Index of /passim01022020/Shamela0000262-ara1/


../
Shamela0000262-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2617
Shamela0000262-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        5479
Shamela0000262-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6554
Shamela0000262-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        19795
Shamela0000262-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4188
Shamela0000262-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5207
Shamela0000262-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2588
Shamela0000262-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        5867
Shamela0000262-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3958
Shamela0000262-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1017
Shamela0000262-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4065
Shamela0000262-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2718
Shamela0000262-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1716
Shamela0000262-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2730
Shamela0000262-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1124
Shamela0000262-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        7121
Shamela0000262-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1863
Shamela0000262-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2104
Shamela0000262-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        34344
Shamela0000262-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        20305
Shamela0000262-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        20487
Shamela0000262-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1252
Shamela0000262-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        4225
Shamela0000262-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        2288
Shamela0000262-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1348
Shamela0000262-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        15967
Shamela0000262-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1184
Shamela0000262-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1218
Shamela0000262-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3385
Shamela0000262-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3615
Shamela0000262-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1673
Shamela0000262-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1452
Shamela0000262-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2502
Shamela0000262-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1433
Shamela0000262-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        10417
Shamela0000262-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        8326
Shamela0000262-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        4432
Shamela0000262-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4075
Shamela0000262-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1254
Shamela0000262-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1057
Shamela0000262-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1883
Shamela0000262-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2130
Shamela0000262-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1719
Shamela0000262-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2846
Shamela0000262-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2678
Shamela0000262-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3357
Shamela0000262-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2039
Shamela0000262-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3371
Shamela0000262-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1379
Shamela0000262-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1788
Shamela0000262-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3502
Shamela0000262-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1894
Shamela0000262-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2358
Shamela0000262-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4397
Shamela0000262-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6554
Shamela0000262-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        9557
Shamela0000262-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2180
Shamela0000262-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3596
Shamela0000262-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        16507
Shamela0000262-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1082
Shamela0000262-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1105
Shamela0000262-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1271
Shamela0000262-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1560
Shamela0000262-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1905
Shamela0000262-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        10126
Shamela0000262-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1826
Shamela0000262-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        16083
Shamela0000262-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        12773
Shamela0000262-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        15505
Shamela0000262-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        10228
Shamela0000262-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3373
Shamela0000262-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5919
Shamela0000262-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        16024
Shamela0000262-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        4214
Shamela0000262-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        14062
Shamela0000262-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        34085
Shamela0000262-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        4674
Shamela0000262-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1808
Shamela0000262-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1781
Shamela0000262-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1795
Shamela0000262-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1266
Shamela0000262-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        18188
Shamela0000262-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9622
Shamela0000262-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7221
Shamela0000262-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        16241
Shamela0000262-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5077
Shamela0000262-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3278
Shamela0000262-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1903
Shamela0000262-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3079
Shamela0000262-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3806
Shamela0000262-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1303
Shamela0000262-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1518
Shamela0000262-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2741
Shamela0000262-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3151
Shamela0000262-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2274
Shamela0000262-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7264
Shamela0000262-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        6208
Shamela0000262-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9250
Shamela0000262-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5852
Shamela0000262-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7742
Shamela0000262-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        19580
Shamela0000262-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1868
Shamela0000262-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6068
Shamela0000262-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        11008
Shamela0000262-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1223
Shamela0000262-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12990
Shamela0000262-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11527
Shamela0000262-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5682
Shamela0000262-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1139
Shamela0000262-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1562
Shamela0000262-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3852
Shamela0000262-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2653
Shamela0000262-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1173
Shamela0000262-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1275
Shamela0000262-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2386
Shamela0000262-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1865
Shamela0000262-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1344
Shamela0000262-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1964
Shamela0000262-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3303
Shamela0000262-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3751
Shamela0000262-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1175
Shamela0000262-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        20706
Shamela0000262-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1905
Shamela0000262-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        11533
Shamela0000262-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3841
Shamela0000262-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         975
Shamela0000262-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1255
Shamela0000262-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         971
Shamela0000262-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        17343
Shamela0000262-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1357
Shamela0000262-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3757
Shamela0000262-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1156
Shamela0000262-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6392
Shamela0000262-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        12782
Shamela0000262-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1987
Shamela0000262-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6351
Shamela0000262-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1808
Shamela0000262-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4831
Shamela0000262-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1110
Shamela0000262-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5216
Shamela0000262-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2287
Shamela0000262-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1040
Shamela0000262-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        20282
Shamela0000262-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1632
Shamela0000262-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1707
Shamela0000262-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2988
Shamela0000262-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2975
Shamela0000262-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9519
Shamela0000262-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        10440
Shamela0000262-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2897
Shamela0000262-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2153
Shamela0000262-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1356
Shamela0000262-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4420
Shamela0000262-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        18000
Shamela0000262-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2562
Shamela0000262-ara1_Shamela0013004-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3069
Shamela0000262-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5589
Shamela0000262-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2520
Shamela0000262-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6701
Shamela0000262-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4648
Shamela0000262-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        15496
Shamela0000262-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3191
Shamela0000262-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        39336
Shamela0000262-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3006
Shamela0000262-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1741
Shamela0000262-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2983
Shamela0000262-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3766
Shamela0000262-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        20071
Shamela0000262-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3427
Shamela0000262-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2448
Shamela0000262-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3331
Shamela0000262-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3538
Shamela0000262-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        10808
Shamela0000262-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3703
Shamela0000262-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8263
Shamela0000262-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2175
Shamela0000262-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3924
Shamela0000262-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1084
Shamela0000262-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2677
Shamela0000262-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2597
Shamela0000262-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4037
Shamela0000262-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1712
Shamela0000262-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        2239
Shamela0000262-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3783
Shamela0000262-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1216
Shamela0000262-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1482
Shamela0000262-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1082
Shamela0000262-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2910
Shamela0000262-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2383
Shamela0000262-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2604
Shamela0000262-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        6648
Shamela0000262-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4222
Shamela0000262-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1161
Shamela0000262-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        54643
Shamela0000262-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8745
Shamela0000262-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3245
Shamela0000262-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3659
Shamela0000262-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5957
Shamela0000262-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3101
Shamela0000262-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6727
Shamela0000262-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1348
Shamela0000262-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4495
Shamela0000262-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1275
Shamela0000262-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4233
Shamela0000262-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1013
Shamela0000262-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3570
Shamela0000262-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2676
Shamela0000262-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2990
Shamela0000262-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1870
Shamela0000262-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1118
Shamela0000262-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        1284
Shamela0000262-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1336
Shamela0000262-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2717
Shamela0000262-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2374
Shamela0000262-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3685
Shamela0000262-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1803
Shamela0000262-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1788
Shamela0000262-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        8602
Shamela0000262-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        17796
Shamela0000262-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1209
Shamela0000262-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7845
Shamela0000262-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1041
Shamela0000262-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3087
Shamela0000262-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1440
Shamela0000262-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3492
Shamela0000262-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2014
Shamela0000262-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        12465
Shamela0000262-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        18026
Shamela0000262-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        34995
Shamela0000262-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        8110
Shamela0000262-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1875
Shamela0000262-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2870
Shamela0000262-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        2823
Shamela0000262-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        16748
Shamela0000262-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        11332
Shamela0000262-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        17986
Shamela0000262-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3559
Shamela0000262-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7178
Shamela0000262-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1994
Shamela0000262-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5038
Shamela0000262-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3442
Shamela0000262-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4102
Shamela0000262-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2101
Shamela0000262-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        4265
Shamela0000262-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8582
Shamela0000262-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4688
Shamela0000262-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         950
Shamela0000262-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1239
Shamela0000262-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        25513
Shamela0000262-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2138
Shamela0000262-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4427
Shamela0000262-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3588