Index of /passim01022020/Shamela0000248-ara1/


../
Shamela0000248-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3475
Shamela0000248-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        22658
Shamela0000248-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1428
Shamela0000248-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1334
Shamela0000248-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4333
Shamela0000248-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2667
Shamela0000248-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1479
Shamela0000248-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        11963
Shamela0000248-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4259
Shamela0000248-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        2201
Shamela0000248-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2927
Shamela0000248-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5652
Shamela0000248-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1158
Shamela0000248-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        11947
Shamela0000248-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2451
Shamela0000248-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        4301
Shamela0000248-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2207
Shamela0000248-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         976
Shamela0000248-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2588
Shamela0000248-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1588
Shamela0000248-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2208
Shamela0000248-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1868
Shamela0000248-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1490
Shamela0000248-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        23770
Shamela0000248-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        2745
Shamela0000248-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1397
Shamela0000248-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:03        1713
Shamela0000248-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2442
Shamela0000248-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2181
Shamela0000248-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        2566
Shamela0000248-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1426
Shamela0000248-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29       107817
Shamela0000248-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3040
Shamela0000248-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        19007
Shamela0000248-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4151
Shamela0000248-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        1455
Shamela0000248-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4454
Shamela0000248-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2128
Shamela0000248-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1019
Shamela0000248-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2085
Shamela0000248-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1921
Shamela0000248-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        24431
Shamela0000248-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4656
Shamela0000248-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1232
Shamela0000248-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1674
Shamela0000248-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         938
Shamela0000248-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6689
Shamela0000248-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1123
Shamela0000248-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4129
Shamela0000248-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4089
Shamela0000248-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        2526
Shamela0000248-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         939
Shamela0000248-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3859
Shamela0000248-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5099
Shamela0000248-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        7785
Shamela0000248-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1502
Shamela0000248-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        6457
Shamela0000248-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        12784
Shamela0000248-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1263
Shamela0000248-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1687
Shamela0000248-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48         977
Shamela0000248-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6092
Shamela0000248-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1306
Shamela0000248-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1624
Shamela0000248-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        4558
Shamela0000248-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1356
Shamela0000248-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3121
Shamela0000248-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1145
Shamela0000248-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        16342
Shamela0000248-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4209
Shamela0000248-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1344
Shamela0000248-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1978
Shamela0000248-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        1240
Shamela0000248-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1985
Shamela0000248-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2721
Shamela0000248-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1004
Shamela0000248-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1042
Shamela0000248-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         973
Shamela0000248-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1067
Shamela0000248-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3611
Shamela0000248-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2065
Shamela0000248-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3015
Shamela0000248-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1315
Shamela0000248-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1725
Shamela0000248-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1194
Shamela0000248-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1637
Shamela0000248-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        1054
Shamela0000248-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4095
Shamela0000248-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1070
Shamela0000248-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3355
Shamela0000248-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3053
Shamela0000248-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3061
Shamela0000248-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1804
Shamela0000248-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1208
Shamela0000248-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1599
Shamela0000248-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1472
Shamela0000248-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4446
Shamela0000248-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2224
Shamela0000248-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8992
Shamela0000248-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        15431
Shamela0000248-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7389
Shamela0000248-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1227
Shamela0000248-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1166
Shamela0000248-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1148
Shamela0000248-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1020
Shamela0000248-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3004
Shamela0000248-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5449
Shamela0000248-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1291
Shamela0000248-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7649
Shamela0000248-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4081
Shamela0000248-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1761
Shamela0000248-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1407
Shamela0000248-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4659
Shamela0000248-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1183
Shamela0000248-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1604
Shamela0000248-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3692
Shamela0000248-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2937
Shamela0000248-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1812
Shamela0000248-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1927
Shamela0000248-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1598
Shamela0000248-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1775
Shamela0000248-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4749
Shamela0000248-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8297
Shamela0000248-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6585
Shamela0000248-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        11019
Shamela0000248-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:25        1406
Shamela0000248-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4490
Shamela0000248-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3193
Shamela0000248-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1800
Shamela0000248-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17667
Shamela0000248-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2323
Shamela0000248-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2469
Shamela0000248-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4326
Shamela0000248-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        89131
Shamela0000248-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        10852
Shamela0000248-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2009
Shamela0000248-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1770
Shamela0000248-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        7541
Shamela0000248-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4797
Shamela0000248-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        9524
Shamela0000248-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        6766
Shamela0000248-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        38030
Shamela0000248-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2824
Shamela0000248-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2962
Shamela0000248-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2194
Shamela0000248-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1825
Shamela0000248-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5076
Shamela0000248-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        1084
Shamela0000248-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7387
Shamela0000248-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4204
Shamela0000248-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5797
Shamela0000248-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1037
Shamela0000248-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1281
Shamela0000248-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1842
Shamela0000248-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1190
Shamela0000248-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2462
Shamela0000248-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1016
Shamela0000248-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1828
Shamela0000248-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6958
Shamela0000248-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        9328
Shamela0000248-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4370
Shamela0000248-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7960
Shamela0000248-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        7103
Shamela0000248-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1048
Shamela0000248-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        9817
Shamela0000248-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2842
Shamela0000248-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        7766
Shamela0000248-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1937
Shamela0000248-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2248
Shamela0000248-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3396
Shamela0000248-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1144
Shamela0000248-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1082
Shamela0000248-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1849
Shamela0000248-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3087
Shamela0000248-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1078
Shamela0000248-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        20871
Shamela0000248-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2047
Shamela0000248-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4969
Shamela0000248-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3624
Shamela0000248-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3918
Shamela0000248-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3829
Shamela0000248-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3694
Shamela0000248-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        24048
Shamela0000248-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        18725
Shamela0000248-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1773
Shamela0000248-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        9354
Shamela0000248-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        5635
Shamela0000248-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1427
Shamela0000248-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        5395
Shamela0000248-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1770
Shamela0000248-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1373
Shamela0000248-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1019
Shamela0000248-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10909
Shamela0000248-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4653
Shamela0000248-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1317
Shamela0000248-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        21225
Shamela0000248-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3540
Shamela0000248-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:25        5128
Shamela0000248-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7518
Shamela0000248-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1403
Shamela0000248-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1248
Shamela0000248-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1649
Shamela0000248-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        7188
Shamela0000248-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2499
Shamela0000248-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7137
Shamela0000248-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1457
Shamela0000248-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1435
Shamela0000248-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1904
Shamela0000248-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1636
Shamela0000248-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        14410
Shamela0000248-ara1_Shamela0008601-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1609
Shamela0000248-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1978
Shamela0000248-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1340
Shamela0000248-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1191
Shamela0000248-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1234
Shamela0000248-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1244
Shamela0000248-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1918
Shamela0000248-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6771
Shamela0000248-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2324
Shamela0000248-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        20560
Shamela0000248-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3155
Shamela0000248-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1074
Shamela0000248-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         940
Shamela0000248-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3975
Shamela0000248-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1387
Shamela0000248-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2480
Shamela0000248-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7637
Shamela0000248-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1801
Shamela0000248-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        18452
Shamela0000248-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1201
Shamela0000248-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2049
Shamela0000248-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3389
Shamela0000248-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1168
Shamela0000248-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2684
Shamela0000248-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1646
Shamela0000248-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        30707
Shamela0000248-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1086
Shamela0000248-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4199
Shamela0000248-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1394
Shamela0000248-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1412
Shamela0000248-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2366
Shamela0000248-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3330
Shamela0000248-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4425
Shamela0000248-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2556
Shamela0000248-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3438
Shamela0000248-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2190
Shamela0000248-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1386
Shamela0000248-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18233
Shamela0000248-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        37576
Shamela0000248-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7215
Shamela0000248-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7246
Shamela0000248-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        7486
Shamela0000248-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3041
Shamela0000248-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1822
Shamela0000248-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        12323
Shamela0000248-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1346
Shamela0000248-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6337
Shamela0000248-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1361
Shamela0000248-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4846
Shamela0000248-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2191
Shamela0000248-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         990
Shamela0000248-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1191
Shamela0000248-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         971
Shamela0000248-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1805
Shamela0000248-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4471
Shamela0000248-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3183
Shamela0000248-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5380
Shamela0000248-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3013
Shamela0000248-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        11514
Shamela0000248-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8431
Shamela0000248-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2090
Shamela0000248-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11       126930
Shamela0000248-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3606
Shamela0000248-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1582
Shamela0000248-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3507
Shamela0000248-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        10611
Shamela0000248-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        3595
Shamela0000248-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        89763
Shamela0000248-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        16856
Shamela0000248-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1755
Shamela0000248-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2599
Shamela0000248-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1041
Shamela0000248-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3111
Shamela0000248-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2386
Shamela0000248-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1387
Shamela0000248-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2578
Shamela0000248-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        9205
Shamela0000248-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        11627
Shamela0000248-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3077
Shamela0000248-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2169
Shamela0000248-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10534
Shamela0000248-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        18022
Shamela0000248-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1248
Shamela0000248-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1197
Shamela0000248-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1297
Shamela0000248-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        22503
Shamela0000248-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         830
Shamela0000248-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        10328
Shamela0000248-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        6052
Shamela0000248-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1048
Shamela0000248-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1696
Shamela0000248-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1268
Shamela0000248-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1241
Shamela0000248-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1348
Shamela0000248-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2362
Shamela0000248-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         989
Shamela0000248-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1847
Shamela0000248-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4781
Shamela0000248-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1155
Shamela0000248-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5692
Shamela0000248-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        7713
Shamela0000248-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1254
Shamela0000248-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2062
Shamela0000248-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        4935
Shamela0000248-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2243
Shamela0000248-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1119
Shamela0000248-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         956
Shamela0000248-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1032
Shamela0000248-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1166
Shamela0000248-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         967
Shamela0000248-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2245
Shamela0000248-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1355
Shamela0000248-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        20024
Shamela0000248-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1210
Shamela0000248-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1449
Shamela0000248-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1601
Shamela0000248-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1378
Shamela0000248-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3934
Shamela0000248-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3174
Shamela0000248-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2502
Shamela0000248-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4129
Shamela0000248-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        10736
Shamela0000248-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1905
Shamela0000248-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5401
Shamela0000248-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1613
Shamela0000248-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2137
Shamela0000248-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2967
Shamela0000248-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3996
Shamela0000248-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        5452
Shamela0000248-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1253
Shamela0000248-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2068
Shamela0000248-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1336
Shamela0000248-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2408
Shamela0000248-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        11687
Shamela0000248-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        7382
Shamela0000248-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        12178
Shamela0000248-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1615
Shamela0000248-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1382
Shamela0000248-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3184
Shamela0000248-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1896
Shamela0000248-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2603
Shamela0000248-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2692
Shamela0000248-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2752
Shamela0000248-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1095
Shamela0000248-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9033
Shamela0000248-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4342
Shamela0000248-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1491
Shamela0000248-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2598
Shamela0000248-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2816
Shamela0000248-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1391
Shamela0000248-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1048
Shamela0000248-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4404
Shamela0000248-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2370
Shamela0000248-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1371
Shamela0000248-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2387
Shamela0000248-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9476
Shamela0000248-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        10645
Shamela0000248-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3346
Shamela0000248-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1416
Shamela0000248-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3463
Shamela0000248-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1967
Shamela0000248-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2195
Shamela0000248-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1171
Shamela0000248-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10153
Shamela0000248-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        14271
Shamela0000248-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        25363
Shamela0000248-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1148
Shamela0000248-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1641
Shamela0000248-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1943
Shamela0000248-ara1_Shamela0026707-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         986
Shamela0000248-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1780
Shamela0000248-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2066
Shamela0000248-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7070
Shamela0000248-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1306
Shamela0000248-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2038
Shamela0000248-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3396
Shamela0000248-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1957
Shamela0000248-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3653
Shamela0000248-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3287
Shamela0000248-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1200
Shamela0000248-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1576
Shamela0000248-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        5455
Shamela0000248-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        19939
Shamela0000248-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1417
Shamela0000248-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4304
Shamela0000248-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1403
Shamela0000248-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12512
Shamela0000248-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        61409
Shamela0000248-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2726
Shamela0000248-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16559
Shamela0000248-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1055
Shamela0000248-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3909
Shamela0000248-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7504
Shamela0000248-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         836
Shamela0000248-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1090
Shamela0000248-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1199
Shamela0000248-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1595
Shamela0000248-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6356
Shamela0000248-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1361
Shamela0000248-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1388
Shamela0000248-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11814
Shamela0000248-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1355
Shamela0000248-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1906
Shamela0000248-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1258
Shamela0000248-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53         966
Shamela0000248-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1363
Shamela0000248-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        5760
Shamela0000248-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1054
Shamela0000248-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1489
Shamela0000248-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5318
Shamela0000248-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3111
Shamela0000248-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3512
Shamela0000248-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3102
Shamela0000248-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1896
Shamela0000248-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1351
Shamela0000248-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1439
Shamela0000248-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5325
Shamela0000248-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56         945
Shamela0000248-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:03        1593
Shamela0000248-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1576
Shamela0000248-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03         914
Shamela0000248-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        6301
Shamela0000248-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2093
Shamela0000248-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2763
Shamela0000248-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5835
Shamela0000248-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        5377
Shamela0000248-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        14703
Shamela0000248-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1333
Shamela0000248-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1723
Shamela0000248-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        3638
Shamela0000248-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        22870
Shamela0000248-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3456
Shamela0000248-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03         999
Shamela0000248-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1355
Shamela0000248-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9954
Shamela0000248-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        4029
Shamela0000248-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3591
Shamela0000248-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1463
Shamela0000248-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7439
Shamela0000248-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1393
Shamela0000248-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1018
Shamela0000248-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         986
Shamela0000248-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1253
Shamela0000248-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8440
Shamela0000248-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5394
Shamela0000248-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1666
Shamela0000248-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1670
Shamela0000248-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        3264