Index of /passim01022020/Shamela0000093-ara1/


../
Shamela0000093-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        2657
Shamela0000093-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:20        1373
Shamela0000093-ara1_JK000393-ara1.csv       17-Mar-2020 12:30         838
Shamela0000093-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        39646
Shamela0000093-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1212
Shamela0000093-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        1912
Shamela0000093-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         958
Shamela0000093-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:03        1343
Shamela0000093-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:14        1170
Shamela0000093-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:26        9130
Shamela0000093-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2229
Shamela0000093-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         860
Shamela0000093-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         990
Shamela0000093-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2455
Shamela0000093-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:03        1873
Shamela0000093-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        1106
Shamela0000093-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1062
Shamela0000093-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:03        6408
Shamela0000093-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1954
Shamela0000093-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1144
Shamela0000093-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2703
Shamela0000093-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4640
Shamela0000093-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:26        1298
Shamela0000093-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        55804
Shamela0000093-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1190
Shamela0000093-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1125
Shamela0000093-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        3261
Shamela0000093-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1298
Shamela0000093-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1045
Shamela0000093-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2431
Shamela0000093-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1302
Shamela0000093-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        2095
Shamela0000093-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1571
Shamela0000093-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1738
Shamela0000093-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1013
Shamela0000093-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1214
Shamela0000093-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         815
Shamela0000093-ara1_JK007564-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6849
Shamela0000093-ara1_JK007568-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        9585
Shamela0000093-ara1_JK007570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2589
Shamela0000093-ara1_JK007571-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        8184
Shamela0000093-ara1_JK007572-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        7908
Shamela0000093-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         800
Shamela0000093-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1017
Shamela0000093-ara1_JK007596-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1040
Shamela0000093-ara1_JK007637-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2250
Shamela0000093-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4116
Shamela0000093-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2147
Shamela0000093-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31         954
Shamela0000093-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1200
Shamela0000093-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1064
Shamela0000093-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2609
Shamela0000093-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1154
Shamela0000093-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1602
Shamela0000093-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        11106
Shamela0000093-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1205
Shamela0000093-ara1_JK009343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        12338
Shamela0000093-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:14        8274
Shamela0000093-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1301
Shamela0000093-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        7737
Shamela0000093-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        36950
Shamela0000093-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1872
Shamela0000093-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6621
Shamela0000093-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1584
Shamela0000093-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        15295
Shamela0000093-ara1_JK010570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2002
Shamela0000093-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1342
Shamela0000093-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03        2875
Shamela0000093-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1855
Shamela0000093-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1376
Shamela0000093-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1242
Shamela0000093-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        8818
Shamela0000093-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2188
Shamela0000093-ara1_JK010723-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1630
Shamela0000093-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:25        3573
Shamela0000093-ara1_JK010730-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6793
Shamela0000093-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1810
Shamela0000093-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31         798
Shamela0000093-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1292
Shamela0000093-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1837
Shamela0000093-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        13413
Shamela0000093-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 12:03         977
Shamela0000093-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5087
Shamela0000093-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         936
Shamela0000093-ara1_JK011024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        5299
Shamela0000093-ara1_JK011030-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3156
Shamela0000093-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5698
Shamela0000093-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:09        14210
Shamela0000093-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2055
Shamela0000093-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5408
Shamela0000093-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1220
Shamela0000093-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1231
Shamela0000093-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3026
Shamela0000093-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03         828
Shamela0000093-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1398
Shamela0000093-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         965
Shamela0000093-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        44012
Shamela0000093-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1785
Shamela0000093-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1038
Shamela0000093-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:25        45000
Shamela0000093-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       140250
Shamela0000093-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        22317
Shamela0000093-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        77151
Shamela0000093-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        12120
Shamela0000093-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        11114
Shamela0000093-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1278
Shamela0000093-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        1306
Shamela0000093-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1431
Shamela0000093-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1258
Shamela0000093-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2585
Shamela0000093-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1278
Shamela0000093-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        9520
Shamela0000093-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1258
Shamela0000093-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1283
Shamela0000093-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        10905
Shamela0000093-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2496
Shamela0000093-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1306
Shamela0000093-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         899
Shamela0000093-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         967
Shamela0000093-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        10889
Shamela0000093-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1556
Shamela0000093-ara1_Shamela0005409-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2012
Shamela0000093-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        4365
Shamela0000093-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1084
Shamela0000093-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16640
Shamela0000093-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         970
Shamela0000093-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        3281
Shamela0000093-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1453
Shamela0000093-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1313
Shamela0000093-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2199
Shamela0000093-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        10100
Shamela0000093-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1339
Shamela0000093-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1006
Shamela0000093-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2998
Shamela0000093-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3417
Shamela0000093-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        6675
Shamela0000093-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        13857
Shamela0000093-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1765
Shamela0000093-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        10445
Shamela0000093-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        10663
Shamela0000093-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1494
Shamela0000093-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1837
Shamela0000093-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2204
Shamela0000093-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2298
Shamela0000093-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1318
Shamela0000093-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1855
Shamela0000093-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:20        2285
Shamela0000093-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09         945
Shamela0000093-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1232
Shamela0000093-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1320
Shamela0000093-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1188
Shamela0000093-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        1403
Shamela0000093-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        23667
Shamela0000093-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2844
Shamela0000093-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1576
Shamela0000093-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        19895
Shamela0000093-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2408
Shamela0000093-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1184
Shamela0000093-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3205
Shamela0000093-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7266
Shamela0000093-ara1_Shamela0009271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         847
Shamela0000093-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3086
Shamela0000093-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2235
Shamela0000093-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1152
Shamela0000093-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        27168
Shamela0000093-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03         810
Shamela0000093-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1466
Shamela0000093-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1459
Shamela0000093-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3101
Shamela0000093-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8856
Shamela0000093-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        30752
Shamela0000093-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1236
Shamela0000093-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1167
Shamela0000093-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1160
Shamela0000093-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1024
Shamela0000093-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        2833
Shamela0000093-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1744
Shamela0000093-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        2407
Shamela0000093-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1374
Shamela0000093-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1190
Shamela0000093-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        8899
Shamela0000093-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        7291
Shamela0000093-ara1_Shamela0010914-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        25412
Shamela0000093-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1076
Shamela0000093-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1775
Shamela0000093-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        39307
Shamela0000093-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        2042
Shamela0000093-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        18730
Shamela0000093-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1161
Shamela0000093-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1997
Shamela0000093-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14         983
Shamela0000093-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1233
Shamela0000093-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        15045
Shamela0000093-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        1125
Shamela0000093-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:03        8040
Shamela0000093-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        3204
Shamela0000093-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:20        2235
Shamela0000093-ara1_Shamela0012858-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4881
Shamela0000093-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1290
Shamela0000093-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2539
Shamela0000093-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1284
Shamela0000093-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        2790
Shamela0000093-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        79521
Shamela0000093-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1033
Shamela0000093-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1009
Shamela0000093-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         900
Shamela0000093-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2252
Shamela0000093-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1606
Shamela0000093-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1243
Shamela0000093-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:20        15154
Shamela0000093-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1394
Shamela0000093-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2455
Shamela0000093-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25         897
Shamela0000093-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1608
Shamela0000093-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14         901
Shamela0000093-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1257
Shamela0000093-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1231
Shamela0000093-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20         878
Shamela0000093-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:31        1320
Shamela0000093-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2218
Shamela0000093-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3672
Shamela0000093-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        1304
Shamela0000093-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1530
Shamela0000093-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:03        1331
Shamela0000093-ara1_Shamela0026183-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2125
Shamela0000093-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2908
Shamela0000093-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         866
Shamela0000093-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1251
Shamela0000093-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3976
Shamela0000093-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2423
Shamela0000093-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        9620
Shamela0000093-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1958
Shamela0000093-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1985
Shamela0000093-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1622
Shamela0000093-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1000
Shamela0000093-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:25        23146
Shamela0000093-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1124
Shamela0000093-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14         894
Shamela0000093-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1669
Shamela0000093-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1220
Shamela0000093-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3803
Shamela0000093-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1231
Shamela0000093-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         854
Shamela0000093-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2159
Shamela0000093-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1189
Shamela0000093-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        4010
Shamela0000093-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1258
Shamela0000093-ara1_Shamela0095575-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1688
Shamela0000093-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1269
Shamela0000093-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03        1358
Shamela0000093-ara1_Shamela0096603-ara1.csv    17-Mar-2020 12:25        1950
Shamela0000093-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4001
Shamela0000093-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3173
Shamela0000093-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1605
Shamela0000093-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1895
Shamela0000093-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1117
Shamela0000093-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1986
Shamela0000093-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        1961
Shamela0000093-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2535
Shamela0000093-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1413
Shamela0000093-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1275
Shamela0000093-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1231
Shamela0000093-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         898
Shamela0000093-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1039
Shamela0000093-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1978
Shamela0000093-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1647
Shamela0000093-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3428
Shamela0000093-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1945
Shamela0000093-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 12:03        2457
Shamela0000093-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:03         922
Shamela0000093-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        10428
Shamela0000093-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1892
Shamela0000093-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1048
Shamela0000093-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        9217
Shamela0000093-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3923
Shamela0000093-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3971
Shamela0000093-ara1_Shia004660-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        1592