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5613
Shamela0000552-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1987
Shamela0000552-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3898
Shamela0000552-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1518
Shamela0000552-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        15547
Shamela0000552-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3345
Shamela0000552-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2855
Shamela0000552-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1562
Shamela0000552-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4494
Shamela0000552-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        4222
Shamela0000552-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6293
Shamela0000552-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        10351
Shamela0000552-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31       127716
Shamela0000552-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37         919
Shamela0000552-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        11810
Shamela0000552-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        27811
Shamela0000552-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2872
Shamela0000552-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        12563
Shamela0000552-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2261
Shamela0000552-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        23417
Shamela0000552-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        23019
Shamela0000552-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2297
Shamela0000552-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        23858
Shamela0000552-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6892
Shamela0000552-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5012
Shamela0000552-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1362
Shamela0000552-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1628
Shamela0000552-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1785
Shamela0000552-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2484
Shamela0000552-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7163
Shamela0000552-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1127
Shamela0000552-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1333
Shamela0000552-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2434
Shamela0000552-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1400
Shamela0000552-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5126
Shamela0000552-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        46779
Shamela0000552-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1959
Shamela0000552-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4051
Shamela0000552-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2163
Shamela0000552-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10376
Shamela0000552-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        5194
Shamela0000552-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11234
Shamela0000552-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6403
Shamela0000552-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3615
Shamela0000552-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1744
Shamela0000552-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4361
Shamela0000552-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1150
Shamela0000552-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         849
Shamela0000552-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5051
Shamela0000552-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3890
Shamela0000552-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1483
Shamela0000552-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        10419
Shamela0000552-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2999
Shamela0000552-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1702
Shamela0000552-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4281
Shamela0000552-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10639
Shamela0000552-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1220
Shamela0000552-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6568
Shamela0000552-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1953
Shamela0000552-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        4138
Shamela0000552-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4972
Shamela0000552-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2677
Shamela0000552-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2571
Shamela0000552-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1848
Shamela0000552-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1547
Shamela0000552-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        8518
Shamela0000552-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1697
Shamela0000552-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1755
Shamela0000552-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        46614
Shamela0000552-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1793
Shamela0000552-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        9659
Shamela0000552-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2878
Shamela0000552-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        52936
Shamela0000552-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10141
Shamela0000552-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        25844
Shamela0000552-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3218
Shamela0000552-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        5645
Shamela0000552-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4723
Shamela0000552-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        10921
Shamela0000552-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35       127875
Shamela0000552-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56         985
Shamela0000552-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1535
Shamela0000552-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1303
Shamela0000552-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        8723
Shamela0000552-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3176
Shamela0000552-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        3027
Shamela0000552-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1500
Shamela0000552-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1234
Shamela0000552-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:25        1466
Shamela0000552-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35       131123
Shamela0000552-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7704
Shamela0000552-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        30586
Shamela0000552-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1965
Shamela0000552-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2205
Shamela0000552-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1161
Shamela0000552-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4678
Shamela0000552-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2829
Shamela0000552-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        15491
Shamela0000552-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1648
Shamela0000552-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        10794
Shamela0000552-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3912
Shamela0000552-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5594
Shamela0000552-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        9331
Shamela0000552-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5248
Shamela0000552-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9464
Shamela0000552-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:20        2867
Shamela0000552-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        2541
Shamela0000552-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        39928
Shamela0000552-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        32546
Shamela0000552-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        18468
Shamela0000552-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        53375
Shamela0000552-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4337
Shamela0000552-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        18290
Shamela0000552-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        22407
Shamela0000552-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1362
Shamela0000552-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9957
Shamela0000552-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1893
Shamela0000552-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1381
Shamela0000552-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        16819
Shamela0000552-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        24979
Shamela0000552-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3112
Shamela0000552-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        3297
Shamela0000552-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1368
Shamela0000552-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1309
Shamela0000552-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3767
Shamela0000552-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        14511
Shamela0000552-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1252