Index of /passim01022020/Shamela0000412-ara1/


../
Shamela0000412-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10609
Shamela0000412-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1262
Shamela0000412-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1624
Shamela0000412-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2201
Shamela0000412-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1770
Shamela0000412-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1524
Shamela0000412-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        24042
Shamela0000412-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2754
Shamela0000412-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1697
Shamela0000412-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4569
Shamela0000412-ara1_JK000114-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3106
Shamela0000412-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1046
Shamela0000412-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        7157
Shamela0000412-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        14187
Shamela0000412-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        60950
Shamela0000412-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2608
Shamela0000412-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8291
Shamela0000412-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1493
Shamela0000412-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        4142
Shamela0000412-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        9348
Shamela0000412-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1473
Shamela0000412-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        9471
Shamela0000412-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        5439
Shamela0000412-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20       584948
Shamela0000412-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1337
Shamela0000412-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        5731
Shamela0000412-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       102369
Shamela0000412-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4136
Shamela0000412-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3092
Shamela0000412-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        8610
Shamela0000412-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3528
Shamela0000412-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1269
Shamela0000412-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1953
Shamela0000412-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6909
Shamela0000412-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:25        3147
Shamela0000412-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1009
Shamela0000412-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        3572
Shamela0000412-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1346
Shamela0000412-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        3263
Shamela0000412-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1239
Shamela0000412-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1499
Shamela0000412-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4391
Shamela0000412-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7333
Shamela0000412-ara1_JK001114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1009
Shamela0000412-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2584
Shamela0000412-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2577
Shamela0000412-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        15379
Shamela0000412-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1062
Shamela0000412-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01         982
Shamela0000412-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3101
Shamela0000412-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1891
Shamela0000412-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3902
Shamela0000412-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1909
Shamela0000412-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1016
Shamela0000412-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2710
Shamela0000412-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1383
Shamela0000412-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2539
Shamela0000412-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6268
Shamela0000412-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45         920
Shamela0000412-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        6686
Shamela0000412-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2714
Shamela0000412-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2086
Shamela0000412-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2021
Shamela0000412-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1416
Shamela0000412-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        17597
Shamela0000412-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4264
Shamela0000412-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3317
Shamela0000412-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1888
Shamela0000412-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1093
Shamela0000412-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01         956
Shamela0000412-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1256
Shamela0000412-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4324
Shamela0000412-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4827
Shamela0000412-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        8787
Shamela0000412-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1109
Shamela0000412-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1520
Shamela0000412-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        8141
Shamela0000412-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        7355
Shamela0000412-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        19165
Shamela0000412-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         946
Shamela0000412-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2935
Shamela0000412-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1288
Shamela0000412-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1092
Shamela0000412-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1258
Shamela0000412-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2819
Shamela0000412-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1311
Shamela0000412-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3185
Shamela0000412-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1483
Shamela0000412-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1345
Shamela0000412-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1370
Shamela0000412-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6733
Shamela0000412-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5779
Shamela0000412-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1736
Shamela0000412-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5302
Shamela0000412-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2421
Shamela0000412-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2454
Shamela0000412-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3880
Shamela0000412-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2067
Shamela0000412-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:09        1466
Shamela0000412-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1796
Shamela0000412-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3201
Shamela0000412-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4699
Shamela0000412-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        39834
Shamela0000412-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        14196
Shamela0000412-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1410
Shamela0000412-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6044
Shamela0000412-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6600
Shamela0000412-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1472
Shamela0000412-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        55869
Shamela0000412-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        32297
Shamela0000412-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1460
Shamela0000412-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3105
Shamela0000412-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6080
Shamela0000412-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1629
Shamela0000412-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11415
Shamela0000412-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        31759
Shamela0000412-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2400
Shamela0000412-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14154
Shamela0000412-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        34378
Shamela0000412-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3632
Shamela0000412-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4470
Shamela0000412-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         981
Shamela0000412-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         844
Shamela0000412-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        20449
Shamela0000412-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1793
Shamela0000412-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1194
Shamela0000412-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1814
Shamela0000412-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2007
Shamela0000412-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4380
Shamela0000412-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2146
Shamela0000412-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2856
Shamela0000412-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1987
Shamela0000412-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16861
Shamela0000412-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3709
Shamela0000412-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2415
Shamela0000412-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4181
Shamela0000412-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2590
Shamela0000412-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        28391
Shamela0000412-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        13211
Shamela0000412-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1829
Shamela0000412-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        11846
Shamela0000412-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2781
Shamela0000412-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5035
Shamela0000412-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1717
Shamela0000412-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1822
Shamela0000412-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         882
Shamela0000412-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4001
Shamela0000412-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:25        1565
Shamela0000412-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4178
Shamela0000412-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        3321
Shamela0000412-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        13118
Shamela0000412-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50         872
Shamela0000412-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        9708
Shamela0000412-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2122
Shamela0000412-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3232
Shamela0000412-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1107
Shamela0000412-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        31441
Shamela0000412-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7940
Shamela0000412-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49         990
Shamela0000412-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        12088
Shamela0000412-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9897
Shamela0000412-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1964
Shamela0000412-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3166
Shamela0000412-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1053
Shamela0000412-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1991
Shamela0000412-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1243
Shamela0000412-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5613
Shamela0000412-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        8476
Shamela0000412-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        12755
Shamela0000412-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10590
Shamela0000412-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        4167
Shamela0000412-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1029
Shamela0000412-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9860
Shamela0000412-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        21259
Shamela0000412-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1022
Shamela0000412-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1451
Shamela0000412-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4361
Shamela0000412-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2437
Shamela0000412-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9903
Shamela0000412-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4931
Shamela0000412-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1049
Shamela0000412-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1269
Shamela0000412-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5725
Shamela0000412-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1248
Shamela0000412-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1664
Shamela0000412-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25         976
Shamela0000412-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1621
Shamela0000412-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2077
Shamela0000412-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1625
Shamela0000412-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1047
Shamela0000412-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        17760
Shamela0000412-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        40080
Shamela0000412-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        16375
Shamela0000412-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1251
Shamela0000412-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        27211
Shamela0000412-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9996
Shamela0000412-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8324
Shamela0000412-ara1_Shamela0008383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1290
Shamela0000412-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1245
Shamela0000412-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        14348
Shamela0000412-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        5489
Shamela0000412-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1457
Shamela0000412-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1221
Shamela0000412-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2626
Shamela0000412-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10850
Shamela0000412-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4851
Shamela0000412-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1491
Shamela0000412-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1105
Shamela0000412-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1545
Shamela0000412-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8303
Shamela0000412-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2990
Shamela0000412-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2241
Shamela0000412-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9598
Shamela0000412-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        20813
Shamela0000412-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1455
Shamela0000412-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2213
Shamela0000412-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         934
Shamela0000412-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2146
Shamela0000412-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        16468
Shamela0000412-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1639
Shamela0000412-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3215
Shamela0000412-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2806
Shamela0000412-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5575
Shamela0000412-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4293
Shamela0000412-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8374
Shamela0000412-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1894
Shamela0000412-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1211
Shamela0000412-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9166
Shamela0000412-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2500
Shamela0000412-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1166
Shamela0000412-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1444
Shamela0000412-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:25        1968
Shamela0000412-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1090
Shamela0000412-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2417
Shamela0000412-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2833
Shamela0000412-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1611
Shamela0000412-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2504
Shamela0000412-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2658
Shamela0000412-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         978
Shamela0000412-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1384
Shamela0000412-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        32491
Shamela0000412-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2348
Shamela0000412-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1308
Shamela0000412-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        15010
Shamela0000412-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        7028
Shamela0000412-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        5758
Shamela0000412-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1379
Shamela0000412-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6781
Shamela0000412-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1068
Shamela0000412-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4755
Shamela0000412-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2835
Shamela0000412-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        9080
Shamela0000412-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1267
Shamela0000412-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1383
Shamela0000412-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8403
Shamela0000412-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8815
Shamela0000412-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2683
Shamela0000412-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3224
Shamela0000412-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1617
Shamela0000412-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1062
Shamela0000412-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7804
Shamela0000412-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1215
Shamela0000412-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5080
Shamela0000412-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3883
Shamela0000412-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1211
Shamela0000412-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1553
Shamela0000412-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3962
Shamela0000412-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6760
Shamela0000412-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25       103668
Shamela0000412-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        12978
Shamela0000412-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2769
Shamela0000412-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1338
Shamela0000412-ara1_Shamela0011577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2112
Shamela0000412-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1281
Shamela0000412-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1625
Shamela0000412-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       2346891
Shamela0000412-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4052
Shamela0000412-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2478
Shamela0000412-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2487
Shamela0000412-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6062
Shamela0000412-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       101180
Shamela0000412-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10998
Shamela0000412-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        1356
Shamela0000412-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5690
Shamela0000412-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3731
Shamela0000412-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2095
Shamela0000412-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1096
Shamela0000412-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2088
Shamela0000412-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1024
Shamela0000412-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4997
Shamela0000412-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3631
Shamela0000412-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         977
Shamela0000412-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1357
Shamela0000412-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1022
Shamela0000412-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3967
Shamela0000412-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        5771
Shamela0000412-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1181
Shamela0000412-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         941
Shamela0000412-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        35625
Shamela0000412-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1295
Shamela0000412-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3705
Shamela0000412-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        16426
Shamela0000412-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4490
Shamela0000412-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4515
Shamela0000412-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6244
Shamela0000412-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        11379
Shamela0000412-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        7346
Shamela0000412-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        10170
Shamela0000412-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5137
Shamela0000412-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        11817
Shamela0000412-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7741
Shamela0000412-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1776
Shamela0000412-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4794
Shamela0000412-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32         931
Shamela0000412-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        10974
Shamela0000412-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2784
Shamela0000412-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1287
Shamela0000412-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        25984
Shamela0000412-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11290
Shamela0000412-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        26403
Shamela0000412-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4970
Shamela0000412-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11395
Shamela0000412-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        8460
Shamela0000412-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        14540
Shamela0000412-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7675
Shamela0000412-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12107
Shamela0000412-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        15834
Shamela0000412-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1811
Shamela0000412-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8448
Shamela0000412-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1949
Shamela0000412-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13924
Shamela0000412-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2489
Shamela0000412-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14       105178
Shamela0000412-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1062
Shamela0000412-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2921
Shamela0000412-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5748
Shamela0000412-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        6237
Shamela0000412-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2329
Shamela0000412-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3982
Shamela0000412-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5248
Shamela0000412-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1485
Shamela0000412-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1221
Shamela0000412-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3614
Shamela0000412-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3904
Shamela0000412-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1024
Shamela0000412-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3418
Shamela0000412-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4706
Shamela0000412-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3176
Shamela0000412-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1254
Shamela0000412-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       124364
Shamela0000412-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1076
Shamela0000412-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1083
Shamela0000412-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3721
Shamela0000412-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1165
Shamela0000412-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8609
Shamela0000412-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8870
Shamela0000412-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1823
Shamela0000412-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1378
Shamela0000412-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1370
Shamela0000412-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        11691
Shamela0000412-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4427
Shamela0000412-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1321
Shamela0000412-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        3053
Shamela0000412-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1792
Shamela0000412-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        10796
Shamela0000412-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        28255
Shamela0000412-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2139
Shamela0000412-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1320
Shamela0000412-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1377
Shamela0000412-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1293
Shamela0000412-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1778
Shamela0000412-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1304
Shamela0000412-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        16376
Shamela0000412-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1943
Shamela0000412-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2188
Shamela0000412-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3710
Shamela0000412-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1090
Shamela0000412-ara1_Shamela0026925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2058
Shamela0000412-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25         920
Shamela0000412-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1346
Shamela0000412-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        9701
Shamela0000412-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1345
Shamela0000412-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1236
Shamela0000412-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1516
Shamela0000412-ara1_Shamela0029796-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1836
Shamela0000412-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1515
Shamela0000412-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2011
Shamela0000412-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1303
Shamela0000412-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5396
Shamela0000412-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        19220
Shamela0000412-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1011
Shamela0000412-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5398
Shamela0000412-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4681
Shamela0000412-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1326
Shamela0000412-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7077
Shamela0000412-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3056
Shamela0000412-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5225
Shamela0000412-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         966
Shamela0000412-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5171
Shamela0000412-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1228
Shamela0000412-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7839
Shamela0000412-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3509
Shamela0000412-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3118
Shamela0000412-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1122
Shamela0000412-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1438
Shamela0000412-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4736
Shamela0000412-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1590
Shamela0000412-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5574
Shamela0000412-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2229
Shamela0000412-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1490
Shamela0000412-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2921
Shamela0000412-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1900
Shamela0000412-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         965
Shamela0000412-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4145
Shamela0000412-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         999
Shamela0000412-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1030
Shamela0000412-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2420
Shamela0000412-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2345
Shamela0000412-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1122
Shamela0000412-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        24864
Shamela0000412-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3451
Shamela0000412-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        4627
Shamela0000412-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12619
Shamela0000412-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10801
Shamela0000412-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4381
Shamela0000412-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        15701
Shamela0000412-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1115
Shamela0000412-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1050
Shamela0000412-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2176
Shamela0000412-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        9441
Shamela0000412-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1826
Shamela0000412-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26         962
Shamela0000412-ara1_Shia001356-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1833
Shamela0000412-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2812
Shamela0000412-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1609
Shamela0000412-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        8704
Shamela0000412-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        4706
Shamela0000412-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2451
Shamela0000412-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        51723
Shamela0000412-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3670
Shamela0000412-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8090
Shamela0000412-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5740
Shamela0000412-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7857
Shamela0000412-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7593
Shamela0000412-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2328
Shamela0000412-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1416
Shamela0000412-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        3242
Shamela0000412-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2493
Shamela0000412-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1646
Shamela0000412-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         971
Shamela0000412-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5639
Shamela0000412-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6029
Shamela0000412-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1296
Shamela0000412-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1530
Shamela0000412-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        11533
Shamela0000412-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2759
Shamela0000412-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        23562
Shamela0000412-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        16166
Shamela0000412-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5575
Shamela0000412-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        12483
Shamela0000412-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        28199
Shamela0000412-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1254
Shamela0000412-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4568
Shamela0000412-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3154
Shamela0000412-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2309
Shamela0000412-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5101
Shamela0000412-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1185
Shamela0000412-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        3711
Shamela0000412-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        15038
Shamela0000412-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2961